Jak znaleźć wolne przestrzenie w mieście i jak je zagospodarować w sytuacji kryzysowej?

Numer: 
76

W obliczu postępującej urbanizacji, a także licznych sytuacji kryzysowych (pandemia, kryzys uchodźcy, kryzys ekonomiczny), kluczowym staje się racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, gwarantującej z jednej strony wykorzystanie terenów nieużytkowanych, poprzemysłowych, z drugiej zapewnienie godnych warunków życia mieszkańców. Jednym z rozwiązań wpływających korzystnie w miastach jest efektywne gospodarowanie obszarami pustymi, niezagospodarowanymi w tkance miejskiej oraz rozsądne wprowadzanie zieleni.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany przykład zastosowania analizy przydatności terenu do wyznaczenia optymalnej przestrzeni do zagospodarowania. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie zestawu rekomendacji, mających na celu pomóc gminom tak zarządzać posiadanymi rezerwami terenowymi, aby możliwie jak najszybciej móc je zaadaptować na wyżej podane cele.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 21 Września, 2022 - 19:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Podczas wykładu zostanie zaprezentowany przykład zastosowania analizy przydatności terenu do wyznaczenia optymalnej przestrzeni do zagospodarowania.
Dodatkowe informacje: 
Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
prof. dr hab.
Alina
Maciejewska
Miejsce spotkania: 
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Online

©2022 Festiwal Nauki