Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Biznes w rodzinie czy rodzina w biznesie

Cel ogólny lekcji: przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Cele szczegółowe: po zajęciach uczestnicy powinni – umieć wyjaśnić czym jest przedsiębiorstwo rodzinne i w jaki sposób funkcjonuje, wiedzieć czym cechuje się przedsiębiorstwo rodzinne, potrafić podejmować decyzje podczas ćwiczenia wykorzystując wiedzę dotyczącą funkcjonowania firmy rodzinnej. Metody pracy: miniwykład informacyjny, zajęcia praktyczne oparte na działaniach uczestników. Forma pracy: praca zbiorowa. Pomoce dydaktyczne (zapewnione przez prowadzącego): duże arkusze papieru, flamastry. Przebieg lekcji: Wprowadzenie – pytanie „Czym, zdaniem uczestników, jest przedsiębiorstwo rodzinne?” i wspólna rozmowa. Rozwinięcie – miniwykład dotyczący mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego oraz wspólna praca, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, polegająca na tworzeniu przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przydzielaniu ról członkom rodziny i diagnozowaniu ich predyspozycji do prowadzenia biznesu. Zakończenie – pytanie podsumowujące „Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne?” i prośba, aby uczestnicy starali się używać jak najwięcej poznanych na lekcji pojęć.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Finanse to handel obietnicami

Od 1945 roku możemy w globalnym żuciu gospodarczym wymienić dwa okresy, lata 1945 - 1970 - złoty okres rozwoju gospodarki rynkowej, lata po 1970 r. - euforyczny rozwój gospodarki rynkowej. Buta, chciwość, marginalizowanie znaczenia ryzyka w naszych decyzjach doprowadziły do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Czym są finanse - Finanse, to handel obietnicami. W tym handlu występują konfuzje poznawcze: element obietnicy, zaufanie, finansjalizacja życia gospodarczego, excelizacja życia, nieliczenie się z efektami. Kryzys doradztwa finansowego, doradcy stają się coraz bardziej sprzedawcami, niż ekspertami merytorycznymi. Rozwój rynków finansowych - najbardziej spektakularne zjawisko przełomu XX i XXI wieku. Finanse behawioralne, neurofinanse, finanse kulturowe, mikrofinanse, finanse współdzielenia.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Opodatkowanie dochodów w spółkach

Przedstawione zostaną formy opodatkowania dochodów w spółce cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i w spółkach kapitałowych. Podjęte zagadnienie będzie podsumowane krótkim ćwiczeniem dla obecnych.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Ceny Transferowe w Polsce

W warunkach międzynarodowej konkurencji i przenikających się porządków prawnych ustalenie właściwej wysokości zobowiązań podatkowych może być utrudnione. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu państwa zrzeszone w OECD podjęły wspólną inicjatywę – BEPS.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Podatki i opłaty gminne

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia istotne dla przedsiębiorców – podatki i opłaty, które uiszczają na rzecz budżetu gminy.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Spotkanie festiwalowe Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Z chorobami zakaźnymi przez wieki. Pandemie, populacje i demografia

Choroby zakaźne towarzyszyły populacjom ludzkim od dawien dawna i przez większość naszej historii na Ziemi stanowiły główną przyczynę zgonów. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia, obserwowane na przestrzeni ostatnich 200 lat, zawdzięczamy głównie znacznemu ograniczeniu umieralności spowodowanej właśnie chorobami zakaźnymi. Zjawisko to, znane demografom jako przejście epidemiologiczne, przyczyniło się nie tylko do wydłużania trwania życia, ale także do dynamicznego wzrostu liczby ludności. Główna zmiana polegała tu na stopniowym ograniczaniu umieralności wynikającej z chorób zakaźnych i zastąpieniu jej umieralnością wynikającą z przewlekłych chorób cywilizacyjnych. I właśnie tu na scenę wkracza pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest unikalnym w historii ludzkości doświadczeniem dającym szansę demograficznej analizy konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na taką skalę po raz pierwszy od pandemii grypy zwanej hiszpanką. Co więcej, choroby rozprzestrzeniającej się w zupełnie innym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym niż dotychczas zarejestrowane pandemie i epidemie.

W odróżnieniu od pandemii z przeszłości, ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 było zdecydowanie podwyższone dla osób, które są typowymi przedstawicielami współczesnych populacji, a więc osób w wieku podeszłym lub osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze). Stąd, konsekwencje przemian ludnościowych i cywilizacyjnych okazały się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu Covid-19.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się z tym, jak wyglądały pandemie w przeszłości w porównaniu z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jakie są i były konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pandemie zawsze uderzają w najczulsze punktu populacji i dlaczego są bardzo selektywne ze względu na wiek oraz stan zdrowia ludności.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego żywność się marnuje?

1/3 żywności na świecie jest marnowana. Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności i uświadomienie, jak nasze codzienne zachowania wpływają na środowisko.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Zdrowie i ekonomia – czyli co wspólnego mają ze sobą zrównoważony tryb życia, efektywność i pieniądz

„Zdrowie jest tylko jedno”, „Czas to pieniądz” – to powiedzenia, które większość z nas słyszy od najmłodszych lat. Mimo iż wydają się sprzeczne, podczas zajęć odkryjemy ich wzajemne powiązania. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zdrowie, definiowane według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, wpływa na produktywność i finanse. Na podstawie wyników badań naukowych, znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania: 1. Jaki jest związek pomiędzy zrównoważonym trybem życia a poczuciem satysfakcji i osiąganiem sukcesów zawodowych? 2. Co mają wspólnego dobrze zaplanowany sen i efektywność? 3. W jaki sposób wysiłek umysłowy wpływa na apetyt na słodycze? 4. Jak relaks i kontakt z naturą wpływają na kreatywność?

W drugiej części zajęć (warsztaty) spróbujemy określić swój indywidualny dobrostan, który może determinować osiąganie celów i poczucie satysfakcji z życia. W tej części zaplanujemy również działania, które będą przybliżać nas do idealnego dobrostanu. Mam ogromną nadzieję, że praca nad obszarem zdrowia w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym, w znaczącym stopniu wpłynie na indywidualne sukcesy Uczestników.  Serdecznie zapraszam! Dr n. o zdr. Urszula Religioni

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Jak realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju w szkole?

Lekcja będzie miało na celu:

1) przybliżenie uczniom tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju i potrzeby współdziałania każdego obywatela w tym przedsięwzięciu

2) przedstawienie konkretnych działań w tym zakresie (dostępnych dla każdego)

3) zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w realizacji Celów

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Pieniądz Nowego Świata

Na lekcje złożą się: krótki wykład - drzewo genealogiczne pieniądza (od koralików po pieniądz wirtualny), zajęcia warsztatowe - wymiana barterowa, zajęcia warsztatowe - decyzje konsumenckie, zajęcia wartsztatowe - pieniądze świata, zajęcia warsztatowe - zagadki ekonomiczne. W trakcie zajęć dzieci będą podejmować szereg decyzji konsumenckich, operując określoną gotówką w określonej kwocie, i wybierać między dobrem pierwszej potrzeby a dobrem " wymarzonym". Poznają niezwykłe waluty świata typu nowe słońce czy waluty bez monet oraz dowiedzą się o ewolucji pieniądza, a także poznają mechanizm wymiany "towar za towar". Poznają szereg terminów ekonomicznych, rozwiązując zagadki. Wszystko dostosowane do ich wieku.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Finanse osobiste

Finanse osobiste, czyli co każdy powinien wiedzieć o ważnej lecz zapomnianej części życia. Oszczędzać czy inwestować? Czy to jedno i to samo? Jak patrzeć na swoje wpływy i wydatki. W co lokować swoje oszczędności.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję?

Stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dłuższym czasie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii. Strategie te pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania, jaki jest najlepszy sposób konkurowania na danym rynku oraz jakimi metodami tworzyć przewagę konkurencyjną. Na zajęciach wyjaśnione zostanie pojęcie przewagi konkurencyjnej oraz przedstawione zostaną modelowe strategie konkurencji Potera: przywództwo kosztowe, dyferencjacja oraz koncentracja, a także strategia zintegrowana, koncepcja zegara strategicznego Bowmana oraz strategia błękitnego oceanu Mauborgne i Chana. Każda ze strategii zostanie scharakteryzowana, omówione zostaną źródła przewagi poszczególnych strategii oraz czynniki determinujące ich wybór, wyjaśniony zostanie mechanizm ich stosowania oraz warunki powodzenia i ograniczenia. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady firm stosujących powyższe strategie, min. Ford Motor Company, Biedronka, Lidl, Ryanair, Emirates Airline, Bugatti, Red Bull, Marwit, Ikea, Cirque du Soleil, zostaną przedstawione ich porównania, omówione zostaną ich zalety i ograniczenia.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa "Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie

Podczas lekcji uczestnicy będą mogli się zapoznać z działalnością gmin, miast, powiatów i województw. W pierwszej części omówiona zostanie struktura samorządu terytorialnego: czym jest gmina, powiat i województwo. Co to oznacza, że samodzielnie podejmują decyzje i na własną odpowiedzialność. Dalej omówione zostaną organy samorządowe i udzielona zostanie odpowiedź na pytania kim jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, starosta, czy marszałek województwa. W jaki sposób są wybierani, o czym decydują i czym się zajmują. W drugiej części omówione zostaną zadania poszczególnych szczebli samorządu i co wynika z tego, że zarządzają drogami, szkołami, szpitalami, boiskami, muzeami. Jak planują przestrzeń, sieci tramwajowe i autobusowe, a także nowoczesną infrastrukturę i działania proekologiczne. W ostatniej części przedstawione zostaną formy i możliwości zaangażowania się w działalność samorządu, takie jak rady dzielnic i organy doradcze, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy konsultacje społeczne. Pokazane zostanie w jaki sposób działają te narzędzia i jak dzięki nim każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kształt jego najbliższej okolicy i małej ojczyzny.

 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Zwrot ku zielonej energii

W ramach zajęć poruszona zostanie tematyka związana z transformacją energetyczną czyli przejściem od energetyki emisyjnej w kierunku ekologicznych źródeł energii. W ramach tego obszaru tematycznego poruszone zostaną takie kwestie jak ochrona klimatu, ekonomika wytwarzania energii elektrycznej oraz uwarunkowania na rynkach energii wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej UE.

 • śr., 2021-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe "Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z przekształceniami, jakie dokonały się w polskich miastach przez ostatnie 30 lat, w okresie transformacji ustrojowej. Dowiedzą się oni, jak na miasta wpłynęło odrodzenie samorządu terytorialnego oraz wejście Polski do Unii Europejskiej. Co było tematem przewodnim polityki miejskiej i jakie czynniki wpływały na odnowę polskich miast i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Rozwój polskich miast pokazany zostanie w oparciu o teorię zmian wielopłaszczyznowych. Omówione zostaną najważniejsze kierunki działań modernizacyjnych i inwestycyjnych polskich miast. Pokazane zostaną również zmiany przestrzenne, działania rewitalizacyjne oraz najważniejsze zjawiska społeczne, jak gentryfikacja czy suburbanizacja. W drugiej części spotkania przedstawione zostaną najnowsze trendy w rozwoju miast, takie jak wdrażanie koncepcji smart city, budowanie narzędzi partycypacji społecznej, działania na rzecz zmiany struktury mobilności miejskiej (budowa ścieżek rowerowych, tworzenie rowerów miejskich), czy odpowiedź miast na zmiany klimatyczne.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję?

Stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dłuższym czasie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii. Strategie te pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania, jaki jest najlepszy sposób konkurowania na danym rynku oraz jakimi metodami tworzyć przewagę konkurencyjną. Na zajęciach wyjaśnione zostanie pojęcie przewagi konkurencyjnej oraz przedstawione zostaną modelowe strategie konkurencji Potera: przywództwo kosztowe, dyferencjacja oraz koncentracja, a także strategia zintegrowana, koncepcja zegara strategicznego Bowmana oraz strategia błękitnego oceanu Mauborgne i Chana. Każda ze strategii zostanie scharakteryzowana, omówione zostaną źródła przewagi poszczególnych strategii oraz czynniki determinujące ich wybór, wyjaśniony zostanie mechanizm ich stosowania oraz warunki powodzenia i ograniczenia. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady firm stosujących powyższe strategie, m.in. Ford Motor Company, Biedronka, Lidl, Ryanair, Emirates Airline, Bugatti, Red Bull, Marwit, Ikea, Cirque du Soleil, zostaną przedstawione ich porównania, omówione zostaną ich zalety i ograniczenia.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Co to są cykle koniunkturalne i jak powstają?

Ekspansje, recesje, spowolnienia. Współczesne gospodarki podlegają nieustającym wahaniom cyklicznym. Skąd się one biorą? Czy powinniśmy z nimi walczyć? Jakie mamy do tego narzędzia? Dlaczego inflacja czasami spada, gdy rośnie PKB? Kiedy będzie następna recesja? Na te (i inne) pytania odpowie dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład uzupełnią symulacje z modelu makroekonomicznego. 

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Finanse to handel obietnicami – wykład audytoryjny z elementami dyskusji

Od 1945 roku możemy w globalnym żuciu gospodarczym wymienić dwa okresy, lata 1945-1970  - złoty okres rozwoju gospodarki rynkowej, lata po 1970 r. - euforyczny rozwój gospodarki rynkowej. Buta, chciwość, marginalizowanie znaczenia ryzyka w naszych decyzjach doprowadziły do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Czym są finanse? Finanse, to handel obietnicami. W tym handlu występują konfuzje poznawcze: element obietnicy, zaufanie, finansjalizacja życia gospodarczego, excelizacja życia, nieliczenie się z efektami. Kryzys doradztwa finansowego, doradcy stają się coraz bardziej sprzedawcam niż ekspertami merytorycznymi. Rozwój rynków finansowych - najbardziej spektakularne zjawisko przełomu XX i XXI wieku. Finanse behawioralne, neurofinanse, finanse kulturowe, mikrofinanse, finanse współdzielenia.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 17:00
Lekcja festiwalowa Jak pandemia wpłynęła na ofertę mieszkań?

Rynek mieszkaniowy jest jednym z najszybciej dostosowujących się do wyzwań wynikających z pandemii. Ponad roczne uwięzienie w mieszkaniach, w których w krótkim czasie pojawiły się nowe wirtualne funkcje, jak sale lekcyjne czy wykładowe, biura itp., sprawiło, że rynek deweloperski i pośrednicy w obrocie nieruchomościami musieli zadać sobie pytanie, jak powinny wyglądać nowoczesne mieszkania, odporne na nowe epidemie. Deweloperzy odpowiadają na potrzeby nabywców proponując konkretne rozwiązania, pośrednicy – informując o dostępnej ofercie na rynku wtórnym.

Na lekcji festiwalowej dowiecie się, jak zmieniają się oba rynki i czy nadąża za tymi zmianami informacja o dostępnej ofercie mieszkaniowej. Poznacie nowinki technologiczne, które dopiero zaczynają się pojawiać w mieszkaniach inteligentnych, oraz te, których zastosowanie jest już bardzo łatwe.

 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Kościół a wolny rynek

Celem lekcji jest przedstawienie fundamentalnych założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii (subiektywizmu, indywidualizmu, indeterminizm, marginalizmu) i uzasadnienie ich fundamentalnego związku z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu słuchacze zostaną zapoznani z nauczaniem papieskim, począwszy od encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, na encyklice „Fratelli tutti” Franciszka i kluczowymi założeniami katolickiej nauki społecznej. Będzie to stanowiło podstawę do analizy współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach

Lekcja ma na celu zapoznanie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, porównanie z gospodarką linearną. Omówienie jakich obszarów może dotyczyć gospodarka cyrkularna w miastach. Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym wykorzystywane w miastach. Przedstawienie wybranych przykładów tej koncepcji w miastach. Wymienienie korzyści wynikających z wprowadzenia zasad gospodarki cyrkularnej. Wskazanie wyzwań jakie stoją przed miastami w implementacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Jak pandemia wpłynęła na ofertę mieszkań?

Rynek mieszkaniowy jest jednym z najszybciej dostosowujących się do wyzwań wynikających z pandemii. Ponad roczne uwięzienie w mieszkaniach, w których w krótkim czasie pojawiły się nowe wirtualne funkcje, jak sale lekcyjne czy wykładowe, biura itp., sprawiło, że rynek deweloperski i pośrednicy w obrocie nieruchomościami musieli zadać sobie pytanie, jak powinny wyglądać nowoczesne mieszkania, odporne na nowe epidemie. Deweloperzy odpowiadają na potrzeby nabywców, proponując konkretne rozwiązania, pośrednicy – informując o dostępnej ofercie na rynku wtórnym.

Na lekcji festiwalowej dowiecie się, jak zmieniają się oba rynki i czy nadąża za tymi zmianami informacja o dostępnej ofercie mieszkaniowej. Poznacie nowinki technologiczne, które dopiero zaczynają się pojawiać w mieszkaniach inteligentnych, oraz te, których zastosowanie jest już bardzo łatwe.

 • pt., 2021-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Opieka medyczna na przestrzeni wieków

Świat tak dziś jak i w dawnych czasach był nękany przez różne plagi chorób. Maści ze sproszkowanych kości, zalewanie zranień wrzącym olejem, amputacje bez znieczulenia – to tylko niektóre techniki, będące niegdyś rutynowymi czynnościami w zakresie opieki zdrowotnej. Na przestrzeni wieków sposoby ewoluowały wraz z postępem aktualnej wiedzy medycznej. Obecnie to, co kiedyś uważano za skuteczne terapie, wzbudzać może jedynie grozę. Organizm ludzki jest na tyle złożony, że nawet w obecnych czasach stanowi zagadkę dla lekarzy. Tymczasem zagadnieniem tym zajmowano się już w starożytności. Chociaż dzisiaj tamtejsze praktyki mogą wydawać się co najmniej dziwne, dawniej stanowiły one podstawę leczenia.  Jednocześnie można założyć, że dzięki takim eksperymentom medycznym, doczekaliśmy się poznania anatomii i fizjologii człowieka. Zapraszam serdecznie na pogadankę dotyczącą opieki medycznej i sposobów radzenia sobie z chorobami na przestrzeni wieków.  

 • pt., 2021-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Marka osobista jako wizytówka w życiu osobistym i zawodowym

Marka osobista to bez wątpienia pojęcie, które w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje na znaczeniu. Wypowiadają się o niej najpotężniejsi ludzie współczesnego świata - m.in. Jeff Bezos czy Warren Buffet. Tom Peters - twórca współczesnego podejścia w definiowaniu marki osobistej stwierdził, że „Stanowisko dyrektora generalnego firmy Ja Sp. z o.o. zobowiązuje Cię do rozwijania samego siebie, promowania siebie i podejmowania działań, które zapewnią Ci zainteresowanie rynku.” O tym, że marka osobista i jej świadome budowanie ma ogromne znaczenie zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, będę starała się przekonać uczestników zajęć. Podczas 90 min spotkania wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czym jest marka osobista, a czym zdecydowanie nie jest. Następnie dowiemy się czy markę osobistą inaczej buduje się w życiu codziennym, a inaczej w miejscu pracy. Poruszymy również temat synergii między marką osobistą a marka pracodawcy, a także udowodnimy, że marka osobista może zdecydować o naszym sukcesie podczas rekrutacji. Podczas naszego spotkania poszukamy odpowiedzi na pytanie czy budowanie marki osobistej w życiu zawodowym w obecnych czasach to już konieczność czy nadal jedynie dodatkowy atut. Oprócz aktywnego udziału w dyskusjach podczas części teoretycznej zajęć, uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania ćwiczeń nawiązujących do zagadnienia budowania marki osobistej w procesie rekrutacji do pracy. Zajęcia będą miały formę interaktywną i angażującą uczestników. W celu skupienia uwagi zostaną wykorzystane materiały multimedialne oraz graficzne. Spotkaniu będzie towarzyszył główny przekaz: Każdy ma swoją markę, ale niewielu potrafi ją skutecznie budować i interesująco nią zarządzać sprawiając, że staje się ona najatrakcyjniejszą wizytówką.

 • pt., 2021-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa EKO-logiczne postawy konsumentów

Przybliżenie wpływu konsumenta na środowisko. Nasze decyzje zakupowe w sklepie wiele znaczą. Pokazanie śladów - węglowego, wodnego - jakie człowiek zostawia każdego dnia.

 • pt., 2021-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Czy w biznesie chodzi tylko o pieniądze? Ludzka twarz przedsiębiorców

Podczas lekcji prowadzący przedstawi w ciekawej warsztatowej formie kilkanaście przykładów przedsiębiorstw, których właściciele pamiętają, że zysk finansowy jest tylko jednym z wielu celów działalności gospodarczej. Pokrótce porozmawiamy o tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, nie zatrzymując się jednak na teorii, zdążając bezpośrednio do praktyki. Przejdziemy przez świat przedsiębiorstw kierowanych przez wartości (values-based organizations), przedsiębiorstw społecznych, inicjatyw spółdzielczych i kooperatyw producenckich, porozmawiamy o tak wspaniałych inicjatywach w świecie biznesu jak m.in. ekonomia komunii, Fashion Checker, Migam, platformy Gioosto i Eye on Buy i wiele innych. Co więcej, na chwilę wejdziemy nawet na szerszy temat – spróbujemy zrozumieć czym jest rolnictwo regeneratywne i w jaki sposób może być opłacalne ono dla przedsiębiorcy-rolnika, będąc jednocześnie korzystnym dla środowiska. Istotną część zajęć poświęcimy na omówienie współpracy przedsiębiorstw prywatnych z organizacjami społecznymi w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochronie środowiska. Nie będziemy oczywiście rozmawiać o wyabstrahowanych teoriach. Spojrzymy na ciekawe przykłady ze świata biznesu, m.in. firmę Plast-Mar z Inowrocławia, Metal Expert z Elbląga oraz inicjatywy ze świata: I-drop Waterpod, Bionatur czy Terra Madre. Najważniejszym celem zajęć jest odczarowanie wśród młodych osób posttransformacyjnego mitu, jakoby głównym i jedynym celem działalności gospodarczej miała być maksymalizacja zysku finansowego. Podczas lekcji zobaczymy, że biznes działający z i dla społeczeństwa, ma znacznie więcej sensu niż ten nakręcający pustą konsumpcję.

 • pt., 2021-09-24 13:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Kościół a wolny rynek

Celem spotkania jest przedstawienie fundamentalnych założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii (subiektywizmu, indywidualizmu, indeterminizmu, marginalizmu) i uzasadnienie ich fundamentalnego związku z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu słuchacze zostaną zapoznani z nauczaniem papieskim, począwszy od encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, na encyklice „Fratelli tutti” Franciszka i kluczowymi założeniami katolickiej nauki społecznej skończywszy. Będzie to stanowiło podstawę do analizy współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.   

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Piramidy finansowe i inne oszustwa na rynku finansowym

Słuchacze dowiedzą się o największych zagrożeniach, jakie mogą napotkać inwestorzy na rynku finansowym - są to m.in. piramidy finansowe, schematy ponziego, oszustwa nigeryjskie, oszustwa forexowe oraz fraudy związane z bankowością elektroniczną.

Nauki ekonomiczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe EKO-logiczne postawy konsumentów

Przybliżenie wpływu konsumenta na środowisko. Nasze decyzje zakupowe w sklepie wiele znaczą. Pokazanie śladów - węglowego, wodnego, jakie człowiek zostawia każdego dnia.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 17:00