Szkoła średnia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?

Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zgodnie z nomenklaturą zaliczane są do grupy substancji konserwujących. Jednak ich właściwości nie ograniczają się jedynie do działania utrwalającego.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Biznes w rodzinie czy rodzina w biznesie

Cel ogólny lekcji: przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Cele szczegółowe: po zajęciach uczestnicy powinni – umieć wyjaśnić czym jest przedsiębiorstwo rodzinne i w jaki sposób funkcjonuje, wiedzieć czym cechuje się przedsiębiorstwo rodzinne, potrafić podejmować decyzje podczas ćwiczenia wykorzystując wiedzę dotyczącą funkcjonowania firmy rodzinnej. Metody pracy: miniwykład informacyjny, zajęcia praktyczne oparte na działaniach uczestników. Forma pracy: praca zbiorowa. Pomoce dydaktyczne (zapewnione przez prowadzącego): duże arkusze papieru, flamastry. Przebieg lekcji: Wprowadzenie – pytanie „Czym, zdaniem uczestników, jest przedsiębiorstwo rodzinne?” i wspólna rozmowa. Rozwinięcie – miniwykład dotyczący mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego oraz wspólna praca, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, polegająca na tworzeniu przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przydzielaniu ról członkom rodziny i diagnozowaniu ich predyspozycji do prowadzenia biznesu. Zakończenie – pytanie podsumowujące „Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne?” i prośba, aby uczestnicy starali się używać jak najwięcej poznanych na lekcji pojęć.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Finanse to handel obietnicami

Od 1945 roku możemy w globalnym żuciu gospodarczym wymienić dwa okresy, lata 1945 - 1970 - złoty okres rozwoju gospodarki rynkowej, lata po 1970 r. - euforyczny rozwój gospodarki rynkowej. Buta, chciwość, marginalizowanie znaczenia ryzyka w naszych decyzjach doprowadziły do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Czym są finanse - Finanse, to handel obietnicami. W tym handlu występują konfuzje poznawcze: element obietnicy, zaufanie, finansjalizacja życia gospodarczego, excelizacja życia, nieliczenie się z efektami. Kryzys doradztwa finansowego, doradcy stają się coraz bardziej sprzedawcami, niż ekspertami merytorycznymi. Rozwój rynków finansowych - najbardziej spektakularne zjawisko przełomu XX i XXI wieku. Finanse behawioralne, neurofinanse, finanse kulturowe, mikrofinanse, finanse współdzielenia.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Inspirująca codzienność – w jaki sposób każdego dnia rozbudzać w sobie ciekawość świata?

Skąd czerpiesz inspiracje do pracy i uczenia się? Czy masz czas zatrzymać się w biegu i zastanowić się, co Cię (tak naprawdę!) interesuje?

Codziennie poszukujemy inspiracji i pomysłów na działanie. W naszym wystąpieniu opowiemy o tym, dlaczego warto dzielić się inspiracjami z innymi, wyjaśnimy, w jaki sposób Instagram wpłynął na naszą ciekawość świata oraz zachęcimy Was do prowadzenia „Dzienniczka Inspiracji”.

Spotkanie poprowadzi dr Monika Sońta, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz współautorka książki: „Communication Playbook. Kreowanie kultury innowacji poprzez komunikację”.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Opodatkowanie dochodów w spółkach

Przedstawione zostaną formy opodatkowania dochodów w spółce cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i w spółkach kapitałowych. Podjęte zagadnienie będzie podsumowane krótkim ćwiczeniem dla obecnych.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Wpływ działalności człowieka a skutki zmian klimatycznych w przestrzeniach miejskich

Uczniowie na lekcji dowiedzą się jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się zmian klimatycznych na ziemi. Temat ten zostanie omówiony z perspektywy rozwoju miast oraz problemów środowiskowych, jaki ten proces za sobą niesie w aspektach przestrzennych, społecznych, czy ekonomicznych. Nasz wykład zaczniemy od czasów rewolucji przemysłowej, następnie omówimy ówcześnie kształtowane idee miast utopijnych oraz miast modernistycznych, skutki upadku tzw. miast przemysłowych, a także pierwsze globalne problemy środowiskowe (dziura ozonowa, zanik bioróżnorodności, czy zmiany klimatyczne). Wyżej wymienione zagadnienia staną się tłem do rozważań na temat tego jakie rodzaje katastrof naturalnych są szczególnie uciążliwe dla miast i ich mieszkańców. Pokazane zostaną także narzędzia, które można stosować w miastach, tak aby uczynić je bardziej odpornymi i przygotowanymi na określone zdarzenia klimatyczne (podtopienia, powodzie,  fale upałów etc.)

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Zasada zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych. 

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.
W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak: 
1)    zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,
2)    intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),
3)    stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”

 • pon., 2021-09-20 09:30
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Ceny Transferowe w Polsce

W warunkach międzynarodowej konkurencji i przenikających się porządków prawnych ustalenie właściwej wysokości zobowiązań podatkowych może być utrudnione. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu państwa zrzeszone w OECD podjęły wspólną inicjatywę – BEPS.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Czy da się "odgotować" ugotowane jajko?

Wysoka temperatura, taka jak panująca podczas gotowania jajka, powoduje denaturację białek – zmianę struktury przestrzennej białka i utratę jego funkcji biologicznych. Można spotkać się z opiniami, że proces ten jest nieodwracalny. I rzeczywiście – trudno spodziewać się, że z jajka ugotowanego na twardo otrzymamy z powrotem jajko surowe (albo przynajmniej ugotowane na miękko). Przekonajmy się podczas pokazu towarzyszącemy wykładowi o strukturze białek, czy ich denaturacja jest odwracalna. Czy może jednak – nie jest?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Geoinformatyka wokół nas

Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się co to jest informatyka, webGIS, geoportale. Poznają sposoby wyszukiwania informacji przestzrennej i potrzebnej nam w zyciu codziennym.

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Jak tworzy się elita klasowa – kilka słów o nieuchronności hierarchii i struktury społecznej

W każdej zbiorowości ludzkiej powstaje elita. Jest nią najczęściej wybrana grupa ludzi, której przypisuje się prestiż, władzę lub posiadanie innych szczególnych atrybutów. Szkolna klasa nie jest wolna od procesów wpływających na tworzenie hierarchii w grupie. Jest ona mikrospołeczeństwem, w którym, jak w soczewce, skupiają się najsilniej procesy społeczne i społeczno-psychologiczne. Każda zorganizowana zbiorowość  wytwarza strukturę społeczną (w tym elitę), która oddziałuje na jednostki, będące częścią tej zbiorowości. Na pozór struktura ta jest niewidoczna, ale jako członkowie różnych społeczności, silnie odczuwamy jej istnienie. Strukturę społeczną doświadczamy szczególnie wtedy, kiedy chcielibyśmy coś zrobić na forum klasy, ale wiemy, że takie zachowanie mogłoby spotkać się z niechęcią naszych kolegów i koleżanek. Podobnie jest z hierarchią społeczną, jej istnienie w każdej zbiorowości zdaje się być nieuniknione. Pozycję klasową ucznia i uczennicy może wyznaczać wspomniany prestiż, ale też popularność w klasie, oceny z przedmiotów, czy też posiadanie ekskluzywnych (drogich) przedmiotów, które są atrybutami pozycji społecznej. Lekcja ta będzie  okazją do przedstawienia procesów socjologicznych, zachodzących w obrębie klasy. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach będą mogli dokonać samorefleksji na temat własnej grupy klasowej oraz odnieść omówione zjawiska do innych kontekstów społecznych, w których tworzona jest elita, hierarchia i struktura społeczna, poprzez dyskusję i ćwiczenie.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Jak zrobić mapę ze zdjęć z dronów lub satelitów

W ramach zajęć będzie możliwość poznania poszczególnych etapów tworzenia ortofotomapy ze zdjęć z drona, począwszy od pozyskania zdjęć aż do ich przetworzenia na mapę oraz wykorzystania zdjęć satelitarnych (aktulanych i historycznych) do przygotowania map wybranego obszaru.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie. Podczas lekacji zostanie też zaprenentowany obecny wygląd tych miejsc oraz wyjaśnione ich znaczenie dla opracowania mapy Warszawy z zaznaczonymi na niej miejscami antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej. Uczestnicy zostaną też poinfomowani o tym, w jaki sposób magą się włączyć w opracowanie tej mapy.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Krótki film o żeglowaniu

W filmie tym opowiemy zagadnieniach związanych z aerodynamiką i hydrodynamiką żeglowania. Odpowiemy na różne pytania, m.in. co to jest jest kąt martwy, czym różni się kurs ostry od kursu pełnego, kiedy jacht płynie najszybciej?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Mikroplastik morski – spojrzenie z bliska

Odpadowe tworzywa sztuczne trafiają do mórz całego świata zmieniając Błękitną Planetę w Ocean Mikroplastiku. Tworzą pływające wyspy, a nawet tzw. „ósmy kontynent”, integrują się z organizmami morskimi, podlegają starzeniu. Ile ich jest? Jakim procesom podlegają w morzach? Jakie są konsekwencje ich obecności w środowisku? Na wiele pytań wciąż brakuje odpowiedzi. Zapraszam na odkrywczą wyprawę do świata mikroplastiku morskiego i plastisfery widzianych oczami naukowców.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Nasz fascynujący mózg - poznaj, jak jest zbudowany i jak działa

Części prezentacji:

1. Ogólne wprowadzenie do budowy mózgu,

2. lokalizacja funkcji mózgu (czucie, ruch, widzenie, mowa, ręczność, myślenie, liczenie itd.)

3. co się dzieje, gdy niektóre części są uszkodzone.

Prezentacja oraz pokazanie modelu mózgu.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Sekretne życie spinów jądrowych

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) bada oddziaływania spinów jądrowych z polem magnetycznym. Obserwacja takich oddziaływań wymaga zastosowania niezwykle silnych i jednorodnych pól magnetycznych oraz zastosowaniu zaawansowanej inżynierii układów działających na częstościach radiowych. Mimo szczególnie wysokich wymagań stawianych w eksperymentach MRJ znajduje szereg zastosowań ze względu na to, że dostarcza ważnych informacji dla fizyków i chemików jak np. informacji o strukturze i dynamice cząsteczek, rodzaju produktów uzyskanych w syntezie chemicznej, trójwymiarowej strukturze narządów wewnętrznych do celów diagnostyki medycznej, właściwościach nowych materiałów oraz danych potrzebnych w projektowaniu układów w których praktycznie stosowana jest informatyka kwantowa.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Wstęp do historii rodzinnej, czyli jak rozpocząć szukanie swoich żydowskich przodków

Od 25 lat Dział Genealogii ŻIH zajmuje się historią rodzin żydowskich w Polsce. Pomagają odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady rodziny, a także połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata. Podczas wykładu Dział Genealogii podpowie jak stawiać pierwsze kroki w szukaniu swoich żydowskich korzeni. Od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, jakie źródła opowiedzą nam więcej o naszych przodkach.

Spośród tych kontaktujących się z Działem, większość to Żydzi z różnych stron świata, którzy pewni są swojej żydowskiej tożsamości. Szukają informacji o przeszłości, próbując uzupełnić luki w przekazach rodzinnych. Chcą dowiedzieć się więcej na temat kraju swojego pochodzenia, zdobyć informacje o dalszych krewnych.

Kontaktują się z nami też osoby mieszkające w Polsce, które chcą odnaleźć lub potwierdzić żydowskie korzenie.

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Za co kochamy czekoladę?

Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej? Czy czekolada uzależnia? Czy może leczyć? Czy biała czekolada to naprawdę czekolada?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze

Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając), będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?

 • pon., 2021-09-20 10:30
Lekcja festiwalowa Gry-zmysły-ruch

W ciągu krótkiej chwili docierają do Nas tysiące różnych informacji (bodźców) pochodzących zarówno z naszego ciała, jak i z otoczenia, które nasz układ nerwowy musi odebrać, odczytać, odpowiednio zinterpretować i zorganizować w celu wykorzystania ich w codziennym działaniu. Informacje docierające do naszego mózgu odbierane są przez zmysły. Czy znasz swoje zmysły? 

Oprócz 5 podstawowych zmysłów jak dotyk, wzrok, słuch, smak i węch specjaliści wyróżniają jeszcze czucie głębokie (propriocepcja) oraz zmysł równowagi (układ przedsionkowy). 

Dlaczego są one tak ważne?

Właściwe rozpoznanie i interpretacja docierających do Nas informacji (bodźców sensorycznych) stanowi podstawę wielu mechanizmów związanych z postawą ciała, równowagą, ruchem czy napięciem mięśni. W efekcie końcowym wpływa na orientację przestrzenną, planowanie ruchu czy koordynację ogólną, bez których niemożliwe jest podejmowanie aktywności fizycznej z sukcesem. Przekłada się na lepszy rozwój emocjonalny i społeczny.

 Jak zatem kształtować zmysły?

Należy stosować wszechstronne zadania ruchowe.

Ponadto jednym z najlepszych sposobów zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń jest zabawa. Lubisz ruch? Super! Te ćwiczenia są właśnie dla Ciebie. Dla tych, którzy traktują ruch jako zło konieczne, zachęcam do uczestnictwa w zajęciach aby przełamać własne bariery.

Zapraszam na ćwiczenia, w których zabawa to podstawawink

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Hieroglify starożytnego Egiptu

Lekcja zacznie się od krótkiego wykładu na temat pisma w starożytnym Egipcie. Po wykładzie odbędą się warsztaty z pisania wybranych znaków hieroglificznych.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Jak tworzy się elita klasowa – kilka słów o nieuchronności hierarchii i struktury społecznej

W każdej zbiorowości ludzkiej powstaje elita. Jest nią najczęściej wybrana grupa ludzi, której przypisuje się prestiż, władzę lub posiadanie innych szczególnych atrybutów. Szkolna klasa nie jest wolna od procesów wpływających na tworzenie hierarchii w grupie. Jest ona mikrospołeczeństwem, w którym, jak w soczewce, skupiają się najsilniej procesy społeczne i społeczno-psychologiczne. Każda zorganizowana zbiorowość  wytwarza strukturę społeczną (w tym elitę), która oddziałuje na jednostki, będące częścią tej zbiorowości. Na pozór struktura ta jest niewidoczna, ale jako członkowie różnych społeczności, silnie odczuwamy jej istnienie. Strukturę społeczną doświadczamy szczególnie wtedy, kiedy chcielibyśmy coś zrobić na forum klasy, ale wiemy, że takie zachowanie mogłoby spotkać się z niechęcią naszych kolegów i koleżanek. Podobnie jest z hierarchią społeczną, jej istnienie w każdej zbiorowości zdaje się być nieuniknione. Pozycję klasową ucznia i uczennicy może wyznaczać wspomniany prestiż, ale też popularność w klasie, oceny z przedmiotów, czy też posiadanie ekskluzywnych (drogich) przedmiotów, które są atrybutami pozycji społecznej. Lekcja ta będzie  okazją do przedstawienia procesów socjologicznych, zachodzących w obrębie klasy. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach będą mogli dokonać samorefleksji na temat własnej grupy klasowej oraz odnieść omówione zjawiska do innych kontekstów społecznych, w których tworzona jest elita, hierarchia i struktura społeczna, poprzez dyskusję i ćwiczenie.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Mikroświat wyrzeźbiony światłem

We współczesnej technologii elektronicznej bardzo istotne jest, aby móc kształtować różne elementy w bardzo dokładny sposób oraz w bardzo małej skali. Skala ta to zazwyczaj dużo mniej, niż grubość ludzkiego włosa. Fotokorozja to proces, w którym poddajemy pewne materiały trawieniu właśnie w tej skali, przy użyciu lasera o niewielkiej mocy oraz odpowiedniej cieczy np. wody. W tym filmie przedstawimy jak dzięki fotokorozji można trawić różne struktury o rozmiarach mniejszych od grubości włosa w germanie oraz obejrzymy jak takie struktury wyglądają pod mikroskopem elektronowym.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Od geometrii do topologii - jak pytania o otaczający nas świat motywowały rozwój matematyki

Zajęcia będą miały formę mieszaną. Będzie się na nie składać wykład oraz praktyczne ćwiczenia wykonywane przez uczestników. Podczas zajęć udamy się w naszej wyobraźni do starożytnej Grecji by zrozumieć genezę klasycznej geometrii. Poznamy techniki pomiarów - jak zmierzyć średnicę Ziemi, odległość do Księżyca, czy do Słońca. Dokonując pomiarów na odpowiednio przygotowanych modelach poznamy praktyczne motywacje rozwoju klasycznych metod matematycznych. Na końcu przeniesiemy się do XVI wieku i dalej, do czasów współczesnych gdzie poznamy podstawy topologii - nauki którą można określić jako uogólniając geometrię. Całość zajęć będzie opierała się na praktycznych ćwiczeniach dających możliwość zrozumienia omawianych twierdzeń.

 • pon., 2021-09-20 11:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Zasada zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych. 

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.
W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak: 
1)    zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,
2)    intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),
3)    stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”

 • pon., 2021-09-20 09:30
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Ewolucja psa domowego

Pies domowy był pierwszym udomowionym zwierzęciem. Proces udomowienia rozpoczął się prawdopodobnie 30-40 tysięcy lat temu i od tego czasu psy znacznie zmieniły się od swoich przodków między innymi pod względem fizycznym. Współczesne rasy psów zaczęły być tworzone w ciągu ostatnich 200-300 lat, co spowodowało, że obecnie obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie wśród tych zwierząt. W trakcie wykładu omówimy proces ewolucji psa oraz różnice anatomiczne pomiędzy psem, innymi ssakami drapieżnymi oraz psowatymi. Uczestnicy wykładu dowiedzą się również o procesie udomowienia, o konsekwencjach chowu wsobnego, który posłużył do stworzenia tak wielu ras psów, oraz o podłożu genetycznym niektórych obserwowanych cech morfologicznych.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Jak nie stracić twarzy w sieci: nasze dane, oszuści i manipulanci

Codziennie krążymy w sieci. Klikamy, gramy, kupujemy, zamieszczamy zdjęcia… Jakie dane po sobie zostawiamy?  Czym grozi utrata danych osobowych? Odpowiemy na te pytania, a następnie przedstawimy „złote zasady” dotyczące zachowania prywatności w internecie. Opowiemy, dlaczego tak ważne jest ich stosowanie podczas korzystania z social mediów. Podamy przepis na reagowanie w sytuacji,  gdy ktoś podszywa się pod nas w sieci. Powiemy też, na co zwracać uwagę, kiedy rozmawiamy z nieznajomymi. Wisienką na torcie będzie część dotycząca oszustw w internecie wraz z wytycznymi, jak im zapobiegać i jak reagować na nie oraz na ataki socjotechniczne.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Jak przeżyć w rozgrzanym do czerwoności mieście - sposoby kreowania cienia w mieście

Miasta stoją przed szeregiem wyzwań klimatycznych, jednym z nich jest stale podwyższająca się temperatura powietrza. Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem, które dotyka mieszkańców miast są tzw. fale upałów, które są przyczyną przedwczesnych zgonów ludzi na całym świecie.  Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza z nich będzie w formie krótkiego wykładu wprowadzającego w zagadnienie kształtowania się temperatury w miastach. Odpowiemy sobie na szereg pytań, np.: dlaczego miasta nagrzewają się znacznie szybciej niż tereny zewnętrzne, jakie są przyczyny tego, iż aglomeracje nie są w stanie skutecznie się przewietrzyć, a także omówimy rozwiązania, jakie można w miastach stosować, tak by skutecznie zmniejszyć powierzchnie akumulujące ciepło (począwszy od konwencjonalnych rozwiązań - po te bardziej futurystyczne). Drugą część lekcji będą stanowiły warsztaty kreatywne, na których uczniowie spróbują sami stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu mającego na celu zwiększenie na danym obszarze ilości cienia. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Kardynał Stefan Wyszyński – dlaczego Prymas Tysiąclecia?

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Ten tytuł nadał mu św. Jan Paweł II, by podkreslić znaczenie prymasostwa abp warszawsko-gnieźnieńskeigo (1948 - 1981) dla podtrzymania narodu polskiego w jego prawie do wyznawania wiary katolickiej i trwania w tradycjach polskich, sięgających chrztu Mieszka I w 966 r. Szczytowym momentem tej posługi był czas realizacji przez prymasa programu duszpasterskiego  Wielkiej Nowenny (1957 - 1965) i Roku Milenijnego (1966-1967) w kraju i na uchodźstwie. Naród podzielony "żelazną kurtyną" został wezwany do wspólnego przeżywania przywiązania do Pana Boga i swej historii, wbrew geopolitycznym uwarunkowaniom. Dzięki Jego posłudze, mimo nacisku ideologicznego ateistycznego państwa komunistycznego, naród polski stał się zdolnym do podtrzymania swej wiary na kolejne 1000 lat. W bliskim horyzoncie czasowym zaś, stał się zdolny do stworzenia wielkiego ruchu "Solidarności" (1980 r.), wyrażającego dążenia Polaków do odzyskania pełnej niepodległości. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Podatki i opłaty gminne

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia istotne dla przedsiębiorców – podatki i opłaty, które uiszczają na rzecz budżetu gminy.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Wstęp do humanistyki cyfrowej

Czy humanista może być programistą? Do czego może służyć kod komputerowy przy czytaniu literatury? Po co rozmawiać o jednej powieści, skoro można mówić od razu o milionie? Jak digitalizacja zasobów kultury zmienia otaczający nas świat, a metody statystyczne dobrze znane sposoby obcowania z literaturą?

W trakcie lekcji opowiemy o tym, co oznacza bycie humanistą w świecie pełnym komputerów. Wyjaśnimy zagadnienie przełomu cyfrowego i jego wpływ na kształt współczesnej humanistyki. Na wybranych przykładach przedstawimy możliwości wykorzystywania technologii i metod cyfrowych w interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza humanistyki i informatyki. Pokażemy, jak – dzięki dostępowi do cyfrowych baz danych, masowemu przetwarzaniu informacji i zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego – na dobrze znane pytania z zakresu historii i teorii literatury można odpowiedzieć w nowy sposób, rozszerzając granice „tradycyjnej” humanistyki opartej na druku.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Wykorzystanie zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej

Przepływ burzliwy jest nieuporządkowanym ruchem płynu, w którym wszystkie charakteryzujące ten ruch wielkości fizyczne wykazują losową zmienność w czasie i przestrzeni. Jego trójwymiarowy i dyfuzyjny charakter pozwala na intensyfikacje zachodzących w przepływie procesów transportu pędu, masy i ciepła. Z tego względu znacząca większość procesów inżynierii chemicznej prowadzona jest w reżimie burzliwym z czego wynikają dobre, ale również złe skutki.

Tematem wykładu jest przedstawienie przykładów wykorzystania zjawiska przepływu burzliwego w celu intensyfikacji rzeczywistych procesów inżynierii chemicznej zarówno historycznych, aktualnych jak i przyszłościowych. Zaprezentowane zostaną również problemy z jakimi spotykają się inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie i prowadzenie procesów przemysłowych w reżimie burzliwym z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Czy sport zawsze oznacza zdrowie?

Sport wyczynowy, amatorski, a może rekreacyjna aktywność fizyczna – która z tych form będzie dla nas najlepsza? Która przynosi najwięcej korzyści zdrowotnych? A może niektóre nie są dla nas takie zdrowe? Co przesądza o tym, czy podejmowana forma ruchu jest dla nas dobra?

W ramach wykładu dowiemy się jak zaplanować aktywność fizyczną. Jak i kiedy powinniśmy ćwiczyć i dlaczego powinniśmy kontrolować postępy treningowe?

Czy więcej zawsze znaczy lepiej? Poruszymy również bardzo istotną kwestię odpoczynku i jego miejsca w procesie treningu. Przedstawię również objawy oraz najczęstsze kontuzje w obrębie narządu ruchu, które świadczą o przetrenowaniu organizmu. Opowiem, z którymi można poradzić sobie samodzielnie, a kiedy warto skonsultować się ze specjalistą (trenerem, fizjoterapeutą, lekarzem)?

Czy „zakwasy” bolą? To tylko jeden z wielu podobnych mitów związanych z aktywnością fizyczną, które pojawiają się ogólnej świadomości. Rozprawimy się z tym i innymi mitami dotyczącymi ćwiczeń fizycznych.

W ramach wykładu odpowiemy na te i inne pytania związane z szeroko pojętym sportem, aktywnością fizyczną, zdrowiem czy fizjoterapią.

Zapraszam!

 • pon., 2021-09-20 12:30
Lekcja festiwalowa Chemia 2D

Nanotechnologia jest bez wątpienia naukowym hasłem ostatnich lat. Zapewne uczniowie potrafią jako przykłady materiałów niskowymiarowych wymienić przykłady nanocząstkek, czy też grafen. Ale czy jest coś więcej? 

Przedstawię uczniom parę przykładów materiałów dwuwymiarowych i sposobach chemicznej modyfikacji powierzchni. Przybliżę uczniom informacje o wybranych narzędziach pomiarowych, które pozwalają nam mieć oko na ten chemiczny nanoświat.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Kartografia – w sieci

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Omówienie wybranych argumentów z analogii

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie krótka charakterystyka argumentu z analogii. Następnie przyjrzymy się wybranym argumentom tego rodzaju i ocenimy ich poprawność. Skupimy się na tematach społecznych. Zajęcia mają formę konwersatorium.

 • pon., 2021-09-20 13:00
Lekcja festiwalowa "Że szataństwo jest w niej...", czyli kilka słów o polskich procesach o czary

Od wielu lat procesy o czary stanowią jeden z najbardziej rozpalających wyobraźnię epizodów w historii kultury europejskiej – stanowiły one przedmiot burzliwych sporów w chwili, gdy do nich dochodziło, szeroko dyskutowano na ich temat także później (i robi się to zresztą do dziś). W czasie lekcji festiwalowej uczniowie dowiedzą się m.in. tego, jakie były początki procesów o czary w Europie; poznają odpowiedzi na pytania o to ile osób oskarżono i skazano; kto był oskarżany? Ale przede wszystkim – kiedy przywędrowały one do Polski? Ile ich było? Jaki był do nich stosunek Kościoła? A także, ile wspólnego miały z czarownicami zielarki i akuszerki? 

 

 • pon., 2021-09-20 14:00
Lekcja festiwalowa Rozpoznawanie skał

Wwarsztaty na temat metod rozpoznawania skał najczęściej spotykanych na terenie Polski. Zwiedzanie ekspozycji muzeum prezentujące ciekawe okazy skał.

 1. Klasyfikacja  skał – uproszczona – przykładowe okazy
 2. Rozpoznawanie skał – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego
 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa O hipotezie Riemanna słów kilka

Ogólne fakty o funkcji zeta Riemanna będą zapodane,
i związki tejże z rozkładem liczb pierwszych będą naszkicowane;
i jak hipoteza Riemanna przy okazji się pojawiła,
jako wzmianka – ale po pół wieku już własnym życiem żyła;
chciałbym, abyście w klimaty problemu za $1.000.000. wprowadzeni zostali,
i trochę nad tą zagadką – Szanowni Słuchacze – podumali.

 • pon., 2021-09-20 16:00
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków. Trasa wycieczki prowadzi między innymi skrajem największego i jednego z najstarszych w Kampinoskim Parku Narodowym Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków im. prof. Romana Kobendzy.

Długość trasy: 8 km, czas przejścia 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Miasto zielone, miasto dostosowane do zmian klimatu

Celem głównym niniejszego warsztatu będzie pokazanie - jak w stosunkowo łatwy i tani sposób każdy z nas może przyczynić się do kreowania zielonych miast, przyjaznych dla swoich mieszkańców oraz łagodzących skutki zmian klimatycznych. Słuchacze dowiedzą się, jakie znacznie ma zieleń w przestrzeniach miejskich. Poznają znacznie pojęć:  rozwiązania oparte na przyrodzie, zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu. Zostanie również przedstawionych kilka narzędzi, które pokażą w jaki sposób stworzyć, w swojej najbliższej przestrzeni, zieloną ścianę, ogród deszczowy czy też wykreować cień. Na koniec uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu swojej szkoły, którą uczniowie danej jednostki edukacyjnej będą mogli wdrożyć w ramach działań prospołecznych.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Zdrowie i ekonomia – czyli co wspólnego mają ze sobą zrównoważony tryb życia, efektywność i pieniądz

„Zdrowie jest tylko jedno”, „Czas to pieniądz” – to powiedzenia, które większość z nas słyszy od najmłodszych lat. Mimo iż wydają się sprzeczne, podczas zajęć odkryjemy ich wzajemne powiązania. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zdrowie, definiowane według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, wpływa na produktywność i finanse. Na podstawie wyników badań naukowych, znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania: 1. Jaki jest związek pomiędzy zrównoważonym trybem życia a poczuciem satysfakcji i osiąganiem sukcesów zawodowych? 2. Co mają wspólnego dobrze zaplanowany sen i efektywność? 3. W jaki sposób wysiłek umysłowy wpływa na apetyt na słodycze? 4. Jak relaks i kontakt z naturą wpływają na kreatywność?

W drugiej części zajęć (warsztaty) spróbujemy określić swój indywidualny dobrostan, który może determinować osiąganie celów i poczucie satysfakcji z życia. W tej części zaplanujemy również działania, które będą przybliżać nas do idealnego dobrostanu. Mam ogromną nadzieję, że praca nad obszarem zdrowia w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym, w znaczącym stopniu wpłynie na indywidualne sukcesy Uczestników.  Serdecznie zapraszam! Dr n. o zdr. Urszula Religioni

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Wojna polsko-turecka 1620-1621

Pokazanie w oparciu o zachowane dokumenty z epoki sytuacji i problemów wojskowości Rzeczypospolitej polsko-litewskiej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w. 

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Znasz swoje piersi?

Celem tego spotkania jest podniesienie świadomości kobiet dotyczącą budowy własnych gruczołów piersiowych, zaznajomienie z zagrożeniami nowotworów piersi oraz profilaktyką chorób piersi. Uczestniczki będą mogły zapoznać się z samobadaniem piersi – prostym sposobem profilaktyki. Dodatkowo zostanie przedstawiony zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Co nowego w strefach okołobiegunowych?

Ocieplenie klimatu najbardziej wyraźne jest w Arktyce i Zachodniej Antarktyce. Lodowce topnieją coraz szybciej, od lodowcowych klifów odrywają się wielkie góry lodowe. Tempo spływania lodu z Zachodniej Antarktydy przyspiesza i nie jest wykluczone, że uaktywnią się w związku z tym podlodowe wulkany. Topnieje wieloletnia zmarzlina (permafrost) powodując zawalanie się domów, trudności w utrzymaniu rurociągów, dróg, pasów startowych. Z tundry, z jezior i z oceanu wydostaje się do atmosfery coraz więcej metanu – bardzo silnego gazu cieplarnianego, co powoduje wzmocnienie efektu cieplarnianego, ale także powstawanie ciekawych, do niedawna nieznanych form rzeźby terenu. Rolnicy na Grenlandii zacierają ręce, ciesząc się ze wzrastających plonów. Kurczące się zlodzenie Oceanu Arktycznego wzmacnia nagrzewanie się naszej planety poprzez zmniejszenie albeda, ale stwarza także nowe możliwości wykorzystania arktycznych szlaków żeglownych. Zmieniają się zasięgi i zwyczaje zwierząt polarnych, tundra zarasta tajgą. Postępuje zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb, z czego szczególnie groźne wydaje się zanieczyszczeni związkami rtęci. Równocześnie postępuje industrializacja i apetyt na eksploatację paliw kopalnych w Arktyce nie zmniejsza się. Rozgrzewają się spory geopolityczne o panowanie na Oceanie Arktycznym.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa DNA. Co to takiego?

Znajduje się w każdej komórce, zapisane są w nim istotne dla organizmu informacje. Zapraszamy do wspólnego rozszyfrowania kodu DNA i poznania jego tajników oraz obejrzenia DNA własnoręcznie wyizolowanego z truskawek przez uczestników zajęć.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Gry i VR w edukacji i biznesie

Gry są obecne w prawie każdym obszarze rozrywki, ale mogą też służyć edukacji łącząc zabawę z nauką w ciekawy i przyjemny sposób. W trakcie wykładu opowiem i zaprezentuję zastosowania gier w edukacji oraz jak wykorzystujemy gry w nauczaniu w Akademii Leona Koźmińskiego. Jedną z wykorzystywanych technologii wykorzystywanych w naszej uczelni jest VR. Virtual Reality jest jedną z najszybciej rozwijanych się, w chwili obecnej, technologii edukacyjnych. W ramach Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji tworzymy nowe gry edukacyjne w technologii VR, podczas wykładu zaprezentuję ich działanie i opowiem, jak stosujemy te technologie w praktyce.

 • wt., 2021-09-21 10:00