Instytut Slawistyki PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Słowianie w literaturze bizantyjskiej

Celem wykładu będzie pokazanie pierwszych informacji w źródłach bizantyjskich o nadejściu Słowian w VI w. Przedstawione zostaną dzieła, którym zawdzięczamy pierwsze imiona słowiańskie, nazwy plemion, opis obyczajów. Dla poznania dziejów Słowian są to informacje niezwykle cenne. Jednocześnie, specyfika literatury bizantyjskiej, wymagania estetyczne, jakich wymagała oraz uwarunkowania kulturowe samych autorów, zwykle wysokich urzędników administracji centralnej, wpływała na sposób pisania o Słowianach, nowym barbarzyńskim ludzie, który pojawił się na Bałkanach. Podczas wykładu uwzględnione zostaną też zagadki, które od dziesiątków lat nurtują badaczy, jak np. to, czy wspomniani przez Teofilakta Simokattę "Słowianie znad Oceanu Zachodniego" pochodzili z terytorium dzisiejszej Polski.

wiedza o języku i kulturze
  • pon., 2016-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Figury wroga w świecie Słowian bałkańskich

Kim był utrwalony w świadomości Słowian bałkańskich wróg? Dlaczego jezuici i fanarioci zostali naznaczeni piętnem wrogości? Kto kryje się pod figurą „Czarnego Araba”? Czy był to wróg realny czy wyimaginowany? Na te i inne pytania odpowiemy na podstawie przykładów literackich i materiałów etnograficznych z kręgu słowiańskiego południa Europy.

wiedza o języku i kulturze
  • wt., 2016-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Kto był pierwszy ? Z niemiecko-słowiańskich debat o prawie do ziemi

Debaty na temat tzw. praw historycznych do posiadanej ziemi są zagadnieniem niemal „atawistycznym” – znane są nam od najdawniejszych dziejów. Pytania o prawo do terytorium, zwłaszcza będące przedmiotem politycznego sporu czy narodowych aspiracji, nierzadko mieli rozstrzygać uczeni. Między innymi to badacze Słowian – historycy, językoznawcy, archeolodzy z różnych ośrodków naukowych ( w tym reprezentanci tzw. polskiej myśli zachodniej) – prowadzili dyskusje ze swoimi niemieckimi kolegami na temat uzasadnienia praw Słowian bądź Germanów do ziem zachodniosłowiańskich. Tym, wywołującym do dziś emocje zagadnieniom będzie poświęcony wykład.

wiedza o języku i kulturze
  • czw., 2016-09-29 17:00
Spotkanie festiwalowe Tożsamość językowa Polaków na Ukrainie

Wykład poświęcony będzie tożsamości Polaków na Bukowinie Karpackiej i Ukrainie południowo-wschodniej. Wyjściowe pytanie brzmi: czy Polacy na Ukrainie południowo-wschodniej są podobni do Polaków z Bukowiny Karpackiej, a jeśli tak, to jakie są podobieństwa w mowie, tradycjach, tożsamości? Czy wszyscy Polacy identyfikują się z własną narodowością ze względu na wskaźnik językowy? Podczas wykładu zostaną omówione też takie kwestie, jak: nauczanie języka polskiego na Ukrainie, prasa w języku polskim, organizacje polskie na Ukrainie. Wykład będzie ilustrowany mapami, fotografiami, oryginalnymi cytatami respondentów z Doniecka i Bukowiny.

wiedza o języku i kulturze
  • pt., 2016-09-30 17:00