Instytut Socjologii UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czy uchodźca musi być „obcym”? O teoriach konstruowania obcości i swojskości w naukach społecznych

Kim jest obcy? Z czego wynika jego obcość? Co różni „nas” od „nich”? Od początku tzw. kryzysu uchodźczego w 2015 roku pytania te mają fundamentalne znaczenie i wymagają szczególnego namysłu. Wykład będzie stanowił wprowadzenie w tę tematykę, prezentując różne podejścia do kwestii obcości i swojskości obecne w naukach społecznych. Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie konstruowania obcości na poziomie jednostkowym. Opierając się na wybranych teoriach psychologii społecznej i poznawczej, omówię zjawiska takie jak stereotypy, heurystyki, atrybucje oraz dynamikę relacji międzygrupowych. W drugiej części wykładu przedstawię konstruowanie obcości na poziomie zbiorowym, przede wszystkim za sprawą działań dyskursywnych, a także zaprezentuję metody, których socjologowie używają do badania poczucia swojskości i obcości. Wreszcie w trzeciej części opowiem o tym, jak powyższe mechanizmy działają wspólnie w przypadku konstruowania uchodźcy jako „obcego”.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 13:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Kłamstwa i fakty o “kryzysie uchodźców”. Ludzie w Limbo

W ostatnich latach politycy i media straszą europejskie społeczeństwa zalewem uchodźców. Utrzymują, że ‘Islam zagraża naszej kulturze i wolności,’ ‘że uciekający przed śmiercią i głodem wprowadzą własne prawa religijne pozbawiając kobiety podstawowych praw’, że ‘będzie rozbój i bezrobocie’, no i że ‘będziemy umierać od sprowadzonych chorób’. Taki apokaliptyczny wizerunek popiera się milionowymi cyframi szacującymi liczbę uchodźców dobijających się do drzwi Europy. Mamy się bać i się boimy. Przekaz jest skuteczny.

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego badania etnograficznego prowadzonego w obozie dla uchodźców na południu Europy, porównań dokonanych z innymi badaniami (Francja, Włochy, Grecja, UK) okazuje się, że wzbudzona celowo panika moralna jest nieuzasadniona. Tejże mocnej konkluzji towarzyszy drugie odkrycie, które ujawnia zjawisko, którego trzeba się bać. Systemy stworzone przez różne społeczeństwa i oficjalnie mające na celu pomoc i zapewnienie opieki nad uchodźcami działają w różny sposób. Brak odpowiedniej kontroli ze strony instytucji nadrzędnych (europejskich) umożliwia w niektórych miejscach korupcję i prowadzi do złego traktowania uchodźców przez ludzi i instytucje zawodowo zajmujące się ich opieką. Uchodźcy będąc bez możliwości zwrócenia się o pomoc w sytuacji nadużyć i wykorzystywania stają się ofiarą zarówno ludzi ze społeczności przyjmującej jak i organizacji przestępczych (złożonych z “lokalnych” europejskich obywateli). Uchodźcy są ludźmi żyjącymi w Limbo – pozostają oni w przestrzeni, której nie widzimy i nie chcemy widzieć – w nicości. Są oni skazani na niebyt.  Skazani przez nas – na Limbo.

Projekt HOPE wsparty finansowo przez NCN - OPUS, nr 2017/25/B/HS6/01725.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie?

Unia Europejska ma istotny wpływ na życie swoich obywateli, jednak rzadko kiedy dostrzegamy to i jesteśmy tego świadomi. Wykład w przystępny sposób pokazuje jaki jest ten wpływ i  w których sferach naszego codziennego życia doświadczamy go. Liczne przykłady ilustrują znaczenie regulacji unijnych dla naszych codziennych aktywności, m.in.  korzystanie z transportu publicznego i rowerowego, dostęp do Internetu, możliwość swobodnego podróżowania, pracy i edukacji w Europie, oznakowanie produktów spożywczych, ich składu i zawartości, ujednolicenie ładowarek do telefonów, ostrzeżeń na paczkach papierosów etc.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy w Europie mamy kryzys demograficzny?

W Europie zachodzą poważne zmiany demograficzne, społeczeństwa starzeją się, a dzieci rodzi się coraz mniej. Czy zatem mamy do czynienia z kryzysem demograficznym? Podczas wykładu analizowane będą uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne procesów demograficznych w Europie, w tym zmiany modelu rodziny, wzorów dzietności, stylu życia, sytuacji gospodarczej, modeli polityki rodzinnej. Jak te procesy zachodzą w wybranych państwach europejskich? Czy w Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną? Jakie są konsekwencje tych zmian, jakie prognozy?

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Tożsamość znana i (nie)znana ukraińskich migrantek – implikacje badawcze w Polsce i na Ukrainie

Celem wystąpienia jest ukazanie strategii tożsamościowych  ukraińskich kobiet -  migrantek poprzez odwołanie się do wyników badań prowadzonych w Polsce i na Ukrainie. Autorka przedstawi autopercepcję ukraińskich kobiet - migrantek mieszkających w Polsce oraz ukaże jak są one postrzegane i wartościowane przez „swoich” na Ukrainie, a więc członków ich własnych rodzin lub najbliższego środowiska sąsiedzkiego. Jednocześnie referentka postara się odpowiedzieć na pytanie czy kobieta-Ukrainka uwikłana w sytuację migracji to nadal „Swoja-Ukrainka” czy Ukrainka, która stała się „Obca”, ponieważ w wymiarze temporalnym i przestrzennym uległa europeizacji i przemianom kulturowym w obszarze ról płciowych i społecznych. W czasie wykładu zostaną omówione czynniki, które przyczyniają się do tego, że ukraińskie kobiety podejmują decyzję o migracji, niejednokrotnie pozostawiając w ojczyźnie zarówno swoich mężów, jak i dzieci. Referentka opowie również o problemach i trudnościach, z którymi borykają się ukraińskie migrantki, a także przybliży ich życie codzienne w wymiarze funkcjonowania na rynku pracy, kwestii edukacji dzieci ukraińskich w polskich szkołach, czy też zwykłych, prozaicznych spraw związanych z pracą, domem i formami spędzania czasu wolnego.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Prawacy, lewacy i naziole". Radykalizacja debaty publicznej czy zmiana społeczna na miarę czasów?

Polski dyskurs publiczny za sprawą rozmaitych czynników i procesów przeżywa niespotykaną dotąd polaryzację opinii społecznych. Podział na wrogie plemiona „prawaków” i „lewaków”, gotowych bronić swoich wizji rzeczywistości „do ostatniej kropki”, widoczny jest już nie tylko w przestrzeni medialnej, ale i w przestrzeni publicznej. Uwidacznia się on w szczególności wokół dyskusji nad tematami ‘kontrowersyjnymi’, jak aborcja, pedofilia, kryzys uchodźczy czy prawa mniejszości, zatem kwestii, w których nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bez naruszania spójności tożsamości (Polak-katolik, postępowy Polak) oraz konsensusu wartości. Jednocześnie znaczenie zyskuje pojęcie postprawdy – swoistego naginania rzeczywistości do życzeniowej wizji świata oraz zamykania się w tzw. „bańkach informacyjnych”, do których z trudem dociera przekaz niezgodny z przekonaniami. A może jedynie... podkreślany w mediach poziom wrogości w Polsce i zjawisko przywoływania resentymentów dotyczy grup marginalnych, a w przestrzeni publicznej nic się nie zmieniło? Może to, co nazywamy polaryzacją i podziałem na plemiona jest znanym od dawna na Zachodzie zubożeniem debaty publicznej („każdy mówi, ale nikt nie słucha”) i przykładaniem mniejszej wagi do faktów niż celu, jakiemu ma służyć określony dobór mniej lub bardziej zweryfikowanych informacji (wówczas za Nietzschem możemy powiedzieć, że nie ma faktów, są jedynie interpretacje!). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badania dyskursu publicznego w dzielących Polaków kwestiach: m.in. przyjmowania uchodźców, dopuszczalności aborcji, penalizacji pedofilii. Staną się one punktem wyjścia do dyskusji, czy zmiany, które widzimy w dyskursie publicznym są naszym „polskim poletkiem” czy globalnym trendem, widocznym również w innych krajach.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 16:00
Lekcja festiwalowa Uczeń – Inny (kulturowo) nie znaczy Obcy

Celem warsztatu jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, a także umiejętności w zakresie okazywania szacunku i akceptacji wobec inności w jej poszczególnych wymiarach. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja i dlaczego warto mieć kolegów z różnych kultur. Uczniowie poznają ogólne zasady komunikacji międzykulturowej, a także poszczególne etapy procesu adaptacji kulturowej. Jednocześnie nauczą się, jakie działania mogą sami podejmować w ramach edukacji międzykulturowej. Uczestnicy warsztatów poznają również wybrane biografie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

 • pon., 2019-09-23 09:30
Lekcja festiwalowa Jak bada się ludzi?

Podczas lekcji uczniowie liceum będą mieli okazję wcielić się w socjologów. Pochylając się nad poszczególnymi przykładami, zmierzą się z dylematami, które mogą powstać podczas przeprowadzania badań.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami, takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach.

Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania każdego z mówców.

 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami, takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach.

Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania każdego z mówców.

 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
Lekcja festiwalowa Czy uczennice i uczniowie mogą strajkować?

Strajk nauczycieli, strajk kobiet, strajk rodziców osób niepełnosprawnych czy strajk klimatyczny – słowo strajk pojawia się coraz częściej w internecie i telewizji. Czy wszystkie te wydarzenia można nazwać strajkami? Co to znaczy strajk? Kto i kiedy może strajkować? Czy uczennice i uczniowie mogą strajkować?

Zapraszam na warsztat, na którym porozmawiamy o tym, co to jest strajk, czemu służą strajki, czy w Polsce łatwo zorganizować strajk. Podczas spotkania zaprojektujemy też protest szkolny organizowany przez uczniów i uczennice. 

 • czw., 2019-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Kłamstwa i fakty o “kryzysie uchodźców”. Ludzie w Limbo

W ostatnich latach politycy i media straszą europejskie społeczeństwa zalewem uchodźców. Utrzymują, że "Islam zagraża naszej kulturze i wolności", że "uciekający przed śmiercią i głodem wprowadzą własne prawa religijne, pozbawiając kobiety podstawowych praw", że "będzie rozbój i bezrobocie" no i że ‘będziemy umierać od sprowadzonych chorób". Taki apokaliptyczny wizerunek popiera się milionowymi cyframi szacującymi liczbę uchodźców dobijających się do drzwi Europy. Mamy się bać i się boimy. Przekaz jest skuteczny.

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego badania etnograficznego prowadzonego w obozie dla uchodźców na południu Europy, porównań dokonanych z innymi badaniami (Francja, Włochy, Grecja, UK) okazuje się, że wzbudzona celowo panika moralna jest nieuzasadniona. Tejże mocnej konkluzji towarzyszy drugie odkrycie, które ujawnia zjawisko, którego trzeba się bać. System stworzony przez różne społeczeństwa i oficjalnie mający na celu pomoc i zapewnienie opieki nad uchodźcami działają w różny sposób. Brak odpowiedniej kontroli ze strony instytucji nadrzędnych (europejskich) umożliwia w niektórych miejscach korupcję i prowadzi do złego traktowania uchodźców przez ludzi i instytucje zawodowo zajmujące się ich opieką. Uchodźcy, będąc bez możliwości zwrócenia się o pomoc w sytuacji nadużyć i wykorzystywania, stają się ofiarą zarówno ludzi ze społeczności przyjmującej, jak i organizacji przestępczych (złożonych z “lokalnych” europejskich obywateli). Uchodźcy są ludźmi żyjącymi w Limbo - pozostają oni w przestrzeni, której nie widzimy i nie chcemy widzieć - w nicości. Są oni skazani na niebyt. Skazani przez nas na Limbo.

Projekt HOPE wsparty finansowo przez NCN - OPUS, nr 2017/25/B/HS6/01725.

 • pt., 2019-09-27 11:30
Spotkanie festiwalowe Niewidzialne, więc nieistniejące? O bezdomności kobiet w Polsce Mgr Katarzyna Dębska

Stereotypowa osoba doświadczająca bezdomności to mężczyzna mieszkający na ulicy, zaniedbany, uzależniony od alkoholu, nieposiadający rodziny lub nieutrzymujący z nią kontaktu. Kobieta nie mieści się w tym wyobrażeniu ze względu na wciąż silnie obecne przekonanie o tym, że kluczową sferą życia kobiety jest dom. Tymczasem, jak pokazują badania, „kobieca” bezdomność istnieje, ale pod wieloma względami różni się od tej „męskiej”. Wśród kobiet doświadczających bezdomności są zarówno takie, które musiały opuścić swoje domy czy mieszkania z powodów finansowych czy ich faktycznej utraty (np. spalenia się domu), jak i te zmuszone uciekać z domu (samotnie lub z dziećmi) z powodu przemocy domowej. W trakcie wykładu zaprezentuję wyniki badania prowadzonego w ramach projektu badawczego „Dynamika bezdomności kobiet”, prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim pod kierownictwem dr Magdaleny Mostowskiej, w trakcie którego rozmawiałyśmy zarówno z praktykami (osobami prowadzącymi placówki dla kobiet, decydentami, pracownikami organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomności etc.), jak i z kobietami będącymi w sytuacji bezdomności. Na to, kogo uznamy za osobę znajdującą się w kryzysie bezdomności, wpływa przyjęta przez nas definicja bezdomności. Podczas prezentacji wskażę specyfikę Europejskiej Definicji Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS), którą posługujemy się w badaniu. Opowiem również o naszych doświadczeniach z terenu oraz trudnościach (praktycznych, metodycznych, etycznych), z jakimi zetknęłyśmy się w trakcie badań.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Miasteczko Wilanów – raj dla lemingów?

Od czasów rozpoczęcia budowy w roku 2002 Miasteczko Wilanów wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony przedstawiane jest jako wyjątkowy projekt architektoniczno-urbanistyczny, z drugiej zaś jako miejsce zamieszkania „słoików” i „lemingów”. Według krytyków Miasteczka jego mieszkańcy, ślepo podążający za trendami wyznaczanymi przez międzynarodowe korporacje, przypominają lemingi – zwierzęta, które miałyby bezmyślnie ulegać masowemu pędowi i w ten sposób popełniać zbiorowe samobójstwa. Typowy mieszkaniec Miasteczka Wilanów byłby widziany jako przedstawiciel klasy średniej, przyjezdny do Warszawy z innej miejscowości, skupiony jedynie na karierze konformistyczny pracownik wielkiej korporacji. Miasteczko Wilanów zasłynęło w mediach jako obszar o ograniczonym dostępie do przestrzeni i usług publicznych. W tym zamieszkanym przez 25 tysięcy osób osiedlu funkcjonuje tylko jedna publiczna szkoła podstawowa, nie ma publicznej przychodni internistycznej, brak również publicznego parku. Pierwsza szkoła podstawowa w Miasteczku Wilanów została otwarta w 2016 roku. Placówka planowana była na 500 uczniów, zapisało się do niej zaś 750 dzieci. Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 1200 uczniów. Domniemywać można, że problem ten będzie narastać. Wilanów ma najwyższy z dzielnic Warszawy przyrost naturalny; wciąż powstają tam nowe inwestycje mieszkaniowe. Pomimo powyższych niedogodności w badaniach jakości życia mieszkańcy Miasteczka Wilanów deklarują wysoki poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania. Podczas wykładu przeanalizuję fenomen Miasteczka Wilanów przez pryzmat relacji pomiędzy sferą publiczną a prywatną z odniesieniem do wybranych teorii socjologii miasta.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Strajk nauczycieli 2019 – przyczyny, przebieg, perspektywy

Podczas wykładu i dyskusji przyjrzymy się z socjologicznej perspektywy strajkowi nauczycieli w 2019 roku. Odpowiemy na pytania: Jakie były postulaty strajkujących nauczycielek i nauczycieli? Jak udało się zorganizować tak duży strajk? Jak przebiegał strajk? Czy i jak rząd oraz niektórzy dyrektorzy próbowali przeciwdziałać strajkowi? Przyjrzymy się reakcjom polityków i społeczeństwa. Porównamy strajk nauczycieli do innych strajków, m.in. strajku pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT oraz strajku akademików w Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Porozmawiamy o strategiach stosowanych przez pracownice i pracowników strajkujących w różnych zakładach pracy. Spotkanie poprowadzi doktorantka Instytutu Socjologii badająca prawo do strajku w Polsce.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Socjologia (z)użyta? O (nad)używanych pojęciach, które słyszysz na co dzień

Spotkanie ma charakter alternatywnego, zanurzonego w kulturze popularnej i doniesieniach medialnych,  „mikrowprowadzenia” do socjologii wraz z omówieniem istotnych, nierzadko nadużywanych pojęć i teorii socjologicznych. Wspólnie podejmiemy próbę rekonstrukcji wybranych zagadnień, w sposób twórczy i humorystyczny. Punktem wyjścia jest obserwacja nieświadomego użycia pojęć socjologicznych.

Wspólnie zastanowimy się nad „utartymi zwrotami”, obecnymi w przestrzeni publicznej, które swe źródło mają właśnie w socjologii. Wykorzystamy materiały naukowe, popularnonaukowe, wizualne (np. filmy, blogi, komiksy, piosenki, artykuły prasowe).

Główną metodą pracy będzie dyskusja poprzedzona wprowadzeniem, prowadzona na podstawie wybranych materiałów.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze zyskają podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie współczesnych zjawisk życia zbiorowego oraz będą gotowi do pogłębiania wiedzy socjologicznej na własną rękę.

Spotkanie przeznaczone jest w sposób szczególny dla pasjonatów świata społecznego i osób lubiących twórcze dyskusje, także tych, które studiowanie mają jeszcze przed sobą.

Dla osób, które ukończyły studia/studiują na kierunku socjologia/politologia/dziennikarstwo lub pokrewne, spotkanie może być „wtórne”, nie odkrywcze. 

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta? Gra socjologiczna

Na mapach współczesnych miast można z łatwością znaleźć granice rozdzielające różne grupy czy kategorie społeczne, np. osoby o różnych rasach. W wielu miastach znajdziemy dzielnice bogate i biedne, „stare” i „młode”.  Taki stan rzeczy może zaistnieć nie tylko tam, gdzie jest wiele uprzedzeń i niechęci między różnymi grupami, ale też w społeczeństwie tolerancyjnym wobec odmienności.

Gra posłuży nam do znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta. Bazuje ona na modelu zaproponowanym przez Thomasa Schellinga, laureata Nagrody Nobla z ekonomii, i ilustruje mechanizmy prowadzące do segregacji przestrzennej.

Gracze wcielą się w przedstawicieli 2 plemion: pomarańczowego i fioletowego, i będą szukać odpowiedniego miejsca do życia. Uczestnicy, tworząc wspólnie bardzo prostą symulację przestrzeni miejskiej, będą podejmować decyzje o przeprowadzce i obserwować, jak mało potrzeba, żeby się "odseparować" od innych.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Na dystans. Czyli socjolog na sali bokserskiej

Co ma wspólnego socjologia z boksem? Na pozór, niewiele. Chyba, że socjolog użyje technik „obserwacji uczestniczącej” do opisu danej społeczności. W tym przypadku małej grupy pięściarzy boksu olimpijskiego, którzy trenują w Warszawie. Można grać w piłkę, mówił Mike Tyson, ale w boks nie można „grać”. Ten sport kojarzy się z przemocą. Czy rzeczywiście tak jest? Postaram się na to pytanie i opowiedzieć o specyfice dyscypliny, trudach przygotowań na sali i podczas walk na ringu. Centralną kategorią moich rozważań będzie „dystans”: w walce (walka „na dystansie” albo w „półdystansie”), dystans geograficzny, społeczny oraz międzypokoleniowy. 

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Kto tworzy crowdfunding? Kilka słów o aktorach internetowej społeczności

Finansowanie społecznościowe zwane też jako crowdfunding jest jednym z popularnych sposobów pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć. Kim są osoby wspierające crowdfunding? Kim jest owy tłum? Jakie są społeczne aspekty crowdfundingu?

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-29 17:00