Wydział Prawa i Administracji UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Skąd się bierze ustawa?

Celem zajęć jest przybliżenie istoty ustawy jako aktu normatywnego (źródła prawa) oraz wyjaśnienie zasadniczych elementów procesu prawotwórczego, w ramach którego ustawa jest uchwalana. Omówienie procesu prawodawczego ma pozwolić zrozumieć zasady, na jakich organy władzy powinny ze sobą współpracować w ramach tego procesu.
Tematyka zajęć (przy zastrzeżeniu modyfikacji dostosowujących tematykę do wieku uczestników zajęć):
- ustawa jako źródło prawa – czyli co to znaczy, że ustawa jest źródłem prawa,
- zasada podziału i równoważenia się władz publicznych – kto i jak podzielił władzę i co z tego wynika dla obywatela i dla ustawy,
- funkcje władz publicznych – czyli co władze mogą i muszą robić,
- pojęcie inicjatywy ustawodawczej – czy każdy z nas może wysłać do Sejmu projekt ustawy,
- organizacja pracy Rady Ministrów jako organu, któremu przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej – czyli jak pracuje Rada Ministrów,
- przebieg procesu ustawodawczego w Sejmie i Senacie – czyli jak uchwalana jest w parlamencie ustawa,
- wzajemna pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu – czy obie izby parlamentu są sobie równe, a jeżeli nie, to co je różni,
- rola Prezydenta w procesie ustawodawczym – podpisał, nie podpisał i co z tego wynika,
- publikacja prawa (znacznie prawne, uwarunkowania praktyczne) – o co chodzi z publikacją prawa i dlaczego to jest takie ważne.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Spotkanie festiwalowe Śmiertelnie ciekawe warsztaty – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką kryminalistyki oraz praktycznymi aspektami czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego. Zajęcia mają na celu przybliżenie Uczestnikom metodyki ujawniania i zabezpieczania wybranych, najczęściej spotykanych na miejscach zdarzeń śladów kryminalistycznych. Podczas zajęć warsztatowych Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego ujawnienia i zabezpieczenia tychże śladów oraz samodzielnego przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w podstawowym zakresie.

Nauki prawne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Lekcja festiwalowa Czy mamy prawo wpływać na prawo?

Celem zajęć jest wyjaśnienie znaczenia partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa, przybliżenie dostępnych mechanizmów wpływu na proces prawodawczy – na etapie rządowym i parlamentarnym. Poznanie tych mechanizmów oraz przedyskutowanie ich efektywności powinno służyć budowaniu świadomości obywatelskiej. Cel zajęć najbardziej efektywnie można osiągnąć, angażując uczestników lekcji do wymiany poglądów, dyskusji. Prowadzący będzie więc zapraszał uczestników lekcji do aktywnego w niej udziału.
Tematyka zajęć:
- typy źródeł prawa – krótkie przypomnienie,
- podstawowe informacje o organizacji rządowego procesu prawodawczego i procesu ustawodawczego,
- kiedy (na jakich etapach procesu) i w jaki sposób można wpływać na przebieg procesu prawodawczego,
- chcemy się zaangażować – jak się przygotować i jak najefektywniej wpływać na proces prawodawczy,
- od czego zależy, czy nasze uwagi będą uwzględnione,
- czy warto się angażować.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Dwa mity: europejskie pierwszeństwo Konstytucji 3 Maja oraz II Rzeczpospolita – kontynuacją I Rzeczpos;olitej

Konstytucja 3 Maja nie była pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą, gdyż wyprzedziła ją w tym – co najmniej – korsykańska Costituzione paolina (1755). Można tez spierać się, czy szwedzka Regeringsform  (1719 i 1720) nie przesuwa do tyłu  Ustawy rządowej Rzeczypospolitej w tym dziwnym wyścigu o pierwszeństwo. Wyścig budzi zdziwienie, bo równolegle toczyły się prace nad konstytucją francuską uchwaloną cztery miesiące później. A z ich efektów korzystała niejawna grupa tworząca Ustawę rządową. Natchnieniem tej grupy – zwłaszcza Stanisława Augusta – był również ustrój angielski.

Z kwestia tą powiązany jest – poprzez powołanie Ustawy rządowej w Konstytucji 1921 r. – wątek kolejny: fałszywe przekonanie, że Polska powstała w 1918 r. jest odbudowanym państwem sprzed rozbiorów. Jest jednak państwem nowym, obok innych państw – spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, co obecnie – zupełnie słusznie – podnoszą m.in. badacze litewscy.        

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Podatki w Hiszpanii – nie tylko podatek od słońca

Podczas wykładu zostanie dokonana ogólna charakterystyka hiszpańskiego systemu podatkowego oraz omówione zostaną naważniejsze rozwiązania podatkowe w tym kraju, w tym w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi w polskim systemie podatkowym.

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Wczesnoszkolna edukacja prawnicza

Podczas lekcji podjęta zostanie próba prostego wytłumaczenia Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody
prawnicze i wytłumaczone, dlaczego także „zwykli” obywatele powinni znać podstawowe zasady prawa. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania prawa w ramach
studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli

Podczas lekcji podjęta zostanie próba wytłumaczenia (w formie dyskusji) Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody prawnicze i wytłumaczone, dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania
prawa w ramach studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 10:30
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli

Podczas lekcji podjęta zostanie próba wytłumaczenia (w formie dyskusji) Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody prawnicze i wytłumaczone, dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania
prawa w ramach studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Porozmawiajmy o podatkach – co nowego słychać w prawie podatkowym?

Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze zmiany wprowadzone w prawie podtkowym w ostatnim okresie oraz aktualne propozycje dalszych zmian.

Nauki prawne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Od wdrożenia po zagrożenia - krótka historia i perspektywy cyberprzestępczości

Czas dzielący wdrożenie całkowicie nowego rozwiązania technologicznego i rozwój zagrożeń z nim związanych jest współcześnie bardzo krótki, zaś w dobie wszechobecności rozwiązań cyfrowych rośnie też powaga zagrożeń im towarzyszących. W ramach dążenia do zapobiegania przestępczości, kluczem do skutecznej obrony przed zagrożeniami jest zrozumienie mechanizmów za nimi stojących oraz sposobów działania sprawców. W przypadku tzw. cyberprzestępczości mechanizmy działania są - pomimo dynamicznego rozwoju technologii - relatywnie niezmienne. Niniejszy wykład obejmuje eksplorację mniej znanych obecnie kart historii rozwoju tzw. cyberprzestępczości w jej wymiarach prawnym i kryminalistycznym, oraz zarysowanie współczesnego - a może i przyszłego - kształtu tych zagrożeń.

Wykład jest przeznaczony dla oób w wieku licealnym (i wzwyż), niekoniecznie posiadających pogłębioną wiedzę o technologiach komputerowych, ale korzystających z nich na co dzień. 

 

Nauki prawne
 • czw., 2021-09-23 17:30
Spotkanie festiwalowe Aktualność Konstytucji 3 Maja

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie o współczesne znaczenie Konstytucji 3 Maja, która zachowuje aktualność o tyle, o ile jej podstawowe wartości i zasady nie straciły swojego blasku. Dotyczy to zapewne zasady konstytucjonalizmu, podziału władz, celów państwa i relacji między państwem a jednostką. Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie tych właśnie zasad w kontekście aktualnych sporów o rozumienie postanowień obowiązującej Konstytucji RP. Duch, a niekiedy nawet litera Konstytucji 3 Maja, bliskie są postanowieniom obowiązującej ustawy zasadniczej, która przecież także mówi o równowadze władz, odrębności władzy sądowniczej, ograniczeniach władzy wykonawczej, o zasadzie przedstawicielstwa. Wizja konstytucji „jako jedynej twierdzy ojczyzny i swobód naszych”, której świętość do strzeżenia powierzona jest każdemu szlachcicowi, ma ponadczasowe znaczenie. Dziś każdy, kto ma prawa polityczne, jest szlachcicem w rozumieniu Konstytucji 3 Maja, jeśli broni praw zasadniczych. Konstytucja 3 Maja jest jedyną polską konstytucją, która mówi o Europie, wiążąc nasz los z jej losem. To właśnie decyduje o aktualności tej Konstytucji i zachęca do refleksji nad znaczeniem członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego ustroju państwowego. Wykład będzie próbą oceny roli naszych tradycji konstytucyjnych w sformułowaniu stanowiska w toczącym się współcześnie sporze między przeciwstawnymi koncepcjami ustroju demokratycznego. Konstytucja 3 Maja odzwierciedla kompromis między tym, co wydawało się jej twórcom możliwe, a rozwiązaniami dostępnymi jedynie potencjalnie. Wykład będzie okazją do oceny aktualności tego przesłania w kontekście współczesnych debat dotyczących oceny istniejących rozwiązań ustrojowych i współczesnych kompromisów konstytucyjnych.

Nauki prawne
 • pt., 2021-09-24 18:00