język obcy nowożytny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!

Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań przekładem ustnym, a w szczególności jego najbardziej znaną odmianą: tłumaczeniem symultanicznym wykonywanym w kabinie (tłumaczeniem kabinowym). Warsztaty składają się z dwóch komponentów: krótkiego wstępu oraz ćwiczeń praktycznych.

Pierwszy komponent to wprowadzenie do tłumaczenia ustnego: prezentacja jego odmian, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia symultanicznego, a także omówienie kompetencji tłumacza konferencyjnego. 

Drugi komponent to warsztaty. Najpierw uczestnicy zapoznają się z zasadami etyki zawodowej tłumaczy oraz zasadami wykonywania tłumaczenia symultanicznego. Następnie, uczestnicy poznają działanie urządzeń w kabinie i w sali konferencyjnej, dzięki którym tłumaczenie symultaniczne może się odbywać. W dalszej kolejności uczestnicy będą próbować swych sił w tłumaczeniu kabinowym z języka hiszpańskiego na język polski krótkich przemówień o tematyce ogólnej. Po tłumaczeniu każdego przemówienia nastąpi omówienie tłumaczeń, trudności, na jakie napotkali uczestnicy, a także sposobów, w jaki można starać się sprostać wyzwaniom tłumaczenia kabinowego.     

Warunkiem niezbędnym powodzenia spotkania jest interakcja prowadzącej i uczestników w formie żywej dyskusji w języku polskim oraz w języku hiszpańskim, z tego względu od uczestników oczekuje się znajomości języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

 • pon., 2018-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Od ptaka do ptactwa, czyli kilka słów o zmianach semantycznych w angielszczyźnie średniowiecznej

Zmienność znaczeniowa jest jedną z podstawowych kwestii w procesie badań nad językiem. Istnieje wiele czynników, zarówno językowych jak i pozajęzykowych, które w istotny sposób kształtują znaczenie słów, sytuując je w różnorakich kontekstach. Z punktu widzenia językoznawstwa, do podstawowych zmian semantycznych należą: specjalizacja, generalizacja, amelioracja oraz pejoracja znaczenia. Każda z nich stanowi osobny mechanizm niezbędny do zaistnienia zmiany językowej. A jakie zmiany zaszły w angielskich wyrazach fowl ‘ptactwo’, courage, crucial, husband, meat, girl, nice, pretty, knave, silly ? Odpowiedź na nie otrzymasz wkrótce.

 • pon., 2018-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 1 )

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 1 wykładu:

1. Geopoetyka, geokulturologia, geohumanistyka.

2. Nikołaj Karamzin o okolicach Moskwy. Klasztor Simonowski i fenomen Biednej Lizy. Zawartość „podróżnicza” czasopisma „Wiestnik Jewropy” – opisy klasztorów. Ostafiewo w dziejach powstania Historii państwa rosyjskiego.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Ręka – język –mózg czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego

Płynność wypowiedzi jest ważna kiedy mówimy w  języku obcym. Nie zawsze jednak formułowanie myśli i mówienie przebiega tak sprawnie i płynnie, jak życzyłby sobie tego mówiący, który próbuje porozumiewać się w języku obcym. Jednym z wielu elementów wpływających na dynamikę  wypowiedzi są gesty i ruch. Gesty są nie tylko ruchową ilustracją tego co mówimy, ale odgrywają również znaczącą rolę w komunikacji, na przykład wspomagają komunikację, ponieważ są pomocne w przywołaniu słów, których w danym momencie nie możemy sobie przypomnieć, czy też pomagają w sprawniejszym docieraniu do słów o niższej częstotliwości używania. Gesty i ruch mają również wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. W kontekście nauki języka gesty są najczęściej kojarzone z techniką reagowania całym ciałem, która służy do wprowadzania słownictwa czy funkcji językowych, szczególnie wśród młodszych uczniów. Na tym jednak rola gestów i ruchu nie kończy się.  Podczas tego interaktywnego wykładu  postaramy się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: Czym są gesty? Jaka jest ich funkcja poznawcza? Czy gesty pomagają przyswajać wiedzę?  Jaką rolę odgrywają na różnych etapach nauki języka obcego? Czy gestykulujący nauczyciel przyczynia się do postępów w nauce dokonywanych przez jego uczniów? Czy gestykulujący uczeń języka obcego uczy się szybciej?

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Języki obce – strategicznie i cyfrowo

Świadomość strategiczna i umiejętność stosowania wielu strategii przez uczących się języka obcego ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia sukcesu językowego, czyli opanowania języka na poziomie umożliwiającym bezproblemowe porozumienie się z innymi oraz używanie go w różnych obszarach życia – dla przyjemności, edukacji, w życiu zawodowym i publicznym. Dlatego uczestnicy zostaną zaznajomieni ze strategiami uczenia się języków obcych. Strategie bezpośrednie to są strategie pamięciowe, kognitywne i kompensacyjne, dotyczą one bezpośrednio przyswajania języka. Strategie pośrednie nie odnoszą się do przyswajanego języka, ale także wpływają na jego przyswajanie. Są to strategie metakognitywne emocjonalne i społeczne. Następnie krótko zostaną przedstawione wyniki badań nad stosowaniem strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym przeprowadzonych wśród studentów lingwistyki stosowanej i licealistów w całej Polsce. Potem uczestnicy poznają przykłady strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym, będą mogli zobaczyć, które strategie są wśród nich bardziej lub mniej popularne. Spotkanie zakończy kwiz sprawdzający umiejętność przypisania zadania językowego do używanej w nim strategii wykonany z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczestników.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 2)

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 2 wykładu:

1. Geografia i historia.

2. „Tekst podmiejski” w literaturze zachodnioeuropejskiej.

2. Piotr Szalikow o okolicach Moskwy. Zawartość „podróżnicza” czasopism „Wiestnik Jewropy” i „Damskij żurnał” – opisy Carycyna i Archangielskiego.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Wartościowanie i stereotypizacja kota w językach rosyjskim i polskim

Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Minimalna struktura porównania składa się z: obiektu A (członu porównywanego, comparandum) i obiektu B (członu porównującego, comparatum), elementu C (tertium comparationis) oraz łącznika – najczęściej spójnika (jak, как).

Jedną z podstawowych funkcji konstrukcji porównawczych jest wyrażenie wartościowania. Na wykładzie przedstawiona zostanie informacja na temat obiektu B (tu: kota), wykraczająca poza definicje słownikowe, włączającą dane o jego subiektywnym postrzeganiu przez mówiących, prowadzącym wręcz do jego stereotypizacji jako nosiciela cechy. Utrwalone w porównaniach frazeologicznych cechy kota okazały się tak istotne i typowe, że stały się miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Wartościowanie i stereotypizacja psa w językach rosyjskim i polskim

Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z comparatum (nośnikiem porównania) będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim. Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Opis na tej podstawie wykracza poza definicje słownikowe, zawiera dane o subiektywnym postrzeganiu psa przez mówiących i świadczy o stereopizacji psa jako nosiciela cech. Rozpatrzone będą m.in. takie istotne i typowe cechy psa, które są miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka.

 • pon., 2018-09-24 14:00
Lekcja festiwalowa Bejelentkeztethettelek, czyli jaki jest język węgierski?

Dlaczego język węgierski jest uważany za jeden z dziwniejszych języków europejskich? Zapraszamy na lekcję, podczas której przekonasz się, że inny nie znaczy trudny. 

 • wt., 2018-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa *„Unexist a problem without solution” – tłumaczenie dosłowne a kompetencja gramatyczna na egzaminie

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie roli ćwiczeń tłumaczeniowych oraz porównawczych na lekcji języka angielskiego w szkole średniej. Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie status tłumaczeń w dobie podejścia komunikacyjnego, jak również różne typy tłumaczeń, słuchacze będą mieli możliwość przeanalizowania autentycznych przykładów zdań lub określonych fraz zaczerpniętych z prac pisemnych przygotowanych przez uczniów ostatnich klas szkół średnich. Przedstawione konstrukcje posłużą za przykład nieudolnego tłumaczenia dosłownego; w dalszej części spotkania słuchacze zostaną poproszeni o poprawienie błędnych konstrukcji (jeśli będzie to możliwe, ćwiczenie może zostać wykonane z zastosowaniem edytora tekstu online). Wyciągnięte wnioski (dotyczące różnic strukturalnych) zostaną wykorzystane w kolejnych ćwiczeniach polegających na przetłumaczeniu określonych elementów lub całych zdań. Podsumowaniem spotkania będzie gra edukacyjna w formie online (np. Kahoot).

Spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 • wt., 2018-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa English through language jokes

Ucząc się języka angielskiego, nabywamy sprawności językowej w różnych dziedzinach języka: w zakresie bogactwa słownictwa oraz w zakresie różnorodności struktur gramatycznych, w zakresie wymowy, ale i w zakresie pragmatyki.

W niniejszym warsztacie spojrzymy na te cztery obszary poprzez pryzmat dowcipów językowych, to znaczy każdy z tych obszarów będzie zilustrowany przykładami pochodzącymi z zabawnych użyć języka. Uczestnicy będą zachęcani do wspólnego rozwiązywaniu zagadek językowych; na przykład do wyjaśnienia reguły, która rządzi danym dowcipem. Taka wspólna analiza zabawnych form językowych pomoże nam uświadomić sobie bogactwo języka (którego się uczymy) oraz wskazać obszary, o których mogliśmy wcześniej nie myśleć (w czasie uczenia się języka).

 • wt., 2018-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Formy współczesnych adaptacji angielskich utworów literackich

Spotkanie będzie miało charakter wykładu/konwersatorium podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z teoretycznymi podstawami tworzenia adaptacji utworów literackich oraz omówić różne przykłady i formy tworzonych adaptacji. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest odtworzenie lub interpretacja tekstu przy użyciu różnych form komunikacj oraz jaki wpływ mogą mieć takie czynniki jak różnice kulturowe czy zmiany społeczne na końcową formę oraz przekaz końcowego dzieła. Na podstawie analizowanych przykładów uczestnicy nauczą się rozróżniać trzy główne kategorie adaptacji: transpozycję, czyli przeniesienie w nowe środowisko kulturowe, czasowe czy lokalizacyjne; komentarz, czyli wykorzystanie tekstu docelowego do wprowadzenia dyskusji społeczno-politycznej na tematy współczesne; oraz analogię, czyli dzieło nie wymagające znajomości tekstu oryginalnego, ale zachowujące jego główny przekaz. Zostaną też przedstawione główne techniki wykorzystywane w adaptacjach, m.in. aproksymacja, czyli wprowadzanie elementów znanych docelowemu odbiorcy, amplifikacja i redukcja oryginalnego tekstu, czyli rozszerzanie o nowe treści i skracanie oryginalnego tekstu zależnie od potrzeb lub własnej wizji artystycznej twórcy, oraz paralelizm, czyli odzwierciedlanie tekstu oryginału. Techniki adaptacyjne i kategorie omawiane będą na wybranych przykładach adaptacji wybranych angielskich tekstów literackich oraz dzieł scenicznych.

Wymagana znajomość języka angielskiego

 • wt., 2018-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Internet i nowe media w nauce języka rosyjskiego

Internet i nowe media są obecnie nie tylko powszechnym narzędziem komunikacji między ludźmi. Są one również ważnym instrumentem w nauce języków obcych. Celem spotkania będzie pokazanie na przykładach, jak wykorzystać zasoby Internetu oraz nowe media w nauce języka rosyjskiego. W czasie wykładu zostaną zaprezentowane wybrane strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje na smartfony, komunikatory i inne nowe media, które mogą być cennym i łatwo dostępnym źródłem informacji o żywym języku rosyjskim i kulturze Rosji. Mogą one zachęcić do nauki, podnieść efektywność oraz zoptymalizować proces kształtowania nawyków. Wykład będzie połączony z technikami interaktywnymi.

 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Literatura dziecięca w tłumaczeniu

Celem spotkania jest przybliżenie młodzieży niezwykle ciekawej i szybko rozwijającej się dyscypliny obejmującej badania nad literaturą dziecięcą oraz jej przekładem. W pierwszej części warsztatów zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane z literaturą dziecięcą: zastanowimy się nad jej historią, definicją i specyfiką, określimy jej miejsce w systemie literackim oraz gatunki, jakie w jej ramach występują. Jest to warsztat tłumaczeniowy, więc poruszymy także podstawowe kwestie związane z przekładem i spróbujemy określić specyfikę tłumaczenia literatury dziecięcej.

Po teorii przejdziemy do praktyki. Wybrany do tłumaczenia fragment zostanie szczegółowo omówiony pod kątem trudności translatorskich. Przeanalizujemy strategie i techniki przekładu nazw własnych, elementów nacechowanych kulturowo, idiomów, tropów stylistycznych, humoru, zastanowimy się nad systemem wartości w tłumaczonej literaturze dziecięcej. Uczestnicy warsztatów, pracując samodzielnie, w parach lub małych grupach, staną przed zadaniem przetłumaczenia wybranego tekstu na język polski. Wyniki pracy zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane na forum. Zapraszam do uczestnictwa!

Do udziału w warsztacie niezbędna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Poznaj znaki chińskie

Spotkanie będzie miało na celu wytłumaczenie podstawowych założeń pisma chińskiego i sposobu pisania znaków chińskich. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w pisaniu znaków (choć nie będą to zajęcia z kaligrafii chińskiej) oraz zobaczyć, jak wyglądają różne przykłady pisma chińskiego z dawnych i obecnych czasów.

 

Marcin Jacoby – doktor sinologii (UW, 2008), od 2017 r. wykłada w Katedrze azjatyckiej oraz pracuje jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W latach 2008–2017 kierował Projektem Azja w Instytucie Adama Mickiewicza (realizacja ponad 70 projektów kulturalnych w Azji Wschodniej) oraz wykładał w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z chińskiego języka współczesnego i klasycznego, tłumaczeń ustnych, historii sztuki i historii literatury). W latach 2002–2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie.
Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze chińskiej (m. in. Chiny bez makijażu), tłumacz chińskiej literatury klasycznej (m. in. przekłady dzieł Zhuangzi, Liezi), tłumacz ustny z języka chińskiego i angielskiego, od 2009 roku konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów na tłumacza przysięgłego z języka chińskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości).

 • czw., 2018-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Tajemnice Kaligrafii Chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki. Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

 

Dr Ting-Yu Lee - od wielu lat uczy języka chińskiego w Polsce. Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu TamKang, Tajpei (2004), posiada także certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka z renomowanego Uniwersytetu Chengch w Tajpej (2003). W latach 2004–2005 uzyskała drugie magisterium na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii w zakresie socjologii (ze specjalizacją biznesu). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała stopień doktora w PAN w 2014 r. Lubi zapoznawać cudzoziemców z różnymi aspektami tradycji chińskiej.
 

 

 • pt., 2018-09-28 13:30