Ogólnoeuropejskie badanie przemocy uwarunkowanej płcią (GBV) – wyniki badań polskich

Numer: 
147

Badania na temat przemocy ze względu na płeć (GBV) są ważnymi narzędziami do oceny skali przestępczości, zwłaszcza zjawiska przemocy. Pierwsze badanie IVAWS (International Violence Against Women Survey) stanowiło wyzwanie dla naukowców, organów ścigania i organizacji pozarządowych. Po IVAWS przeprowadzono badania dotyczące przemocy wobec kobiet prowadzone przez FRA (Fundamental Right Agency).

Obecnie realizowane jest bardziej wszechstronne badanie GBV. Obejmuje ono różne formy przemocy, od przemocy domowej po przemoc w pracy, w sieci, mobbing itp. GBV rozumiane jest jako przemoc uwarunkowana płcią (wobec kobiet i mężczyzn). Badanie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Eurostat. Przeprowadzany został pilotaż w kilku krajach UE, w tym w Polsce, a badanie właściwe zakończone zostało w marcu tego roku  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podstawowym narzędziem GBV jest kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczą intensywności różnych rodzajów i form przemocy wobec kobiet i mężczyzn. W interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na różnice w postrzeganiu przemocy przez ofiary, a także różnice w raportowaniu. Różnice dotyczą także przyczyn, form i konsekwencji przemocy. Jest to poważny, aczkolwiek istotny problem badawczy. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki uzyskanych badań.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 18 Września, 2023 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Badania na temat przemocy są ważnymi narzędziami do oceny tego zjawiska. Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki badań prezentujących różne formy przemocy: domowa, w pracy, w sieci,mobbing itp.
dr
Anna
Więcek-Durańska
Miejsce spotkania: 
Online

Komentarze

Wysłane przez dscigala@aps.edu.pl w pon., 2023-06-05 22:48
ok

©2022 Festiwal Nauki