wiedza o społeczeństwie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Inwestowanie w żywność

Inwestowanie w żywność i surowce rolne może odbywać się w różnoraki sposób i na pomocą różnych instrumentów finansowych. Dowiedz się czy kawa i kakao są notowane na giełdzie, jakie czynniki wpływają na wahania cen i czy w przyszłości będziemy inwestować w wodę.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Relacje grecko-tureckie

Napięcia pomiędzy Turcją a Grecją od pewnego czasu nasilają się. Oba państwa mają skrajnie różniące się perspektywy dotyczącego tego, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo we wschodniej części Śródziemnomorza i Morza Egejskiego oraz jak rozwiązywać problemy między sobą.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Lekcja współdziałania

W Polsce działa ogromna ilość uczelni wyższych posiadających przedsiębiorczość w nazwie lub oferujących pełną edukację na poziomie wyższym w zakresie przedsiębiorczości. Oferowane są kursy przedsiębiorczości dla studentów różnych niezwiązanych z biznesem kierunków, od szkół teatralnych po medyków. Przedsiębiorczość pojawia się w podstawach programowych polskich liceów i techników. Uczą się przedsiębiorczości także uczniowie zasadniczych szkół zawodowych.

Nie ma natomiast nigdzie mowy o konieczności kształtowania postaw współdziałania i współpracy ani o tym, że są one potrzebne we współczesnej gospodarce. Przedmiot współpraca nie istnieje. Nie ma programów z wzajemności. Nie ma wyższych szkół współpracy i współodpowiedzialności. Nie ma rozwijania umiejętności współdecydowania ani działania na rzecz dobra wspólnego.

Ale jednak ludzie współpracują, choć nie jest to łatwe. Jak wyraził się jeden z pracowników:

"Im więcej ludzie działają razem, tym bardziej widzą, że mogą zrobić dużo więcej. […] Nie uczą nas tego w szkole, na uniwersytecie; cały czas jest tylko o przedsiębiorczości, konkurencji, ale nie ma o współpracy. A potem mówią, że ludzie nie współpracują i że konkurencja jest naturalna. Musimy się wszystkiego uczyć sami."

Na szczęście socjologia nie milczy na ten temat. Dziś o roli współdziałania mówi się coraz więcej. Proponujemy grę Łowisko, która inspiruje do myślenia o tym jak budować wspólnotę współdziałania? Jak pokonywać pułapki czyhające na drodze do sprawnego działania razem?

W grze pozornie chodzi o zarządzanie obszarem połowu ryb, ale Łowisko to interaktywne doświadczenie pokonywania dylematów i pułapek funkcjonowania zespołów, odkrywania kompetencji oraz roli każdego uczestnika organizacji.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Odkryj swoją motywację

Czy wiesz, że każdy ma osobistą motywację, tak unikalną jak kod DNA?

Odkrycie swojego kodu motywacji to pierwszy krok, by zrozumieć samego siebie i podejść do przyszłości bez lęku. Tak zrozumiesz, co daje ci życie, a co je zabiera.

Twoja motywacja to często niemy i niewidoczny aktor. Stoi za kurtyną i odpowiada za to, co dzieje się na scenie twojego życia.

Motywacja wpływa na wszystkie twoje decyzje, życiowe wybory – mniejsze i większe. Te małe codzienne: np. czy odpalić Netflixa i co dziś obejrzeć. Decyduje też o tych poważnych i strategicznych: jaką szkołę wybrać, jaki kierunek studiów, co chce w przyszłości robić?

Niezależnie od tego, ile masz lat i na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, pewne aktywności dają Ci energię a inne Ci ją zabierają. To twój własny niezmienny wzór – motywacyjne DNA.

Jeśli na przykład lubisz się uczyć, to będziesz lubił się uczyć za 5, 10 i 15 lat. Motywacja do nauki pozostanie z Tobą na zawsze.

Jeśli dziś lubisz planować i organizować, to będziesz lubił przewodzić innym i zawsze będziesz miał w tym łatwość.

Podczas otwartej lekcji „Odkryj Swoją Motywację”, poznasz swój kod motywacji, będziesz również potrafił swoje motywacje nazwać. Dzięki temu zrozumiesz swoje wybory i zrozumiesz, dlaczego.

Dzięki odkryciu swojego kodu motywacji przestaniesz się bać przyszłości i będziesz potrafił ją zaprojektować.

Czy jesteś już na to gotowy?

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Z rodziną najlepiej na zdjęciach

Podczas zajęć uczniowie uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą prawa rodzinnego. Uczniowie po zakończonych zajęciach będą wiedzieli, co reguluje prawo rodzinne, będą potrafili wymienić przesłanki wymagane do zawarcia małżeństwa, wskazać jakie są prawa i obowiązki małżonków względem siebie oraz wymienić przeszkody małżeńskie. Uczniowie dowiedzą się także, co kryje się pod pojęciem “władza rodzicielska”, poznają podstawowe prawa i obowiązki rodziców względem dzieci i odwrotnie, a także poznają przesłanki związane z otrzymywaniem świadczeń alimentacyjnych. Warsztaty będą przeprowadzone w atrakcyjnej formie z użyciem wielu metod mającym na celu ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy, tj. np. burza mózgów, kazusy, tabela, praca z przepisami itd.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Prawo administracyjne do grobowej deski

: Czy cmentarz może znajdować się na nieogrodzonym terenie? Komu przysługuje prawo do pochowania zmarłego? W jaki sposób zostają pochowani marynarze przebywający na morzu pełnym? Czy przy każdej czynności dokonywanej w postepowaniu administracyjnym musisz obowiązkowo korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? Na te i wiele innych interesujących pytań odpowiemy sobie wspólnie w trakcie lekcji dotyczącej podstawowych zagadnień prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cmentarnego. Podczas zajęć skupimy się przede wszystkim na przedstawieniu powyższych zagadnień w formie warsztatowej, dzięki której uczniowie sami w trakcie przygotowanych przez nas ćwiczeń zobaczą jak wiele sami potrafią wywnioskować z treści przepisów prawnych. Zajęcia zostaną przeprowadzone przy użyciu wielu różnorodnych metod dydaktycznych takich jak: interaktywne mini wykłady, uzupełnianie grafu, mini scenki, kazusy oraz krzyżówka. Po zakończonej lekcji uczniowie będą wiedzieli jak: scharakteryzować prawo administracyjne i postepowanie administracyjne, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego, scharakteryzować podstawy prawa cmentarnego. Zdobędą także konkretne umiejętności, dzięki którym będą umieli: wskazać podstawowe uprawnienia strony względem organów administracji publicznej, podać przykłady stosunku administracyjnoprawnego oraz stosunku cywilnoprawnego, scharakteryzować podstawowe zasady rządzące postępowaniem administracyjnym, a także wskazać podstawowe zasady prawa cmentarnego.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

 • pon., 2022-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Media Literacy and Knowledge

The workshop will provide information to young-high school students (12-16) in Poland to understand media information and why fake news are constructed and spread by media and content providers, bloggers and to make them aware of the negative consequences of spreading fake news/false information while consuming media messages both online and offline.

Also, this will take the form of a lecture for these young learners through the workshop games, the participants will get in the shoes of unscrupulous media and information providers, helping them to be more critical when accessing and analyzing information.

In this lecture, the five key concepts will be explained to the target audience.

Key Concept #1: All Media Messages Are "Constructed"

Key Concept #2: Media Messages Shape Our Perceptions of Reality

Key Concept #3: Different Audience, Different Understanding of the Same Message

Key Concept #4: Media Messages Have Commercial Implications

Key Concept #5: Media Messages Embed Points of View

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie i w jaki sposób uregulowane zostały zadania i cele instytucji jaką jest policja oraz jakie działania podejmowane są przez funkcjonariuszy, a także jakie są podstawowe granice uprawnień policjanta w kontakcie z obywatelem. Ponadto, uczniowie zyskają wiedzę dotyczącą granic wieku w odniesieniu do odpowiedzialności karnej, a także wyjątków dotyczących tych granic. Uczniowie dowiedzą się też czym jest demoralizacja, a także zdobędą podstawową wiedzą odnośnie postępowania w sprawach nieletnich i aktu prawnego regulującego tę tematykę. Warsztaty będą przeprowadzone w atrakcyjnej formie z użyciem wielu metod mającym na celu ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy, tj. np. burza mózgów, kazusy, tabela, praca z przepisami itd.

 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

 • pon., 2022-09-26 12:00
 • czw., 2022-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Od przestępstwa do ukarania, czyli podstawy prawa karnego

Lekcja obejmuje następujące aspekty: definicja przestępstwa, różnice między zbrodnią a występkiem, formy stadialne i formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Uczniowie będą zajmowali się: podawaniem skojarzeń ze słowem,,przestępstwo” (tzw.,,burza mózgów”), budowaniem własnej definicji przestępstwa na podstawie podanych skojarzeń, porównywaniem zbrodni z występkiem, rozwiązywaniem kazusów (czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zbrodnią, czy z występkiem?), dopasowywaniem form stadialnych oraz form zjawiskowych popełnienia przestępstwa do otrzymanych kazusów. Każde merytoryczne ćwiczenie do rozwiązania przez uczniów zostanie poprzedzone mini wykładem prowadzących, który będzie zawierał najważniejsze informacje na dany temat, które przydadzą się do wykonania danego ćwiczenia. Przykładowo - przed podaniem różnic między zbrodnią a występkiem, uczniowie usłyszą mini wykład będący ustnym porównaniem obu typów przestępstwa, przed dopasowywaniem form popełnienia przestępstwa uczniowie usłyszą mini W, w którym dowiedzą się, że istnieje przygotowanie, usiłowanie i dokonanie (formy stadialne) oraz sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo (formy zjawiskowe) oraz dowiedzą się, na czym każda forma popełnienia przestępstwa w skrócie polega. Dopiero tak zdobyta wiedza pozwoli uczniom na poprawne rozwiązanie przydzielonych im zadań. Zajęcia będą skupiały się głównie na pracy w grupach, jednak nie zabraknie też pracy indywidualnej. Uczniowie otrzymają wydrukowane kazusy oraz wybrane przepisy z kodeksu karnego, a także materiał pomocniczy do kazusów z form zjawiskowych. Zwieńczeniem zajęć będzie Kahoot składający się z 10 pytań podsumowujących wiedzę zdobytą podczas całej lekcji.

 • pon., 2022-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Jak naprawić nieudane zakupy czyli prawo ochrony konsumentów

Lekcja ma na celu przybliżyć uczestnikom instytucje prawne funkcjonujące w obrocie konsumenckim ze szczególnym naciskiem na umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Zajęcia będą polegały na teoretycznym opisaniu tych konstrukcji oraz ich przećwiczeniu w postaci rozwiązywaniu kazusów. Druga część zajęć będzie polegała na przybliżeniu uczestnikom uprawnień przysługujących im w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Dodatkowo zaprezentowane zostanie zagadnienie klauzul niedozwolonych oraz systemu kontroli abuzywności.

 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez państwa członkowskie UE

Celem wykładu będzie przedstawienie i omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły zostać uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za usprawiedliwione ograniczenie swobód Rynku Wewnętrznego. Wykład oparty będzie przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wypracował zasady oceny takich środków pod kątem ich dopuszczalności. Omówione zostaną również: pojęcie Rynku Wewnętrznego, zakres swobód Rynku Wewnętrznego, a także dwie podstawowe zasady, na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej i w oparciu o które dokonuje się oceny legalności krajowych środków ograniczających – zasada proporcjonalności i zasada niedyskryminacji. Wykład skierowany do starszych klas licealnych.

 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie w Design Thinking

Jak nauczyć się szybko rozwiązywać problemy? Jak podejść z energią do wyzwań, jakie stawia nam życie? Jak wykorzystać to, co ma się pod ręką, w nowy i zaskakujący sposób?

Odkryj metodę Design Thinking i naucz się myśleć jak projektant.

Podczas tej otwartej lekcji poznasz metodę rozwiązywania problemów, którą będziesz mógł wykorzystać w nauce, pracy własnej i w każdej domenie swojego życia.

Zobaczysz, że częścią rozwiązania każdego problemu jest najpierw jego zdefiniowanie. Aby do tego doszło należy zrozumieć szeroki kontekst oraz to, dla kogo projektujesz.

Dzięki tej lekcji poznasz narzędzia i sposób myślenia projektantów, który zmieni Twój sposób pracy.

Zyskasz nowe umiejętności, wiarę we własne siły i nauczysz się pracować zespołowo. Nauczysz się szybko działać, przechodzić od pomysłu do prototypowania i kreatywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Zobaczysz jak ważne jest umiejętne zadawanie pytań, słuchanie i obserwowanie.

Zobaczysz, jak niewiele potrzeba by doprowadzić do przeformatowania problemu i jego szybkiego rozwiązania.

Dzięki metodzie Design Thinking zaczniesz myśleć jak projektant a poznane narzędzia będziesz mógł wykorzystać w nauce i szkole oraz w pracy własnej w domu i Pracy przez duże P.

 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Potrafię rozumieć innych

Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu różnych wyzwań i trudności. Czasem dotyczą one zdrowia, sprawności, innym razem warunków życiowych. W jaki sposób takie sytuacje oddziałują na funkcjonowanie osoby? Czy jest to źródło przygnębienia i spadku jakości życia czy przeciwnie – wzrostu osobowego i rozwoju? Wiele zależy od wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, samej osoby, która doświadcza trudności ale przede wszystkim od właściwego wsparcia profesjonalnego. Zapraszam Cię na zajęcia, w których dowiesz się:

• jak przyjąć perspektywę osoby będącej w trudnej sytuacji i na czym polega pełna i profesjonalna pomoc,

• kto należy do zespołu terapeutów i jakie posiada kompetencje pomocowe,

• jakie aktualnie profesje należą do pożądanych ze względu na swoje innowacyjne podejście.

Może zainspirujesz się wspieraniem innych i w przyszłości zechcesz też należeć do grona terapeutów. Zapraszam!

 • wt., 2022-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Opakowania kompostowalne – przyszłość czy niszowe produkty?

W ramach lekcji uczniowie poznają opakowania kompostowalne oraz możliwości zastąpienia nimi tradycyjnych opakowań plastikowych. Pokażemy, dlaczego te opakowania są przyjazne dla środowiska naturalnego. Przedstawimy proces cyklu życia opakowania od pomysłu projektanta do etapu segregowania i kompostowania opakowań w przydomowych kompostownikach lub kompostowniach przemysłowych. Pokażemy, w jaki sposób są oznaczane opakowania kompostowalne i jak je można odróżnić od innych. Wyjaśnimy, w jaki sposób od najmłodszych lat możemy wspierać środowisko naturalne, wybierając produkty w opakowaniach kompostowalnych. Pokażemy także nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pomagają w edukacji dzieci i młodzieży poprzez zabawę i grę, wspierają w trakcie zakupów oraz pomagają we właściwej segregacji odpadów. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z przykładami opakowań kompostowalnych, obejrzeć krótkie filmy. Zajęcia będą stanowiły element edukacji ekologicznej w tym umiejętności właściwej segregacji odpadów i wiedzy nt. możliwości kompostowania wybranych opakowań. Będą miały także wpływ na zainicjowanie ekologicznej przedsiębiorczości młodzieży – od projektowania opakowań produktów po zamknięcie ich cyklu życia w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

 • wt., 2022-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Protokół dyplomatyczny- relikt przeszłości- czy nadal ważny instrument

Wprowadzeniem do zajęć będzie poznanie drogą głosowania stanowiska uczestników zajęć w kwestii: czy protokół dyplomatyczny to zestaw zmurszałych i przez nikogo nie stosowanych zasad, czy też – nie sposób wyobrazić sobie stosunków międzynarodowych bez obowiązywania i stosowania reguł protokolarnych. Ponadto omówione zostaną zagadnienia: - Dlaczego doszło do powstania protokołu dyplomatycznego? - Ewolucja protokołu. - Zasady uznawania przez państwo przyjmujące – dyplomatów państw obcych za persona nongrata. - Czy dyplomata akredytowany w danym kraju może interesować się życiem politycznym , gospodarczym i kulturalnym oraz sprawami wojskowymi? - Zagadnienie komunikowania się w dyplomacji i stosowania różnych instrumentów – z wizytówkami włącznie. Na zakończenie zajęć – przeprowadzone zostanie głosowanie nad ich główną tezą: protokół to relikt przeszłości - czy też nie? Zobaczymy czy wykład i dyskusja wpłynęła na zmianę stanowiska wobec znaczenia protokołu dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

 • wt., 2022-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Sport osób niepełnosprawnych – wyczyn czy rehabilitacja?

Sport osób niepełnosprawnych przeszedł w ostatnich 20 latach olbrzymią metamorfozę. Początkowo traktowany był jako forma rehabilitacji lecz z czasem przeistoczył się w sport profesjonalny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mają możliwość uprawiania niemal wszystkich dyscyplin sportu które są dostępne dla osób pełnosprawnych. Współzawodnictwo w sporcie niepełnosprawnych odbywa się na każdym możliwym poziomie: regionalnym, narodowym oraz paraolimpijskim. Technologia wspomagająca oraz rozwój metod treningowych sprawia, iż poziom współzawodnictwa stale rośnie, a niepełnosprawni sportowcy rywalizują razem z pełnosprawnymi. Aktualnie sportowcy z niepełnosprawnością mogą rywalizować na Igrzyskach Paraolimpijskich w 22 letnich i 6 zimowych dyscyplinach sportu. Od wielu lat Igrzyska Paraolimpijskie odbywają się w tym samym roku i na tych samych obiektach co olimpijskie, ciesząc się wielkim zainteresowaniem kibiców oraz coraz większym mediów.

W przypadku wielu osób niepełnosprawnych sport stał się ich sposobem na życie. Zawodnicy w wielu dyscyplinach mają możliwość uprawiania sportu na poziomie zawodowym na wzór sportowców pełnosprawnych. Sport to również naturalne środowisko integracji osób pełno – i niepełnosprawnych, jest jej bardzo ważnym środkiem. Niepełnosprawni sportowcy oraz ich sukcesy osiągane na zawodach najwyższej rangi, motywują do podejmowania aktywności fizycznej innych niepełnosprawnych. Pokazują im że ciężką pracą oraz wytrwałością w dążeniu do celu można osiągnąć sukces w sporcie, który może mieć realne przełożenie na sukcesy odnoszone w życiu. Dla pełnosprawnych są dowodem na to że ograniczenia istnieją tylko w nas samych!

 

 • wt., 2022-09-27 12:30
Lekcja festiwalowa Prawo cywilne w koszyku czyli paragrafy na zakupach

Odklejona podeszwa w nowym bucie. Uszkodzona przesyłka kurierska. Popsute słuchawki. Co oznaczają w praktyce: zdolność do czynności prawnych, rękojmia, gwarancja, zawieranie umowy na odległość.

 • śr., 2022-09-28 09:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Prawo cywilne w koszyku czyli paragrafy na zakupach

Odklejona podeszwa w nowym bucie. Uszkodzona przesyłka kurierska. Popsute słuchawki. Co oznaczają w praktyce: zdolność do czynności prawnych, rękojmia, gwarancja, zawieranie umowy na odległość.

 • śr., 2022-09-28 09:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Co tam w trawie piszczy? Podstawy prawa prasowego

Wolność prasy jest jednym z podstawowych praw człowieka. W Polsce jest ona regulowana ustawą Prawo prasowe, a także samą Konstytucją RP oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. Wolność prasy nie jest jednak prawem absolutnym. Wprowadzono określone ograniczenia celem ochrony takich wartości jak godność człowieka czy prawda. Prawo prasowe przewiduje określone prawa dziennikarzy, pozwalające im na swobodną pracę bez zewnętrznych nacisków. Ustawa przewiduje także obowiązki, których przestrzeganie gwarantuje rzetelność i uczciwość. Ważnym pojęciem na gruncie prawa prasowego jest pojęcie autoryzacji, która jest przedmiotem wielu dyskusji. Dla zapewnienia rzetelności dziennikarskiej wprowadzono instytucję sprostowania prasowego, które służy wyjaśnieniu nieścisłej lub nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym. Prawo do sprostowania ma każda osoba, której dotyczy taka informacja – tą osobą może być każdy z nas. Ustawa reguluje tryb, w którym można żądać sprostowania.

 • śr., 2022-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI w. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach. Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania mówców.

 • śr., 2022-09-28 11:00
 • czw., 2022-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Jak się dobrze komunikować z innymi?

Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki któremu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby. Komunikowanie się to złożony proces wymagający zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy, odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki. Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to nie lada wyzwanie. Dobra komunikacja interpersonalna to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać ze sobą w sposób otwarty. Taka komunikacja kształtuje prawidłowe relacje między ludźmi, sprzyja przyjaźni, pomaga w podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a także zapobiega bądź pozwala na przemyślane rozwiązywanie konfliktów. Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Cele szkolenia:

• Zapoznanie i przybliżenie form komunikacji, utrudnień i innych barier komunikacyjnych.

• Uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się

• Przedstawienie znaczenia niewerbalnych komunikatów

•Zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych.

• Uzmysłowienie silnego powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.

• Rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi

• Rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych

 • śr., 2022-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI w. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach. Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania mówców.

 • śr., 2022-09-28 11:00
 • czw., 2022-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Prawo cywilne w koszyku czyli paragrafy na zakupach

Odklejona podeszwa w nowym bucie. Uszkodzona przesyłka kurierska. Popsute słuchawki. Co oznaczają w praktyce: zdolność do czynności prawnych, rękojmia, gwarancja, zawieranie umowy na odległość.

 • śr., 2022-09-28 09:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

 • pon., 2022-09-26 12:00
 • czw., 2022-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Kilka słów o nieopłacalności popełniania przestępstw: nowoczesne rozwiązania prawne

Na poziomie prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego opracowano szeroki wachlarz nowoczesnych reakcji prawnych wspierających dyrektywę nieopłacalności popełniania przestępstw. Działanie tej dyrektywy zależy nie tylko od stosowania dostępnych narzędzi prawnych przez organy wymiaru sprawiedliwości, ale także od upowszechnienia wśród społeczeństwa wiedzy o majątkowych konsekwencjach zaangażowania w działalność przestępczą. Istotne jest także upowszechnienie wiedzy o tym, że pokrzywdzenie przestępstwem nie dotyczy tylko konkretnych jednostek, ale także całych grup społecznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przestępstw bez konkretnej ofiary, negatywnie wpływających na życie społeczne. W nowoczesnych rozwiązaniach prawnych mających na celu pozbawienie nielegalnych aktywów, związek korzyści z przestępstwem jest rozluźniony, ustala się go za pomocą konstrukcji domniemań prawnych, które pozwalają uznać dane aktywa za powiązane z przestępstwem, mimo braku bezpośrednich dowodów potwierdzających taki związek. Może w ten sposób dochodzić do zajęcia lub pozbawienia korzyści z przestępstwa także osób trzecich, nie zaangażowanych bezpośrednio w działalność przestępczą, na które sprawca przeniósł dane aktywa. Celem lekcji jest omówienie możliwych konsekwencji majątkowych zaangażowania w działalność przestępczą.

 • pt., 2022-09-30 10:00
Lekcja festiwalowa Od niezadowolenia do protestu: społeczne rezultaty indywidualnych zachowań

Jak to się dzieje, że niezadowolenie społeczne czasem prowadzi do protestów, a czasami nie dzieje się zupełnie nic? Bywa tak, że wielu niezadowolonych obywateli po prostu siedzi w domu, podczas gdy w innych przypadkach niewielki incydent może doprowadzić do ogromnych strajków. Aby zrozumieć jak to możliwe, zaczniemy od opowieści o czterech małych wyimaginowanych wioskach, których mieszkańcy ku swemu niezadowoleniu dowiedzieli się właśnie, że przez ich powiat ma prowadzić hałaśliwa autostrada.

W czasie warsztatów przejdziemy wspólnie przez bardzo prosty model powstawania protestu i sprawdzimy, w jaki sposób zachowania indywidualne prowadzą do nieoczekiwanych rezultatów na poziomie społecznym.

Przyjrzymy się przede wszystkim temu, jak demonstracje powstają i jak nieoczywiste może być powiązanie między postawami niezadowolonych mieszkańców a rezultatem w postaci protestu. To ćwiczenie będzie pretekstem do tego, żeby zrozumieć lepiej dynamikę działań zbiorowych i zwrócić uwagę na interesujące własności różnych złożonych procesów grupowych.

Warsztat został opracowany w oparciu o materiały z realizowanego przez prowadzące projektu Action for Computational Thinking in Social Sciences (actiss-edu.eu). W trakcie projektu, finansowanego w ramach programu Erasmus+, zespół ekspertów z Warszawy, Groningen i Berlina opracował szereg otwartych kursów online i materiałów edukacyjnych wprowadzających uczestników w świat modelowania i symulacji społecznych. Materiały są ogólnodostępne, więc zainteresowani będą mogli już po warsztacie skorzystać z różnych kursowych materiałów, np. filmów na YouTube.

 • pt., 2022-09-30 11:00

©2022 Festiwal Nauki