geografia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Wpływ działalności człowieka a skutki zmian klimatycznych w przestrzeniach miejskich

Uczniowie na lekcji dowiedzą się jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się zmian klimatycznych na ziemi. Temat ten zostanie omówiony z perspektywy rozwoju miast oraz problemów środowiskowych, jaki ten proces za sobą niesie w aspektach przestrzennych, społecznych, czy ekonomicznych. Nasz wykład zaczniemy od czasów rewolucji przemysłowej, następnie omówimy ówcześnie kształtowane idee miast utopijnych oraz miast modernistycznych, skutki upadku tzw. miast przemysłowych, a także pierwsze globalne problemy środowiskowe (dziura ozonowa, zanik bioróżnorodności, czy zmiany klimatyczne). Wyżej wymienione zagadnienia staną się tłem do rozważań na temat tego jakie rodzaje katastrof naturalnych są szczególnie uciążliwe dla miast i ich mieszkańców. Pokazane zostaną także narzędzia, które można stosować w miastach, tak aby uczynić je bardziej odpornymi i przygotowanymi na określone zdarzenia klimatyczne (podtopienia, powodzie,  fale upałów etc.)

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Geoinformatyka wokół nas

Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się co to jest informatyka, webGIS, geoportale. Poznają sposoby wyszukiwania informacji przestzrennej i potrzebnej nam w zyciu codziennym.

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Jak zrobić mapę ze zdjęć z dronów lub satelitów

W ramach zajęć będzie możliwość poznania poszczególnych etapów tworzenia ortofotomapy ze zdjęć z drona, począwszy od pozyskania zdjęć aż do ich przetworzenia na mapę oraz wykorzystania zdjęć satelitarnych (aktulanych i historycznych) do przygotowania map wybranego obszaru.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Jak przeżyć w rozgrzanym do czerwoności mieście - sposoby kreowania cienia w mieście

Miasta stoją przed szeregiem wyzwań klimatycznych, jednym z nich jest stale podwyższająca się temperatura powietrza. Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem, które dotyka mieszkańców miast są tzw. fale upałów, które są przyczyną przedwczesnych zgonów ludzi na całym świecie.  Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza z nich będzie w formie krótkiego wykładu wprowadzającego w zagadnienie kształtowania się temperatury w miastach. Odpowiemy sobie na szereg pytań, np.: dlaczego miasta nagrzewają się znacznie szybciej niż tereny zewnętrzne, jakie są przyczyny tego, iż aglomeracje nie są w stanie skutecznie się przewietrzyć, a także omówimy rozwiązania, jakie można w miastach stosować, tak by skutecznie zmniejszyć powierzchnie akumulujące ciepło (począwszy od konwencjonalnych rozwiązań - po te bardziej futurystyczne). Drugą część lekcji będą stanowiły warsztaty kreatywne, na których uczniowie spróbują sami stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu mającego na celu zwiększenie na danym obszarze ilości cienia. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Miasto zielone, miasto dostosowane do zmian klimatu

Celem głównym niniejszego warsztatu będzie pokazanie - jak w stosunkowo łatwy i tani sposób każdy z nas może przyczynić się do kreowania zielonych miast, przyjaznych dla swoich mieszkańców oraz łagodzących skutki zmian klimatycznych. Słuchacze dowiedzą się, jakie znacznie ma zieleń w przestrzeniach miejskich. Poznają znacznie pojęć:  rozwiązania oparte na przyrodzie, zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu. Zostanie również przedstawionych kilka narzędzi, które pokażą w jaki sposób stworzyć, w swojej najbliższej przestrzeni, zieloną ścianę, ogród deszczowy czy też wykreować cień. Na koniec uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu swojej szkoły, którą uczniowie danej jednostki edukacyjnej będą mogli wdrożyć w ramach działań prospołecznych.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Co nowego w strefach okołobiegunowych?

Ocieplenie klimatu najbardziej wyraźne jest w Arktyce i Zachodniej Antarktyce. Lodowce topnieją coraz szybciej, od lodowcowych klifów odrywają się wielkie góry lodowe. Tempo spływania lodu z Zachodniej Antarktydy przyspiesza i nie jest wykluczone, że uaktywnią się w związku z tym podlodowe wulkany. Topnieje wieloletnia zmarzlina (permafrost) powodując zawalanie się domów, trudności w utrzymaniu rurociągów, dróg, pasów startowych. Z tundry, z jezior i z oceanu wydostaje się do atmosfery coraz więcej metanu – bardzo silnego gazu cieplarnianego, co powoduje wzmocnienie efektu cieplarnianego, ale także powstawanie ciekawych, do niedawna nieznanych form rzeźby terenu. Rolnicy na Grenlandii zacierają ręce, ciesząc się ze wzrastających plonów. Kurczące się zlodzenie Oceanu Arktycznego wzmacnia nagrzewanie się naszej planety poprzez zmniejszenie albeda, ale stwarza także nowe możliwości wykorzystania arktycznych szlaków żeglownych. Zmieniają się zasięgi i zwyczaje zwierząt polarnych, tundra zarasta tajgą. Postępuje zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb, z czego szczególnie groźne wydaje się zanieczyszczeni związkami rtęci. Równocześnie postępuje industrializacja i apetyt na eksploatację paliw kopalnych w Arktyce nie zmniejsza się. Rozgrzewają się spory geopolityczne o panowanie na Oceanie Arktycznym.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Wojny o wodę

Woda, H20, związek chemiczny niezbędny do życia każdego organizmu na Ziemi. Postępujące zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mamy coraz większe trudności ze zdobyciem dobrej jakościowo wody do picia. Ismail Serageldin wiceprezes Banku Światowego już w 1995 roku twierdził „Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę.” Konflikty o dostęp do źródła czystej wody pitnej nie są niczym nowym. Przez brak wody upadały cywilizacje. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak niedobór wody pitnej doprowadzał i doprowadza do lokalnych i międzynarodowych konfliktów. Jakimi zasobami wód dysponujemy jako Polska i cały świat. Jak ważne jest to co niewidoczne, czyli wody podziemne.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Ciemność widzę, ciemność - albo ukryte piękno jaskiń

Procesy krasowe to zjawiska kształtujące niezwykłe piękno form i kolorów. Poznamy najciekawsze formy szaty naciekowej, a także dostępnych w Polsce przejawów procesów krasowych, nie tylko jaskiniowych.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Jaskinie i człowiek

Powstałe w sposób naturalny próżnie w skałach o rozmiarach takich, że może w nie wejść (wpełznąć, wcisnąć się, ale również wbiec czy wejść z trudem widząc w świetle nawet silnych lamp ich ściany i stropy) człowiek, tajemniczy świat korytarzy, sal, pionowych studni i wznoszących się kominów, podziemnych rzek i jezior, świat, w którym ciągle można być odkrywcą i stawiać stopę jako pierwszy człowiek.

Jaskinie mogą powstawać pierwotnie – jako próżnie w krzepnących potokach law związanych z wybuchami wulkanów, lub jako obudowywane przez koralowce przestrzenie w rafach koralowych. Jednak najczęściej powstają w wyniku wtórnych procesów rozmywania i rozpuszczania przez wodę skał tzw. krasowiejących. W poziomo leżących pokładach wapieni, dolomitów czy gipsów płynące wody mogą tworzyć systemy korytarzy i sal liczące dziesiątki, a nawet setki kilometrów łącznej długości korytarzy, w sfałdowanych, wypiętrzonych węglanowych masywach górskich pionowe systemy jaskiniowe mogą osiągać głębokość nawet 2 km.

Człowiek interesował się jaskiniami „od zawsze”, najpierw jako przypadkowym, chwilowym schronieniem, później jako miejscem okresowego pobytu lub stałego zamieszkania - zdecydowana większość szczątków hominidów, będących podstawą do odtwarzania ewolucji i historii człowiekowatych pochodzi z odkryć, dokonanych w jaskiniach. W bliższych nam dziesiątkach tysięcy lat jaskinie stały się  miejscami rozwoju zdolności artystycznych lub miejscami kultu. Od kiedy człowiek zamieszkał w budowanych przez siebie siedzibach jaskinie wróciły do roli  schronienia w razie niebezpieczeństw ( również w ucieczce przed prawem) lub praktycznej roli skrytek lub magazynów. Obecnie są stale obiektami wszechstronnych badań naukowych i sportowej eksploracji.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Polarny Pokój Zagadek online

Klasa śmiałków zmierzy się w ciągu godziny z wieloma łamigłówkami logicznymi o tematyce polarnej. Będą szukać wskazówek i zagadek w pozornie zwyczajnym pokoju spotkań naukowych. Poznają specyfikę życia i pracy na dalekiej północy. A to wszystko online, czyli prowadzący będą Waszymi oczami i uszami w tym pokoju :)

Jeżeli lubicie niespodzianki, zaskakujące zwroty akcji i przede wszystkim świetną zabawę – ten pokój online jest dla Was!

 • wt., 2021-09-21 14:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Obserwacje Ziemi z Kosmosu

W jaki sposób monitorujemy Ziemię z Kosmosu? Kto wykonuje zdjęcia? Z jakiej odległości? Jak często? Co na nich widać? Kto może mieć dostęp do zdjęć satelitarnych? Co z tym wszystkim ma wspólnego Kopernik? To tylko część pytań na które odpowiedzi poznacie podczas naszej wirtualnej lekcji. Na zakończenie zaprosimy Was do udział w konkursie z wyjątkowymi nagrodami.

 • czw., 2021-09-23 09:30
Lekcja festiwalowa Współczesne poszukiwanie surowców ważnych

Zajęcia przybliżać będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem wiertni i prowadzeniem prac poszukiwawczych złóż węglowodorów. Omówiony zostanie między innymi wykorzystywany sprzęt, również w zależności od specyfiki litologicznej skał. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie zachowania bezpieczeństwa: od czego zależy bezpieczeństwo na wiertni, jak jest zapewniane i jakie procedury przewiduje się dla sytuacji zagrożenia.

 • czw., 2021-09-23 09:30
Lekcja festiwalowa Sztuczna inteligencja w generalizacji kartograficznej

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej popularna i znajduje zastosowanie poza dziedzinami naukowymi. Nowoczesne rozwiązania transportowe, telekomunikacyjne,
bankowe czy marketingowe często wykorzystują elementy sztucznej inteligencji (SI). Opracowywanie map kojarzyło się z wymagającą, subiektywną i ze żmudną, manualną pracą
kartografa, ale czy może go zastąpić komputer? W trakcie lekcji zaprezentujemy jak stosowane są elementy sztucznej inteligencji w kartografii na przykładzie prowadzonego przez nasz zespół projektu. 
Generalizacja kartograficzna to jeden z ważniejszych elementów w procesie redakcji map. W początkowym etapie generalizacji głównym zadaniem jest wybór istotnych i pominięcie
mniej ważnych elementów mapy. Nie jest to proste zadanie, bo jak określić który obiekt jest ważniejszy? Jakie jego cechy sprawdzić i jak je porównać? Zadaniem naszego zespołu jest opracowanie metody automatycznego wyboru elementów mających znaleźć się na mapie ogólnogeograficznej. Metoda ta korzysta z wiedzy kartograficznej oraz dorobku jednej z
dziedzin SI. W badaniach wykorzystujemy wybrane modele uczenia maszynowego (ML). Zastosowanie ML w selekcji pozwoli na bardziej efektywne, obiektywne w i pełni
automatyczne wybranie obiektów na potrzeby redakcji map. Modele uczenia służą do wybrania najważniejszych (z kartograficznego punktu widzenia) obiektów geograficznych. Stosowane modele trzeba “nauczyć”, które obiekty są ważne i powinny znaleźć się na mapie. Informacje o miastach, drogach i rzekach, które powinny zostać przedstawione w skalach małych, można pozyskać z istniejących już map ogólnogeograficznych. Źródłową bazę danych wzbogacamy o dodatkowe informacje opisujące znaczenie geograficzne tych obiektów. Istotnym zadaniem w prezentowanym projekcie będzie weryfikacja opracowanych ML na danych z innych państw (Szwajcarii i USA), aby sprawdzić w jakim stopniu są one uniwersalne.

Przedstawiane na wykładzie wyniki badań zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach projektu numer  UMO2020/37/B/HS4/02605, “Improving Settlement and Road Network Design for Maps of  Small Scales Using Artificial Intelligence and Graph Theory”.

 

 

 

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Geozasoby — holistyczne podejście do nowoczesnej geologii złożowej

Geozasoby - to zasoby abiotyczne powstałe w wyniku procesów geologicznych. Ich poszukiwaniem i pozyskiwaniem zajmuje się geologia złożowa i górnictwo. Współczesne uwarunkowania prawne, ekonomiczne, środowiskowe i technologiczne wymagają holistycznego podejścia do nowoczesnej geologii złożowej.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Tatry, Tatrzański Park Narodowy

Historia powstania, rozwoju i współczesnych problemów najpopularniejszego polskiego parku narodowego.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Z czego są „zrobione” codzienne odpady?

Codziennie w naszych domach powstaje kolekcja odpadów komunalnych - także tych o złożonej budowie. Poznamy te najczęściej, ale i nieco rzadziej wyrzucane przez nas
śmieci. Utworzymy zespoły, które będą miały za zadanie segregację otrzymanych odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami, a także wskazanie z jakich surowców one powstały. Każdy odpad o złożonej budowie można będzie rozłożyć na prostsze, jednorodne składniki. Uczestnicy przedstawią wyniki swojej pracy w ogólnej dyskusji.
Poznamy też minerały i surowce mineralne z przeróbki których otrzymano materiały wchodzące w skład odpadów. W krótkim podsumowaniu prześledzimy jaki jest dalszy los tych odpadów, po co segregujemy odpady i jakie są konsekwencje dla środowiska i gospodarki jeśli ich nie segregujemy.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00