geografia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Od sękacza do kołacza, od andruta do koguta – turystycznie i kulinarnie po Polsce

Wykład konwersatoryjny o charakterze opisu podróży  po zakątkach Polski, z których pochodzą  tzw. wizytówki kulinarne regionów, np. kołacz (kołocz), andruty,
koguty kazimierskie, sękacz, rogal święciomarciński, kreple i inne. Słuchacze poznają nazwy produktów, które są związane z tradycja kulinarną zwiedzanych regionów. Z
każdym z nich związane są określone tradycje, przesłanki powstania, legendy. A one same są swoistymi nośnikami wartości oraz mogą być przywożone jako smakowite pamiątki z
podróży. W sposób subtelny uczestnicy zapoznawani są z pojęciami: produktu turystycznego, pamiątki, turystyki kulinarnej.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Zielona transformacja gospodarcza- jak przetrwać w tych czasach?

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z geografią zmian klimatycznych i ich wpływem na gospodarkę różnych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, a w niej Polski, a także przybliżenie im koncepcji zielonej transformacji. Jest to niezwykle istotny temat z perspektywy zmian gospodarczych i demograficznych, ponieważ to właśnie zielona transformacja może stanowić odpowiedz na wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu. Przystosowanie się do zmian klimatycznych ma wysoki priorytet dla rynków zarówno finansowych jak i niefinansowych. Podczas warsztatów młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, jakie kraje są szczególnie na to narażone oraz jakie są szanse na rozwój w nowej rzeczywistości.
Warsztaty będą miały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i zielonej transformacji, uczniowie będą mogli uczestniczyć aktywnie w części praktycznej zajęć. Zajęcia urozmaicą quizy. 

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości!

Lekcja festiwalowa przyjmie formę warsztatów. Pierwszy etap będzie polegał na wskazaniu przez uczestników tego, jakie megatrendy oraz zawody będą obecne za 10 lat. W tym celu dostaną kartki z tabelą do Bingo. Na każdej z kratek zapisanych zostanie 8 trendów i 8 zawodów przyszłości według preferencji uczestnika zajęć.

Następnie, po uzupełnieniu przez uczniów danych w tabeli, prowadzący warsztaty zaprezentują „wzorowe” Bingo – zawierać będzie ono megatredny oraz zawody przyszłości, które zostały wybrane na podstawie raportów foresightowych. W czasie omawiania „wzorowego” Bingo, uczniowie mają za zadanie zaznaczać te zawody i megatrendy, które pokrywają się z wymienianymi przez prowadzących warsztaty.

Kolejnym etapem warsztatów jest stworzenie przez uczestników indywidulanego SWOT-a. Inspiracją do tego, jakie cechy oraz kompetencje  mogą zostać tam umieszczone, będą informacje, przedstawione przez prowadzących warsztaty podczas omawiania „wzorowego” Bingo.

Ostatnim etapem spotkania jest zadanie polegające na przemyśleniu przez uczestników tego, na ile ich kwalifikacje określone w SWOT-cie wiążą się z trendami i zawodami przyszłości. Efektem warsztatów jest poznanie przez uczniów  czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają potencjalny wpływ na ich przyszły zawód.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Wyspy tropikalne we współczesnym świecie

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Czy wszyscy tak samo czytamy mapę?' - warsztaty z eye tracking w badaniach map.

Warsztaty mają na celu zapoznania uczniów z metodą eye tracking. Metoda ta będzie przez nich wykorzystana do pomiaru, który pokaże na jakie miejsca i jak długo patrzyli na mapę, podczas jej czytania. Informacje o otaczającym nas świecie mogą być odbierane różnymi zmysłami, a wzrok jest zmysłem, którym odbieramy najwięcej informacji. Informacje te mogą być przekazywane w różnej postaci, np. w postaci znaków stosowanych na mapach. Kartografowie prowadzą wiele badań służących poznaniu, jak użytkownicy map radzą sobie z ich czytaniem, jakie znaki są najsprawniej odczytywane, a jakie barwy lub kroje pisma są preferowane przez odbiorców map. Takie analizy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem najnowszych narzędzi, np. z wykorzystaniem eye-trackera, czyli urządzenia, które umożliwia w sposób bezdotykowy śledzenie ruchu gałki ocznej, dokonując pomiaru miejsca koncentracji wzroku użytkownika czytającego mapę. 

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Chiny poza Tiktokiem. Geografia Chin poprzez pismo.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Raje podatkowe i strefy offshore na mapie świata - jak wpływają na handel zagraniczny i dlaczego?

Celem wykładu/spotkania (przeznaczonego dla uczniów szkół średnich zainteresowanych gospodarką) jest krótka (45 minut) analiza wpływu arbitrażu podatkowego na rozwój gospodarczy różnych regionów, na światowe szlaki transportowe oraz realizację celów finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych.
W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z pojęciami:

 • arbitrażu podatkowego,
 • raj podatkowy,
 • strefa offshore/specjalna strefa ekonomiczna,
 • optymalizacja podatkowa,
 • inwestycje, logistyka oraz międzynarodowe łańcuchy dostaw.
 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Zielona transformacja gospodarcza- jak przetrwać w tych czasach?

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z geografią zmian klimatycznych i ich wpływem na gospodarkę różnych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, a w niej Polski, a także przybliżenie im koncepcji zielonej transformacji. Jest to niezwykle istotny temat z perspektywy zmian gospodarczych i demograficznych, ponieważ to właśnie zielona transformacja może stanowić odpowiedz na wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu. Przystosowanie się do zmian klimatycznych ma wysoki priorytet dla rynków zarówno finansowych jak i niefinansowych. Podczas warsztatów młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, jakie kraje są szczególnie na to narażone oraz jakie są szanse na rozwój w nowej rzeczywistości.
Warsztaty będą miały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i zielonej transformacji, uczniowie będą mogli uczestniczyć aktywnie w części praktycznej zajęć. Zajęcia urozmaicą quizy. 

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Wojny o wodę

Woda, H20, związek chemiczny niezbędny do życia każdego organizmu na Ziemi. Postępujące zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mamy coraz większe trudności ze zdobyciem dobrej jakościowo wody do picia. Ismail Serageldin wiceprezes Banku Światowego już w 1995 roku twierdził „Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę.” Konflikty o dostęp do źródła czystej wody pitnej nie są niczym nowym. Przez brak wody upadały cywilizacje. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak niedobór wody pitnej doprowadzał i doprowadza do lokalnych i międzynarodowych konfliktów. Jakimi zasobami wód dysponujemy jako Polska i cały świat. Jak ważne jest to co niewidoczne, czyli wody podziemne. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa „Dreamsworld” – hotele jak ze snów. O nowoczesnych, nietypowych, futurystycznych hotelach na świecie

Wykład konwersatoryjny przybliżający słuchaczom „niezwykłe hotele” w rzeczywistości funkcjonujące w różnych zakątkach świata. Niektóre z nich są
nieprawdopodobne ze względu na swoją konstrukcje architektoniczną i umiejscowienie, inne reprezentują przepych i bogactwo, przez co są hotelami, o których przeciętny turysta może tylko marzyć. Osobną grupę stanowią hotele, w których każdy przeciętny turysta może przenocować, a pobyt w nich jest nie tylko spełnieniem potrzeby noclegu ale staje się również niezapomnianym przeżyciem.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówiona zostanie zmiana podejścia w realizacji polityk miejskich na tworzenie w mieście miejsca przyjaznego do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Ratunek przed suszą czyli o eksploatacji wód podziemnych

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z eksploatacją wód podziemnych. Uczestnicy poznają budowę studni, dowiedzą się o znaczeniu ujęć wód podziemnych w zaopatrzeniu w wodę ludności i gospodarki, przedstawiony zostanie zarys warunków hydrogeologicznych na obszarze Warszawy. Zademonstrowane będzie również działanie ujęcia oraz jakie informacje o środowisku wód podziemnych można uzyskać dzięki obserwacji pracy studni.

 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Co każdy turysta wiedzieć powinien?

Celem warsztatu jest przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać wiarygodnych informacji o wybranej destynacji turystycznej i w jaki sposób zadbać o zdrowie (przed, w czasie i po podróży). Przypomnimy, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać, aby móc nie tylko podróżować, ale przede wszystkim korzystać ze wszystkich świadczeń i atrakcji turystycznych. Uczestnicy będą mieli okazję nabyć umiejętności odpowiedzialnego pakowania się – bagaż to kluczowy element podróży.

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Poznajemy skały

Na lekcji uczestnicy poznają, zobaczą i zbadają podstawowe skały spośród skał magmowych,
osadowych i metamorficznych. Uczestnicy dowiedzą się także jak poszczególne typy skał powstają.
Prowadzący wyjaśnią jak można badać skały, a uczestnicy samodzielnie będą próbować tych metod.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówiona zostanie zmiana podejścia w realizacji polityk miejskich na tworzenie w mieście miejsca przyjaznego do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Co i jak obserwujemy z kosmosu?

Od ruchu satelitów po orbicie, poprzez zbierane przez nie dane, aż po ciekawe zastosowania. Przybliżymy zagadnienie detekcji zjawisk z pułapu satelitarnego i pokażemy, jak jest ona wykorzystywana w naszym życiu, ale też w interesujących badaniach naukowych.

 • śr., 2023-09-27 12:00
 • śr., 2023-09-27 13:30
Lekcja festiwalowa Odkrywanie Świata z Góry

Zapraszamy na warsztaty dotyczące generowania map za pomocą technologii satelitarnych, lotniczych i dronów! Podczas tych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać zaawansowane metody tworzenia map, które wykorzystują dane ze źródeł satelitarnych, lotniczych i dronów. Warsztaty będą poświęcone procesom wykorzystania zdjęć satelitarnych, lotniczych i dronowych, ich obróbce i późniejszym wykorzystaniu przy tworzeniu współczesnych map.

 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Poznajemy skały

Na lekcji uczestnicy poznają, zobaczą i zbadają podstawowe skały spośród skał magmowych,
osadowych i metamorficznych. Uczestnicy dowiedzą się także jak poszczególne typy skał powstają.
Prowadzący wyjaśnią jak można badać skały, a uczestnicy samodzielnie będą próbować tych metod.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Co i jak obserwujemy z kosmosu?

Od ruchu satelitów po orbicie, poprzez zbierane przez nie dane, aż po ciekawe zastosowania. Przybliżymy zagadnienie detekcji zjawisk z pułapu satelitarnego i pokażemy, jak jest ona wykorzystywana w naszym życiu, ale też w interesujących badaniach naukowych.

 • śr., 2023-09-27 12:00
 • śr., 2023-09-27 13:30
Lekcja festiwalowa Arktyka - papierek lakmusowy zmian klimatu

​Trend ocieplenia w Arktyce jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia światowa w ostatnich dziesięcioleciach. Utrata lodu morskiego wzmacnia trend ocieplenia, ponieważ powierzchnia oceanu pochłania więcej ciepła słonecznego niż powierzchnia śniegu i lodu. Jak to wpływa na planetę? Czy musimy się martwić lodem topniejącym tysiące kilometrów od nas?

Kolejnym zagrożeniem związanym ze zmianą klimatu oraz Arktyką jest rozmarzająca wieloletnia zmarzlina. Rozmarzająca materia organiczna zaczyna się rozkładać, a do atmosfery uwalniane są dodatkowe gazy cieplarniane. W ten sposób rozmarzanie wieloletniej zmarzliny przyspiesza zmiany klimatyczne i staje się niebezpieczne dla całej planety.

 • czw., 2023-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Pożary w Polsce i na świecie

Pożary w Polsce i na świecie – przyczyny, skutki, sposoby ograniczania.

Na spotkaniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z katastrofalnymi pożarami lasów na świecie.

Przeanalizujemy przyczyny powstawania pożarów, jak z nimi walczyć i przeciwdziałać.

Uczestnicy nabędą wiedzę o systemie ochrony przeciwpożarowej lasów.

 • czw., 2023-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Geografia zasobów: o ograniczoności zasobów słów kilka

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd pochodzą surowce i materiały, które na co dzień wykorzystujemy? Woda z naszych kranów, drewno w naszych meblach, czy też energia, którą nieustannie wykorzystujemy – to wszystko przecież pochodzi z zasobów NASZEJ planety.  

A dlaczego są wciąż społeczności, które cierpią na chroniczny brak wody, podczas gdy inne mają jej w nadmiarze, a także są państwa w których surowce energetyczne stanowią istotę ich bogactwa, natomiast inne skazane są na ich wieczny import? A tak w ogóle, to co by było, gdyby zasoby leśne, wodne czy też zasoby surowców energetycznych nagle się skończyły? 

Omówimy kwestię ograniczoności kluczowych zasobów wskazując, jaką właściwie rolę odgrywają one w naszej gospodarce. Przedstawimy, jakie obszary i społeczności na naszej planecie są najbardziej i najmniej dotknięte problemem dostępu do poszczególnych grup zasobów oraz jakie dysproporcje temu towarzyszą. Wykład „Geografia zasobów: o ograniczoności zasobów słów kilka” pozwoli zatem zrozumieć, jak cenne są zasoby naszej planety oraz dlaczego NAPRAWDĘ WARTO korzystać z nich odpowiedzialnie.

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Zabawa, zaskoczenie, zauroczenie. Z plecakiem po Polsce i nie tylko.

Wykład konwersatoryjny przybliżający słuchaczom ciekawe, może mało znane zakątki Polski z drobnymi „wypadami” poza jej granice.
Celem wykładu jest stworzenie przeświadczenia, że Polska może zaskoczyć, zauroczyć i można się też dobrze bawić, nie zależnie od wieku (ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji dla młodzieży i rodzinnego spędzania czasu). Przykładowe miejsca, które poznamy to atrakcje wytworzone przez naturę, pozostałości działań człowieka oraz celowo tworzone atrakcje turystyczne, będące rozwiązaniami architektonicznymi.

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANA - Zmiany demograficzne - wyzwanie i szansa współczesności

Demografia pozwala nie tylko na obserwacje zjawisk i procesów demograficznych ale także wskazywanie skutków ich występowania z uwzględnieniem różnic regionalnych. 
Wkład zawierał będzie informacje na temat przyczyn rożnego tempa wzrostu liczby ludności. Na wykładzie wskazana zostaną przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw.  

 • pt., 2023-09-29 09:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00

©2022 Festiwal Nauki