Konkurs

Konkurs

Zaprszamy Państwa do konkursu "Recenzja spotkania z 24. Festiwalu Nauki w Warszawie", poniżej przedstawiamy regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU „Recenzja spotkania z 24. Festiwalu Nauki
w Warszawie” – wrzesień 2020

 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorami konkursu są Festiwal Nauki w Warszawie (dalej: „Festiwal”) i Grupa Wydawnicza Foksal.
  2. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.festiwalnauki.edu.pl i na profilu Festiwalu na portalu społecznościowym Facebook.
  3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
  4. W konkursie nie mogą brać osoby organizujące wydarzenia w ramach 24. Festiwalu Nauki w Warszawie.
 2. Czas trwania i zgłoszenia
  1. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. i trwa do 31 stycznia 2021 r.
  2. Prace konkursowe należy przesłać na adres: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl.
  3. Prace przesłane po 31 stycznia 2021 r. nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Zadanie konkursowe
  1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać recenzję, esej lub felieton (dalej: „Praca konkursowa”) dotyczące dowolnego wydarzenia z 24. Festiwalu Nauki w Warszawie.
  2. Lista nagrań z wydarzeń opublikowana jest na stronie Festiwalu https://festiwalnauki.edu.pl/nagrania-ze-spotkan.
  3. Praca konkursowa musi mieć minimum pół strony A4 znormalizowanego maszynopisu, czyli 900 znaków, a maksimum 1,5 strony A4, czyli 2700 znaków.
  4. Prace konkursowe można wysłać tylko jako plik tekstowy w formatach .doc, .docx lub .pdf.
  5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz prawa do prywatności osób trzecich.
  6. Prace nagrodzone w konkursie mogą być udostępnione i rozpowszechnione przez Festiwal na zasadach licencji otwartej, pozwalającej na użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w/w efektów prac na warunkach niekomercyjnych, na stronie internetowej Festiwalu i na profilu Festiwalu na portalu społecznościowym Facebook. Zgłoszenie pracy oznacza zgodę na udzielenie licencji na jej rozpowszechnianie i udostępnianie.
 4. Wyniki konkursu
  1. Oceny prac dokona Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Festiwalu i jednego przedstawiciela Grupy Wydawniczej Foksal. Przewodniczącą Jury jest dyrektorka Festiwalu – dr Zuzanna Toeplitz.
  2. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2021 r.
  3. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach również drogą mailową na adresy, z których wysłane zostały zgłoszenia.
  4. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 10 najlepszych prac.
  5. Nagrodą w konkursie są książki „Nauka. To lubię” Tomasza Rożka z autografem autora.
  6. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom za pośrednictwem poczty polskiej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Recenzja spotkania z 24. Festiwalu Nauki w Warszawie”.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną poprzez przesłanie pracy konkursowej;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

©2022 Festiwal Nauki