Wydział Geodezji i Kartografii PW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Jak znaleźć wolne przestrzenie w mieście i jak je zagospodarować w sytuacji kryzysowej?

W obliczu postępującej urbanizacji, a także licznych sytuacji kryzysowych (pandemia, kryzys uchodźcy, kryzys ekonomiczny), kluczowym staje się racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, gwarantującej z jednej strony wykorzystanie terenów nieużytkowanych, poprzemysłowych, z drugiej zapewnienie godnych warunków życia mieszkańców. Jednym z rozwiązań wpływających korzystnie w miastach jest efektywne gospodarowanie obszarami pustymi, niezagospodarowanymi w tkance miejskiej oraz rozsądne wprowadzanie zieleni.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany przykład zastosowania analizy przydatności terenu do wyznaczenia optymalnej przestrzeni do zagospodarowania. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie zestawu rekomendacji, mających na celu pomóc gminom tak zarządzać posiadanymi rezerwami terenowymi, aby możliwie jak najszybciej móc je zaadaptować na wyżej podane cele.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Zdrowe, wspierające środowisko zamieszkania i jego znaczenie w strukturze miasta

Długotrwała izolacja wywołana koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ma niszczący wpływ na naszą kondycję psychiczną i więzy społeczne. W takich warunkach dobrze sprawdza się idea współzamieszkiwania. Współzamieszkiwanie to wspólnota składająca się z kilku, kilkunastu osób (młodszych i/lub starszych) dzielących ze sobą wspólne przestrzenie jak np. dziedziniec, podwórko lub kuchnia z przestrzenią dzienną.

W ramach wykładu zostanie podjęta dyskusja, jakie są możliwości wdrożenia idei współzamieszkiwania w polskich miastach i jakie znaczenie ma wprowadzanie zieleni osiedlowej i przestrzeni wspólnych.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 19:30
Spotkanie festiwalowe Duże miasto a strefa podmiejska. Plusy i minusy

Występujące obecnie sytuacje kryzysowe oraz rozwój pracy zdalnej otworzyły nowy rozdział w relacji pracownik – pracodawca, ale także zmieniły preferencje zamieszkania wielu Polaków. Sytuacja ta może wpłynąć na wzrost atrakcyjności mniejszych ośrodków, zwłaszcza w strefach podmiejskich dużych miast, które oferują większe bezpieczeństwo w oparciu o lokalne społeczności i bliskie sąsiedztwo środowiska przyrodniczego, umożliwiając prowadzenie aktywności w większym zakresie niż w dużym, zatłoczonym mieście.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie analiza komfortu zamieszkania w miastach strefy podmiejskiej Warszawy wraz z oceną bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w badanych miastach. Jako efekt końcowy wskazane zostaną możliwe działania naprawcze, tak, aby strefa podmiejska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe Turystyka weekendowa i obszary wiejskie. Przyszłość czy konieczność?

W warunkach ograniczeń spowodowanych sytuacjami kryzysowymi istnieje potrzeba znalezienia nowych terenów zapewniających regenerację i wypoczynek mieszkańców miast. Wyznaczenie dodatkowych terenów dla indywidualnej turystyki weekendowej pozwoli na odciążenie istniejących terenów rekreacyjnych miast, a także pozwoli na znalezienie wytchnienia na łonie natury.

W ramach wykładu podjęta zostanie dyskusja, jak i gdzie zidentyfikować tereny mogące pełnić funkcję turystyczno-rekreacyjną położone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich sąsiadujących z miastem. Dzięki temu systematyczne i zaplanowane działania i inwestycje wpłyną także pozytywnie na rozwój tych gmin.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 20:30
Lekcja festiwalowa Futumiasto

Pokaż nam jak będzie wyglądało Twoje miasto za 30 lat. Co się zmieni, a co zostanie takie jakie jest obecnie? Czy będzie to miasto nowoczesne, zielone, żywe, czy może tradycyjne? Poprzez warsztaty „Futumiasta” chcemy uzmysłowić jak niezwykłymi i możliwymi do ciągłej zmiany są tkanki współczesnych miast. Pochylimy się nad istniejącymi potrzebami, problemami, a nawet urbanistycznymi kierunkami, które będą mogły zdefiniować wygląd twojego miasta na nadchodzące lata. Sprawdzimy jakie szanse mają nasze pomysły na wprowadzenie, oraz odkryjemy na drodze dyskusji jaki ewentualny wpływ będą mogły mieć na nasze miasta. Każda podjęta dzisiaj inicjatywa, koncepcja, czy też wymarzona wizja może się okazać kluczowa w procesie zmian i pozwoli na większy udział mieszkańców na kształtowanie miasta.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Skąd się biorą mapy w smartfonach?

Dawniej każdy turysta korzystał z map i planów papierowych. Obecnie w mieście, albo na górskim szlaku prawie każdy używa smartfona. Dlaczego mapa, której używamy w smartfonie wygląda właśnie tak? Skąd się wzięły te linie, punkty, opisy? Czy mogę taką mapę zbudować samodzielnie? Odpowiemy na te pytania w trakcie zajęć praktycznych. Efektem zajęć będzie wykonanie przez użytkowników mapy, którą będą mogli używać w swoim smartfonie.

 • śr., 2022-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Czy można używać nawigacji w budynkach?

Gdy smartfon stał się przedmiotem powszechnego użytku przyzwyczailiśmy się do możliwości, które nam daje. Jedną z nich jest wskazywanie miejsca, w którym się znajdujemy i nawigowanie nas do miejsca, do którego chcemy podróżować. Możliwości te mają jednak ograniczenia. Np. gdy znajdziemy się w budynku typowa aplikacja nawigacyjna naszego smartfona straci swoje możliwości. Dlaczego tak jest? Na czym polega różnica między nawigacją wewnątrz budynku, a nawigacją „na zewnątrz” pokażemy w trakcie lekcji "Czy można używać nawigacji w budynkach?"

 • śr., 2022-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Zapory wodne – katastrofy, które wstrząsają światem

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak zbudowana jest zapora wodna, poznają największe i najstarsze tego typu obiekty w Polsce i na świecie. Zobaczą jak przebiegały różne katastrofy zapór. Poznają podstawowe techniki monitoringu geodezyjnego takich obiektów.

W części praktycznej przy pomocy nowoczesnych geodezyjnych instrumentów: niwelatora i tachimetru będą mogli wyznaczyć położenie i przemieszczenia obiektów zbudowanych wcześniej z klocków lego duplo, w zespołach wykonają symulację przemieszczeń, przeprowadzą pomiary kontrolne i poczują jak podstawowe, znane z lekcji matematyki zależności geometryczne wykorzystuje się do badania konstrukcji.

 • czw., 2022-09-29 09:00
 • czw., 2022-09-29 11:30
Lekcja festiwalowa Zapory wodne – katastrofy, które wstrząsają światem

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak zbudowana jest zapora wodna, poznają największe i najstarsze tego typu obiekty w Polsce i na świecie. Zobaczą jak przebiegały różne katastrofy zapór. Poznają podstawowe techniki monitoringu geodezyjnego takich obiektów.

W części praktycznej przy pomocy nowoczesnych geodezyjnych instrumentów: niwelatora i tachimetru będą mogli wyznaczyć położenie i przemieszczenia obiektów zbudowanych wcześniej z klocków lego duplo, w zespołach wykonają symulację przemieszczeń, przeprowadzą pomiary kontrolne i poczują jak podstawowe, znane z lekcji matematyki zależności geometryczne wykorzystuje się do badania konstrukcji.

 • czw., 2022-09-29 09:00
 • czw., 2022-09-29 11:30
Lekcja festiwalowa Zmierzyć góry

Wyznaczanie różnic wysokości oraz wkreślanie form krajobrazowych na mapy to jedno z zadań geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Najczęściej wykorzystywaną techniką są pomiary niwelacyjne – w prosty sposób pozwalające na wyznaczenie wysokości punktów charakterystycznych form krajobrazu – brzegów rzek, szczytów gór, dna wąwozów oraz obiektów inżynierskich – mostów, domów, chodników, jezdni … Jak zinterpretować wyniki pomiarów ? Jak rzędy liczb określających wysokości punktów zamienić w mapę ? Co to jest warstwica ? Czy kod paskowy (taki jak na towarach w sklepie :)) może być użyteczny przy określaniu różnic wysokości ? Na te i inne pytania związane z określaniem różnic wysokości odpowiemy w czasie zajęć. Uczestnicy dowiedzą się jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe. Pokażemy co to niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki ? Razem sprawdzimy co wspólnego mają niwelator, kasa w supermarkecie i praca urzędnika ?

 • pt., 2022-09-30 09:00
 • czw., 2022-09-29 11:30
Lekcja festiwalowa Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym

W części pierwszej przedstawiona zostanie rola gleby w środowisku i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Uczestnicy lekcji poznają definicję gleby, pojęcie skały macierzystej gleb, podstawowe typy gleb oraz wykonają doświadczenia laboratoryjne pozwalające określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb takie jak: ustalanie grup mechanicznych metodą polową, oznaczanie pH i zawartości węglanu wapnia.
Celem lekcji jest uświadomienie funkcji gleby w środowisku i jego kształtowaniu oraz zapoznanie uczniów z wybranymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb oraz metodami ich ustalania.
W drugiej części lekcji zostaną przedstawione pozytywne oraz negatywne cechy przestrzeni otaczającej mieszkańców miast. Zostaną omówione narzędzia planistyczne wykorzystywane przez urbanistów w celu tworzenia przyjaznego miejsca zamieszkania i wypoczynku. Uczestnicy lekcji zostaną włączeni do dyskusji nad propozycjami zmian źle zagospodarowanych obszarów. Celem lekcji jest uwrażliwienie młodych użytkowników przestrzeni na jakość zagospodarowania oraz konieczność dbania o przestrzeń i traktowania jej jako dobro wspólne wszystkich mieszkańców.

 • pt., 2022-09-30 09:00
Lekcja festiwalowa Zmierzyć góry

Wyznaczanie różnic wysokości oraz wkreślanie form krajobrazowych na mapy to jedno z zadań geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Najczęściej wykorzystywaną techniką są pomiary niwelacyjne – w prosty sposób pozwalające na wyznaczenie wysokości punktów charakterystycznych form krajobrazu – brzegów rzek, szczytów gór, dna wąwozów oraz obiektów inżynierskich – mostów, domów, chodników, jezdni … Jak zinterpretować wyniki pomiarów ? Jak rzędy liczb określających wysokości punktów zamienić w mapę ? Co to jest warstwica ? Czy kod paskowy (taki jak na towarach w sklepie :)) może być użyteczny przy określaniu różnic wysokości ? Na te i inne pytania związane z określaniem różnic wysokości odpowiemy w czasie zajęć. Uczestnicy dowiedzą się jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe. Pokażemy co to niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki ? Razem sprawdzimy co wspólnego mają niwelator, kasa w supermarkecie i praca urzędnika ?

 • pt., 2022-09-30 09:00
 • czw., 2022-09-29 11:30
Lekcja festiwalowa Miasto przyjazne i piękne

Co decyduje o jakości życia w mieście i o jego pięknie? Jak zmieniać nasze otoczenie urbanistyczne, aby było piękne i przyjazne? W ramach wycieczki odbędzie się m.in. zwiedzanie najciekawszych historycznie obiektów Politechniki Warszawskiej – Gmachu Głównego, Gmachu Fizyki oraz głównej przestrzeni publicznej Kampusu. Uczestnicy poznają historię powstania projektu architektonicznego oraz związane z tym ciekawostki.

 • pt., 2022-09-30 11:00
Lekcja festiwalowa Autorskie Monopoly

Kultowa gra planszowa Monopoly w wersji autorskiej. Plansza dwustronna. Pierwszy wariant gry skupia się na życiu akademickim na wydziałach Politechniki Warszawskiej. Druga opcja przewiduje urbanistyczne założenia, obiekty architektury, nurty planowania przestrzennego, style, wraz z wyjaśnieniem definicji i przedstawieniem krótkiej historii. Zakres obejmuje polskie miasta. Gra dostarcza zarówno rozrywki jak i wiedzy z dziedziny gospodarki przestrzennej. Ponadto posiada ciekawostki.

 • pt., 2022-09-30 14:00

©2022 Festiwal Nauki