Kluby

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Biblioteka IBL PAN – miejsce spotkań badaczy i podstawowy warsztat pracy humanistów

Biblioteka to serce i laboratorium Instytutu Badań Literackich PAN. Znajduje się w niej cenny księgozbiór z zakresu humanistyki. Obejmuje on teksty literackie z XIX i XX wieku, bardzo rzadkie pierwodruki, stare druki oraz rękopisy znanych pisarzy. Każdego dnia w bibliotece spotykają się pracownicy instytutu, naukowcy z całej Polski i z zagranicy, a także studenci, doktoranci, ludzie związani z teatrem i sztuką. W tym szczególnym miejscu nie tylko korzystają ze zbiorów, lecz także dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych i kulturalnych oraz rozmawiają o obecnie realizowanych grantach badawczych. Zbiory biblioteki są również źródłem inspiracji do kolejnych badań i projektów. Zasoby biblioteki udostępniane są w postaci woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a także w formie elektronicznej na platformie www.rcin.org.pl z wolnym i nieograniczonym dostępem, bez konieczności wypożyczania obiektów. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie podstawowego warsztatu pracy humanisty. Uczestnicy zwiedzą wnętrza Biblioteki IBL PAN tj. czytelnie, pracownie poszczególnych działów oraz magazyny. Zostanie im przedstawiona historia biblioteki, jej najciekawsze obiekty m.in. znajdujące się w kolekcjach Fundacji Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta. W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną i opracowaną przez pracowników biblioteki pt. Katalog druków drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN, która zawiera opisy wszystkich druków wydanych poza cenzurą, a znajdujących się w zbiorach biblioteki. W dalszej części spotkania zostanie krótko scharakteryzowany projekt realizowany przez bibliotekę razem z innymi instytutami badawczymi pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN). Na koniec uczestnicy zwiedzą najnowsze pomieszczenie biblioteki tj. pracownię digitalizacyjną, w której zostanie przedstawiony proces skanowania oraz umieszczania zeskanowanych obiektów na platformie www.rcin.org.pl.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Kryminalne zagadki roztworu – analiza GC

GC to skrót pochodzący od dwóch słów w języku angielskim: Gas Chromatography, czyli chromatografia gazowa, będąca analityczną techniką chromatograficzną.

Wszechstronność układów chromatograficznych spowodowała, że chromatografia stała się techniką analityczną intensywnie wykorzystywaną w celach naukowych, przemysłowych i medycznych. Chromatografia gazowa (GC) jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, m.in. w: przemyśle petrochemicznym – np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny; w ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody; w kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń; kontroli antydopingowej – do wykrywania niedozwolonych substancji we krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców.

 

W trakcie 45-minutowych warsztatów uczestnicy:

•          zdobędą ogólną wiedzę na temat metod chromatograficznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

•          będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)

•          dokonają analizy jakościowej i ilościowej nieznanego roztworu.

Nauki chemiczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Od nieufności do paranoi, od złudzeń do halucynacji - doświadczenia psychotyczne w codziennym życiu

Objawy psychozy takie jak słyszenie głosów czy urojenia budzą często lęk i niezrozumienie. Przez długi czas  również w psychiatrii i psychologii traktowano je jako te doświadczenia, które wymykają się rozumieniu psychologicznemu.
Celem naszego wystąpienia jest przybliżenie słuchaczom obecnych teorii psychologicznych i prowadzonych przez nasz zespół badań, które dają możliwość nie tylko rozumienia, ale i terapii psychoz.
Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie paranoi, czyli lęku przed innymi osobami, w kontekście spodziewanej i intencjonalnej wrogości ze strony innych osób. Pokażemy, w jaki sposób lęki te rozumieć na kontinuum. Jasne stanie się, że nie są one obecne tylko w klinicznych stanach psychoz, a mogą niekiedy towarzyszyć nam na co dzień. Pokażemy, jak interakcja czynników środowiskowych, psychologicznych i genetycznych może sprzyjać pojawianiu się i/lub intensyfikowaniu myśli urojeniowych.
Drugą część spotkania poświęcimy na omówienie teorii wyjaśniających doświadczenia na kontinuum halucynacji. Wbrew pozorom halucynacje słuchowe, czyli słyszenie dźwięków lub głosów bez odpowiadających im bodźców w środowisku, są stosunkowo częstym zjawiskiem w populacji. Prawie połowa populacji ma okazjonalnie takie doświadczenia. W przypadku większości osób nie wiążą się one ze stresem czy niepokojem. Jednocześnie, większość osób chorujących na schizofrenię doświadcza halucynacji słuchowych, które są źródłem psychicznego cierpienia – mają negatywną treść, są postrzegane jako nie dające się kontrolować i utrudniają codzienne funkcjonowanie. W jaki sposób to relatywnie powszechne zjawisko może być źródłem psychicznego cierpienia?

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Śmiertelnie ciekawe warsztaty – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką kryminalistyki oraz praktycznymi aspektami czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego. Zajęcia mają na celu przybliżenie Uczestnikom metodyki ujawniania i zabezpieczania wybranych, najczęściej spotykanych na miejscach zdarzeń śladów kryminalistycznych. Podczas zajęć warsztatowych Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego ujawnienia i zabezpieczenia tychże śladów oraz samodzielnego przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w podstawowym zakresie.

Nauki prawne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Z chorobami zakaźnymi przez wieki. Pandemie, populacje i demografia

Choroby zakaźne towarzyszyły populacjom ludzkim od dawien dawna i przez większość naszej historii na Ziemi stanowiły główną przyczynę zgonów. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia, obserwowane na przestrzeni ostatnich 200 lat, zawdzięczamy głównie znacznemu ograniczeniu umieralności spowodowanej właśnie chorobami zakaźnymi. Zjawisko to, znane demografom jako przejście epidemiologiczne, przyczyniło się nie tylko do wydłużania trwania życia, ale także do dynamicznego wzrostu liczby ludności. Główna zmiana polegała tu na stopniowym ograniczaniu umieralności wynikającej z chorób zakaźnych i zastąpieniu jej umieralnością wynikającą z przewlekłych chorób cywilizacyjnych. I właśnie tu na scenę wkracza pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest unikalnym w historii ludzkości doświadczeniem dającym szansę demograficznej analizy konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na taką skalę po raz pierwszy od pandemii grypy zwanej hiszpanką. Co więcej, choroby rozprzestrzeniającej się w zupełnie innym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym niż dotychczas zarejestrowane pandemie i epidemie.

W odróżnieniu od pandemii z przeszłości, ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 było zdecydowanie podwyższone dla osób, które są typowymi przedstawicielami współczesnych populacji, a więc osób w wieku podeszłym lub osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze). Stąd, konsekwencje przemian ludnościowych i cywilizacyjnych okazały się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu Covid-19.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się z tym, jak wyglądały pandemie w przeszłości w porównaniu z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jakie są i były konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pandemie zawsze uderzają w najczulsze punktu populacji i dlaczego są bardzo selektywne ze względu na wiek oraz stan zdrowia ludności.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Nie bój się rentgena

Opowiemy o tym, jak odkrycie przez Wilhelma  Roentgena nieznanego wcześniej promieniowania zafascynowało jemu współczesnych i jak przyczyniło się do rozwoju diagnostyki medycznej. Poznamy wpływ promieniowania X na żywe komórki, dowiemy się, jak wykorzystuje się je do leczenia nowotworów i jak chronić się przed jego ewentualnymi zagrożeniami. Zajrzymy do laboratorium fizyki medycznej, gdzie obejrzymy lampę rentgenowską i zmierzymy dawkę energii, którą może zostawiać w ciele różnego rodzaju promieniowanie jonizujące.

Nauki fizyczne
 • pon., 2021-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Polacy na amerykańskim pograniczu: historia literackiej fantazji

Czy wiesz, że Polakami byli siedemnastowieczny wódz Delawarów Orli Szpon, Czerwone Serce – prawa ręka wodza Tecumseha, oraz przewodnik na Szlaku Kalifornijskim znany pod przydomkiem Wielki Ralf, a bracia Sadowscy odegrali w historii osadnictwa w Kentucky rolę nie mniej doniosłą niż sam Daniel Boone? Na spotkaniu omówione zostaną m.in. opowiadanie Henryka Sienkiewicza „Przez stepy”, powieść Bolesława Zielińskiego Orli Szpon oraz Trylogia o Tecumsehu Longina Jana Okonia.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Bejelentkeztethettelek? czyli jaki jest język węgierski

W trakcie warsztatu pokazane zostaną cechy języka węgierskiego. Słuchacze poznają reguły tworzenia wyrazów i zdań, nauczą się wymowy głosek oraz odkryją logikę w pozornie trudnym języku bratanków.

 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Feminatywy w polskim dyskursie parlamentarnym

Feminatywy, czyli nazwy żeńskie, w języku polskim (podobnie jak w innych językach słowiańskich) są tworzone systemowo. Ich losy na przestrzeni wieków były zmienne;  od kilku lat zauważalne jest ożywienie w stosowaniu w tekstach feminatywnych nazw pospolitych. Jako jeden z argumentów za posługiwaniem się feminatywami podawana jest ich powszechność w przedwojennej polszczyźnie. Zasobem, który obecnie pozwala śledzić użycia polszczyzny po odzyskaniu niepodległości jest Korpus Dyskursu Parlamentarnego (KDP; https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/).

Zawiera on teksty z posiedzeń plenarnych i innych posiedzeń od roku 1919 do czasów obecnych, umożliwia więc śledzenie zmian językowych na przestrzeni czasu. Jego cenną cechą jest też olbrzymia liczba wypowiedzi mówionych.

Na wstępie scharakteryzuję feminatywy jako klasę wyrazów pochodnych i przedstawię ich użycia w tekstach do początku XX w. Następnie krótko przedstawię metody badań korpusowych. Zasadniczą część wystąpienia poświęcę feminatywom  w KDP; oprócz danych ilościowych, omówię je pod względem budowy, przynależności do pól znaczeniowych, cech gramatycznych typowych połączeń (np. w użyciach adresatywnych i opisowych) i charakterystyki ich użytkowników (płeć, reprezentowana opcja polityczna). Na koniec dane z KDP zestawię z innymi korpusami polszczyzny ostatniego stulecia (Narodowy Korpus Języka Polskiego, MonCo, Chronopress).

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Intencjonalność. O czym myślę i co zamierzam

Współcześnie w filozofii bada się dwa różne, choć powiązane ze sobą, pojęcia intencjonalności.

Pierwsze ujmuje nakierowanie czegoś na coś czy zwrócenie się ku czemuś. Jest jednym z fundamentalnych pojęć semantyki – teorii opisującej to, w jaki sposób nasze myśli i wyrażenia odnoszą się do przedmiotów, na czym polega „zwrócenie” się myśli i języka do świata, co to znaczy, że nasze słowa są „o czymś”. Wiąże się z pojęciem prawdy, znaczenia – i rzeczywistości.

Drugie pojęcie obejmuje zamiar zrobienia czegoś. Formalnie jest to szczególny przypadek pierwszego rozumienia: zamiar może być rozumiany jako pewien rodzaj nakierowania czegoś (podmiotu działającego) na coś (na cel działania). W praktyce jednak to drugie pojęcie leży u podstaw odrębnej dziedziny filozoficznej: teorii działania. Wiąże się z pojęciem świadomości, celowości - i odpowiedzialności.

Oba pojęcia łączą się z ważnymi zagadnieniami, które prowadzą w głąb fundamentalnych kwestii metafizycznych, epistemologicznych i aksjologicznych, co czyni intencjonalność jednym z najdonioślejszych tematów filozoficznych. Wykład będzie poświęcony prezentacji niektórych spośród tych zagadnień, w szczególności problemu treści i przedmiotu reprezentacji umysłowych z jednej strony (na przykładzie współczesnej teorii plików mentalnych) i problemu intencjonalności grupowej z drugiej strony. Jako ciekawostka przedstawiony zostanie tzw. efekt efektu ubocznego (side-effect effect), zwany też efektem Knobe’a.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Wyznaczanie raty kredytu (pożyczki)

Celem wykładu będzie przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć matematyki finansowej: procent prosty, procent składany, renta matematyczna, rata kredytu (część kapitałowa i odsetkowa), RRSO. Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu uczestnik powinien znać, rozumieć i rozróżniać podstawowe pojęcia związana z wyznaczaniem raty kredytu (w szczególności jej składowych), oceniać koszt kredytu, analizować oraz potrafić porównać dostępne oferty kredytu, jak również dokonać racjonalnego wyboru spośród dostępnych  na rynku ofert.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Aleksandr Łukaszenka – ostatni dyktator w Europie?

Aleksander Łukaszenko sam siebie nazywa „ostatnim dyktatorem Europy”. Jak to się stało, że zdobył tak wielką władzę – i dlaczego stracił niemal całe społeczne poparcie? Czy może długo rządzić, opierając się wyłącznie na sile? I czy naprawdę jest „ostatnim dyktatorem” na naszym kontynencie?

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Co wiemy o odwlekaniu spraw i czy badania mózgu pozwolą opracować metody radzenia sobie z prokrastynacją?

Prokrastynacja, czyli nieracjonalne odkładnie niektórych zadań na później, to problem, który poważnie dotyka około 15% osób. W czasie wykładu przedstawiona zostanie podstawowa wiedza psychologiczna oraz najnowsze odkrycia neurobiologiczne dotyczące podłoża tego zjawiska. Zastanowimy się też, czy wyniki dotychczasowych badań mogą stanowić wskazówki dotyczące tego, jak radzić sobie z prokrastynacją.

Nauki biologiczne
 • pon., 2021-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Chiński czar - czym jest siła miękka i czy Chiny ją posiadają?

W stosunkach miedzynarodowych siła miękka (soft power) polega na spowodowaniu, aby inne państwa chciały tego, czego ty chcesz, i dostosowały do ciebie własne interesy, bez stosowania środków przymusu. Jeśli kultura, ideologia, system polityczny i gospodarczy danego państwa będą postrzegane jako wiarygodne i atrakcyjne, będzie ono przyciągać inne państwa i społeczeństwa. Siła miękka jest najczęściej kojarzona z dyplomacją kulturalną, edukacją i innymi niezakładającymi przymusu niemilitarnymi politykami zagranicznymi. Pojęcie siły miękkiej wprowadził profesor Uniwersytetu Harvarda Joseph S. Nye na początku lat 90., kiedy triumfujące nad Związkiem Radzieckim Stany Zjednoczone, z ich porządkiem politycznym (demokracja liberalna) i gospodarczym (kapitalizm), jawiły się jako primus inter pares wśród sił miękkich. Wprawdzie Nye i jego zwolennicy wciąż utrzymują, że Chiny i inny autorytarni trendsetterzy są źle wyposażeni, aby rosnąć w siłę miękką, to w bieżących okolicznościach geopolitycznych, naznaczonych spektakularnym rozwojem Azji i kryzysem demokracji liberalnej, „nowa” siła miękka Chin ma potencjał, aby co najmniej zrównoważyć tę tradycyjną czerpiącą z rozwiązań Zachodu. Międzynarodowe indeksy siły miękkiej (Global Soft Power Index) już odnotowały awans Chin, a sam rząd w Pekinie deklaruje chęć rozwijania i wdrażania własnych instrumentów tego rodzaju siły na całym świecie. Pod parasolem Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road Iniciative, BRI), globalnego projektu zakładającego budowę sieci różnego rodzaju infrastruktury, Chiny promują kulturę tradycyjną z jej wartościami, jak np. harmonia między człowiekiem i środowiskiem naturalnym, i kulturę masową przez międzynarodowe festiwale filmowe (np. Shanghai International Film Festival z Tygodniem Filmów BRI), a także oferują liczne stypendia dla obywateli z krajów Inicjatywy. Ponadto, na uniwersytetach na całym świecie kulturę i języki chiński promują Instytuty Konfucjusza. Polska także dołączyła do krajów BRI. Pierwszy pociąg z Xi’an w Chinach do Sławkowa na Śląsku uruchomił jeden z odcinków projektu. Otwarcie Mi Store, salonu chińskiej marki Xiaomi zaplanowane na 14 grudnia 2019 r. przełożono ze względów bezpieczeństwa. Zainteresowanie sinologią na polskich uniwersytetach utrzymuje się od co najmniej 2014 r. Obserwacje te, wzmocnione o badania, sugerują, że Polacy stopniowo zaczęli ulegać czarowi Pekinu. Według badań, w latach 2014-2019 odsetek Polaków pozytywnie postrzegających Chiny wzrósł z 32% do 47%.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w Tableau

Opis spotkania:

W otoczeniu biznesowym obserwujemy nieustanny wzrost znaczenia analizy danych. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboartów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów. Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Główną dewizą firmy Tableau Software jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego praca w Tableau jest tak efektywna i efektowna, a przy tym nie wymaga programowania!

W trakcie spotkania dowiesz się:

✅ Do czego służy oprogramowanie firmy Taleau software,

✅ Jak wygląda praca z programami Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa),

✅ Jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym.

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed  startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Tożsamość kulturowa Sardyńczyków – świat muzyki sardyńskiej

Etnograficzne badania terenowe są spotkaniem z drugim człowiekiem i z otaczającym go światem. Spotkaniem, które odsłania przed nami wytwory danej kultury i tego, co ją kształtuje. Spotkaniem, które odkrywa przed badaczem pewien system komunikacji symbolicznej. I w końcu spotkaniem, dzięki któremu doświadczamy, poznajemy, a następnie opisujemy daną kulturę i charakterystyczne dla niej zjawiska kulturowe.

Zdarza się, że świat, który badamy, poznajemy dzięki treściom wyśpiewanym w tekstach pieśni świeckich czy też religijnych. Często, teksty śpiewane podczas różnych uroczystości, pozwalają nam wejść w najgłębsze zakamarki historii oraz tradycji danej kultury. Dla badacza, muzyka w kulturze pełni nie tylko funkcję estetyczną czy emocjonalną, ale również pełni funkcję poznawczą. Dzięki antropologii muzyki, możemy opisać i wyjaśnić zjawiska muzyczne człowieka, w kontekście badanej kultury.

Zaproponowane spotkanie przeniesie uczestników w bogaty świat kultury muzycznej Sardyńczyków. Świat, który stanowi ważny element kultury, życia codziennego, społecznego i religijnego oraz pomaga w procesie kształtowania i poznania tożsamości kulturowej mieszkańców wyspy. Przeniesiemy się w świat głosu i dźwięku. Poznamy ważnych twórców muzyki sardyńskiej zarówno świeckiej, jak i religijnej oraz problematykę poruszaną w tekstach wykonywanych przez nich utworów. Zapoznamy się z charakterystycznym brzmieniem jedynego w swoim rodzaju, obecnego jedynie na Sardynii, męskiego śpiewu tenores sardi. Wejdziemy również w świat tradycyjnych instrumentów muzycznych obecnych w kulturze sardyńskiej.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Wokół prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polska, świat, Kościół w latach 1948-1981

Prymas Stefan Wyszyński był uprzywilejowanym i wnikliwym obserwatorem wydarzeń historycznych, a często och bezpośrednim uczestnikiem. Jego perspektywa - znana chocby z kart 28 tomów codziennych zapisek - poważnie zmienia nasze spojrzenie na PRL, ale także na Kościół i świat, od końca lat 40. po początek lat 80. XX w. Znaczeniu tej perspektywy dla historyka warto się przyjrzeć.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Zagadka niebytu

Zdecydowana większość z nas zgodzi się z twierdzeniem, że Pegazy nie istnieją. Inaczej mówiąc, uznamy, że zdanie „Pegaz nie istnieje” jest zdaniem prawdziwym. Powstaje tu jednak pewien problem. Jeżeli Pegazów nie ma, to tym samym słowo „Pegaz” nie odnosi się do żadnego obiektu. Jak w takim razie zdanie, które zawiera w podmiocie ten termin może być prawdziwe? Skoro Pegazy nie istnieją, w jaki sposób możemy orzec o nich, że nie istnieją? Willard Van Orman Quine problem ten – towarzyszący filozofom od czasów Platona – nazwał „zagadką niebytu”. Wydaje się, że niebyt w jakimś sensie musi być, bo inaczej powiedzenie, że go nie ma byłoby nonsensem. Celem wystąpienia jest analiza kilku klasycznych rozwiązań tego problemu. Zastanowimy się, czy Pegazom, mięsożernym krowom, obecnemu królowi Polski, okrągłym kwadratom itp. nie powinniśmy jednak przypisać jakiegoś
rodzaju istnienia.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe “Plastisphere - landscapes” – prezentacja wystawy i dyskusja otwarta

Mikroplastik morski i odpadowe tworzywa sztuczne gromadzą się nie tylko w środowisku naturalnym, lecz „zalewają” przestrzeń medialną, budząc różnorodne emocje. Jak odnaleźć sens wśród sprzecznych opinii? Co wiem, a co jest tylko spekulacją? Co na to nauka? Zapraszam do dyskusji, rozmowy i zadawania pytań. Przedstawione zostanie spojrzenie na plastisferę - naukowe i artystyczne.

Nauki chemiczne
 • pon., 2021-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Cyfrowe anioły czy cyfrowe demony? Wpływ gier komputerowych na zachowania społeczne

Gry komputerowe są ważnym składnikiem współczesnej kultury. Z pojęciem „gracza” identyfikują się nie tylko dzieci czy nastolatkowie, ale również osoby dorosłe czy seniorzy. Niezwykła popularność gier komputerowych na przestrzeniach ostatnich 4 dekad przyczyniła się do wielu zmian społecznych, gospodarczych, a także kulturowych. Powszechność gier komputerowych oraz szereg ich wyjątkowych cech takich jak interaktywność czy immersyjność wzbudzały zainteresowanie wielu badaczy na całym świecie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest hipoteza ekspozycji, głosząca przyczynowy związek pomiędzy graniem w gry komputerowe a agresją przejawianą w codziennym życiu. Pomimo setek przeprowadzonych badań badacze dalej nie są zgodni co do prawdziwości opisywanej hipotezy.

W niniejszym wykładzie zaprezentowane zostaną historyczne korzenie hipotezy ekspozycji oraz najnowsze doniesienia z badań . Słuchacze zapoznają się z wyzwaniami przed jakimi stają badacze chcący prowadzić badania nad agresją w grach:  Jak możemy zdefiniować agresję? Jak mierzyć agresję w badaniach eksperymentalnych? Do jakiego stopnia agresja ujawniona w badaniu eksperymentalnym jest predyktorem agresji w życiu codziennym?

Poruszone również zostaną kwestie związane z pozytywnym wpływem gier komputerowych na zachowania społeczne, takie jak pomaganie innym, empatia, czy prospołeczność. W końcu zakreślone zostaną przyszłe kierunki badań z nadzieją, że ich wyniki pozwolą nam udzielić odpowiedzi, czy współczesna interaktywna rozrywka w postaci gier komputerowych zmienia nas jako jednostki i społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • wt., 2021-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Błąd(zić) jest rzeczą ludzką – o rodzajach i przyczynach błędów tłumaczeniowych

Z tłumaczeniami stykamy się praktycznie codziennie: towarzyszą nam w różnych sferach życia, od nauki po rozrywkę. Kiedy wiemy, że mamy do czynienia z przekładem, czyli tekstem, który powstał na podstawie innego tekstu napisanego w innym języku, często podchodzimy do niego bardziej krytycznie niż do tekstu oryginalnego i za wszelkie niedoskonałości jesteśmy skłonni winić „pośrednika”, czyli tłumacza. Niektóre widoczne w przekładach usterki rzeczywiście są błędami, inne wynikają z niedoskonałości tekstu oryginalnego lub świadomej decyzji tłumacza. Większości błędów faktycznie popełnionych przez tłumacza nie da się zauważyć bez porównania przekładu z oryginałem.

Podczas warsztatu powiemy, czym jest błąd tłumaczeniowy i pokażemy przykłady różnego rodzaju błędów, pochodzących z tłumaczeń  tekstów pisanych oraz filmów z języka angielskiego na polski. Uczestników będziemy prosić o wskazanie błędów i zaproponowanie poprawnej wersji. Wypowiemy się na temat wagi poszczególnych błędów, zastanowimy się nad potencjalnymi przyczynami ich występowania i wskażemy sposoby dbania o dobrą jakość przekładu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Nie bój się rentgena

Opowiemy o tym, jak odkrycie przez Wilhelma Roentgena nieznanego wcześniej promieniowania zafascynowało jemu współczesnych i jak przyczyniło się do rozwoju diagnostyki medycznej. Poznamy wpływ promieniowania X na żywe komórki, dowiemy się, jak wykorzystuje się je do leczenia nowotworów i jak chronić się przed jego ewentualnymi zagrożeniami. Zajrzymy do laboratorium fizyki medycznej, gdzie obejrzymy lampę rentgenowską i zmierzymy dawkę energii, którą może zostawiać w ciele różnego rodzaju promieniowanie jonizujące.

Nauki fizyczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Optyka i fotonika wokół nas

W czasie spotkania zademonstrujemy i omówimy zastosowania podczerwieni, światłowodów oraz fotoluminescencji. Pokażemy również metodę pozyskiwania materiałów o fascynujących właściwościach optycznych.

Nauki fizyczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. I

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Inżynieria tkankowa - polimerowe podłoża do regeneracji i rekonstrukcji tkanek

 

Wykład będzie obejmować wyjaśnienie, czym jest inżynieria tkankowa, czym są i do czego służą trójwymiarowe podłoża komórkowe.  Zostaną omówione podstawowe wymagania i metody formowania podłoży komórkowych do regeneracji: kości, tkanki nerwowej, więzadeł, chrząstki. Uczestnicy będą mogli obejrzeć jeden z procesów tworzenia tego typu trójwymiarowych struktur polimerowych: elektroprzędzenie lub druk 3D jako wielofunkcyjne metody produkcji struktur polimerowych przeznaczonych do regeneracji różnych tkanek. Metoda elektroprzędzenia pozwala na formowanie bardzo cienkich włókien, o średnicy mierzonej w nanometrach. Zaletą formowanych z tych włókien włóknin jest duża porowatość otwarta. Podczas wykładu zostaną omówione metody elektroprzędzenia różnych materiałów polimerowych, które są najczęściej stosowane w inżynierii tkankowej, w tym materiałów piezoelektrycznych. Polimery piezoelektryczne oraz hydrożele z dodatkiem włókien mogą służyć do regeneracji tkanki nerwowej. Drukowanie 3D jest obecnie jedną z najczęściej   stosowanych technik do formowania struktur 3D o zadanej geometrii. Zostaną przedstawione metody druku 3D, wraz z wadami i zaletami. Przedstawimy najnowszą wiedzę dotyczącą drukowania organów, kości i protez.

 Uniwersalność elektroprzedzenia oraz druku 3D przyczyniła się do wykorzystania ich w inżynierii tkankowej. Na koniec wykładu zostaną zaprezentowane wybrane dostępne komercyjnie podłoża komorowe do regeneracji tkanek.

Nauki techniczne
 • wt., 2021-09-21 16:30
Spotkanie festiwalowe Dwa mity: europejskie pierwszeństwo Konstytucji 3 Maja oraz II Rzeczpospolita – kontynuacją I Rzeczpos;olitej

Konstytucja 3 Maja nie była pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą, gdyż wyprzedziła ją w tym – co najmniej – korsykańska Costituzione paolina (1755). Można tez spierać się, czy szwedzka Regeringsform  (1719 i 1720) nie przesuwa do tyłu  Ustawy rządowej Rzeczypospolitej w tym dziwnym wyścigu o pierwszeństwo. Wyścig budzi zdziwienie, bo równolegle toczyły się prace nad konstytucją francuską uchwaloną cztery miesiące później. A z ich efektów korzystała niejawna grupa tworząca Ustawę rządową. Natchnieniem tej grupy – zwłaszcza Stanisława Augusta – był również ustrój angielski.

Z kwestia tą powiązany jest – poprzez powołanie Ustawy rządowej w Konstytucji 1921 r. – wątek kolejny: fałszywe przekonanie, że Polska powstała w 1918 r. jest odbudowanym państwem sprzed rozbiorów. Jest jednak państwem nowym, obok innych państw – spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, co obecnie – zupełnie słusznie – podnoszą m.in. badacze litewscy.        

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Kropki, kreski i ogonki – o zawiłościach polskiego alfabetu

W polskim alfabecie mamy dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź i ż. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, dlaczego te litery są nam potrzebne, choć w innych językach – także słowiańskich – wielu z nich nie ma. Zastanowimy się także nad procesami, które doprowadziły do powstania głosek zapisywanych za pomocą tych liter, i poczytamy dawne teksty, w których głoski te zapisywane były inaczej. Odpowiemy również na pytanie o to, dlaczego niektóre głoski zapisać możemy na dwa sposoby (np. u i ó), mimo że sposobów tych nie można używać zamiennie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Lux ex Oriente. Węgrzy a prawosławie

Podczas wykładu słuchacze poznają związki Węgrów i Węgier z prawosławiem, od X stulecia po dzień dzisiejszy. Sporo miejsca będzie poświęcone częściowej chrystianizacji ziem węgierskich w obrządku wschodnim, miejscu prawosławia w dziejach Węgier w okresie panowania dynastii Arpadów, w tym kontaktom tego państwa z „prawosławnymi” krajami (Bizancjum, Ruś Kijowska). Nie zabraknie informacji na temat historycznych, wyznających prawosławie mniejszości narodowych żyjących na Węgrzech, takich jak Serbowie czy Rumuni. Słuchacze będą mogli zapoznać się także z najważniejszymi zabytkami prawosławnej kultury materialnej na Węgrzech. 

 

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Między feminizmem a uniwersalizmem. Status i uzasadnienia postulatów równościowych

W ramach myśli feministycznej formułowane są nie tylko rozmaite postulaty równościowe, ale również rozwijany jest namysł nad zagadnieniem tożsamości płciowej. Jednocześnie namysłowi temu towarzyszy pytanie o status tych postulatów czy twierdzeń, a konkretnie o to, czy mają charakter uniwersalny, czy też ograniczony jedynie do pewnych grup oraz tego, jak można je odnieść do różnic kulturowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione wybrane aspekty tych zagadnień w odniesieniu do kwestii praw kobiet i mniejszości LGBT w oparciu o teorie J. Butler i N. Fraser. Zastanowimy się nad ich podstawami oraz możliwymi kontrowersjami czy też napięciami między nimi występującymi.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Rezonans magnetyczny – okno do wnętrza mózgu dotkniętego chorobą

Rezonans magnetyczny jest obok tomografii komputerowej najczęściej stosowaną metodą obrazowania mózgu u pacjentów z chorobami neurologicznymi. Od poczatków jego zastosowania rezonans magnetyczny pozwalał na uwidocznienie, czy u pacjenta, który zglasza objawy neurologiczne, doszło do uszkodzenia mózgu, a jeśli tak, to jak jest ono rozległe i w którym obszarze mózgu się znajduje. Na podstawie wyglądu, ilości i kształtu zmian chorobowych można wnioskować, z jaką chorobą mamy do czynienia, np czy jest to udar mózgu czy stwardnienie rozsiane, jednak w spornych przypadkach i na wczesnych etapach rozwoju objawów odróżnienie chorób jest niejednokrotnie dużym wyzwaniem. Postęp związany z zastosowaniem silniejszych skanerow, nowych sposobów uzyskiwania sygnału z mózgu oraz nowych technik opracowywania obrazów pozwala na coraz dokładniejszą ocenę procesu chorobowego na poziomie tkankowym. Możemy się na przyklad dowiedzieć, czy proces chorobowy wywodzi się z naczynia krwionośnego, czy zmiana zawiera pobudzone komórki zapalne albo czy uszkodzenie obejmuje w sposób selektywny korę mózgu. Informacje te mogą zostać wykorzystane nie tylko do prawidłowego rozpoznania choroby, ale także do przewidywania jej odległego przebiegu oraz monitorowania skuteczności leczenia. Zagadnienia te zostaną przedstawione na przykładzie stwardnienia rozsianego.

Nauki biologiczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Fenomen etnokulturowości i pojęcia powiązane

Najpierw u schyłku lat 40., a następnie na przełomie lat 50. i 60. XX stulecia na niespotykaną wcześniej skalę pogłębiły się procesy dekolonizacji, co skutkowało powstawaniem dziesiątków nowych, młodych państw na obszarze Azji  i Afryki. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania fenomenem etniczności i kultury w świecie nauki – zapoczątkowane  przez Riesmana i kontynuowane przez następne pokolenia badaczy - skłaniając jego przedstawicieli do analizowania  znaczenia tychże tak z europejskiej, jak i pozaeuropejskiej perspektywy porównawczej. W prezentowanym wykładzie zostaną przedstawione główne interpretacje pojęć: głównego oraz z nim powiązanych, a ważnych dla zachodzących tu procesów.

Nauki społeczne
 • wt., 2021-09-21 17:30
Spotkanie festiwalowe Podomiry i wieczorny wczoraj, czyli o uczeniu cudzoziemców języka polskiego

Spotkanie ukazujące polszczyznę z perspektywy uczących się jej cudzoziemców. Wiele osób uważa język polski za trudny, ale czy to prawda? A może język polski nie jest trudny, chyba że dla nauczyciela? Uczestnicy poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców, m.in. rozwiążą i skomentują przykładowe zadania-ćwiczenia.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:30
Spotkanie festiwalowe Podatki w Hiszpanii – nie tylko podatek od słońca

Podczas wykładu zostanie dokonana ogólna charakterystyka hiszpańskiego systemu podatkowego oraz omówione zostaną naważniejsze rozwiązania podatkowe w tym kraju, w tym w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi w polskim systemie podatkowym.

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe "Paragrafy na imprezach" – poradnik prawny imprezowicza

Zniszczone mienie w wynajmowanym lokalu? Talerze za oknem? Szarpanina, używki czy zakłócona cisza nocna? Spotkanie z policją? Odpowiedzialność organizatora? O cywilnych i karnych granicach beztroski oraz o tym, jak bawić się z głową, by prosto z imprezy nie trafić na salę sądową opowiadają sędziowie Dorota Loryś-Kosylo i Anna Wypych-Knieć

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Fakty i mity w edukacji, czyli jak uczyć się skutecznie

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone jest efektywnym technikom nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli. W szczególności omówiony zostanie temat edukacji w XXI wieku oraz istoty i roli krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów.

W trakcie spotkania dowiesz się:

✅ Które z nowych trendów w edukacji naprawdę prowadzą do lepszego uczenia się

✅ Jak uczyć krytycznego myślenia

✅ Jak uczyć się skutecznie

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie online na platformie Zoom (link). Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Liczba osób na spotkaniu jest limitowana (maks. 300 osób), w razie przekroczenia limitu obowiązuje zasada wg. kolejności wejścia.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych Nauki ekonomiczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Od barbarii do monarchii oświeconej. Powstanie Imperium Rosyjskiego w XVIII wieku

Wykład podejmuje kwestię powstawania imperium rosyjskiego od czasów Piotra I do Katarzyny II ze szczególnym uwzględnieniem geopolityki. Omówiona zostanie rola Rosji w podstawowych dla Europy wydarzeniach: wojnie północnej, o sukcesję polską, wojnach rosyjsko-tureckich, wojnie siedmioletniej, w rozbiorach Rzeczpospolitej, Rewolucji Francuskiej i wykorzystanie ich dla budowy własnej pozycji międzynarodowej. Z problemów wewnętrznych przedstawiony zostanie szczególny projekt modernizacyjny promowany w XVIII w. przez rosyjskich carów, w tym modernizacja instytucji czy ewolucja relacji społecznych. Wreszcie poruszona zostanie sprawa aktywnego kształtowania przez Rosję opinii o o niej samej na Zachodzie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Refleksja nad refleksem: badanie struktury wewnętrznej kryształów metodami dyfrakcyjnymi

Rentgenografia strukturalna jest jedną z głównych technik eksperymentalnych stosowanych w chemii strukturalnej. Umożliwia ona poznanie struktury wewnętrznej substancji krystalicznych z olbrzymią dokładnością i precyzją, przyczyniając się do odkrywania setek tysięcy minerałów, półprzewodników, leków czy białek rocznie.

Podczas spotkania omówimy pokrótce cały proces determinacji struktury wewnętrznej kryształów, począwszy od ich wzrostu, przez wykonanie pomiaru, aż do odkrycia struktury wewnętrznej. Zapoznamy się z technikami i sprzętem używanym w całym procesie badawczym, w szczególności z dyfraktometrami monokrystalicznymi wykorzystywanymi na Uniwersytecie. Zastanowimy się także, gdzie poza ołówkami wykorzystać można grafit oraz dlaczego nie każdy “kryształ” jest “krystaliczny”.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zasiąść przy sprzęcie, zaplanować i rozpocząć własne pomiary, a także obejrzeć z bliska i poznać zasady działania urządzeń torujących drogę współczesnej nauce. W zależności od zainteresowania omówimy pokrótce teorię rządzącą krystalografią lub obejrzymy wyposażenie pozwalające badać substancje w temperaturze -180°C lub ciśnieniu 100’000 atmosfer.

Nauki chemiczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Stoicyzm wczoraj i dziś. Dlaczego filozofia starożytnych stoików tak bardzo przydaje się nam w XXIw?

Stoicyzm — filozofia timeless & timely. Doktryna stworzona przez starożytnych Greków 2300 lat temu okazuje się dzisiaj bardziej przydatna niż kiedykolwiek. Stoików czytają szefowie wielkich korporacji, korzystają z nich sportowcy, żołnierze jednostek specjalnych i zwykli ludzie. Co w nim widzą?  Jak to działa? Co sprawia, że stoicyzm, filozofia wymyślona w innym świecie przed dwoma tysiącleciami, okazuje się najlepszą możliwą odpowiedzią na szaleństwo rozedrganego, dynamicznego i nieprzewidywalnego wieku XXI? Stoicyzm to filozofia, która pomogła mi, pomoże i Tobie, a nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam!

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Majsterkowanie w laboratorium - jak open science zmienia oblicze nauki

Nauka kojarzy nam się z drogim sprzętem - mikroskopami, teleskopami i inną skomplikowaną aparaturą, produkowaną jedynie przez wyspecjalizowane koncerny. Okazuje się jednak, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z rewolucją na tym polu - coraz więcej naukowców buduje sprzęt samodzielnie i dzieli się projektami z innymi. Wykorzystują do tego platformy takie jak Arduino czy Raspberry Pi; korzystają z technologii druku 3D i budują skomplikowane mikroskopy samodzielnie z gotowych części. Ruch ten, nazywany open science (otwarta nauka), umożliwia dostęp do aparatury badawczej wszystkim, niezależnie od możliwości finansowych i może zmienić oblicza nauki w najbliższych latach. Na wykładzie opowiem o podobnych projektach - od mikroskopów po satelity, i pokażę, jaki wpływ na naukę mają te projekty. Każdy może dziś zostać naukowcem - majsterkowiczem!

Nauki biologiczne
 • wt., 2021-09-21 18:30
Spotkanie festiwalowe "Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z przekształceniami, jakie dokonały się w polskich miastach przez ostatnie 30 lat, w okresie transformacji ustrojowej. Dowiedzą się oni, jak na miasta wpłynęło odrodzenie samorządu terytorialnego oraz wejście Polski do Unii Europejskiej. Co było tematem przewodnim polityki miejskiej i jakie czynniki wpływały na odnowę polskich miast i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Rozwój polskich miast pokazany zostanie w oparciu o teorię zmian wielopłaszczyznowych. Omówione zostaną najważniejsze kierunki działań modernizacyjnych i inwestycyjnych polskich miast. Pokazane zostaną również zmiany przestrzenne, działania rewitalizacyjne oraz najważniejsze zjawiska społeczne, jak gentryfikacja czy suburbanizacja. W drugiej części spotkania przedstawione zostaną najnowsze trendy w rozwoju miast, takie jak wdrażanie koncepcji smart city, budowanie narzędzi partycypacji społecznej, działania na rzecz zmiany struktury mobilności miejskiej (budowa ścieżek rowerowych, tworzenie rowerów miejskich), czy odpowiedź miast na zmiany klimatyczne.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję?

Stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dłuższym czasie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii. Strategie te pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania, jaki jest najlepszy sposób konkurowania na danym rynku oraz jakimi metodami tworzyć przewagę konkurencyjną. Na zajęciach wyjaśnione zostanie pojęcie przewagi konkurencyjnej oraz przedstawione zostaną modelowe strategie konkurencji Potera: przywództwo kosztowe, dyferencjacja oraz koncentracja, a także strategia zintegrowana, koncepcja zegara strategicznego Bowmana oraz strategia błękitnego oceanu Mauborgne i Chana. Każda ze strategii zostanie scharakteryzowana, omówione zostaną źródła przewagi poszczególnych strategii oraz czynniki determinujące ich wybór, wyjaśniony zostanie mechanizm ich stosowania oraz warunki powodzenia i ograniczenia. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady firm stosujących powyższe strategie, m.in. Ford Motor Company, Biedronka, Lidl, Ryanair, Emirates Airline, Bugatti, Red Bull, Marwit, Ikea, Cirque du Soleil, zostaną przedstawione ich porównania, omówione zostaną ich zalety i ograniczenia.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Kryminalne zagadki roztworu – analiza GC-2

GC to skrót pochodzący od dwóch słów w języku angielskim: Gas Chromatography, czyli chromatografia gazowa, będąca analityczną techniką chromatograficzną.

Wszechstronność układów chromatograficznych spowodowała, że chromatografia stała się techniką analityczną intensywnie wykorzystywaną w celach naukowych, przemysłowych i medycznych. Chromatografia gazowa (GC) jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, m.in. w: przemyśle petrochemicznym – np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny; w ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody; w kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń; kontroli antydopingowej – do wykrywania niedozwolonych substancji we krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców.

 

W trakcie 45-minutowych warsztatów uczestnicy:

•          zdobędą ogólną wiedzę na temat metod chromatograficznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

•          będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)

•          dokonają analizy jakościowej i ilościowej nieznanego roztworu.

Nauki chemiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Mikroskop sił atomowych w akcji

Instytut Nauk Fizycznych UKSW proponuje pokaz edukacyjny mikroskopu sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Mikroskop zapewnia sporą wydajność w ramach podstawowych badań małych próbek ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów. Dane z AFM zawierają ilościowe informacje o powierzchni w postaci trójwymiarowego obrazu. Serie pomiarowe będą połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek.

Nauki fizyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
 • śr., 2021-09-22 17:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Sól kuchenna – cichy zabójca garnków stalowych

Garnki, sztućce, noże, zlew i wiele innych sprzętów używanych w kuchni wykonanych jest ze stali odpornych na korozję, tzw. stali nierdzewnych. Rzeczywiście stale te są odporne na działanie wielu środowisk, w tym produktów spożywczych, potraw i posiłków przez nas przygotowywanych i zjadanych. Niemniej z łatwością zauważyć można, że z czasem używane przez nas garnki czy noże ze stali odpornych na korozję ulegają zniszczeniu – matowieją, pojawiają na nich punktowo ubytki a nawet dziury, czyli ulegają korozji. Przyczyną tego jest stosowana przez nas (często w nadmiarze) sól kuchenna, na działanie której stal odporna na korozję jest wrażliwa.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej zwiedzający dowiedzą się, dlaczego stal nierdzewna ulega korozji w słonych środowiskach, w tym w naszych potrawach, a także w czasie mycia w zmywarce. Będziemy również rozmawiać o sposobach na przedłużenie życia stalowym garnkom, sztućcom i innym sprzętom gospodarstwa domowego. Zwiedzający będą mogli samodzielnie skorodować stal odporną na korozję i nauczą się powtarzać to doświadczenie we własnym domu.

Zapraszamy, przyjdź i sprawdź, jak przedłużyć życie swoim garnkom i sztućcom!

Nauki techniczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Virtual Air Pollution Experience –wizualizacje zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to rosnący problem powodujący choroby układu oddechowego oraz krwionośnego, jest przyczyną chorób nowotworowych i przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Polsce rocznie umiera ponad 44 tys. osób z powodu zanieczyszczenia powietrza. Poziom zanieczyszczenia zagrażający zdrowiu pojawia się zanim osiągnie stan dostrzegalny dla oka.
W Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Psychofizjologii w ramach projektu VAPE (Virtual Air Pollution Experience) opracowujemy sposoby sygnalizacji poziomu zanieczyszczenia powietrza. Chcielibyśmy podzielić się dotychczasowym przebiegiem oraz wynikami badań z zakresu bodźców wizualnych.
W ramach Festiwalu Nauki opowiemy o projekcie, zaprezentujemy metodologie projektowania wizualizacji opartej na badaniach z dziedziny komunikacji zagrożeń, przedstawimy eksperyment badawczy prowadzony w środowisku rzeczywistości wirtualnej oraz omówimy dotychczasowe wyniki eksperymentów.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Wiele twarzy tlenu - nowoczesne analizy pomiaru stresu oksydacyjnego

Tlen jest absolutnie niezbędny do procesów życiowych większości stworzeń, ale... Czy tlen, którym oddychamy, i środowisko, w którym żyjemy, mają pożyteczny wpływ na nasze zdrowie, czy też nie? Czy przemiany jakie zachodzą w naszym organizmie pod wpływem zaburzeń tlenu mogą mieć pozytywny, czy negatywny charakter dla nas. Czy zmieniony tlen może zaburzać równowagę organizmu, indukując proces stresu oksydacyjnego? Czy powstały stres może prowadzić do powstawania stanów zapalnych w naszych komórkach? A jeśli tak, czy może to mieć wpływ na  nasze życie w postaci tworzenia się zmian przednowotworowych, a jeśli tak, to jakich? Czy powstałe zmiany przednowotworowe mogą przekształcić się w nowotwór? Czy wykorzystując różnorodne metody analizy uszkodzeń struktur komórkowych, w tym naszego własnego DNA, wywołanych tlenem cząsteczkowym w naszym organizmie, jesteśmy w stanie obronić się przed jego negatywnym działaniem? Czy metody te są bezpieczne? A jeśli tak, czy mogą nam pomóc przedłużyć życie? Czy mogą one znaleźć zastosowaniem w życiu codziennym? Skoro tlen jest taki toksyczny, to czy możemy także oddychać innymi pierwiastkami?

Nauki biologiczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Adam Zagajewski – poeta, filozof, obrońca wysokiego stylu

Podczas wykładu przybliżona zostanie sylwetka i twórczość Adama Zagajewskiego.
Począwszy od wczesnych wierszy, pisanych w nowofalowej stylistyce, stanowiących wyraz buntu i sprzeciwu wobec różnych aspektów rzeczywistości lat 70. XX wieku, poprzez pełne gorzkiej zadumy liryki tworzone w czasie emigracji, aż po filozoficzno-egzystencjalne senilia. Przemiany pisarstwa autora Asymetrii  ukazane zostaną na tle snutych przez niego w eseistycznej formie dociekań poświęconych współczesnej kulturze, miejscu poezji w nowoczesnym świecie oraz aksjologicznym tęsknotom w XXI wieku.  

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Ile złota jest w twojej biżuterii?

Od zarania dziejów ludzie wysoko cenili metale szlachetne: złoto, srebro, platynę. Ich wartość jest tak ogromna, że razem z rzemieślnikami produkującymi wyroby z tych metali, pojawili się również fałszerze drogocennej biżuterii. Do tej pory archeolodzy często znajdują skarby ze złotą biżuterią, a wśród niej natykają się również na precjoza udające złote kosztowności.

Najbardziej popularnym sposobem na sfałszowanie złotej biżuterii jest wykonanie jej z tombaku, czyli stopu miedzi z cynkiem. Zysk jest ogromny, miedź jest około 6200 razy tańsza od złota (kilogram miedzi kosztuje ok. 7,2 USD, a kilogram złota aż 44,5 tysiąca USD)! Czy jesteś pewien, że twoja złota obrączka jest na pewno ze złota? Jeśli chcesz to sprawdzić albo tylko obejrzeć dokładnie ornamenty swojej biżuterii, przyjdź na Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego można będzie sprawdzić, czy złota biżuteria jest na pewno wykonana ze złota, a nie z tombaku, oraz jakie inne metale wchodzą w skład stopów złota, srebra, platyny czy tytanu używanych do produkcji wyrobów jubilerskich. Zwiedzający dowiedzą się, ile naprawdę jest złota w złocie, srebra w srebrze a platyny w platynie. Sprawdzimy także, dlaczego tzw. rodowane białe złoto po pewnym czasie traci swój kolor i zyskuje odcień słomkowo-złoty.

Jednocześnie, przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego będzie można obejrzeć przy powiększeniach do 10 000 razy swoją biżuterię. Zwiedzający zobaczą na powierzchni własnych oraz przygotowanych przez pracowników WIM PW kosztowności wszystkie drobne detale i wyszukane ornamenty na wyrobach jubilerskich.

Zapraszamy, przyjdź i poznaj dokładnie swoją biżuterię!

Nauki techniczne
 • śr., 2021-09-22 16:00