Instytut Badań Literackich PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Goldszmitowie w Warszawie

„Winienem wiele miejsca poświęcić ojcu, realizuję w życiu to, do czego on dążył […]. Jestem i matką i ojcem. Wiem i wiele dzięki temu rozumiem” – pisał Janusz Korczak w Pamiętniku. Prezentowana wystawa planszowa jest jednym z dowodów na zasadność tego wyznania. Jej tematem jest działalność przodków Korczaka w Warszawie. Kluczowymi postaciami są tu dwaj bracia Józef i Jakub Goldszmitowie, ojciec i stryj Starego Doktora. Ci „Warszawianie z wyboru”, piórem walczący o równość praw dla wszystkich obywateli żyjących w Polsce, niezależnie od wyznania czy pochodzenia byli w swoim społecznikowskim zaangażowaniu w oświatę prekursorami w myśleniu o misji inteligencji późniejszego wybitnego pedagoga. Na dziesięciu planszach w dwu wersjach językowych, polskiej i angielskiej, zaprezentowano unikalne dokumenty, fragmenty tekstów i zdjęcia, w tym dwie jedyne fotografie z albumu rodzinnego Korczaka. Są to wizerunki stryja Jakuba – jeden gimnazjalisty, drugi prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Najważniejsze dokonania edytorskie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Edytorstwo naukowe to fascynująca dziedzina i zadanie dla dociekliwych uczonych, którzy odnajdują radość w kompetentnym pośredniczeniu między nieobecnymi już autorami i żyjącymi czytelnikami, rozumiejąc potrzebę służenia w ten sposób narodowej kulturze w zmieniającym się świecie. Ważną częścią działań Instytutu Badań Literackich PAN,  w obliczu niespotykanego dotąd zniszczenia substancji kulturowej kraju w wyniku II wojny światowej, a także w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne  i badawcze rozwijającej się humanistyki, stało się opracowywanie nowoczesnych komentowanych wydań zarówno unikatowych zabytków najdawniejszego piśmiennictwa polskiego, narażonych na zniszczenie, jak i rozpowszechnionych dzieł najważniejszych klasyków, narażonych na błędne odczytanie i niezrozumienie. Na przykładzie dokonań edytorskich IBL PAN można prześledzić, jak wstępne instytutowe koncepcje trzech typów wydań naukowych przeznaczonych dla różnych czytelników interesująco zmieniały się w spotkaniu z potrzebami odbiorców, prowadząc do wykształcenia się nowych form wydań autorów epoki staropolskiej i oświecenia. W Instytucie kstałtowały się też zasady wydawania zarówno pełnych korpusów dzieł literackich wybitnych pisarzy romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu, jak i korespondencji i literatury dokumentu osobistego – obszarów piśmiennictwa coraz bardziej interesujących dla współczesnych czytelników. W najnowszych czasach edytorzy naukowi stają też wobec nowych problemów dostosowania sposobów utrwalania i rozpowszechniania tekstów w środowisku cyfrowym, dającym nowe szanse wielowarstwowego udostępniania i opracowania tekstu. Od „Bogurodzicy” do wirtualnych „dzieł w toku” –  badacze związani z Instytutem od lat tworzą nowe standardy edytorstwa wszystkich gatunków literatury wszystkich epok.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Polska Bibliografia Literacka: 70 lat tradycji

W 1948 roku pod kierownictwem prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego powstała w Poznaniu Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem zespołu autorskiego PBB stało się opracowywanie serii „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Tak oto został przerzucony bibliograficzny most łączący Poznań z Warszawą!

 

„Polska Bibliografia Literacka” gromadzi informacje o literaturze, teatrze i filmie. Zawarte w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie. PBL to 45 roczników, obejmujących materiał z lat 1944/45-1988 (1,8 mln zapisów) oraz 700 000 rekordów w bazie danych za lata 1989-2003. Razem mamy ponad 2,5 mln danych bibliograficznych!

 

Z okazji jubileuszu zapraszamy na wystawę zatytułowaną Polska Bibliografia Literacka: 70 lat tradycji – 40 000 stron bibliografii – 2,5 mln danych o kulturze poświęconą historii Pracowni Bibliografii Bieżącej oraz losom „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Opowiemy o twórcach bibliografii, zaprezentujemy dokonane przeobrażenia w pracy bibliograficznej od fiszek po nowoczesną bazę danych oraz pokażemy unikatowe pamiątki związane z Pracownią.

 

Rok 2018 to również rocznica zaistnienia bibliograficznej bazy danych PBL w Internecie. Z tej okazji mamy dla Państwa niespodziankę. Zapraszamy na prapremierę nowego portalu PBL! W niedzielę, 30 IX o godzinie 15.00 zaprezentujemy nową odsłonę portalu i odpowiemy na wszelkie pytania.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Czego nie wiemy o dawnym tekście, gdy widzimy jego wydanie współczesne

Dawny tekst, zwłaszcza pochodzący sprzed 1801 roku, różni się zasadniczo swoją postacią od tej, z jaką mamy do czynienia w przypadku jego współczesnych wydań. Obecne opracowania nie tylko zawierają modernizacją pierwotnej ortografii i interpunkcji, lecz także, i to niemal zawsze – poprzez zastosowane w nich unowocześnienia – sugerują jakąś teorię i pociągają określoną interpretację. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką dawnego tekstu, a przy tym wyrobienie postawy świadomego korzystania z jego nowszych przekazów. Podczas spotkania podana zostanie podstawowa terminologia dotycząca staropolskiego tekstu oraz scharakteryzowana pokrótce morfologia dawnej książki. Zasadnicza część warsztatu zostanie poświęcona lekturze na podstawie faksymilów wydania z 1601 roku dwóch wybranych sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Zanalizujemy ich język i ortografię, a także porównamy pierwotny przekaz z wybranymi współczesnymi wydaniami. Zastanowimy się, jakim przeobrażeniom ulegał staropolski tekst i jakie intencje przyświecały zmianom, których dokonywali jego dwudziestowieczni wydawcy. W trakcie zajęć zaprezentowana zostanie sylwetka twórcy sonetów z uwzględnieniem tła społecznego i kulturalnego oraz z odwołaniem się do kontekstu ogólnoeuropejskiego. Uczestnicy będą mieli również możliwość obejrzenia kilku innych wydań utworów pochodzących z epoki renesansu i baroku. 

 • wt., 2018-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Rzeczy w świecie człowieka i w doświadczeniu poety

 

Analizując materiał językowy i teksty literackie, odkrywamy obrazy rzeczy utrwalone w języku i przedstawiane w utworach artystycznych. Objawiają się różne funkcje przedmiotów, rozmaite sposoby ich kategoryzacji oraz powiązania między ludźmi i przedmiotami. Widać więc, iż rzeczy nie są autonomicznymi elementami rzeczywistości, ale niezależnie od tego, czy byłyby to przedmioty pochodzenia naturalnego, czy artefakty, należą one do antroposfery. Ich status zależy od zakodowania w języku i włączenia w porządki pojęciowe oraz schematy poznawcze utrwalone w danej kulturze. Znajdują też odbicie w językowym obrazie świata. Tak zarysowana problematyka obrazu rzeczy w języku i kulturze stała się ostatnio przedmiotem intensywniejszych badań, co w sposób istotny wzbogaca studia literaturoznawcze poświęcone motywom rzeczy, wykorzystujące tradycyjne kategorie poetyki i sięgające po narzędzia semiotyki. Badając relacje nazw w systemie języka i w tekstach danego autora, możemy odkryć pewne rysy świadomości językowej poety, a jedną z istotnych właściwości poezji jest uaktywnienie funkcji metajęzykowej. W rezultacie działania tej funkcji słowo włączone jest w sieć powiązań wewnątrzsystemowych i otwiera dostęp do różnych kontekstów, pojedynczy element języka zdolny jest więc ewokować rozległe obszary uniwersum mowy. Te różne sposoby profilowania rzeczy i ich uobecniania w tekście przedstawione zostaną na licznych przykładach zaczerpniętych z poezji współczesnej.

 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Cenzorskie curiosa. Anegdotyczne odpryski z procedur kontroli słowa w Polsce Ludowej

Kontrola słowa była integralnym elementem systemu władzy  w Polsce Ludowej. Ślady ustawicznie doskonalonych  cenzorskich praktyk  zachowały się w aktach Głównego Urzędu  Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW). Treść tych tajnych kiedyś  materiałów może być dzisiaj niezrozumiała, budzić zdziwienie, a nawet uśmiech niewyrobionego odbiorcy. Zilustrują to przykłady wybrane z zespołu GUKPPiW w stołecznym Archiwum Akt Nowych. Cenzorskie recenzje, skreślenia, zalecenia, pisma instruktażowe i wewnętrzna korespondencja przybliżą stosowane w urzędzie procedury, unaocznią ich skomplikowanie i dynamikę  oraz wpływ na jakość życia w kraju. W przeglądzie uwzględnione zostaną archiwalia z ponad czterech dekad funkcjonowania urzędu, zgromadzone podczas badań nad cenzurowaniem literatury pięknej, ale daleko wykraczające poza ten obszar. Nie zabraknie omówienia ingerencji w zakresie edukacji, nauki i kultury,  gospodarki i rolnictwa, sił zbrojnych  i milicji, Kościoła i organizacji społecznych, ale też – w działanie poczty, w rubryki kulinarne w gazetach czy w afisze cyrkowe. Pojawią się sygnały cenzury obyczajowej, w tym – wyimki zakwestionowanych ogłoszeń towarzyskich oraz pozycji uznanych za pornograficzne. Humorystyczny wydźwięk cenzorskich ingerencji łączyć się będzie z refleksją nad  mechanizmami presji  wywieranej na obywateli przez totalitarne państwo.

 • śr., 2018-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Jak wyglądają dzieła dawne, zanim trafią do współczesnego czytelnika? Z warsztatu edytora

Niewiele osób ma okazję zobaczyć, jak naprawdę wyglądają dzieła dawne, zanim trafią do rąk współczesnego czytelnika. Wprowadzenia i objaśnienia do lektury zawierają wprawdzie informacje, na jakiej podstawie wydano dany tekst, jednak zazwyczaj nie oddają jego rzeczywistego uroku (a jest co oglądać). Niektóre teksty staropolskie zachowały się w rękopisach, inne znamy ze starodruków. Bywają bardzo trudne do odczytania i zrozumienia.  Są przy tym rozmaite – pisane po polsku lub/i po łacinie, wierszem lub/i prozą, ozdobne lub nie, łączy je jednak jedno – ich oglądanie i odczytywanie daje dużo satysfakcji.

Podczas spotkania uczestnicy obejrzą skany szesnasto- i siedemnastowiecznych rękopisów i starodruków (po polsku i po łacinie), a wśród nich znajdą się zapisy z miejskich ksiąg lubelskich (z XVI w.), a także dzieła takich autorów, jak: Jan Kochanowski, Sebastian Fabian Klonowic, Jakub Kazimierz Haur i inni. Chętni będą mogli samodzielnie zmierzyć się z odczytaniem fragmentów dawnych tekstów. 

 • śr., 2018-09-26 13:00
 • śr., 2018-09-26 14:00
Lekcja festiwalowa Jak wyglądają dzieła dawne, zanim trafią do współczesnego czytelnika? Z warsztatu edytora

Niewiele osób ma okazję zobaczyć, jak naprawdę wyglądają dzieła dawne, zanim trafią do rąk współczesnego czytelnika. Wprowadzenia i objaśnienia do lektury zawierają wprawdzie informacje, na jakiej podstawie wydano dany tekst, jednak zazwyczaj nie oddają jego rzeczywistego uroku (a jest co oglądać). Niektóre teksty staropolskie zachowały się w rękopisach, inne znamy ze starodruków. Bywają bardzo trudne do odczytania i zrozumienia.  Są przy tym rozmaite – pisane po polsku lub/i po łacinie, wierszem lub/i prozą, ozdobne lub nie, łączy je jednak jedno – ich oglądanie i odczytywanie daje dużo satysfakcji.

Podczas spotkania uczestnicy obejrzą skany szesnasto- i siedemnastowiecznych rękopisów i starodruków (po polsku i po łacinie), a wśród nich znajdą się zapisy z miejskich ksiąg lubelskich (z XVI w.), a także dzieła takich autorów, jak: Jan Kochanowski, Sebastian Fabian Klonowic, Jakub Kazimierz Haur i inni. Chętni będą mogli samodzielnie zmierzyć się z odczytaniem fragmentów dawnych tekstów. 

 • śr., 2018-09-26 13:00
 • śr., 2018-09-26 14:00
Lekcja festiwalowa Kto to taki? Quiz o znajomości pisarzy XX wieku

Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat wybranych pisarzy XX wieku. Celem quizu jest zapoznanie uczniów z dorobkiem sławnych pisarzy
oraz ustanowienie korelacji między fotografią a postacią i jej dziełem. Wykorzystując zainteresowanie kulturą obrazu, docieramy do kultury słowa. Element rywalizacji służy zwiększeniu atrakcyjności naszej propozycji i ma wykazać, że wiedza może być równie pasjonująca jak zmagania sportowe. Konstrukcja quizu zawierać będzie: 30 zdjęć pisarzy, których trzeba będzie rozpoznać; Wybrać z przedstawionych wariantów ich dzieła oraz podać miejsce urodzin i języki, w jakim pisali, np. fotografia Franza Kafki, dzieło „Proces”, miejsce urodzenia: Praga, język: niemiecki. Każdemu pisarzowi poświecone są cztery pytania zamknięte z czterema odpowiedziami (a, b, c, d), z których należy wybrać jedną właściwą. Każdy uczestnik dostanie arkusze do wpisania odpowiedzi. Czas przeprowadzenia quizu to 30 minut plus 15 minut na wspólne sprawdzenie i 10 minut na dogrywkę
(10 dodatkowych pisarzy) oraz 5 na wybranie ostatecznego zwycięzcy.

 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:30
Lekcja festiwalowa Kto to taki? Quiz o znajomości pisarzy XX wieku

Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat wybranych pisarzy XX wieku. Celem quizu jest zapoznanie uczniów z dorobkiem sławnych pisarzy
oraz ustanowienie korelacji między fotografią a postacią i jej dziełem. Wykorzystując zainteresowanie kulturą obrazu, docieramy do kultury słowa. Element rywalizacji służy zwiększeniu atrakcyjności naszej propozycji i ma wykazać, że wiedza może być równie pasjonująca jak zmagania sportowe. Konstrukcja quizu zawierać będzie: 30 zdjęć pisarzy, których trzeba będzie rozpoznać; Wybrać z przedstawionych wariantów ich dzieła oraz podać miejsce urodzin i języki, w jakim pisali, np. fotografia Franza Kafki, dzieło „Proces”, miejsce urodzenia: Praga, język: niemiecki. Każdemu pisarzowi poświecone są cztery pytania zamknięte z czterema odpowiedziami (a, b, c, d), z których należy wybrać jedną właściwą. Każdy uczestnik dostanie arkusze do wpisania odpowiedzi. Czas przeprowadzenia quizu to 30 minut plus 15 minut na wspólne sprawdzenie i 10 minut na dogrywkę
(10 dodatkowych pisarzy) oraz 5 na wybranie ostatecznego zwycięzcy.

 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:30
Lekcja festiwalowa Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne

Na początku XIV wieku w Europie Środkowej nastąpiły duże zmiany w sposobach ubierania się i układania włosów wśród młodzieży. Zwłaszcza sylwetka młodego mężczyzny bardzo się zmieniła. Obowiązywały krótkie, układane włosy i przylegający do ciała strój. Na nogach noszono wydłużone bardzo ciżmy, tzw. "buty krakowskie". Jak zwykle ubiory młodzieży, a także czasami niekonwencjonalny sposób zachowania wzbudzały niepokój i protesty starszych. Zachowało się z tych czasów kilka świadectw literackich i ikonograficznych z terenu Polski i Czech, poświadczających owe nowości obyczajowe. W literaturze najczęściej jednak poświadczone są w formie krytyki nowinek i nagany dla zachowania młodzieży. 

 • czw., 2018-09-27 14:00
Spotkanie festiwalowe Miłość romantyczna jako związek partnerski: Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Kolejny wykład z cyklu „Literatura i psychoanaliza” związany jest z tezami autorki, dotyczącymi nieodkrytego poznawczego i ideowego prekursorstwa epoki romantyzmu. Ukazuje, że połączenie dwu dziedzin naukowych: badań literackich i psychoanalitycznej wiedzy o człowieku pozwala dostrzec w utworach literackich niezauważane, istotne znaczenia, a w biografiach twórców całkowicie pomijane, a kształtujące ich osobowość fakty, okoliczności i wątki egzystencjalne.  Dotyczy to m. in. pojawiającej się zarówno w twórczości, jak w życiu naszych wielkich romantyków, słynnej miłości romantycznej. Rozważania autorki ukazują, że w opartej na takiej miłości i wypełniającej wiele lat  życia więzi Zygmunta Krasińskiego z Delfiną  Potocką kryły się w sposób prekursorski najistotniejsze elementy związku partnerskiego, związane ze sprzeciwem Krasińskiego wobec uprzedmiotowiania kobiety i wytwarzania  społecznej nierówności płci.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Lekcja festiwalowa Średniowieczny teatr szkół - lekcja w Gnieźnie 1207

Prezentacja średniowiecznego dialogu, w którym kilka chętnych osób będzie mogło zagrać w trybie czytanej próby teatralnej. Jest to przypowieść tłumacząca obrazowo, jak ważna w życiu społecznym jest równowaga wartości takich jak sprawiedliwość, prawda i miłosierdzie: jeśli nie ma między nimi zgody, niemożliwy jest pokój. Dialog wprowadza personifikacje tych wartości a ich spór inscenizuje jako kłótnię córek „pewnego ojca”. Utwór pochodzi z książki rękopiśmiennej (ok. 1200 r.),  przechowywanej w katedrze gnieźnieńskiej w księgozbiorze dawnej szkoły katedralnej. Tekst ma cechy konspektu nauczycielskiego i jest możliwe, że mógł być szkolną czytanką, którą uczniowie czytali i recytowali 800 lat temu.

Doniosły problem, wyrazisty podział ról, łatwość inscenizacji – wszystko to musiało ułatwiać zbiorowe memoryzowanie i odtwarzanie. Konspekt wprowadzał do ćwiczeń szkolnych. Ekspresywne dialogi sprawiają, że ktokolwiek chciałby odtwarzać tekst, musiałby pozwolić postaciom mówić i działać, musiałby także wprowadzić role, które wymagały masek. Tak pojawiłyby się na szkolnej scenie "potwory w maskach" – "monstra larvarum", wzmiankowane przez Innocentego w dekrecie z 1207 r., który należy do najwcześniejszych pośrednich dowodów działalności teatralnej w średniowieczu. List adresowany do arcybiskupa gnieźnieńskiego (Henryk Kietlicz) krytykuje urządzanie widowisk publicznych w kościołach.

Tekst dialogu i objaśnienie jego treści można znaleźć na blogu: https://www.salon24.pl/u/dabrowka/146076,litosc-z-prawda-sie-objely-spra...

Interpretacja historycznoliteracka tej problematyki zawarta jest w książce A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie (2005), rozdz. 9. Literatura i szkoły.

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki

Polska i Japonia to kraje bardzo odległe geograficznie i kulturowo. Na płaszczyźnie literatury i sztuk wizualnych łączy je jednak zaskakująco wiele. Fascynacja Dalekim Wschodem zaowocowała u nas bardzo różnorodnymi zjawiskami artystycznymi przetwarzającymi orientalne formy, motywy, style.

W trakcie wykładu pokazywać będę japońskie malarstwo tuszowe, drzeworyty ukiyo-e, kaligrafię, przedmioty codziennego użytku. Prace obcych artystów zestawię następnie z kompozycjami polskich twórców XX i XXI wieku (m.in. S. Wyspiańskiego, F. Ruszczyca,  O. Boznańskiej, L. Wyczółkowskiego, A. Dudzińskiego, K. Szpilkowskiej), zwracając uwagę na podobieństwa kompozycyjne, techniczne, tematyczne.

Interesować mnie będzie również poezja i sztuka książki – na gruncie dalekowschodnim bardzo silnie powiązana z malarstwem tuszowym i kaligrafią. Zastanowię się, czy po polsku da się napisać prawdziwe haiku i tankę (będę analizować teksty M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, S. Grochowiaka, Cz. Miłosza, M. Białoszewskiego, R. Krynickiego). Pokażę także, w jaki sposób polscy autorzy nawiązujący do japońskich form poetyckich starają się uatrakcyjnić swoją twórczość wizualnie. Opowiem wreszcie, powołując się na konkretne przykłady, czemu tłumaczenia jednego japońskiego wiersza są tak różne.

Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną.

 • pt., 2018-09-28 13:30
Spotkanie festiwalowe Nowa Panorama Literatury Polskiej – narzędzie upowszechniania wiedzy dla uczniów i studentów

Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym, której celem jest upowszechnianie obecnego stanu badań nad polską literaturą i kulturą oraz wypracowanie nowych sposobów prezentacji badań naukowych. Publikowane są w niej kolekcje cyfrowe, poświęcone szczególnie ważnym zjawiskom literatury polskiej (dotychczas – XIX i XX wieku), wykorzystujące możliwości narracji charakterystyczne dla mediów cyfrowych (jak połączenie tekstu z obrazem i mapą, czy możliwość nielinearnej lektury). Prezentacja będzie poświęcona możliwościom wykorzystania kolekcji zawartych w Nowej Panoramie Literatury Polskiej podczas pracy z uczniami i studentami, szczególnie podczas pracy z uczniem szczególnie zdolnym. Prezentację przedstawi dr Konrad Niciński, współautor projektu i zarazem kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z Rodziną Janusza Korczaka

Spotkanie poświęcone postaci wybitnego pedagoga i pisarza, Janusza Korczaka, i ostatnim odkryciom dotyczącym jego rodziny. Zaprezentowana zostanie kolekcja cyfrowa Korzenie Janusza Korczaka zawierająca m.in. interaktywne drzewo genealogiczne (ok. 60 osób) i dokumenty metrykalne jego najbliższych. Następnie odbędzie się dyskusja z udziałem badaczy stosunków polsko-żydowskich.

Dyskusja będzie się toczyć wokół podwójnej tożsamości Żydów wyemancypowanych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku. Ojciec i stryj Janusza Korczaka: Józef i Jakub Goldszmitowie należeli do tego środowiska. Ilustruje to wybór ich pism w wydanej niedawno książce O prawo do szacunku. Teksty tam zebrane odzwierciedlają główne tendencje tego ruchu  emancypacyjnego stanowiącego część naszej wspólnej kultury. Propagują integrację Żydów z Polakami oraz reformę  wewnętrzną żydowskiej społeczności. Mówią też o podwójnej tożsamość: więzi z polską kulturą i polskimi aspiracjami oraz poczuciu przynależenia do wspólnoty ojców. Tę tradycję przejął Janusz Korczak. Przez całe życie chciał być i Żydem, i Polakiem. Wierzył, że można pogodzić te dwa obszary - uczuciowo i intelektualnie. Dowodzi tego jego dzieło, mocno osadzone w dążeniach rodziny.

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa planszowa zatytułowana Goldszmitowie w Warszawie prezentująca losy i działalność przodków Henryka Goldszmita w stolicy Królestwa Polskiego. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Pojedynek XIX wieku – przestępstwo, rytuał, paradoks

Pojedynek w XIX wieku to „teatr, w którym krew była prawdziwa”.

Korzystając z rozmaitych źródeł z epoki (wspomnienia, anegdoty, kodeksy pojedynkowe, literatura piękna i jej ekranizacje, grafiki itp.) zestawionych ze współczesnymi wyobrażeniami popularnych powieści i seriali nurtu „retro”, zobaczymy dzisiejsze najczęściej zafałszowane i uproszczone wyobrażenie o tym specyficznym zjawisku. To zachowanie – akceptowane społecznie, choć równocześnie karane przez prawo – miało charakter ściśle zrytualizowanej formy, obwarowanej szczegółowymi przepisami i szczególny sens, ściśle związany z pojęciem honoru  (zob. interpretacje Jurija Łotmana).

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]? B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza

Jak wyglądał poranek pisarza w 1897 roku? Jakie były jego rytuały codzienności? Czego możemy się dowiedzieć o pracy i sposobach spędzania wolnego czasu autora Lalki na podstawie korespondencji, notatek, kronik i wspomnień o Prusie?

Wystąpienie będzie próbą stworzenia portretu człowieka i pisarza w jego codzienności – odzwierciedlonego w swych zwyczajach, słabościach i pragnieniach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne

Na początku XIV wieku w Europie Środkowej nastąpiły duże zmiany w sposobach ubierania się i układania włosów wśród młodzieży. Zwłaszcza sylwetka młodego mężczyzny bardzo się zmieniła. Obowiązywały krótkie, układane włosy i przylegający do ciała strój. Na nogach noszono wydłużone bardzo ciżmy, tzw. "buty krakowskie". Jak zwykle ubiory młodzieży, a także czasami niekonwencjonalny sposób zachowania wzbudzały niepokój i protesty starszych. Zachowało się z tych czasów kilka świadectw literackich i ikonograficznych z terenu Polski i Czech, poświadczających owe nowości obyczajowe. W literaturze najczęściej jednak poświadczone są w formie krytyki nowinek i nagany dla zachowania młodzieży. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Herby szlacheckie w Panu Tadeuszu

Wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną uwzględniać będzie następujące kwestie: początek herbów w Europie Zachodniej i w Polsce, rola herbów szlacheckich w kulturze dawnej Polski, części składowe herbu szlacheckiego, heraldyczne fragmenty Pana Tadeusza i krótki komentarz do nich.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Gra w literaturę? O komputerowej adaptacji W osiemdziesiąt dni dookoła świata Juliusza Verne’a

Twórcy gier wideo nie stronią od książek. Swoich komputerowych adaptacji doczekały się nie tylko utwory korzystające z konwencji literatury popularnej (np. książki Sapkowskiego, Tolkiena, Lovecrafta czy Poego), ale także te, które, przynajmniej współcześnie, umieszcza się w kręgu kultury wysokiej (np. Boska komedia, Jądro ciemności czy Szekspirowski Hamlet). Co jednak znaczy stwierdzenie, że gra jest oparta na literaturze? W moim wystąpieniu będę próbował ukazać problematyczność kwestii komputerowych adaptacji literatury na podstawie gry 80 Days opartej na powieści Juliusza Verne’a. Mimo że 80 Days to gra w głównej mierze tekstowa, a więc bardzo zbliżona do medium literatury, sam fakt jej interaktywności oddala ją od literackiego pierwowzoru. Powieść dotyczy podróży dookoła świata: celem zakładu Fileasa Fogga jest udowodnienie, że można okrążyć ziemię według ścisłego harmonogramu, spędzając czas głównie w środkach transportu, w izolacji od lokalnych kultur i wszelkich niedogodności, ponieważ świat został opanowany, zuniformizowany i opisany przy pomocy matematycznych kategorii; W 80 dni… to w dużym stopniu satyra na industrializm i brytyjski imperializm. Jak oddać ten wymiar satyryczny w grze, gdzie gracz musi podróżować przez świat, a więc planować własną trasę, wchodzić w interakcję z jak największą liczbą postaci i eksplorować różne miejsca w celu zdobycia środków czy informacji? Czy różnorodność, którą muszą zapewnić twórcy gry, nie przeczy utworowi? Być może tylko książki, które same skupiają się na tworzeniu własnego uniwersum, takie jak Wiedźmin czy Władca Pierścieni, stanowią dobry materiał na grę? Jak widać odpowiedź na pytanie, czy faktycznie można grać w literaturę, nie jest łatwa.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Najważniejsze dokonania edytorskie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Edytorstwo naukowe to fascynująca dziedzina i zadanie dla dociekliwych uczonych, którzy odnajdują radość w kompetentnym pośredniczeniu między nieobecnymi już autorami i żyjącymi czytelnikami, rozumiejąc potrzebę służenia w ten sposób narodowej kulturze w zmieniającym się świecie. Ważną częścią działań Instytutu Badań Literackich PAN,  w obliczu niespotykanego dotąd zniszczenia substancji kulturowej kraju w wyniku II wojny światowej, a także w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne  i badawcze rozwijającej się humanistyki, stało się opracowywanie nowoczesnych komentowanych wydań zarówno unikatowych zabytków najdawniejszego piśmiennictwa polskiego, narażonych na zniszczenie, jak i rozpowszechnionych dzieł najważniejszych klasyków, narażonych na błędne odczytanie i niezrozumienie. Na przykładzie dokonań edytorskich IBL PAN można prześledzić, jak wstępne instytutowe koncepcje trzech typów wydań naukowych przeznaczonych dla różnych czytelników interesująco zmieniały się w spotkaniu z potrzebami odbiorców, prowadząc do wykształcenia się nowych form wydań autorów epoki staropolskiej i oświecenia. W Instytucie kstałtowały się też zasady wydawania zarówno pełnych korpusów dzieł literackich wybitnych pisarzy romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu, jak i korespondencji i literatury dokumentu osobistego – obszarów piśmiennictwa coraz bardziej interesujących dla współczesnych czytelników. W najnowszych czasach edytorzy naukowi stają też wobec nowych problemów dostosowania sposobów utrwalania i rozpowszechniania tekstów w środowisku cyfrowym, dającym nowe szanse wielowarstwowego udostępniania i opracowania tekstu. Od „Bogurodzicy” do wirtualnych „dzieł w toku” –  badacze związani z Instytutem od lat tworzą nowe standardy edytorstwa wszystkich gatunków literatury wszystkich epok.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Z dziejów propagandy. Wiele twarzy fake newsa

Na wstępie zastanowimy się nad definicją fake news'a (FN) wychodząc od definicji zaproponowanej przez redaktorów słownika Collins głoszącej, że FN to „fałszywa, często sensacyjna informacja rozpowszechniana w formie przekazu wiadomości”. Próbując przełożyć angielskie określenie na język rodzimy natrafimy na ślady mowy włóczęgów, trampów, złodziei i morderców. W dalszej kolejności spróbujemy usytuować FN w przestrzeni gatunków wypowiedzi. W tym celu zastanowimy się nad podobieństwami i różnicami między FN a plotką rozpowszechnianą drogą ustną oraz sensacyjnym artykułem z tabloida czy tzw. prasy brukowej. Dociekając przyczyn ekspansji FN w dyskursie publicznym przywołamy
pojęcia epoki partycypacji, polityki postprawdy oraz powiemy kilka słów o kondycji współczesnego dziennikarstwa. Za Clarie Wardle wyróżnimy różny typy i strategie FN, takie jak satyra, parodia, fałszywy kontekst, myląca asocjacja, manipulacja na treści. Podejmując refleksję nad rolą fałszu w naszym życiu wyróżnimy szeregiem funkcji i celów stosowania FN, takich jak działania ludyczne, parodystyczne i satyryczne (przykłady Żółć i ASZDziennika) i prowokacja, ale także uzyskanie wpływu politycznego czy zarobienie pieniędzy (clickbait). Spróbujemy przybliżyć szczegóły funkcjonowania najpopularniejszych sposobów rozpowszechniana FN, takich jak tzw. fabryki trolli oraz sieci botów. Na koniec ostaramy się wskazać jak najwięcej sposobów rozpoznawania FN, co pozwoli nam nie poprzestawać na tzw. lekturze naiwnej i uprawiać lekturę podejrzliwą, krytyczną i odpowiedzialną.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Jak żyć w nowej epoce jaskiniowców? Poradnictwo w obliczu kryzysu nowoczesności lat osiemdziesiątych

Proponowane wystąpienie poświęcone będzie poradom na temat organizacji życia codziennego w okresie kryzysu lat osiemdziesiątych w Polsce. Bazę źródłową dla prezentacji będzie stanowić literatura użytkowa: poradniki książkowe oraz rubryki poradnikowe magazynów kobiecych i life-stylowych („Przekroju”, „Przyjaciółki”, „Kobiety i Życia”, „Zwierciadła”). Będę się także odwoływać do zapisów audycji radiowych i telewizyjnych oraz do literatury dokumentu osobistego: dzienników i pamiętników.

W powstających na bieżąco analizach socjologicznych, bazujących na badaniach opinii publicznej, ankietach i wywiadach, kryzys był opisywany jako załamanie projektu socjalistycznej nowoczesności. Tak też, jako dramatyczny powrót do „epoki jaskiniowców” był odczuwany w skali indywidualnych gospodarstw domowych.  Brak części zamiennych do psujących się sprzętów agd, w połączeniu z przerwami w dostawach prądu wymuszał powrót do tradycyjnych metod prania, sprzątania i przygotowywania posiłków. Ekspertki zajmujące się gospodarstwem domowym doradzały czym zastąpić brakujący płyn do mycia naczyń, szampon, proszek do prania. Podobnie jak w przypadku przepisów kulinarnych, polecały powrót do receptur „naszych prababek”.

Prasa opisywała polską rodzinę w kryzysie, w której mężczyźni po pracy „malują, tapetują, robią meble, remontują i naprawiają”, a kobiety „siedzą w kuchni”, a potem szyją i dziergają. W języku publicystyki pojawiły się dramatyczne ostrzeżenia przed „powrotem do epoki jaskiniowców”, „marszem do tyłu”, końcem nowoczesności.

Proponowane wystąpienie zakłada analizę kryzysowego dyskursu poradnikowego, ze zwróceniem uwagi na jego język. Elementem wystąpienia będzie projekcja krótkiego filmu pokazującego próby rekonstrukcji kryzysowych zaleceń.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 12:00
Spotkanie festiwalowe Cenzorskie curiosa. Anegdotyczne odpryski z badań nad archiwaliami GUKPPiW

 Kontrola słowa była integralnym elementem systemu władzy  w Polsce Ludowej. Ślady ustawicznie doskonalonych  cenzorskich praktyk  zachowały się w aktach Głównego Urzędu  Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW).Treść tych tajnych kiedyś  materiałów może być dzisiaj niezrozumiała, budzić zdziwienie, a nawet uśmiech niewyrobionego odbiorcy. Zilustrują to przykłady wybrane z zespołu GUKPPiW w stołecznym Archiwum Akt Nowych. Cenzorskie recenzje, skreślenia, zalecenia, pisma instruktażowe i wewnętrzna korespondencja przybliżą stosowane w urzędzie procedury, unaocznią ich skomplikowanie i dynamikę  oraz wpływ na jakość życia w kraju. W przeglądzie uwzględnione zostaną archiwalia z ponad czterech dekad funkcjonowania urzędu, zgromadzone podczas badań nad cenzurowaniem literatury pięknej, ale daleko wykraczające poza ten obszar. Nie zabraknie omówienia ingerencji w zakresie edukacji, nauki i kultury,  gospodarki i rolnictwa, sił zbrojnych  i milicji, Kościoła i organizacji społecznych, ale też – w działanie poczty, w rubryki kulinarne w gazetach, czy w afisze cyrkowe. Pojawią się sygnały cenzury obyczajowej, w tym – wyimki zakwestionowanych ogłoszeń towarzyskich oraz pozycji uznanych za pornograficzne. Humorystyczny wydźwięk cenzorskich ingerencji łączyć się będzie z refleksją nad  mechanizmami presji  wywieranej na obywateli przez totalitarne państwo.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 12:30
Spotkanie festiwalowe Franz Kafka i jego manie

Franz Kafka, postać emblematyczna literatury światowej, słynny jest ze swoich dziwactw. Słowa hiszpańskiego malarza Francisco de Goya: „Gdy rozum śpi budzą się demony” mogą posłużyć jako motto życia autora Przemiany. Dzień Kafki był ściśle reglamentowany pewnymi czynnościami, które trzeba było wykonać wedle wzoru, niezależnie od okoliczności. Dotyczyły one różnych sfer życiowych, m.in. godzin pisania i spoczynku, rodzajów przyjmowanych pokarmów oraz wykonywanych ćwiczeń fizycznych, itp. Przykładem niech będzie choćby konieczność spania przy otwartym oknie, nawet podczas ostrej, czeskiej zimy. Manie te nie pozostawały bez echa. Z jednej strony odzwierciedlały się w jego prozie, która dzięki nim niekiedy przyjmuje wydźwięk surrealistyczny, zaś z drugiej stawały na przeszkodzie w stosunkach międzyludzkich, np. nietypowe godziny snu utrudniały spotkania z przyjaciółmi. Wykład skonfrontuje życie Franza Kafki z twórczością literacką, podpowiadając co w niej zostało przemycone z manii pisarza. Enigmatyczna twórczość Kafki odbija jego tajemnicze, choć z pozoru proste życie.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 13:30
Spotkanie festiwalowe Jak jest zrobiony słownik pisarzy współczesnych

Od cięcia nożyczkami egzemplarza dzieła Korbuta i tworzenia papierowej kartoteki  do pracy w systemie bazodanowym – krótka historia powstawania kilku serii słowników pisarzy współczesnych w IBL PAN. Ważnym wątkiem tej historii było radzenie sobie ze zdobywaniem danych biograficznych, na podstawie których można sformułować słownikowy biogram. Jedynym niemalże źródłem informacji o życiu pisarzy najmłodszej generacji, są bowiem odpowiedzi ich samych na wysłane do nich ankiety. Jak je czytać krytycznie? Jak weryfikować? Jak umieszczać w kontekście politycznym i społecznym epoki? To jedne z wielu istotnych problemów przy tworzeniu haseł pisarzy współczesnych.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 14:00
Spotkanie festiwalowe Polska Bibliografia Literacka – prapremiera nowego portalu!

Nowa szata graficzna, struktura dziedzin i działów, interfejs użytkownika… to tylko część z wprowadzonych przez nas zmian! Po kilku latach pracy mamy zaszczyt i przyjemność uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentować Państwu zupełnie nowy portal „Polskiej Bibliografii Literackiej”.

Dzięki projektowi „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” realizowanemu od marca 2015 roku ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki baza PBL została przystosowana do aktualnych standardów humanistyki cyfrowej. Wyniki współpracy Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy IChB PAN widoczne są już na pierwszy rzut oka. Zmodernizowany projekt strony, multimedialność treści, interakcja z użytkownikami, nowa metoda – to najbardziej zauważalne, choć nie wszystkie zmiany.

Zapraszamy na warszawską prapremierę nowej strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej”!

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00