O nas

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

ZAŁOŻENIA ORGANIZATORÓW

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.  Finansowanie  budżetowe  nauki  było i  jest  niskie,  jest  w  nim  wciąż  zbyt  niski  wkład  funduszy prywatnych  przedsiębiorców  i  korporacji.  Stąd  nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

STRUKTURA FESTIWALU

Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w  instytucjach  biorących  udział  w  Festiwalu,  mający w  dorobku  osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.  Festiwal  dzieli  się  na  część imprez  otwartych,  ogólnie  dostępnych  oraz  zajęcia dla  zorganizowanych  grup  szkolnych  wszystkich poziomów  edukacji,  które  przychodzą  do  instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Imprezy ogólnie dostępne:

  • Debaty główne, na tematy istotne w bieżącym życiu społecznym i naukowym.
  • Popołudniowe wykłady i warsztaty dla maturzystów. Ich celem ma być zainteresowanie nauką i pomoc w wyborze
  • dalszych kierunków kształcenia.
  • Wieczorne kluby dyskusyjne i warsztaty poświęcone osiągnięciom poszczególnych nauk.
  • Weekendowe spotkania z ludźmi i instytucjami naukowymi. Warsztaty w laboratoriach i salach akademickich. Wycieczki terenowe i do muzeów.
  • Pokazy filmowe i teatralne. Prezentacje muzyczne.
  • Imprezy dedykowane dzieciom, tematyczne warsztaty naukowe z pokazami zjawisk przyrodniczych.

FAKTY I LICZBY 

Festiwal odbywa się przez 10 dni w ostatnich tygodniach września. Spotkania organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. Od kilku lat w ramach Festiwalu swoje spotkania przygotowuje ponad sto instytucji, co roku też nowe instytucje dołączają do grona organizatorów.

W  zależności  od  roku  Festiwal  obejmuje  zasięgiem  od  45  tys.  do  75  tys.  indywidualnych  wizyt.  Wszelkie inicjatywy podejmowane lub wspierane przez Festiwal ogłaszane są na stronie internetowej oraz koncie prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook. Główne debaty i ważniejsze spotkania festiwalowe są rejestrowane i są udostępniane za pomocą kanału serwisu internetowego YouTube oraz na stronie Festiwalu.

  • W każdej instytucji wybierany jest lokalny koordynator, który będąc  łącznikiem  między  Sekretariatem  Organizacyjnym Festiwalu  a  swą  instytucją,  odpowiada  za  przebieg projektu. Na czele Festiwalu stoi Sekretariat: dyrektor oraz dwóch  sekretarzy.  Sekretariat  zajmuje  się  koordynacją całości  programu,  podejmuje  działania  z  zakresu  public relations,  pozyskuje  sponsorów  i  partnerów  medialnych oraz  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  finansów Festiwalu. Ze środowiska naukowego powoływana jest też dwudziestoosobowa Rada Programowa, której zadaniem jest  organizacja  debat  głównych  oraz  ogólna  kontrola merytoryczna i ocena spotkań festiwalowych.
  • W przygotowanie i prowadzenie spotkań festiwalowych rokrocznie zaangażowanych jest  ok. 1000 pracowników merytorycznych i technicznych.
  • W  okresie  międzyfestiwalowym  w  Warszawie działa  Kawiarnia  Naukowa. Przez  cały rok  za  pomocą  swojej  strony  internetowej oraz  konta  Facebook Festiwal udostępnia  materiały popularnonaukowe oraz informuje o spotkaniach upowszechniających naukę.

FINANSOWANIE

Festiwal korzysta z wkładu finansowego instytucji biorących udział w Festiwalu i do 26 edycji z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wśród partnerów i sponsorów Festiwalu znajdują się zarówno Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (dofinansowanie lekcji festiwalowych), jak i firmy prywatne.

NIECO HISTORII

Festiwal w Warszawie był pierwszym polskim festiwalem nauki. W ślad za nim powstało ok. 20 festiwali nauki (sztuki,  techniki)  w  miastach  akademickich  oraz  duża  liczba  szkolnych  festiwali  w  całej  Polsce.  Działacze festiwalowi  inicjowali  także  w  wielu  ośrodkach  budowę  i  powołanie  centrów  nauki,  z  których  największym  i najbardziej znanym jest współpracujące z Festiwalem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przedstawiciel Festiwalu  znalazł  się  w  grupie  sześciu  osób  z  Europy,  które  w  2000  roku  powołały  do  życia  w  Goeteborgu  European Science Communication Association (obecnie ponad 100 członków). Festiwal uczestniczył w czterech
Projektach Unii Europejskiej, w tym kilkakrotnie w Researchers’ Night.

 


©2024 Festiwal Nauki