język obcy nowożytny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa O zapożyczeniach w języku polskim na przykładach

Celem spotkania jest przedstawienie zjawiska kontaktów językowych oraz klasyfikacji zapożyczeń w polszczyźnie. W pierwszej części warsztatów omówione zostaną pojęcia związane z kontaktami językowymi, zapożyczalnością i rodzajami zapożyczeń, a także przełączaniem i mieszaniem kodów. Przedstawione zostaną również przykłady zapożyczeń. W drugiej części uczestnicy spotkania będą mogli sami spróbować swoich sił w identyfikacji i klasyfikacji zapożyczeń.

Przełączanie i mieszanie kodów to zjawiska typowe dla społeczeństw migracyjnych. Polacy mieszkający w innym kraju i posługujący się na co dzień językami obcymi mogą komunikować się „mieszanką kodów” lub wprowadzać pojedyncze obce elementy do języka ojczystego.

Opracowania naukowe często zawierają próby wyjaśnienia, dlaczego język „pożycza”. Ich autorzy sugerują, że powodami mogą być na przykład wypełnianie luk językowych lub chęć podkreślenia statusu.  Częste podejmowanie tego tematu jest odzwierciedleniem stale rosnącej liczby anglicyzmów w polszczyźnie, która w ciągu ostatniego wieku zwiększyła się aż dziesięć razy.

Ze względu na brak zgody w środowisku akademickim co do terminologii dotyczącej zapożyczeń i ich pożyczalności trudno o ich jednolitą klasyfikację. Podczas spotkania zostaną przedstawione najczęściej używane kategorie i podziały ze względu na drogi „wejścia” do języka, kryterium pochodzenia, stopień przyswojenia, rodzaj zapożyczenia, a także kategorie semantyczne. Omówione zostanie również wymieniane w klasyfikacjach zapożyczeń kryterium wystarczalności języka.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_ Portale internetowe w nauce języka rosyjskiego

Szybki rozwój Internetu, a tym samym portali internetowych, sprzyja również powstawaniu coraz ciekawszych, przemyślanych, rozbudowanych i przydatnych narzędzi, które można wykorzystać w nauce języków obcych, w tym języka rosyjskiego. Celem interaktywnego wykładu będzie zaprezentowanie najnowszych portali internetowych pomocnych w nauce języka rosyjskiego. Zachęcają one do nauki, podnoszą efektywność, rozwijają zasób słownictwa, wywołują emocje i sprzyjają procesowi zapamiętywania. Wykład będzie połączony z technikami interaktywnymi w formie warsztatowej w celu przećwiczenia konkretnych materiałów, ćwiczeń i zadań zamieszczonych na prezentowanych portalach.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Translating is All about Words: True or False?

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie pozajęzykowych uwarunkowań przekładu, które nierzadko decydują o jego poprawności, adekwatności czy użyteczności, oraz podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zawsze tłumaczenie sprowadza się do operacji transferu między znakami językowymi, czyli wyrazami i/lub zdaniami.

Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie podstawowy podział tłumaczeń według Romana Jakobsona, istota tłumaczenia intersemiotycznego, jak również kwestia ograniczeń, kodu (główny nacisk zostanie położny na problem elementów wizualnych, które nierzadko towarzyszą wyrazom stanowiącym istotę tekstów pisanych) oraz ekwiwalencji na poziomie obrazowania lub interpretacji, słuchacze będą mieli możliwość przetłumaczenia wybranych tekstów (z języka angielskiego na język polski), co pozwoli odpowiedzieć na pytania zadane na wstępie (Czy tłumaczymy tylko słowa? Czy ograniczenia pozajęzykowe są zawsze czymś negatywnym? Czy wszyscy myślimy w ten sam sposób?). Chętni słuchacze zostaną także poproszeni o krótką analizę swoich własnych przekładów pod kątem zgodności na poziomie interpretacji oryginału i przekładu.

Warsztaty będą prowadzone w dużej mierze w języku angielskim, dlatego przeznaczone są przede wszystkim dla grup zaawansowanych językowo (także ze względu na ćwiczenia tłumaczeniowe).

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Czy polszczyzna może być neutralna płciowo? Warsztaty tłumaczeniowe w parze angielski-polski

Celem spotkania jest zaznajomienie publiczności z problematyką tłumaczenia języka neutralnego płciowo (ang. gender-neutral language) w parze angielski-polski. To niezwykle aktualne – ale i kontrowersyjne – zagadnienie ostatnimi czasy budzi zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale i środowiska akademickiego.

Warsztaty składają się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. W pierwszej z nich zostaną przedstawione definicja języka neutralnego płciowo i przykłady jego użycia w języku angielskim. Ponadto omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu translatoryki i lingwistyki, takie jak ekwiwalencja czy kryteria zapożyczalności (ang. borrowability). W części drugiej uczestniczący w spotkaniu będą mieli okazję skonfrontowania się z rzeczywistością zawodu tłumacza.

Przykłady wykorzystane podczas zajęć pochodzą m.in. z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter), szeroko rozumianej popkultury (literatura, filmy, seriale) oraz realiów prawnych i instytucjonalnych obu obszarów językowo-kulturowych (kodeksy, oficjalne komunikaty, wytyczne dla pracowników, itp.).

Warsztaty uwrażliwią publiczność nie tylko na specyfikę trudnej i wymagającej profesji tłumacza, ale przede wszystkim, zwiększą ich świadomość językową, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Jak (się) uczyć, żeby …. (się) nauczyć języka obcego

Uczenie się, jak również nauczanie języków obcych to bardzo złożone procesy wymagające interdyscyplinarnego podejścia, w tym zrozumienia funkcji i roli mózgu. Tytuł tego interaktywnego spotkania sugeruje, że poznanie języka obcego wymaga zaangażowania dwóch stron, nauczyciela i ucznia. Dlatego też, w czasie spotkania przyjrzymy się, w jaki sposób najważniejsze osiągnięcia neuronauki przyczyniają się do dydaktyki języków obcych i wspomagają zarówno nauczycieli, jaki i uczniów. Postaramy się również odpowiedzieć na następujące pytania: Czy uczenie się i nauczanie języków obcych mogą być przyjazne mózgowi?  Co najbardziej lubi mózg, kiedy uczymy (się) jak mówić, rozumieć, pisać, czytać w języku obcym? W jaki sposób należy uczyć (się)  poprawnej wymowy, gramatyki i słownictwa języka obcego tak, aby było to  kompatybilne z naturalnym sposobem funkcjonowania mózgu?

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Przekład kulturowy angielskich utworów literackich – problemy, zagadnienia i techniki

Spotkanie będzie miało charakter wykładu/konwersatorium, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemami, jakie można napotkać w trakcie przekładu, adaptacji, konwersji lub inscenizacji dzieł literatury angielskiej, dawnych oraz współczesnych, na potrzeby odbiorcy reprezentującego inny obszar kulturowy niż docelowy odbiorca pierwotnego tekstu, oraz zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi przez różnych twórców w celu dostosowania dzieła do nowego odbiorcy wobec różnic społecznych i historycznych. Na przykładzie wybranych tekstów oraz ich przekładów i adaptacji na różne formy przekazu kulturowego w formie literatury, filmu lub dzieł scenicznych, omawiane będą też, oprócz problemów, efekty zastosowania różnych technik adaptacyjnych mających na celu ułatwienie skutecznego przekładu kulturowego dzieła. Omawiane będą takie techniki, jak np. transpozycja bazująca na przeniesieniu różnych elementów narracji, miejsca i czasu w docelowe realia kulturowe, czy przybliżenie, modyfikacja, ekwiwalencja oraz zastosowanie różnych form transferu elementów kulturowych i ich ostateczna percepcja przez odbiorców reprezentujących odmienny obszar kulturowy.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Liczenie rzeczowników (nie)policzalnych w języku angielskim

W gramatyce języka angielskiego znane są kategorie gramatyczne, takie jak liczba pojedyncza, liczba mnoga, rzeczownik policzalny oraz rzeczownik niepoliczalny. Zjawiska językowe, których kategorie te dotyczą są ze sobą ściśle związane. Jeszcze większy związek istnieje pomiędzy wyżej wymienionymi kategoriami gramatycznymi a czynnikami zewnętrznymi, motywującymi użycie danego rzeczownika. W trakcie spotkania zastanowimy się nad tym, co może powodować, że dany rzeczownik jest używany zazwyczaj w takiej, a nie innej formie. Analizując różne przypadki, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy „policzalność” lub „niepoliczalność” rzeczownika coś „znaczy”. Dla uczących się języka angielskiego istotne jest, czy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne stanowią coś w rodzaju dwóch oddzielnych list słów, które można zapamiętać. Zwrócimy uwagę na to, że wiele rzeczowników jest używanych w obu formach, co powoduje, że tworzenie oddzielnych list jest problematyczne. Innym sposobem rozprawienia się z tymi rzeczownikami jest próba zrozumienia ich znaczenia (znaczeń). Chcemy sprawdzić, czy rzeczowniki policzalne, to takie, które można policzyć, natomiast niepoliczalne, to te, których policzyć się nie da. Samo „liczenie” danego rzeczownika może być również kłopotliwe. Zrobimy to w oparciu o przykłady użyte w naturalnym kontekście. Głównym celem tej dyskusji jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia z bałaganem wśród rzeczowników, czy też panuje porządek i jesteśmy w stanie ustalić zasady „gry”.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa «Учись и пой!» – uczymy się języka rosyjskiego poprzez piosenki

Spotkanie będzie mieć formę lekcji pokazowej języka rosyjskiego przeznaczonej dla uczniów ze znajomością języka co najmniej na poziomie podstawowym. Celem lekcji będzie zaprezentowanie uczniom, jakie możliwości daje wykorzystanie piosenek do nauki języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania. Do wybranych piosenek zostaną zaproponowane zróżnicowane zadania i ćwiczenia językowe. Wykorzystanie muzyki jest zazwyczaj uważane za ciekawy i przyjemny sposób rozwijania kompetencji językowych (poprzez m.in. ćwiczenie wybranych konstrukcji gramatycznych, przyswajanie nowego słownictwa, ćwiczenie słuchania i wymowy) oraz kompetencji komunikacyjnych (m. in. poprzez analizowanie treści wyrażonej w danym utworze). Przykładowe ćwiczenia to uzupełnianie luk w tekście utworu (gramatyka i leksyka), powtarzanie fragmentów tekstu piosenki, uczenie się go na pamięć oraz śpiewanie. Dodatkową wartością, jaką wnosi wykorzystanie muzyki na zajęciach językowych, jest rozszerzenie wiedzy i kształtowanie kompetencji kulturowej poprzez zapoznawanie uczniów z muzyką jako częścią życia i kultury danego kraju, jak również odniesienia w utworach do rosyjskich realiów. Zaproponowana lekcja ma uświadomić osobom uczącym się języków obcych, że praca z autentycznym materiałem językowym jest nieodzownym elementem współczesnej dydaktyki języków obcych.

 • wt., 2019-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Od A do Ö. Lekcja języka szwedzkiego dla początkujących

Na lekcji szwedzkiego dla początkujących nauczymy się podstawowych słów i zwrotów w tym języku. Dowiemy się, jak poprawnie wymawiać imiona i nazwiska znanych Szwedów i szwedzkich marek oraz nazwy miast. Dowiemy się też, czym jest "fika", co oznacza typowo szwedzkie słowo "lagom" i do kogo w Szwecji można mówić na "ty". Välkomna!

 • wt., 2019-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Tajemnice kaligrafii chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Osobę, która zna mniej niż 2000 znaków. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki. Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

 • wt., 2019-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Najdziwniejsze języki świata

Czy można zmierzyć dziwność języka? Jeśli tak, które języki okażą się najbardziej nietypowe? Zapraszamy w podróż po językach świata i ich osobliwościach. Gwarantujemy dużo niespodzianek.  

 • czw., 2019-09-26 12:00