Nauki społeczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Dlaczego praca zdalna zadowala rodziców?
Przeniesienie pracy do domu w czasie pandemii wiązało się z trudnymi doświadczeniami, zwłaszcza w rodzinach z dziećmi. Pomimo tego, praca w tym trybie zyskała akceptację społeczną i wiązała się z ogólną satysfakcją. Z kolei zmiany w Kodeksie Pracy dodatkowo zwiększają jej dostępność zwłaszcza dla rodziców małych dzieci.
 
Wykład zostanie poświęcony długofalowym skutkom pracy zdalnej. Towarzyszyć mu będą pytania o źródła satysfakcji z pracy zdalnej oraz jej wpływ na podział obowiązków w rodzinach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone na podstawie realizowanych w IFiS PAN w latach 2020-2022 podłużnych badań jakościowych,
których uczestnicy raz w roku udzielali wywiadów poświęconych przemianom w ich życiu.
 
Badania wskazują, że za „ogólną satysfakcją” z pracy zdalnej, kryją się różne zjawiska, a kluczowe znaczenie ma fakt, „kto” w rodzinie pracuje zdalnie, kobieta, mężczyzna, czy obydwoje partnerów. Jest to bowiem związane z efektami tych zmian, które mogą prowadzić zarówno do utrwalenia nierówności w podziale pracy, niewielkich jak i odwracalnych zmian, ale również tworzenie bardziej zrównoważonych relacji w rodzinach.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Skąd wiadomo, że ludzie się uczą. Spotkanie w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

Skąd badacze wiedzą, że ludzie się uczą? Jakie urządzenia pomagają poznawać ten proces? Zapraszamy do odwiedzin laboratoriów Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - centrum badawczo-rozwojowym Centrum Nauki Kopernik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych. Łączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych. Ich wyniki to punkt wyjścia do tworzenia prototypów i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych w XXI wieku.

Uczestnicy spotkania poznają laboratoria Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i ich aparaturę badawczą. Będą mogli wcielić się na chwilę w rolę badaczy i dokonać obserwacji.i wstępnych analiz.  Będzie można podejrzeć prototypy powstających eksponatów i pomocy edukacyjnych.. Uczestnicy dowiedza się też o korzyściach panującej w Pracowni interdyscyplinarności zarówno dla prowadzonych projektów badawczych, jak i prototypowania nowych obiektów.

Jedna grupa zwiedzająca PPK będzie mogła liczyć maksymalnie 25 osób.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 15:00
Spotkanie festiwalowe Obraz sztucznej inteligencji w filmie Blade Runner (1982)
Prowadzący: dr Jarosław Marek Spychała - kierownik specjalności Zarządzanie Sztuczną Inteligencją na kierunku Zarządzanie oraz specjalności Sztuczna Inteligencja w
transhumanizm na kierunku Socjologia w Collegium Civitas w Warszawie. Naukowo zajmuje się badaniami nad obecnością idei sztucznych istot w kulturze, w szczególności
tradycją mitu Golema i sztuczną inteligencją oraz bada możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji, kulturze i gospodarce.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 20:00
Spotkanie festiwalowe Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Ludzie nauki Wojskowej Akademii Technicznej – dr Bartosz Kozicki

Spotkanie z ppłk dr Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej,  którego osiągnięcia naukowe zostały zauważone i docenione nie tylko w kraju, ale również za granicą. Podczas spotkania zaprezentuje swój profil naukowy w uczelnianym Repozytorium Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Na podstawie własnych doświadczeń dr Kozicki opowie o tym, jak wygląda praca naukowca, jaką trzeba pokonać drogę by móc piąć się po ścieżkach kariery naukowej, jakich wymaga to umiejętności i dlaczego warto? i czy naukę da się lubić?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Przetwarzanie i wizualizacja danych lokalizowanych: zamożność gminy a wyniki matury

W biznesie i analizach społecznych ogromne znaczenie mają dane z tzw. systemów GIS (geograficznych systemów informacyjnych). Wspólną cechą tych danych jest ulokowanie poszczególnych obserwacji w miejscu na powierzchni Ziemi określonym współrzędnymi geograficznymi. Odpowiednio przetwarzając te dane, można uzyskać cenne wnioski. Wymaga to jednak wykorzystania odpowiednich narzędzi i kompetencji, w które uczestnicy spotkania zostaną wyposażeni. Wykorzystując dane o wynikach matury z matematyki w wybranych województwach, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o zależność tych wyników od sytuacji ekonomicznej okolicy, w której znajduje się dana szkoła. W tym celu (i) pobierzemy odpowiednie dane, (ii) dokonamy geokodowania (czyli zamiany adresu "pocztowego" na współrzędne geograficzne), (iii) przedstawimy wyniki na mapie, (iv) zagregujemy odpowiednio do ogólnodostępnych danych o sytuacji finansowej gmin i powiatów, (v) przygotujemy wykresy pozwalające na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać otrzymane kody, by samodzielnie powtórzyć analizę dla innego zbioru danych o analogicznej strukturze.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Rosja jako nowe imperium zła?

O imperium zła mówił jako pierwszy Ronald Reagan. Czy dziś tym imperium stała się Rosja?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Warsztaty wystąpień publicznych

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać oraz poćwiczyć stosowanie najważniejszych zasad skutecznego komunikowania się z odbiorcami przez mowę oraz elementy języka niewerbalnego, takie jak kontakt wzrokowy, gestykulacja czy postawa ciała.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 17:30
Spotkanie festiwalowe Ogólnoeuropejskie badanie przemocy uwarunkowanej płcią (GBV) – wyniki badań polskich

Badania na temat przemocy ze względu na płeć (GBV) są ważnymi narzędziami do oceny skali przestępczości, zwłaszcza zjawiska przemocy. Pierwsze badanie IVAWS (International Violence Against Women Survey) stanowiło wyzwanie dla naukowców, organów ścigania i organizacji pozarządowych. Po IVAWS przeprowadzono badania dotyczące przemocy wobec kobiet prowadzone przez FRA (Fundamental Right Agency).

Obecnie realizowane jest bardziej wszechstronne badanie GBV. Obejmuje ono różne formy przemocy, od przemocy domowej po przemoc w pracy, w sieci, mobbing itp. GBV rozumiane jest jako przemoc uwarunkowana płcią (wobec kobiet i mężczyzn). Badanie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Eurostat. Przeprowadzany został pilotaż w kilku krajach UE, w tym w Polsce, a badanie właściwe zakończone zostało w marcu tego roku  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podstawowym narzędziem GBV jest kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczą intensywności różnych rodzajów i form przemocy wobec kobiet i mężczyzn. W interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na różnice w postrzeganiu przemocy przez ofiary, a także różnice w raportowaniu. Różnice dotyczą także przyczyn, form i konsekwencji przemocy. Jest to poważny, aczkolwiek istotny problem badawczy. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki uzyskanych badań.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 19:00
Spotkanie festiwalowe Chiny poza TikTokiem. Geografia Chin poprzez pismo

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak literatura uczy nas być lepszymi ludźmi, czyli o etycznej krytyce literackiej w XX i XXI wieku

Jaki jest związek między literaturoznawstwem a etyką? Czym jest lektura etyczna tekstu literackiego? Co najważniejsze, czy literatura kształtuje nasze kompetencje moralne? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Wykład stara się odpowiedzieć na te i inne pytania, omawiając etyczną krytykę literacką, począwszy od tzw. „zwrotu etycznego” w latach 70. i 80. XX wieku.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak geopolityka wyjaśnia świat

Ostatnie lata przyniosły wiele wydarzeń międzynarodowych, które wydają się często niezrozumiałe. Szukamy odpowiedzi na różne pytania, np. dlaczego USA prowadzą wojnę handlową z Chinami, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę, czy grozi nam III wojna światowa. Ekonomiści, socjolodzy czy wojskowi dają nam cząstkowe odpowiedzi. Geopolityka, kierując się specyficzną logiką rozumowania, pozwala nam lepiej zrozumieć zawiłości współczesnych stosunków międzynarodowych.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych

W prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki badań Koła Naukowego Psychologii Sądowej LexPsyche APS dotyczące problematyki efektywności wykonywania środków korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych w zakładach karnych. Kluczowym bowiem zadaniem w podejmowanych przez państwo działaniach jest zarówno ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwami, ale też i efektywna praca ze sprawcami czynów. Podkreślić należy również, że bez oddziaływań i pracy ze sprawcą nie jest w pełni skuteczna i możliwa pomoc jego ofierze.

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki ewaluacji programu korekcyjno-edukacyjnego – Treningu Zastępowania Agresji ART. Badania zrealizowane zostały przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i obejmowały eksperymentalne przeprowadzenie ww. oddziaływań na grupie losowo dobranych do badania mężczyzn, odbywających karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwa o charakterze agresywnym (art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 280, art. 281, art. 282). Pięć lat po opuszczeniu przez skazanych zakładów karnych zweryfikowano ich powrotność do przestępstwa. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki prowadzonych badań.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Autoagresja - współczesny problem dzieci i młodzieży

Wykład dotyczyć będzie współczesnego problemu, jakim są zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży. Przybliżone zostaną przyczyny sięgania po autoagresję, rodzaje zachowań autodestrukcyjnych a także metody wsparcia dzieci i młodzieży, których wspomniany problem dotyka.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 20:00
Spotkanie festiwalowe Konsumpcja państw biednych czy bogatych - która jest bardziej zrównoważona?

Czym jest konsumpcja zrównoważona i dlaczego jest ważna? 
Rozpoczniemy od zrozumienia koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz jej znaczenia dla naszej planety i społeczeństwa. Omówimy, jak nierówności wpływają na nasze możliwości i wybory konsumpcyjne.
Jak konsumpcja w bogatych krajach wpływa na środowisko? 
Skupimy się na tematach takich jak zasoby naturalne, zużycie energii i generowanie odpadów. Zastanowimy się, jak styl życia w bogatych krajach wpływa na klimat i jakie są tego konsekwencje.
Jak konsumpcja w biednych krajach różni się od konsumpcji w bogatych krajach?
Na podstawie danych i statystyk przyjrzymy się, jakie są różnice w konsumpcji między bogatymi a biednymi krajami i jak wpływają na zrównoważenie.
Czy istnieje konsumpcja 'idealna'? 
Przyjrzymy się koncepcjom i różnym typom konsumpcji promującym zrównoważenie, takie jak dobra publiczne, korytarze konsumpcyjne, ekologiczny odcisk, biologiczna pojemność, etc. Zastanowimy się, czy istnieje równowaga, która mogłaby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich na Ziemi.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Prawa konsumenta bez granic

Spotkanie będzie trwało 2x45 minut. Pierwsze 45 minut będzie stanowił wykład przybliżający prawa konsumentów, zmiany wprowadzone od 1.01.2023 r., instytucje i organizacje chroniące konsumenta, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Drugie 45 min. będzie stanowiły ćwiczenia, czyli praktyczne porady jak dochodzić swoich praw, jak być świadomym konsumentem, a jakim konsumentem jesteśmy, na zakończenie quiz.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • czw., 2023-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy Napoleon byłby dobrym menedżerem? Czego współczesny biznes może się nauczyć z historii wojen

Wykład poświęcony jest historii wojen i temu, jak na niej może skorzystać współczesny biznes.

 

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Konsumpcja państw biednych czy bogatych - która jest bardziej zrównoważona?

Czym jest konsumpcja zrównoważona i dlaczego jest ważna? 
Rozpoczniemy od zrozumienia koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz jej znaczenia dla naszej planety i społeczeństwa. Omówimy, jak nierówności wpływają na nasze możliwości i wybory konsumpcyjne.
Jak konsumpcja w bogatych krajach wpływa na środowisko? 
Skupimy się na tematach takich jak zasoby naturalne, zużycie energii i generowanie odpadów. Zastanowimy się, jak styl życia w bogatych krajach wpływa na klimat i jakie są tego konsekwencje.
Jak konsumpcja w biednych krajach różni się od konsumpcji w bogatych krajach?
Na podstawie danych i statystyk przyjrzymy się, jakie są różnice w konsumpcji między bogatymi a biednymi krajami i jak wpływają na zrównoważenie.
Czy istnieje konsumpcja 'idealna'? 
Przyjrzymy się koncepcjom i różnym typom konsumpcji promującym zrównoważenie, takie jak dobra publiczne, korytarze konsumpcyjne, ekologiczny odcisk, biologiczna pojemność, etc. Zastanowimy się, czy istnieje równowaga, która mogłaby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich na Ziemi.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc wobec osób LGBTQ+

W trakcie warsztatów zaprezentujemy wyniki badania, które dotyczyło przemocy wobec osób LGBTQ+. Poruszymy tematy zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej. W Polsce społeczność LGBTQ+ jest jedną z grup najbardziej narażonych na przemoc i odczuwanie stresu mniejszościowego. Zaprezentowane wyniki dokładnie omówimy oraz poddamy dyskusji.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 20:00
Spotkanie festiwalowe Pakistan - społeczeństwo klanów i łączonych rodzin

Podstawowym tematem będzie życie codzienne w Pakistanie; robienie zakupów, wizyty u lekarza bądź w szpitalu, jak funkcjonują podstawowe usługi jak np. transport publiczny czy szkolnictwo. Jaki procent społeczeństwa ma umowę o pracę, kto może zostać emerytem, w jaki sposób pobierze emeryturę, czy można odziedziczyć etat? Te kwestie będą porównane z sytuacją w Polsce. 

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Prawa konsumenta bez granic

Spotkanie będzie trwało 2x45 minut. Pierwsze 45 minut będzie stanowił wykład przybliżający prawa konsumentów, zmiany wprowadzone od 1.01.2023 r., instytucje i organizacje chroniące konsumenta, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Drugie 45 min. będzie stanowiły ćwiczenia, czyli praktyczne porady jak dochodzić swoich praw, jak być świadomym konsumentem, a jakim konsumentem jesteśmy, na zakończenie quiz.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • czw., 2023-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Węzeł gordyjski? Trudne wyzwania narodu i państwa w nowożytnej historii Polski

W polskiej tradycji narodowej i państwowej istnieją dwie koncepcje państwa, które można podsumować dwoma terminami: panująca dynastia Piastów i Jagiellonów. W związku z tym często wyrażamy przekonanie, że nasze państwo zniknęło z mapy Europy głównie za sprawą działań naszych agresywnych sąsiadów. Jednak czyniąc to, dystansujemy się od błędów w zarządzaniu państwem popełnianych przez pokolenia naszych przodków.

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Różne oblicza wsparcia. Kształtowanie postaw prospołecznych

Wykład dotyczyć będzie możliwości wsparcia osób w kryzysie, a także psychologicznych aspektów działania na rzecz innych. Przedstawione zostaną czynniki kształtujące postawy prospołeczne oraz przyczyny działalności na rzecz różnych grup społecznych.

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Techniki terapeutyczne w pracy z osobami dotkniętymi zespołem stresu pourazowego (PTSD)

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5 i ICD-10/11 osoby które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSD).

Na wykładzie zostaną przedstawione dokładne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego(PTSD) w kontekście praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych po traumie w przypadku osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Ponadto zostaną przedstawione metody terapii zgodne z wytycznymi WHO, NICE i APA dotyczące leczenia osób, które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym i rozwinęły zespół stresu pourazowego (PTSD).

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe Działania hybrydowe i dezinformacja Rosji - wyzwania dla Polski

Federacja Rosyjska prowadzi działania hybrydowe, m.in. dezinformację, aby wpływać na procesy polityczne w państwach demokratycznych, polaryzować społeczeństwa i osłabiać swojego największego rywala - czyli Zachód. Ale czy rzeczywiście rosyjska dezinformacja jest skuteczna i w jakich wymiarach jest skuteczna?

Nauki społeczne
 • pt., 2023-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Brzdące w sieci - korzystanie z urządzeń ekranowych mobilnych przez dzieci w wieku do 6.rż

Korzystanie z urządzeń cyfrowych prze małe dzieci (zanim nawet pójdą do szkoły podstawowej) staje się coraz popularniejsze. Według badań Brzdąc w sieci, w 2020 rok w grupie dzieci w wieku 5 i 6 lat aż 75% korzystało już z urządzeń takich jak smartfony czy tablety (głównie do oglądania bajek). Psychologów i pedagogów niepokoi jednak potencjalnie negatywny wpływ używania takich urządzeń na rozwój dzieci. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki badań dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Zostaną także omówione rozwiązania dotyczące tego, co robić, na co zwracać uwagę, aby korzystanie było (potencjalnie) mniej szkodliwe. 

Nauki społeczne
 • pt., 2023-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Co zostawi nam po sobie pandemia COVID-19 i jak ją zapamiętamy?

W trakcie spotkania  przedstawimy wyniki naszych badań nad społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W ich ramach od 2020 r. przeprowadziliśmy w sumie kilkaset wywiadów dotyczących życia w  pandemii, trzykrotnie wracając do tych samych osób i rozmawiając rokrocznie tak o bieżącej sytuacji, jak i trwalszych zmianach. Pozwoliło nam to zaobserwować, jak w różnym czasie reagowaliśmy na pandemię: jak ją oswajaliśmy, jak się do niej przyzwyczajaliśmy, jak zmienialiśmy nasze nawyki,  ale też jak zapominaliśmy o zagrożeniu lub zmienialiśmy nasze zdanie na jego temat. Wspólnie zastanowimy się też nad tym, jakie wnioski płyną z tych doświadczeń, które były udziałem nas wszystkich, a także nad ich interpretacjami. Postaramy się też przewidzieć, jak będziemy opowiadać o pandemii za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Po naszym wystąpieniu planujemy dyskusję o roli i wadze osobistych doświadczeń i wspomnień na temat pandemii Covid-19, a także ich znaczeniu dla nas i całego społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe Mobilizacja diaspory: jak społeczności imigranckie organizują pomoc w czasach wojen i kryzysów?

Podczas wykładu omówiona zostanie mobilizacja ukraińskiej diaspory w Polsce w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińska diaspora w Polsce jest heterogeniczna: składa się z dużej grupy migrantów oraz z zasymilowanej mniejszości ukraińskiej. Ukazane zostaną kluczowe zadania  diaspory w sytuacji krytycznej: jej funkcja polityczna, informacyjna, integracyjna i ekonomiczna. Prezentacja pokaże uniwersalne mechanizmy konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego w diasporach w momentach kryzysowych.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe 360 tysięcy tzw. emerytur groszowych – czy to znaczy, że emeryci biednieją?

Podczas wykładu opowiem o:

 • reformie systemu emerytalnego, która doprowadziła do powstania zjawiska „emerytur groszowych” – niższych od najniższej emerytury,
 • dynamice tego zjawiska,
 • metodologicznych trudnościach związanych z jego badaniem,
 • wynikach jakościowego badania socjologicznego, zrealizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (z naciskiem na to, co socjologia może wnieść do wyjaśniania omawianego zjawiska),
 • mitach związanych z „emeryturami groszowymi”.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 13:30
Spotkanie festiwalowe ChatGPT, BARD, ERNIE - jakie szanse i zagrożenia niesie rozwój sztucznej inteligencji?

Algorytmy i modele matematyczne, które tworzą sztuczną inteligencję są coraz większą częścią naszego życia dlatego budzą zarówno zainteresowanie jak i uzasadnione obawy. Czy sztuczna inteligencja to dla rozwoju ludzkości szansa czy zagłada? Czy jest się czego bać? Podczas wykładu dowiemy się jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennym życiu, poznamy jej wpływ na społeczeństwo, odkryjemy potencjalne zagrożenia i konsekwencje. 

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe O czym mówić, aby wygrać? Manipulacja agendą w kampanii wyborczej

Kampania wyborcza to dla polityków czas obietnic i intensywnych starań o jak najkorzystniejszy wizerunek. Jak partie i kandydaci radzą sobie z wyborem treści prezentowanych w tym czasie? W trakcie wykładu zostanie pokazane, w jaki sposób systematycznie badać strategiczny dobór tematów kampanii wyborczej. Zostaną zaprezentowane i przeanalizowane niektóre strategie polskich partii politycznych z okresu 1991-2019 związane z wyborem podejmowanych tematów oraz stosowaniem kampanii negatywnej. Na koniec spotkania przyjrzymy się trwającej kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Katastrofa klimatyczna: (nie)wiedza o klimacie i jej społeczne konsekwencje

Zarówno nauka, jak i zdrowy rozsądek wytwarzają obraz klimatu, zmiany klimatycznej i roli człowieka w tym procesie. I choć te dwa źródła poznania pozostają ze sobą w związku, to nie pokrywają się. Sprawa ma się jeszcze gorzej, gdy chcemy wprowadzić szerokie reformy, które mają powstrzymać metamorfozę Ziemi o poważnych konsekwencjach społecznych i uruchomić procesy racjonalnej adaptacji. Nauka dostarcza recept, które nakazują natychmiastową i głęboką transformację stylów życia, transportu, polityki energetycznej itd. Zdrowy rozsądek domaga się z kolei m.in. zachowania zasady sprawiedliwości w wymiarze międzynarodowym i społecznym, kalkulacji rachunku zysków i strat na poziomie realnych wspólnot politycznych oraz przestrzegania zasady politycznego realizmu. Powstające konflikty wartości wydają się nierozwiązywalne, lecz zrozumienie ich jest konieczne do skutecznego i sprawiedliwego projektowania rozwiązań politycznych.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Społeczna strona psychoanalizy

Z pozoru między naukami społecznymi a psychoanalizą jest przepaść: nauki społeczne badają życie zbiorowe, psychoanaliza dotyczy tego, co jednostkowe – a nawet więcej, tego, co w każdej jednostce osobne i unikalne. A jednak klasycy psychoanalizy mieli wiele do powiedzenia o społeczeństwie i kulturze. Wykład będzie zaproszeniem do powiązania idei Sigmunda Freuda i Jacquesa Lacana z badaniem społeczeństwa, a skoncentrowany będzie na kilku stopklatkach z prac klasyków psychoanalitycznej teorii.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 17:40
Spotkanie festiwalowe Formy słuchania - sztuka komunikacji (akuologia)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Kryzysy uchodźcze na granicy z Białorusią i Ukrainą: polska granica czy polskie granice?

Kryzysy uchodźcze na granicy z Białorusią (2021) i Ukrainą (2022): polska granica czy polskie granice? Pomiędzy medialnym obrazem a wysiłkiem tworzenia inkluzywnych i odpowiedzialnych treści 

Wykład

 • Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz.
 • Dr Greta Gober

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Od agresji Rosji na Ukrainę minęło półtora roku, a od rozpoczęcia kryzysu humanitarnego na granicy z Białorusią dwa lata. Wojna, także ta hybrydowa, jak i niegasnący kryzys uchodźczy, postawiły przed mediami nowe wyzwania w obszarze społecznej odpowiedzialności, zawodowej rzetelności i pluralizmu tematycznego.

 

Wojna ma oczywisty wpływ na funkcjonowanie polskich mediów informacyjnych. Redakcje i dziennikarze wyszli już jednak ze „strefy szoku”: nadszedł zatem czas, by zadać pytania o to, jak w czasach kryzysu i wojny należy kształtować postawy tolerancji i poszanowania różnorodności? Na co powinno się zwracać uwagę? Jakie są szanse, ale i zagrożenia, związane z inkluzywnością w tak niestabilnych czasach? Jak z nowymi wyzwaniami (w tym polaryzacją, fake newsami, trollingiem, algorytmizacją, botami i innymi kwestiami technologiczno-politycznymi), usiłują sobie radzić redakcje (wybranych) mediów informacyjnych?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć naukowczynie z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Uniwersytet Warszawski), które przedstawią wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie” (https://managingnewsroomdiversity.com/pl/, finansowanego z Funduszy Norweskich – POLS, a obsługiwanych przez Narodowe Centrum Nauki).

Wykład składa się z dwóch części. Z jednej strony przyjrzymy się, jak w medialnym przekazie wyglądały dwa kryzysy humanitarne rozgrywające się na polskiej granicy w podobnym czasie i przestrzeni, jednak w bardzo różnych kontekstach geopolitycznych. Z drugiej strony skoncentrujemy się na praktyce. Wspólnie z dziennikarzami i przedstawicielami redakcji objętych badaniem w ramach projektu, poszukamy (innowacyjnych?) przykładów działań i narzędzi, których dziennikarze używali, by w czasach wojny i kryzysu pamiętać o ciążącej na nich odpowiedzialności kształtowania postaw tolerancji i szacunku dla różnorodności.
 

Dzięki temu pogłębimy rozumienie roli, jaką „normy” odgrywają w praktyce dziennikarskiej. Koncentrując się na relacjach medialnych i pracy dziennikarskiej w czasach kryzysu humanitarnego.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 15:30
Spotkanie festiwalowe Media społecznie (nie)odpowiedzialne? Debata o współczesnych środkach przekazu

Moderatorka:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz. (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

 • dr Katarzyna Bąkowicz (SWPS)
 • dr hab. Tomasz Słomka, prof. UW (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
 • red. Agnieszka Gozdyra (Polsat News)
 • red. Jacek Prusinowski - Radio Puls, Super Express

Żyjemy w trudnych czasach. Nie jest przesadą stwierdzenie, że od 2020 roku nie wychodzimy z kryzysu. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja czy działania polityków to oczywiste przykłady, a przecież nie sposób pominąć także i innych zjawisk – np. zagrożeń natury ekologicznej, uwikłania w świat cyfrowy, brutalizacji życia codziennego czy zapaści opieki zdrowotnej. Te wszystkie zjawiska oddziałują na nas na wielu poziomach i obejmują każdą ze sfer życia społecznego.

Czy tak trudne i niestabilne czasy nie osłabiają ról, jakie mają pełnić media? Czy dzisiaj można jeszcze mówić o obiektywizmie, odpowiedzialności, rzetelności, wiarygodności, prawdzie, edukowaniu i kształtowaniu prospołecznych postaw? Wszak środki przekazu też borykają się z problemami: z jednej strony infodemią, dezinformacją, fake newsami, i coraz potężniejszą sztuczną inteligencją, z drugiej – konkurencją rynkową i zmiennością preferencji odbiorców. W tym wszystkim dziennikarze, często stojący/rozpostarci pomiędzy ekonomią a etyką, muszą dokonywać naprawdę trudnych wyborów. Czy zatem zmiana, jaka nastąpiła w ich zawodzie, wpływa na jakość mediów? Jak powstanie organizacji fact checkingowych może wspierać współczesne dziennikarstwo? Jak w czasach pogoni za reklamodawcą i użytkownikiem nie ulec tabloidyzacji i sensacjonizmowi, a w dobie wszechogarniającej polaryzacji uniknąć polityzacji? Czy jest to możliwe, a może – czy jest to w ogóle potrzebne?

Naszą debatę, w której udział wezmą przedstawiciele mediów o zróżnicowanym światopoglądzie, rozpoczniemy od przypomnienia przejmujących przykładów odpowiedzialności i nieodpowiedzialności środków przekazu. Będą one przyczynkiem do dyskusji nad rolą dziennikarzy we współczesnym świecie. Zastanowimy się też nad kształtem mediów XXI wieku: czy powinny się one drastycznie zmienić czy może jedynie skorygować? Dzięki odniesieniu się do trudnych tematów omówimy blaski i cienie zawodu dziennikarskiego, zastanawiając się wspólnie, czy w przyszłości jest w nim miejsce dla szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy narkotyki nas wyleczą?

Człowiek używa narkotyków od ponad 10000 lat i od tego czasu używał ich do różnych celów. W ostatnim stuleciu powstało wiele uprzedzeń dotyczących substancji psychoaktywnych równolegle do wzrostu używania. Podczas spotkania spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytania czym właściwie są narkotyki, czemu wywołują pozytywne i negatywne emocje, czym jest uzależnienie, jakie są jego realne skutki i czy leczenie narkotykami to przyszłość.

 

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Miasto i wojna – historia środowiskowa

Czym jest (kulturowa) historia środowiskowa? Jak działania wojenne wpływały na środowisko przyrodnicze? Do jakiego stopnia w czasie konfliktu, gdy przedefiniowany został porządek kulturowy, zmianie podlegał również porządek ekologiczny przestrzeni miejskiej? Podczas warsztatu przyjrzymy się tym zagadnieniom w okresie drugiej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okupowanej Warszawy. Zapoznamy się z wybranymi  fotografiami, mapami i literaturą dokumentu osobistego.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Language, migration, and (neo-)nationalism: a workshop to better understand the situation in Poland

How does the crisis situation in Ukraine caused by Russia’s invasion in February 2022 influence which languages are spoken in Poland? What role does language play in the assault on three Germans in Łódź or a professor on Warsaw’s tram for speaking German? Why are far-right protests organized by the Młodzież Wszechpolska [All-Polish Youth] demanding UAM dla Polaków [University of Adam Mickiewicz for Poles], to reduce the number of international students and to teach classes in English? Such events show that there is a need to better understand the relationship among language, migration, and (neo-)nationalism and to find out how it is lived and experienced within Polish society, by the local population, international students, expats, migrants, refugees, and others. 

In the recent immigration from Ukraine to Poland, the local population has played a leading role by providing not only shelter and food, but also moral and emotional support as immediate neighbors. Similarities among Slavic languages and cultures are often used as an argument for why immigration to Poland seems to be easier for Ukrainians, but it is not clear at this stage if this will lead to successful long-term integration. Certain media have also raised the controversial question of why, in contrast to the solidarity with Ukraine, migrants and refugees from other ethnic or national backgrounds have received a less favorable treatment or have even been refused entry into the country. The goal of this workshop is to address these questions together, create awareness of our own attitudes and biases as well as empathy and understanding for others. We will have a lively discussion, engage in group exercises, and brainstorm ideas together for a more diverse, interesting, and just society.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe O obrotach ciał – wiedza w ucieleśnionych interakcjach

Abstrakt:

Podczas wizyty na stanowisku Human Interactivity and Language Lab zwiedzający mogą poznać metody analizy ruchu, które wykorzystujemy w naszych badaniach języka i komunikacji.

Opowiemy o tym, jak w ruchu realizuje się jakość interakcji międzyludzkich i jak z dynamiki zachowania możemy odczytać, czy rozmowa jest przyjemna dla osób biorących w niej udział, czy dobrze się rozumieją lub czy któraś ze stron w większym stopniu kieruje interakcją.

Pokażemy narzędzia, których używamy do mierzenia ruchu i wyjaśnimy, jak działają. Zwiedzający mogą sprawdzić je na sobie i wziąć udział w mini-eksperymencie z wykorzystaniem programu, który w czasie rzeczywistym analizuje ich ruchy oraz pokazuje, jak dobrze są one skoordynowane z ruchami drugiej osoby.

Stworzymy niecodzienną możliwość – szansę na przybicie piątki samemu sobie z przeszłości. Przygotowaliśmy dla odwiedzających interaktywną instalację, która pozwala w angażujący sposób doświadczyć, jak interesującym źródłem wiedzy jest zapis naszego ruchu w czasie oraz badanie jego powtarzalności.

 

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Asymetria pozytywno-negatywna na co dzień

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszą obiekty, zjawiska i zdarzenia zarówno pozytywne jak i negatywne. Już ludzie pierwotni posiadali wiedzę, że istnieją osobniki czy zjawiska nie tylko dobre, ale i złe. Odkrywali istnienie zarówno przyjemności z najedzenia się do syta czy zwycięstwa jak i zagrożeń niesionych przez zimno, głód, dzikie zwierzęta. Przeżywali pozytywne i negatywne emocje. Poszukiwali suchych jaskiń – dobrego miejsca do zamieszkania, mieli nadzieję na udane łowy i dobre plony – dużo pożywienia. Równocześnie unikali wrogów i drapieżników – tego, co złe i stanowiące zagrożenie. Dzieje się tak do dziś, nawet jeśli jaskinia stała się domem z ogrodem, a rolę drapieżników odgrywa groźba utraty dochodów. Co ciekawe, w zależności od okoliczności skupiamy się czasem bardziej na ryzyku i negatywnych aspektach, a w innych sytuacjach raczej na tym, co dobre, dające nam przyjemność.

O odmiennych rolach i funkcjach odgrywanych w naszym życiu przez to, co pozytywne i negatywne, w sposób nieco bardziej sformalizowany i usystematyzowany opowiada koncepcja asymetrii pozytywno-negatywnej zaproponowana przez Guido Peetersa i Janusza Czapińskiego.

Jeśli chcieliby Państwo poznać dokładniej tę koncepcję, wspiąć się po drabinie Cantrilla i dowiedzieć, dlaczego skupiamy się na niedostatkach projektu, który został odrzucony, za to planując wakacje w nowym miejscu spodziewamy się głównie przyjemności – zapraszam na spotkanie oko w oko z asymetrią pozytywno-negatywną w codziennym życiu.

Nauki społeczne
 • śr., 2023-09-27 19:00

©2022 Festiwal Nauki