Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki

Numer: 
210

Spośród kilku tysięcy języków używanych na świecie większość jest poważnie zagrożona wyginięciem. Od kilkudziesięciu lat podejmowane są na świecie liczne działania rewitalizacji języków, które utraciły swój zasięg i użytkowników. Przywracanie języka do domen, w których nie jest już używany, a także poszerzanie liczby użytkowników o osoby, które wcześniej się tym językiem nie posługiwały (new-speakers), jest podstawowym zadaniem rewitalizacji. Również na terenie Polski istnieją do dziś małe języki, nieuwzględnione ani w „Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”, ani też w „Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych”. Do języków tych należy m.in. mazurski i wilamowski. W naszym wystąpieniu opowiemy, czym jest rewitalizacja i jakie działania są podejmowane, aby ocalić te małe, autochtoniczne języki.

 

Typ spotkania: 
Temat przewodni: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Spośród kilku tysięcy języków większość jest zagrożona wyginięciem. Należą do nich m.in. mazurski i wilamowski. Podczas spotkania opowiemy, czym jest ratowanie (rewitalizacja) języków autochtonicznych
Organizator: 
dr hab.
Nicole
Dołowy-Rybińska
mgr
Tymoteusz
Król
mgr
Piotr
Szatkowski
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala "Pod Kopułą", wyjazd windą na najwyższe piętro.