Regulamin nagrody Złota Róża

Regulamin nagrody Złota Róża ustanowionej przez redakcję miesięcznika „Nowe Książki”, Instytut Książki i Festiwal Nauki w Warszawie:

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami nagrody na równych prawach są: redakcja miesięcznika „Nowe Książki” i Festiwal Nauki w Warszawie.
 2. Celem nagrody jest wyróżnianie napisanych po polsku książek popularnonaukowych, które służą rzetelnemu upowszechnianiu wiedzy naukowej i wyróżniają się wybitną formą literacką.
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie za jedną książkę, a nagrodę otrzymuje jej autor (autorzy). Do danej edycji nagrody zgłaszać można pierwsze wydania książek opublikowanych między 1 lipca roku minionego i 30 czerwca roku bieżącego.
 4. Książki do konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne (w tym także członkowie jury nagrody Złota Róża), jak i osoby prawne.
 5. Nagrodę stanowią dyplom, statuetka oraz nagroda pieniężna, a także wyróżniony wykład w następnej edycji FN.
 6. Fundatorami nagrody w równych częściach są Instytut Książki (wydawca miesięcznika „Nowe Książki”) oraz Festiwal Nauki w Warszawie.

§ 2

Tryb przyznawania nagrody

     1. Konkurs składa się z trzech etapów:

a) etap pierwszy – zgłaszanie książek nie później niż do 1 lipca roku bieżącego (w 2 egzemplarzach) na adres sekretariatu Festiwalu Nauki w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa);
b)  etap drugi – wybór nominowanych książek, a następnie laureata przez jury konkursu; lista nominowanych książek ogłaszana jest na stronie Festiwalu Nauki najpóźniej do dnia otwarcia danej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie.
c) etap trzeci – ogłoszenie laureata podczas spotkania zamykającego daną edycję Festiwalu Nauki w Warszawie i uroczyste wręczenie nagrody poprzedzone laudacją.

     2. Z konkursu wyklucza się książki napisane lub zredagowane przez członków jury i członków ciał, które jury konkursu powołują.

§ 3

Jury konkursu

 1. Jury składa się z 4 (czterech) osób, w tym z przewodniczącego powoływanego przez organizatorów nagrody.
 2. Dwóch członków jury powołuje Festiwal Nauki spośród swej Rady Programowej; dwóch - kolegium redakcyjne "Nowych Książek" spośród redaktorów czasopisma.
 3. Członkowie jury pełnią swą funkcję przez jedną kadencję, która trwa rok (12 miesiący).
 4. Członek jury może zostać powołany ponownie w skład jury.
 5. Członkostwo w jury ustaje na skutek złożenia rezygnacji złożonej przez członka jury, odwołania go z tej funkcji przez organizatorów lub utraty zdolności do czynności prawnych. W takich przypadkach organizatorzy zgodnie z pkt. 1,2 powołują nowego członka jury.
 6. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego jury.
 7. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność trzech członków jury. Juror nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przekazania jury swego głosu na piśmie.
 8. Uchwała jury musi być podjęta do dnia rozpoczęcia aktualnej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie.
 9. Organizatorzy nagrody powołują sekretarza jury. Do jego obowiązków należy:

a) przygotowanie dla członków jury materiałów informacyjnych o książkach zgłoszonych do nagrody,
b) protokołowanie obrad jury,
c) opracowanie komunikatu o laureacie nagrody i upowszechnienie go w mediach.

Postanowienia końcowe

§ 4

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów.

Przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki
Prof. Joanna Jurewicz

Dyrektorka Festiwalu Nauki
Dr Zuzanna Toeplitz

Redaktor naczelny „Nowych Książek”
Grzegorz Filip

Dyrektor Instytutu Książki
Dariusz Jaworski

©2022 Festiwal Nauki