Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Korpusy tekstów w nauce języka angielskiego

Korpusy językowe to zbiory autentycznych tekstów zapisanych w postaci cyfrowej, które są wykorzystywane powszechnie w badaniach naukowych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i pogranicza innych dyscyplin. Jednakże mogą one również służyć jako bardzo przydatne narzędzia w nauce języków obcych. Celem warsztatu jest przedstawienie możliwych zastosowań korpusów nauce języka. W Internecie dostępnych jest wiele różnorakich korpusów, tzn. korpusów jednojęzycznych i wielojęzycznych, korpusów o tematyce ogólnej, jak i korpusów specjalistycznych. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka korpusów, które mogą stanowić pomoc w nauce języka angielskiego, jak również stosowania poprawnej polszczyzny, są nimi m.in. Brytyjski Korpus Narodowy (BNC), Amerykański Korpus Współczesnego Języka Angielskiego (COCA), Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP), a także kilka słowników bazujących na danych korpusowych, np. Glosbe bądź Linguee. Oprócz prezentacji narzędzi korpusowych przedstawione zostaną także praktyczne metody wykorzystania korpusów w (samodzielnej) nauce języka angielskiego. Jako alternatywa dla gotowych korpusów zostanie przedstawiony inny typ korpusu tworzony przez nauczyciela w odpowiedzi na konkretne potrzeby uczniów, a mianowicie DIY (ang. do-it-yourself) corpus, który umożliwia rozwiązanie specyficznych problemów uczniów napotykanych w trakcie nauki konkretnych zagadnień językowych.

 • pon., 2018-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!

Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań przekładem ustnym, a w szczególności jego najbardziej znaną odmianą: tłumaczeniem symultanicznym wykonywanym w kabinie (tłumaczeniem kabinowym). Warsztaty składają się z dwóch komponentów: krótkiego wstępu oraz ćwiczeń praktycznych.

Pierwszy komponent to wprowadzenie do tłumaczenia ustnego: prezentacja jego odmian, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia symultanicznego, a także omówienie kompetencji tłumacza konferencyjnego. 

Drugi komponent to warsztaty. Najpierw uczestnicy zapoznają się z zasadami etyki zawodowej tłumaczy oraz zasadami wykonywania tłumaczenia symultanicznego. Następnie, uczestnicy poznają działanie urządzeń w kabinie i w sali konferencyjnej, dzięki którym tłumaczenie symultaniczne może się odbywać. W dalszej kolejności uczestnicy będą próbować swych sił w tłumaczeniu kabinowym z języka hiszpańskiego na język polski krótkich przemówień o tematyce ogólnej. Po tłumaczeniu każdego przemówienia nastąpi omówienie tłumaczeń, trudności, na jakie napotkali uczestnicy, a także sposobów, w jaki można starać się sprostać wyzwaniom tłumaczenia kabinowego.     

Warunkiem niezbędnym powodzenia spotkania jest interakcja prowadzącej i uczestników w formie żywej dyskusji w języku polskim oraz w języku hiszpańskim, z tego względu od uczestników oczekuje się znajomości języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

 • pon., 2018-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Ręka – język –mózg, czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego

Płynność wypowiedzi jest ważna, kiedy mówimy w  języku obcym. Nie zawsze jednak formułowanie myśli i mówienie przebiega tak sprawnie i płynnie, jak życzyłby sobie tego mówiący, który próbuje porozumiewać się w języku obcym. Jednym z wielu elementów wpływających na dynamikę  wypowiedzi są gesty i ruch. Gesty są nie tylko ruchową ilustracją tego co mówimy, ale odgrywają również znaczącą rolę w komunikacji, na przykład wspomagają komunikację, ponieważ są pomocne w przywołaniu słów, których w danym momencie nie możemy sobie przypomnieć, czy też pomagają w sprawniejszym docieraniu do słów o niższej częstotliwości używania. Gesty i ruch mają również wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. W kontekście nauki języka gesty są najczęściej kojarzone z techniką reagowania całym ciałem, która służy do wprowadzania słownictwa czy funkcji językowych, szczególnie wśród młodszych uczniów. Na tym jednak rola gestów i ruchu nie kończy się.  Podczas tego interaktywnego wykładu  postaramy się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: Czym są gesty? Jaka jest ich funkcja poznawcza? Czy gesty pomagają przyswajać wiedzę?  Jaką rolę odgrywają na różnych etapach nauki języka obcego? Czy gestykulujący nauczyciel przyczynia się do postępów w nauce dokonywanych przez jego uczniów? Czy gestykulujący uczeń języka obcego uczy się szybciej?

 • pon., 2018-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 1 )

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 1 wykładu:

1. Geopoetyka, geokulturologia, geohumanistyka.

2. Nikołaj Karamzin o okolicach Moskwy. Klasztor Simonowski i fenomen Biednej Lizy. Zawartość „podróżnicza” czasopisma „Wiestnik Jewropy” – opisy klasztorów. Ostafiewo w dziejach powstania Historii państwa rosyjskiego.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Ręka – język –mózg czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego

Płynność wypowiedzi jest ważna kiedy mówimy w  języku obcym. Nie zawsze jednak formułowanie myśli i mówienie przebiega tak sprawnie i płynnie, jak życzyłby sobie tego mówiący, który próbuje porozumiewać się w języku obcym. Jednym z wielu elementów wpływających na dynamikę  wypowiedzi są gesty i ruch. Gesty są nie tylko ruchową ilustracją tego co mówimy, ale odgrywają również znaczącą rolę w komunikacji, na przykład wspomagają komunikację, ponieważ są pomocne w przywołaniu słów, których w danym momencie nie możemy sobie przypomnieć, czy też pomagają w sprawniejszym docieraniu do słów o niższej częstotliwości używania. Gesty i ruch mają również wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. W kontekście nauki języka gesty są najczęściej kojarzone z techniką reagowania całym ciałem, która służy do wprowadzania słownictwa czy funkcji językowych, szczególnie wśród młodszych uczniów. Na tym jednak rola gestów i ruchu nie kończy się.  Podczas tego interaktywnego wykładu  postaramy się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: Czym są gesty? Jaka jest ich funkcja poznawcza? Czy gesty pomagają przyswajać wiedzę?  Jaką rolę odgrywają na różnych etapach nauki języka obcego? Czy gestykulujący nauczyciel przyczynia się do postępów w nauce dokonywanych przez jego uczniów? Czy gestykulujący uczeń języka obcego uczy się szybciej?

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Rosja i niepodległość Polski, część I

Część I – Rosja carska i niepodległość Polski

I wojna światowa sprawiła, iż wszystkie państwa biorące udział w rozbiorach musiały ustosunkować się do dążeń Polaków do niepodległości. W I części wykładu postaram się pokazać ewolucję rosyjskiego podejścia do polskiej niepodległości: od Katarzyny II do Mikołaja II. Główną uwagę skupię na okresie I wojny światowej. Pokażę, jak różnił się stosunek Cesarstwa Rosyjskiego, Rządu Tymczasowego oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Języki obce – strategicznie i cyfrowo

Świadomość strategiczna i umiejętność stosowania wielu strategii przez uczących się języka obcego ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia sukcesu językowego, czyli opanowania języka na poziomie umożliwiającym bezproblemowe porozumienie się z innymi oraz używanie go w różnych obszarach życia – dla przyjemności, edukacji, w życiu zawodowym i publicznym. Dlatego uczestnicy zostaną zaznajomieni ze strategiami uczenia się języków obcych. Strategie bezpośrednie to są strategie pamięciowe, kognitywne i kompensacyjne, dotyczą one bezpośrednio przyswajania języka. Strategie pośrednie nie odnoszą się do przyswajanego języka, ale także wpływają na jego przyswajanie. Są to strategie metakognitywne emocjonalne i społeczne. Następnie krótko zostaną przedstawione wyniki badań nad stosowaniem strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym przeprowadzonych wśród studentów lingwistyki stosowanej i licealistów w całej Polsce. Potem uczestnicy poznają przykłady strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym, będą mogli zobaczyć, które strategie są wśród nich bardziej lub mniej popularne. Spotkanie zakończy kwiz sprawdzający umiejętność przypisania zadania językowego do używanej w nim strategii wykonany z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczestników.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 2)

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 2 wykładu:

1. Geografia i historia.

2. „Tekst podmiejski” w literaturze zachodnioeuropejskiej.

2. Piotr Szalikow o okolicach Moskwy. Zawartość „podróżnicza” czasopism „Wiestnik Jewropy” i „Damskij żurnał” – opisy Carycyna i Archangielskiego.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Nasi przyjaciele, pies i kot, jak ich postrzegamy w Polsce i Rosji Cz. 1

Na dwóch lekcjach (pierwsza skupiająca się wokół tematu psa, druga wokół tematu kota) poruszymy problem kontaktu między człowiekiem-właścicielem a jego podopiecznym psem lub kotem. Padną pytania typu: Czy pies lub kot powinien występować w Internecie i przynosić dochody finansowe? Czy pies lub kot jest traktowany jak rzecz, jak człowiek, czy może jakoś inaczej? Jak nazwałeś swoje zwierzątko i dlaczego? Czy to prezent, kłopot, czy przyjaciel? Kto się nim opiekuje?

Zajęcia w języku rosyjskim. Pierwsza część, to prezentacja fragmentów tekstów, z ilustracjami i informacją o psach i kotach i naszym do nich stosunku, a następnie uczniowie opowiedzą o swoich zwierzętach.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Rosja i niepodległość Polski, część II

Część II Rosja bolszewicka i niepodległość Polski

W II części wykładu przedstawię stosunek bolszewików do II Rzeczpospolitej w latach 1917-1921. „Sprawa polska” w Rosji okresu wojny domowej była ważną kwestią, choćby ze względu na tysiące Polaków powracających ze wschodu do odzyskanej ojczyzny. Zupełnie inaczej na kwestię niepodległości Polski zapatrywali się „biali” i „czerwoni”, co zresztą wpłynęło na losy wojny domowej w Rosji. Dla bolszewików Polska była jednak także państwem efemerycznym. Najlepiej świadczy o tym komunistyczna propaganda w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Wartościowanie i stereotypizacja kota w językach rosyjskim i polskim

Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Minimalna struktura porównania składa się z: obiektu A (członu porównywanego, comparandum) i obiektu B (członu porównującego, comparatum), elementu C (tertium comparationis) oraz łącznika – najczęściej spójnika (jak, как).

Jedną z podstawowych funkcji konstrukcji porównawczych jest wyrażenie wartościowania. Na wykładzie przedstawiona zostanie informacja na temat obiektu B (tu: kota), wykraczająca poza definicje słownikowe, włączającą dane o jego subiektywnym postrzeganiu przez mówiących, prowadzącym wręcz do jego stereotypizacji jako nosiciela cechy. Utrwalone w porównaniach frazeologicznych cechy kota okazały się tak istotne i typowe, że stały się miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Nasi przyjaciele, pies i kot, jak ich postrzegamy w Polsce i Rosji. Cz. 2

Na dwóch lekcjach (pierwsza skupiająca się wokół tematu psa, druga wokół tematu kota) poruszymy problem kontaktu między człowiekiem-właścicielem a jego podopiecznym psem lub kotem. Padną pytania typu: Czy pies lub kot powinien występować w Internecie i przynosić dochody finansowe? Czy pies lub kot jest traktowany jak rzecz, jak człowiek, czy może jakoś inaczej? Jak nazwałeś swoje zwierzątko i dlaczego? Czy to prezent, kłopot, czy przyjaciel? Kto się nim opiekuje?

Zajęcia w języku rosyjskim. Pierwsza część, to prezentacja fragmentów tekstów, z ilustracjami i informacją o psach i kotach i naszym do nich stosunku, a następnie uczniowie opowiedzą o swoich zwierzętach.

 • pon., 2018-09-24 14:00
Lekcja festiwalowa Wartościowanie i stereotypizacja psa w językach rosyjskim i polskim

Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z comparatum (nośnikiem porównania) będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim. Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Opis na tej podstawie wykracza poza definicje słownikowe, zawiera dane o subiektywnym postrzeganiu psa przez mówiących i świadczy o stereopizacji psa jako nosiciela cech. Rozpatrzone będą m.in. takie istotne i typowe cechy psa, które są miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka.

 • pon., 2018-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Unia Europejska a język polski - poszukiwanie brukselizmów

Wpływ języków obcych na język polski stanowi od wielu lat przedmiot zainteresowania polskich językoznawców. Temat wydaje się obecnie szczególnie interesujący ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, która skupia obecnie 28 państw członkowskich i aż 24 języki urzędowe. Aby Polska mogła przystąpić do Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje prawo do prawa wspólnotowego. Przeniesienie na grunt polski wielu nowych rozwiązań gospodarczych i politycznych wiązało się z koniecznością nazywania nowych zjawisk, a co za tym idzie, ukucia licznych neologizmów. Podczas godzinnego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z korpusami językowymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem i narzędziami do analizy polszczyzny pod kątem elementów obcych. Część praktyczna warsztatów pozwoli uczestnikom zamienić się choć na chwilę w badaczy brukselizmów. Część praktyczną poprzedzi dwudziestominutowy wstęp teoretyczny na temat najnowszych kontaktów językowych polszczyzny z przedstawieniem konkretnych przykładów z różnych gatunków (od prawa unijnego w języku polskim do wywiadów z popularnych telewizji). Warsztaty odbędą się w sali komputerowej.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
 • wt., 2018-09-25 15:00
Lekcja festiwalowa Skąd wzięła się ta cyrylica?

Uczestnikami spotkania mogą być uczniowie klas szkół podstawowych, którzy wcześniej nie obcowali z językami wykorzystującymi cyrylicę do zapisu wyrazów (warunek konieczny). Na zajęciu zostanie przedstawiony nowy dla dzieci sposób zapisu wyrazów i wytłumaczony fakt powstania tego pisma, wyjaśnione będzie wspólne pochodzenie blisko spokrewnionych języków słowiańskich. Na łatwych przykładach dzieci będą mogły poćwiczyć samodzielne czytanie i pisanie z wykorzystaniem nowego sposobu zapisu wyrazów. (Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych).

 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Język rosyjski dla najmłodszych

Celem spotkania będzie zapoznanie najmłodszych uczestników zajęć z alfabetem rosyjskim oraz z jego podstawowymi słowami i wyrażeniami.

Lekcja będzia przeprowadzona w formie interaktywnego pokazu multimedialnego. Uczestnicy będą odkrywać tajniki rosyjskich liter i dźwięków. Zapoznamy się z podstawowymi słowami i frazami w języku rosyjskim.

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Skąd wzięła się ta cyrylica?

Uczestnikami spotkania mogą być uczniowie klas szkół podstawowych, którzy wcześniej nie obcowali z językami wykorzystującymi cyrylicę do zapisu wyrazów (warunek konieczny). Na zajęciu zostanie przedstawiony nowy dla dzieci sposób zapisu wyrazów i wytłumaczony fakt powstania tego pisma, wyjaśnione będzie wspólne pochodzenie blisko spokrewnionych języków słowiańskich. Na łatwych przykładach dzieci będą mogły poćwiczyć samodzielne czytanie i pisanie z wykorzystaniem nowego sposobu zapisu wyrazów. (Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych).

 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Zobacz i poczuj, zrozum i powiedz. Język rosyjski dla wymagających początkujących

Obraz i słowo to motywy przewodnie warsztatów, które powinny przybliżyć młodzieży kulturę rosyjską oraz zapoznać uczestników z kluczowymi zwrotami rosyjskimi, niezbędnymi przy zawieraniu znajomości (powitanie, przedstawianie się, pożegnanie). Podczas warsztatów zostanie przedstawiony krótkometrażowy film „Poczuć” („Ощущать”; w rolach głównych K. Gruszka i M. Bosak) w reżyserii Iwana Wyrypajewa. Krótka historia podróży Polki do rosyjskiej stolicy będzie okazją do zapoznania uczestników z Moskwą i jej symbolami. Używane przez bohaterkę filmu zwroty rosyjskie stanowić będą pretekst do zaznajomienia uczestników z podstawowymi wyrażeniami, umożliwiającymi zawarcie znajomości; mowa tu o formach używanych przy powitaniu i pożegnaniu oraz charakterystycznych dla języka rosyjskiego konstrukcjach służących przedstawianiu się. Krótkie ćwiczenia będą mieć na celu utrwalenie i odtworzenie w odpowiedniej sytuacji komunikacyjnej ww. materiału językowego. Imię jednego z bohaterów filmu – Mitia (Dmitrij) – będzie z kolei punktem wyjścia do zapoznania uczestników ze specyfiką rosyjskich imion własnych oraz ich form krótkich.

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa *„Unexist a problem without solution” – tłumaczenie dosłowne a kompetencja gramatyczna na egzaminie

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie roli ćwiczeń tłumaczeniowych oraz porównawczych na lekcji języka angielskiego w szkole średniej. Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie status tłumaczeń w dobie podejścia komunikacyjnego, jak również różne typy tłumaczeń, słuchacze będą mieli możliwość przeanalizowania autentycznych przykładów zdań lub określonych fraz zaczerpniętych z prac pisemnych przygotowanych przez uczniów ostatnich klas szkół średnich. Przedstawione konstrukcje posłużą za przykład nieudolnego tłumaczenia dosłownego; w dalszej części spotkania słuchacze zostaną poproszeni o poprawienie błędnych konstrukcji (jeśli będzie to możliwe, ćwiczenie może zostać wykonane z zastosowaniem edytora tekstu online). Wyciągnięte wnioski (dotyczące różnic strukturalnych) zostaną wykorzystane w kolejnych ćwiczeniach polegających na przetłumaczeniu określonych elementów lub całych zdań. Podsumowaniem spotkania będzie gra edukacyjna w formie online (np. Kahoot).

Spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 • wt., 2018-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Formy współczesnych adaptacji angielskich utworów literackich

Spotkanie będzie miało charakter wykładu/konwersatorium podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z teoretycznymi podstawami tworzenia adaptacji utworów literackich oraz omówić różne przykłady i formy tworzonych adaptacji. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest odtworzenie lub interpretacja tekstu przy użyciu różnych form komunikacj oraz jaki wpływ mogą mieć takie czynniki jak różnice kulturowe czy zmiany społeczne na końcową formę oraz przekaz końcowego dzieła. Na podstawie analizowanych przykładów uczestnicy nauczą się rozróżniać trzy główne kategorie adaptacji: transpozycję, czyli przeniesienie w nowe środowisko kulturowe, czasowe czy lokalizacyjne; komentarz, czyli wykorzystanie tekstu docelowego do wprowadzenia dyskusji społeczno-politycznej na tematy współczesne; oraz analogię, czyli dzieło nie wymagające znajomości tekstu oryginalnego, ale zachowujące jego główny przekaz. Zostaną też przedstawione główne techniki wykorzystywane w adaptacjach, m.in. aproksymacja, czyli wprowadzanie elementów znanych docelowemu odbiorcy, amplifikacja i redukcja oryginalnego tekstu, czyli rozszerzanie o nowe treści i skracanie oryginalnego tekstu zależnie od potrzeb lub własnej wizji artystycznej twórcy, oraz paralelizm, czyli odzwierciedlanie tekstu oryginału. Techniki adaptacyjne i kategorie omawiane będą na wybranych przykładach adaptacji wybranych angielskich tekstów literackich oraz dzieł scenicznych.

Wymagana znajomość języka angielskiego

 • wt., 2018-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Internet i nowe media w nauce języka rosyjskiego

Internet i nowe media są obecnie nie tylko powszechnym narzędziem komunikacji między ludźmi. Są one również ważnym instrumentem w nauce języków obcych. Celem spotkania będzie pokazanie na przykładach, jak wykorzystać zasoby Internetu oraz nowe media w nauce języka rosyjskiego. W czasie wykładu zostaną zaprezentowane wybrane strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje na smartfony, komunikatory i inne nowe media, które mogą być cennym i łatwo dostępnym źródłem informacji o żywym języku rosyjskim i kulturze Rosji. Mogą one zachęcić do nauki, podnieść efektywność oraz zoptymalizować proces kształtowania nawyków. Wykład będzie połączony z technikami interaktywnymi.

 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Literatura dziecięca w tłumaczeniu

Celem spotkania jest przybliżenie młodzieży niezwykle ciekawej i szybko rozwijającej się dyscypliny obejmującej badania nad literaturą dziecięcą oraz jej przekładem. W pierwszej części warsztatów zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane z literaturą dziecięcą: zastanowimy się nad jej historią, definicją i specyfiką, określimy jej miejsce w systemie literackim oraz gatunki, jakie w jej ramach występują. Jest to warsztat tłumaczeniowy, więc poruszymy także podstawowe kwestie związane z przekładem i spróbujemy określić specyfikę tłumaczenia literatury dziecięcej.

Po teorii przejdziemy do praktyki. Wybrany do tłumaczenia fragment zostanie szczegółowo omówiony pod kątem trudności translatorskich. Przeanalizujemy strategie i techniki przekładu nazw własnych, elementów nacechowanych kulturowo, idiomów, tropów stylistycznych, humoru, zastanowimy się nad systemem wartości w tłumaczonej literaturze dziecięcej. Uczestnicy warsztatów, pracując samodzielnie, w parach lub małych grupach, staną przed zadaniem przetłumaczenia wybranego tekstu na język polski. Wyniki pracy zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane na forum. Zapraszam do uczestnictwa!

Do udziału w warsztacie niezbędna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Spotkanie festiwalowe Co Ty wiesz o napisach filmowych?

Spotkanie rozpocznie krótki wykład wprowadzający uczestników w tajniki opracowywania tłumaczenia w formie napisów filmowych. Dalsza część będzie miała charakter warsztatowy – każdy z uczestników samodzielnie opracuje polskie tłumaczenie do krótkiego klipu filmowego w języku angielskim przy użyciu profesjonalnego programu do tworzenia napisów EZTitles.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe Ludowa bojowa kultura fizyczna Słowian

Wykład będzie poświęcony zagadnieniu ludowej kultury fizycznej Słowian w jej bojowych odmianach: pojedynków i bójek ludowych oraz walk, ich korzeniom, tradycjom, obrzędowości towarzyszącej (pojedynki podczas starosłowiańskiej Tryzny, „kułaczki”, „najazdy” „kawalerki” podczas zabaw i odpustów), formom urastającym niekiedy do całych domorosłych systemów sztuk walki, ale czasem stanowiącym po prostu jedyny sposób na rozładowanie emocji, ich roli w kształtowaniu tożsamości grupy oraz wpływu na obyczajowość, mentalność Rusinów, Kozaków, Mazurów czy Kurpiów. To właśnie na obszarach zamieszkiwanych przez owe grupy etniczne spotykamy najwięcej przykładów prezentowanej bojowej ludowej kultury fizycznej.

Ponadto naświetlone zostanie zagadnienie gier i zabaw militarnych, które szczególnie w kulturze kozackiej stanowiły tradycyjny sposób spędzania wolnego czasu i były jednocześnie metodą socjalizacji, uczyły dyscypliny i nawyków bojowych. Wykład ukazuje wieloaspektowy obraz tematu: od zwykłej awanturniczej „draki” do całego kompleksu militarnej kultury ludowej. W ten sposób zostaną także skonfrontowane sposoby życia „człowieka wojennego” – Kozaka, którego żywot wypełniała ciągła gotowość bojowa, oraz awanturnika – Mazura, wciąż poszukującego okazji do „zwady”.

Wykład zostanie uzupełniony materiałami multimedialnymi.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
 • wt., 2018-09-25 15:00