Wieczór z nauką

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Wieczór z archeologią

Wydarzenie zaplanowane jest jako połączenie dyskusji, wykładu oraz pokazu z wykorzystaiem dostępnych multimediów. Tematyka spotkania dotyczyć będzie archeologii jako nauki, metod badawczych, osiąganych wyników oraz możliwości wykorzystania rezultatów badań archeologicznych współcześnie w działalności w sferze kultury i edukacji. Podkreślony będzie fakt, że archeologia to nie tylko wykopaliska, ale też całe spektrum bardzo zróżnicowanych metod badawczych, oraz określony sposób patrzenia na przeszłość. Zaproszeni goście będą rozmawiać przede wszystkim (ale nie tylko) o wykorzystaniu archeologii w badaniach miejskich, w tym także miejsc i obiektów z czasów nowożytnych oraz współczesnych. Dyskusja będzie się koncetrować głównie na rezultatach prowadzonych w ostatnim czasie na terenie getta warszawskiego i wykorzystaniu metod archeologicznych do bada nad Holokaustem. Poruszane będą również wątki z dziedziny archeologii konfliktów i prac badawczych na polach bitewnych. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-16 19:00
Spotkanie festiwalowe Obraz sztucznej inteligencji w filmie Blade Runner (1982)
Prowadzący: dr Jarosław Marek Spychała - kierownik specjalności Zarządzanie Sztuczną Inteligencją na kierunku Zarządzanie oraz specjalności Sztuczna Inteligencja w
transhumanizm na kierunku Socjologia w Collegium Civitas w Warszawie. Naukowo zajmuje się badaniami nad obecnością idei sztucznych istot w kulturze, w szczególności
tradycją mitu Golema i sztuczną inteligencją oraz bada możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji, kulturze i gospodarce.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 20:00
Spotkanie festiwalowe Co wiemy o bankach mleka kobiecego i znaczeniu karmienia piersią?

Na początku spotkania omówimy zagadnienia dotyczące funkcjonowania banków mleka w Polsce jako elementu opieki nad matką i dzieckiem, a także prozdrowotnego i terapeutycznego znaczenia żywienia mlekiem kobiecym każdego noworodka, zdrowego i chorego.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z obiegiem mleka w banku mleka od dawcy do biorcy, z włączeniem zasad rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto, zaprezentowana zostanie najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji.

Część warsztatowa będzie obejmowała badanie próbek mleka kobiecego pod kątem składników odżywczych, którą rutynowo robi się analizując wartość mleka dawczyń.

Nauki medyczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Ogólnoeuropejskie badanie przemocy uwarunkowanej płcią (GBV) – wyniki badań polskich

Badania na temat przemocy ze względu na płeć (GBV) są ważnymi narzędziami do oceny skali przestępczości, zwłaszcza zjawiska przemocy. Pierwsze badanie IVAWS (International Violence Against Women Survey) stanowiło wyzwanie dla naukowców, organów ścigania i organizacji pozarządowych. Po IVAWS przeprowadzono badania dotyczące przemocy wobec kobiet prowadzone przez FRA (Fundamental Right Agency).

Obecnie realizowane jest bardziej wszechstronne badanie GBV. Obejmuje ono różne formy przemocy, od przemocy domowej po przemoc w pracy, w sieci, mobbing itp. GBV rozumiane jest jako przemoc uwarunkowana płcią (wobec kobiet i mężczyzn). Badanie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Eurostat. Przeprowadzany został pilotaż w kilku krajach UE, w tym w Polsce, a badanie właściwe zakończone zostało w marcu tego roku  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podstawowym narzędziem GBV jest kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczą intensywności różnych rodzajów i form przemocy wobec kobiet i mężczyzn. W interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na różnice w postrzeganiu przemocy przez ofiary, a także różnice w raportowaniu. Różnice dotyczą także przyczyn, form i konsekwencji przemocy. Jest to poważny, aczkolwiek istotny problem badawczy. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki uzyskanych badań.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 19:00
Spotkanie festiwalowe Sherlock Holmes na tropie Kuby Rozpruwacza

Czy postać fikcyjna może rozwiązać historyczną zagadkę kryminalną? Jak to wpływa na pamięć kulturową o tym wydarzeniu? A jeśli najbardziej znany i skuteczny detektyw nie jest w stanie jej rozwiązać, to czy nadal może być uważany za najlepszego? Tego typu pytania chciałabym postawić podczas naszego spotkania i wspólnie z wami zastanowić się nad tym, dlaczego teksty typu Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz są stale popularne i czy bardziej lubią je twórcy czy odbiorcy.

 

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych

W prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki badań Koła Naukowego Psychologii Sądowej LexPsyche APS dotyczące problematyki efektywności wykonywania środków korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych w zakładach karnych. Kluczowym bowiem zadaniem w podejmowanych przez państwo działaniach jest zarówno ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwami, ale też i efektywna praca ze sprawcami czynów. Podkreślić należy również, że bez oddziaływań i pracy ze sprawcą nie jest w pełni skuteczna i możliwa pomoc jego ofierze.

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki ewaluacji programu korekcyjno-edukacyjnego – Treningu Zastępowania Agresji ART. Badania zrealizowane zostały przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i obejmowały eksperymentalne przeprowadzenie ww. oddziaływań na grupie losowo dobranych do badania mężczyzn, odbywających karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwa o charakterze agresywnym (art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 280, art. 281, art. 282). Pięć lat po opuszczeniu przez skazanych zakładów karnych zweryfikowano ich powrotność do przestępstwa. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki prowadzonych badań.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Kulturotwórcza rola lasu

Ukazanie lasu jako źródła inspiracji w kulturze i sztuce

 

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2023-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Autoagresja - współczesny problem dzieci i młodzieży

Wykład dotyczyć będzie współczesnego problemu, jakim są zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży. Przybliżone zostaną przyczyny sięgania po autoagresję, rodzaje zachowań autodestrukcyjnych a także metody wsparcia dzieci i młodzieży, których wspomniany problem dotyka.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 20:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór ze Starzyńskim

Podczas spotkania autorskiego zostanie zaprezentowana publikacja pt. "Stefan Starzyński - gospodarz stolicy w latach 1934-1939" autorstwa dr Beaty Michalec, pod redakcją dr Tadeusza Skoczka, wydana została przez Muzeum Niepodległości w ramach serii wydawniczej Biblioteka Kwartalnika "Niepodległość i Pamięć". W ostatnich latach znacząco wzrosła wiedza o Warszawie i samym prezydencie miasta Stefanie Starzyńskim, jednak cały czas pozostaje niedosyt społeczny. Starzyński zazwyczaj w literatuze przedstawiany jest, jako bohater września 1939 roku, dlatego też autorka pozstanowiła zaprezentować prezydenta Warszawy, jako gospodarza miasta w latach 1934-1939. Ukazuje jego pracę, dorobek i wysiłek, jaki włożył wraz ze swoimi współpracownikiami w to, aby Warszawa zmieniła swoje oblicze. Niniejsza publikacja jest pośrednio wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autorkę na temat Warszawy, Zarządu m.st. Warszawy za czasów prezydenta Starzyńskiego oraz działalności przedwojennych towarzystw przyjaciół dzielnic stolicy, wspólnych losów Starzyńskiego i Lorentza. W pierwszej części zostały zaprezentowane działania, inicjatywy, poszczególne zadania, kładąc wielki nacisk na szybki rozwój Warszawy, tak, aby warunki życia w mieście polepszyły się, a wszyscy mieszkańcy, bez względu na to czy mieszkali w centrum czy na przedmieściac, mogli żyć godnie. Przedstawiono problemy, jakie musiał rozwiązywać prezydent, angażując przy tym szeroki krąg ludności, poprzez organizacje społeczne czy kulturalne, stosując w swojej pracy metody demokratyczne przez cały okres prezydentury. Tematyka rozdziałów dotyczy nie tylko rozwoju stolicy, ukazana jest także troska prezydenta o zieleń i estetykę miasta.  Drugą część publikacji stanowi Kalendarium, począwszy od 2 sierpnia 1934 roku, czyli od momentu powołania Stefana Starzyńskiego na Tymczasowego Prezydenta m.st. Warszawy, do dnia, kiedy to urwał się ślad po prezydencie, który został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. W Kalendarium czytelnicy znajdą informacje o inicjatywach i programie samorządowy Starzyńskiego, o jego spotkaniach z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji, o oficjalnych spotkaniach, w których brał udział, jako gospodarz miasta.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2023-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc wobec osób LGBTQ+

W trakcie warsztatów zaprezentujemy wyniki badania, które dotyczyło przemocy wobec osób LGBTQ+. Poruszymy tematy zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej. W Polsce społeczność LGBTQ+ jest jedną z grup najbardziej narażonych na przemoc i odczuwanie stresu mniejszościowego. Zaprezentowane wyniki dokładnie omówimy oraz poddamy dyskusji.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 20:00
Spotkanie festiwalowe Nauka nocą nie śpi - cykl wykładów online Collegium Civitas dla młodzieży i dorosłych
Nauka nocą nie śpi to cykl wykładów online poświęcony współczesnym zagadnieniom z obszarów, socjologii, zarządzania, dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych
poprowadzony przez wykładowców Collegium Civitas – wybitnych specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach.
Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
 • wt., 2023-09-26 19:00
 • czw., 2023-09-28 19:00
Spotkanie festiwalowe Przekonajcie się, że wulkany są super!

Czym są superwulkany? Czy zagrażają ludziom? Gdzie w Europie można bezpiecznie odwiedzić czynne wulkany? Czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole? Czy w Polsce można znaleźć wulkany? Na te i inne pytania związane z geologicznymi cudami natury odpowiedzą dr Dorota Salata z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bartłomiej Krawczyk, pasjonat i popularyzator wulkanów, autor bloga Wulkany świata. Podstawą do rozmowy będzie książka wulkanologa Robina George’a Andrewsa Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet wydana przez Wydawnictwo Bo.wiem. A pytania zada PAN Muzeum Ziemi.

O książce „Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet”

Kīlauea, Etna czy Fuji – wulkany jednocześnie fascynują i budzą strach. Erupcje, będące niezwykłymi spektaklami pirotechnicznymi, tworzą mieniące się szklane miasta na dnie oceanów i zamarznięte jeziora lawy na powierzchni Księżyca. Choć potrafią dokonać ogromnych zniszczeń, są nierozerwalnie związane z kształtowaniem się naszego świata.

Superwulkany to giganty, których erupcje są tysiące razy silniejsze niż wybuchy zwykłych wulkanów i mogą zmienić klimat oraz wygląd całej planety. Robin George Andrews przybliża nam to, co naukowcy już wiedzą o superwulkanach i wulkanach, a także pokazuje, jak wiele jeszcze jest do odkrycia. Dowiadujemy się, czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole, z których wydobywają się trujące gazy. Autor sugestywnie opisuje najważniejsze erupcje wulkaniczne, które miały wpływ na losy wszechświata. Zabiera nas w emocjonującą wyprawę do różnych zakątków Ziemi, na Księżyc, Marsa i Wenus.

Superwulkany to barwny przewodnik po geologicznych cudach natury i opowieść o śmiałych, a czasem śmiertelnie niebezpiecznych wyczynach naukowców, którzy je badają. Przekonacie się, że wulkany są super!

 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Różne oblicza wsparcia. Kształtowanie postaw prospołecznych

Wykład dotyczyć będzie możliwości wsparcia osób w kryzysie, a także psychologicznych aspektów działania na rzecz innych. Przedstawione zostaną czynniki kształtujące postawy prospołeczne oraz przyczyny działalności na rzecz różnych grup społecznych.

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Święte krowy, tajemnica szmaragdowego lodu i inne współczesne zagadnienia w badaniach fiordów

Czy recesja lodowców, zanik morskiej pokrywy lodowej to jedyne znaczące zagadnienia związane ze zmianami klimatu w rejonach polarnych czy to dopiero początek jeszcze większych zmian i problemów? Krótka opowieść przy kawie i ciastkuo badaniach fiordów rejonów polarnych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie, gdzie zlokalizowana jest Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego. 

Spotkanie poprowadzi dr hab. Mateusz Moskalik - z wykształcenia fizyk, w pracy oceanograf, z pasji polarnik i płetwonurek. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu i interakcjach między fiordami i lodowcami w rejonach polarnych oraz wpływie zmian klimatu na ten system. Uczestnik wielu wypraw naukowych na Svalbard, zimował w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Tajniki "Księgi blasku" (Sefer ha Zohar)

Księga blasku czyli Zohar to księga powstała w średniowiecznej Hiszpanii. I choć podaje się, że jej autorem był wielki rabbi początku wieków, Szymon bar Jochaj, głębsza analiza, szczególnie lingwistyczna (dzieło napisane jest sztucznym aramejskim, w który wpleciono słowa arabskie, greckie i romance) wykazała, że tak naprawdę napisał ją kastylijski kabalista Mojżesz z Leonu podający się za osobę, która tylko odnalazła manuskrypt i przepisała go w kilku kopiach. Zohar, obrazoburczy dla jednych, stanowi dla drugich trzeci – po Torze i Talmudzie – najważniejszy tekst religii żydowskiej. Jest on swoistym podsumowaniem wielowiekowej mądrości Sefardyjczyków – zarówno reprezentantów kabały ekstatyczno-profetycznej, jak i teurgiczno-teoretycznej – przekazanym w formie opowieści o przygodach Szymona bar Jochaja, który wraz z synem oraz adeptami przemierza Palestynę, rozważając hebrajską Biblię, a w szczególności Pięcioksiąg. Wędrowcy w swoich rozmyślaniach uciekają się do autorytetu najwybitniejszych rabinów, a z tworzonej rzez nich egzegezy wyłania się swoista teoria Bożych Imion stanowiąca podstawę dla przyszłej mistyki żydowskiej, która w oparciu o Księgę Blasku powstanie na ziemiach Safedu za sprawą m. in. Mojżesza Cordovero i Izaaka Lurii. Niniejsze wystąpienie przedstawia tą teorię szczegółowo, posiłkując się dla lepszego zrozumienia zawiłości Zoharu objaśnieniami najważniejszych jego znawców, takich jak D. Matt, Ch. Mopsik, M.A. Ouaknin, G. Scholem i G. Vajda.

Słowa klucze: Zohar, Bóg, Szechina, imiona, judaizm

Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Techniki terapeutyczne w pracy z osobami dotkniętymi zespołem stresu pourazowego (PTSD)

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5 i ICD-10/11 osoby które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSD).

Na wykładzie zostaną przedstawione dokładne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego(PTSD) w kontekście praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych po traumie w przypadku osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Ponadto zostaną przedstawione metody terapii zgodne z wytycznymi WHO, NICE i APA dotyczące leczenia osób, które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym i rozwinęły zespół stresu pourazowego (PTSD).

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe Czy w dzisiejszym świecie potrzebne jest jeszcze archiwum?

Podczas spotkania, połączonego z prezentacją najciekawszych obiektów archiwalnych z zasobu Archiwum Naukowego MFC, zostanie ukazana rola dokumentów archiwalnych gromadzonych w zbiorach muzeum. Dlaczego ich pozyskiwanie jest tak ważne dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Będzie okazja zapoznać się z kolekcjami archiwalnymi pozyskanymi i opracowanymi w ostatnim roku. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2023-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Brzdące w sieci - korzystanie z urządzeń ekranowych mobilnych przez dzieci w wieku do 6.rż

Korzystanie z urządzeń cyfrowych prze małe dzieci (zanim nawet pójdą do szkoły podstawowej) staje się coraz popularniejsze. Według badań Brzdąc w sieci, w 2020 rok w grupie dzieci w wieku 5 i 6 lat aż 75% korzystało już z urządzeń takich jak smartfony czy tablety (głównie do oglądania bajek). Psychologów i pedagogów niepokoi jednak potencjalnie negatywny wpływ używania takich urządzeń na rozwój dzieci. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki badań dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Zostaną także omówione rozwiązania dotyczące tego, co robić, na co zwracać uwagę, aby korzystanie było (potencjalnie) mniej szkodliwe. 

Nauki społeczne
 • pt., 2023-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Drogi genie powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie...

Postęp w badaniach nad kwasami nukleinowymi spowodował, że trochę przyzwyczailiśmy się do pojawiania się coraz nowszych wiadomości o genetycznych predyspozycjach do różnych chorób. Powoli ta wiedza przekłada się również na postępy w ich diagnostyce. Jednakże intensywny rozwój technologii analizy genomu sprawia, że  coraz odważniej spogląda się na poszukiwaniu innych „zapisanych w genach” informacji. Na stronach różnych firm oferujących testy diagnostyczne można znaleźć oferty np. genetycznych testów predyspozycji sportowych, cech urody, czy nawet predyspozycji do określonej ścieżki zawodowej o rekomendacjach diety zależnej od genów nie wspominając. Czy te badania oparte są o jakiekolwiek przesłanki naukowe? Czy mogą mieć sens? Czy warto abyśmy robili je na co dzień? Czy społeczeństwo przyszłości oprócz porannej kawy będzie zaczynało dzień od testu genetycznego? Zapraszamy na wykład aby zerknąć w przyszłość poprzez kryształowa kulę Wróżki-genuszki.

Nauki medyczne
 • pon., 2023-09-25 19:00
Spotkanie festiwalowe Nauka nocą nie śpi - cykl wykładów online Collegium Civitas dla młodzieży i dorosłych
Nauka nocą nie śpi to cykl wykładów online poświęcony współczesnym zagadnieniom z obszarów, socjologii, zarządzania, dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych
poprowadzony przez wykładowców Collegium Civitas – wybitnych specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach.
Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
 • wt., 2023-09-26 19:00
 • czw., 2023-09-28 19:00
Spotkanie festiwalowe Proces Ludwiga Hahna – ofiary których nie było

Ludwig Hahn – szef policji bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim w latach 1941-1944 był odpowiedzialny za tysiące zbrodni popełnionych z jego rozkazu na terenie stolicy Polski i całego dystryktu. Pomimo tego jego dwa procesy w RFN trudno uznać za coś innego jak farsę wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie po skazaniu go na karę dożywotniego więzienia w 1975 r. wyszedł z niego już po 8 latach. Zmarł w swoim domu w 1986 r.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-26 19:00
Spotkanie festiwalowe Asymetria pozytywno-negatywna na co dzień

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszą obiekty, zjawiska i zdarzenia zarówno pozytywne jak i negatywne. Już ludzie pierwotni posiadali wiedzę, że istnieją osobniki czy zjawiska nie tylko dobre, ale i złe. Odkrywali istnienie zarówno przyjemności z najedzenia się do syta czy zwycięstwa jak i zagrożeń niesionych przez zimno, głód, dzikie zwierzęta. Przeżywali pozytywne i negatywne emocje. Poszukiwali suchych jaskiń – dobrego miejsca do zamieszkania, mieli nadzieję na udane łowy i dobre plony – dużo pożywienia. Równocześnie unikali wrogów i drapieżników – tego, co złe i stanowiące zagrożenie. Dzieje się tak do dziś, nawet jeśli jaskinia stała się domem z ogrodem, a rolę drapieżników odgrywa groźba utraty dochodów. Co ciekawe, w zależności od okoliczności skupiamy się czasem bardziej na ryzyku i negatywnych aspektach, a w innych sytuacjach raczej na tym, co dobre, dające nam przyjemność.

O odmiennych rolach i funkcjach odgrywanych w naszym życiu przez to, co pozytywne i negatywne, w sposób nieco bardziej sformalizowany i usystematyzowany opowiada koncepcja asymetrii pozytywno-negatywnej zaproponowana przez Guido Peetersa i Janusza Czapińskiego.

Jeśli chcieliby Państwo poznać dokładniej tę koncepcję, wspiąć się po drabinie Cantrilla i dowiedzieć, dlaczego skupiamy się na niedostatkach projektu, który został odrzucony, za to planując wakacje w nowym miejscu spodziewamy się głównie przyjemności – zapraszam na spotkanie oko w oko z asymetrią pozytywno-negatywną w codziennym życiu.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Movie-debate night: The future of work

The Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS) at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw cordially invites you to a movie-debate night. The event will take place on 27 September 2023 at 7 pm at Collegium Iuridicum II, Lipowa 4, Warsaw. Together we will watch two documentaries: “So much about digital” and “The future of work: is your job safe?”. Both deal with the intensive development of new technologies that influence our work, the content of our jobs and the way we work. After the documentaries, we will discuss issues such as: are AI and Robots taking our jobs?; are our labour rights still protected enough?; can AI and Robots make our work more safe and interesting?; and are these developments offering new opportunities for disadvantaged groups on the labour market? The debate will be moderated by prof. Beryl ter Haar and short initial responses will be given by researchers of CIELLS: dr. Barbara Godlewska-Bujok; dr. Marta Otto; dr. Gabriela Gospodarek; and Ernestyna Pachała-Szymczyk. All participants are welcome to take part in the discussion and express their opinions. The meeting will be held in English.

Nauki prawne
 • śr., 2023-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Powodzie i susze w Indonezji. Pogoda i klimat kraju ponad 17 000 wysp

Czy w tropikach jest zawsze gorąco? Jak tropiki wpływają na pogodę i klimat w Europie? Czy to, co się dzieje w Indonezji, możemy odczuć w Polsce? Jakie ekstrema pogodowe nawiedzają mieszkańców Indonezji? Czy można je przewidywać? Kiedy najlepiej odwiedzić Indonezję oraz jak zrobić to przyjaźniej dla środowiska? Na te i inne pytania odpowie Beata Latos - meteorolog tropikalny, badaczka ekstremów pogodowych w Indonezji.

Prelegentka: Beata Latos - doktorantka w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN. Zajmuje się meteorologią tropikalną, jej obszarem badań jest głównie Indonezja. Badaczka ekstremów pogodowych - powodzi, cyklonów tropikalnych, ulewnych deszczy. Przygląda się temu, jaki wpływ mają atmosferyczne fale tropikalne na powstawanie takich zjawisk. Działaczka na rzecz ochrony środowiska, joginka.

Nauki o Ziemi
 • śr., 2023-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Wielkie oczy i puchate ogonki, czyli jak filmiki ze zwierzętami podbijają nasze serca

Spójrzmy prawdzie w oczy: wszyscy je oglądamy. Filmiki z uroczymi zwierzakami cieszą się w Internecie wielką popularnością i błyskawicznie stają się „viralami”, zdobywając tysiące, a nawet miliony wyświetleń. Oprócz klasycznych kotków z kłębkiem wełny czy puchatych szczeniaczków możemy znaleźć też przykłady zaskakujących przyjaźni międzygatunkowych, takich jak mały ryś i jelonek czy papuga i pies. Dlaczego tak bardzo lubimy filmiki z uroczymi zwierzętami? Jakie cechy sprawiają, że miś koala jest słodszy niż krokodyl? Dlaczego niezwykłe przyjaźnie wśród zwierząt tak nas poruszają? Skąd ich popularność nie tylko w filmie, ale też w literaturze? I czy każdy uroczy filmik jest rzeczywiście niewinny i nieszkodliwy?

Wydarzenie jest związane z realizowanym projektem grantowym pt. „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku” finansowanym przez NCN.

Ostatnie piętnaście minut zostanie przeznaczone na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy dźwięki mają kształty? Co efekt kiki-buba mówi o ikoniczności dźwięków

Wykład pt. "Czy dźwięki mają kształty? Co efekt kiki-buba mówi o ikoniczności dźwięków" skupia się na fascynującej kwestii związanej z relacją między dźwiękiem a jego potencjalną formą wizualną. Podczas tego wykładu zgłębimy pojęcie ikoniczności dźwięków, a także przyjrzymy się konkretnemu przykładowi efektu kiki-buba.

Rozpoczniemy od wprowadzenia do pojęcia ikoniczności, które odnosi się do podobieństwa między wyrażeniem językowym a tym, co reprezentuje. W przypadku dźwięków, ikoniczność dotyczy możliwości, że dźwięk może w pewien sposób odzwierciedlać swoje brzmienie za pomocą formy, kształtu lub struktury.

Skoncentrujemy się na interesującym eksperymencie znanym jako efekt kiki-buba. Ten eksperyment polega na pytaniu uczestników, które z dwóch fikcyjnych słów, "kiki" i "buba", najlepiej pasuje do wizualnej reprezentacji dwóch nieregularnych kształtów. Zaskakująco duża liczba osób wybiera "kiki" dla ostrego, punktowatego kształtu, podczas gdy "buba" jest wybierane dla zaokrąglonego kształtu. Ten eksperyment sugeruje, że istnieje pewne nieświadome skojarzenie między dźwiękami a wizualnymi formami, które ma uniwersalne podłoże.

Zaprezentowane zostają różne wyjaśnienia dotyczące efektu kiki-buba oraz jego implikacje dla wiedzy na temat ewolucji języka. 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Nauka nocą nie śpi - cykl wykładów online Collegium Civitas dla młodzieży i dorosłych
Nauka nocą nie śpi to cykl wykładów online poświęcony współczesnym zagadnieniom z obszarów, socjologii, zarządzania, dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych
poprowadzony przez wykładowców Collegium Civitas – wybitnych specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach.
Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
 • wt., 2023-09-26 19:00
 • czw., 2023-09-28 19:00
Spotkanie festiwalowe Odcienie Ziemi - o wykorzystaniu barwników mineralnych

Zapraszamy do Muzeum Ziemi na spotkanie z dr. Michałem Przeździeckim, który opowie o wykorzystaniu przez człowieka w epoce kamienia barwników pochodzenia mineralnego. Nasza uwaga skupiona zostanie na przybliżeniu symbolicznego znaczenia pigmentów, tj. w kontekście rytuałów oraz sztuki.

Omówione zostaną m.in. najstarsze przykłady użycia barwników manganowych (kolor czarny), ochr hematytowych (kolor czerwony) czy limonitu (kolor żółty), których to świadectwa użytkowania znane są już sprzed ok. 300 000 lat. Przypisuje się je gatunkowi Homo heidelberghensis żyjącemu w okresie dolnego paleolitu. Z czasem rola pigmentów wzrastała, na co wskazują odkrycia ze stanowisk środkowopaleolitycznych - na obszarze Afryki związane z archaicznymi formami Homo sapiens, w Europie zaś z neandertalczykiem. W paleolicie górnym oraz mezolicie możemy mówić o masowym wręcz ich wykorzystaniu. Znaleziska archeologiczne wskazują, że barwniki mineralne były stosowane przez wczesnego człowieka współczesnego zarówno do celów obrzędowych, jak i w zastosowaniach czysto utylitarnych. W sferze symbolicznej pigmenty mineralne wykorzystywane były m.in. do wykonywania malowideł naskalnych czy stały element wyposażenia grobowego zmarłych. Z kolei na co dzień kolorowe minerały z racji na swoje właściwości chemiczne i fotochemiczne, służyły do przygotowywania mikstur (lekarstwa) ułatwiających gojenie ran, poparzeń czy jako „filtr” ochronny przed słońcem lub insektami.

 • czw., 2023-09-28 19:00

©2022 Festiwal Nauki