Zasada zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Numer: 
754

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych. 

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.
W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak: 
1)    zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,
2)    intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),
3)    stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 09:30
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 11:00
środa, 22 Września, 2021 - 09:30
środa, 22 Września, 2021 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Wykład o zrównoważonym rozwoju przemysłu chemicznego - nowoczesnym podejściu do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach energii.
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Stacjonarne