wiedza o społeczeństwie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Finanse to handel obietnicami

Od 1945 roku możemy w globalnym żuciu gospodarczym wymienić dwa okresy, lata 1945 - 1970 - złoty okres rozwoju gospodarki rynkowej, lata po 1970 r. - euforyczny rozwój gospodarki rynkowej. Buta, chciwość, marginalizowanie znaczenia ryzyka w naszych decyzjach doprowadziły do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Czym są finanse - Finanse, to handel obietnicami. W tym handlu występują konfuzje poznawcze: element obietnicy, zaufanie, finansjalizacja życia gospodarczego, excelizacja życia, nieliczenie się z efektami. Kryzys doradztwa finansowego, doradcy stają się coraz bardziej sprzedawcami, niż ekspertami merytorycznymi. Rozwój rynków finansowych - najbardziej spektakularne zjawisko przełomu XX i XXI wieku. Finanse behawioralne, neurofinanse, finanse kulturowe, mikrofinanse, finanse współdzielenia.

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Jak tworzy się elita klasowa – kilka słów o nieuchronności hierarchii i struktury społecznej

W każdej zbiorowości ludzkiej powstaje elita. Jest nią najczęściej wybrana grupa ludzi, której przypisuje się prestiż, władzę lub posiadanie innych szczególnych atrybutów. Szkolna klasa nie jest wolna od procesów wpływających na tworzenie hierarchii w grupie. Jest ona mikrospołeczeństwem, w którym, jak w soczewce, skupiają się najsilniej procesy społeczne i społeczno-psychologiczne. Każda zorganizowana zbiorowość  wytwarza strukturę społeczną (w tym elitę), która oddziałuje na jednostki, będące częścią tej zbiorowości. Na pozór struktura ta jest niewidoczna, ale jako członkowie różnych społeczności, silnie odczuwamy jej istnienie. Strukturę społeczną doświadczamy szczególnie wtedy, kiedy chcielibyśmy coś zrobić na forum klasy, ale wiemy, że takie zachowanie mogłoby spotkać się z niechęcią naszych kolegów i koleżanek. Podobnie jest z hierarchią społeczną, jej istnienie w każdej zbiorowości zdaje się być nieuniknione. Pozycję klasową ucznia i uczennicy może wyznaczać wspomniany prestiż, ale też popularność w klasie, oceny z przedmiotów, czy też posiadanie ekskluzywnych (drogich) przedmiotów, które są atrybutami pozycji społecznej. Lekcja ta będzie  okazją do przedstawienia procesów socjologicznych, zachodzących w obrębie klasy. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach będą mogli dokonać samorefleksji na temat własnej grupy klasowej oraz odnieść omówione zjawiska do innych kontekstów społecznych, w których tworzona jest elita, hierarchia i struktura społeczna, poprzez dyskusję i ćwiczenie.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Wstęp do historii rodzinnej, czyli jak rozpocząć szukanie swoich żydowskich przodków

Od 25 lat Dział Genealogii ŻIH zajmuje się historią rodzin żydowskich w Polsce. Pomagają odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady rodziny, a także połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata. Podczas wykładu Dział Genealogii podpowie jak stawiać pierwsze kroki w szukaniu swoich żydowskich korzeni. Od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, jakie źródła opowiedzą nam więcej o naszych przodkach.

Spośród tych kontaktujących się z Działem, większość to Żydzi z różnych stron świata, którzy pewni są swojej żydowskiej tożsamości. Szukają informacji o przeszłości, próbując uzupełnić luki w przekazach rodzinnych. Chcą dowiedzieć się więcej na temat kraju swojego pochodzenia, zdobyć informacje o dalszych krewnych.

Kontaktują się z nami też osoby mieszkające w Polsce, które chcą odnaleźć lub potwierdzić żydowskie korzenie.

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze

Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając), będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?

 • pon., 2021-09-20 10:30
Lekcja festiwalowa Jak tworzy się elita klasowa – kilka słów o nieuchronności hierarchii i struktury społecznej

W każdej zbiorowości ludzkiej powstaje elita. Jest nią najczęściej wybrana grupa ludzi, której przypisuje się prestiż, władzę lub posiadanie innych szczególnych atrybutów. Szkolna klasa nie jest wolna od procesów wpływających na tworzenie hierarchii w grupie. Jest ona mikrospołeczeństwem, w którym, jak w soczewce, skupiają się najsilniej procesy społeczne i społeczno-psychologiczne. Każda zorganizowana zbiorowość  wytwarza strukturę społeczną (w tym elitę), która oddziałuje na jednostki, będące częścią tej zbiorowości. Na pozór struktura ta jest niewidoczna, ale jako członkowie różnych społeczności, silnie odczuwamy jej istnienie. Strukturę społeczną doświadczamy szczególnie wtedy, kiedy chcielibyśmy coś zrobić na forum klasy, ale wiemy, że takie zachowanie mogłoby spotkać się z niechęcią naszych kolegów i koleżanek. Podobnie jest z hierarchią społeczną, jej istnienie w każdej zbiorowości zdaje się być nieuniknione. Pozycję klasową ucznia i uczennicy może wyznaczać wspomniany prestiż, ale też popularność w klasie, oceny z przedmiotów, czy też posiadanie ekskluzywnych (drogich) przedmiotów, które są atrybutami pozycji społecznej. Lekcja ta będzie  okazją do przedstawienia procesów socjologicznych, zachodzących w obrębie klasy. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach będą mogli dokonać samorefleksji na temat własnej grupy klasowej oraz odnieść omówione zjawiska do innych kontekstów społecznych, w których tworzona jest elita, hierarchia i struktura społeczna, poprzez dyskusję i ćwiczenie.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez państwa członkowskie UE

Celem wykładu będzie przedstawienie i omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły zostać uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za usprawiedliwione ograniczenie swobód Rynku Wewnętrznego. Wykład oparty będzie przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wypracował zasady oceny takich środków pod kątem ich dopuszczalności. Omówione zostaną również: pojęcie Rynku Wewnętrznego, zakres swobód Rynku Wewnętrznego, a także dwie podstawowe zasady, na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej i w oparciu o które dokonuje się oceny legalności krajowych środków ograniczających – zasada proporcjonalności i zasada niedyskryminacji. Wykład skierowany do starszych klas licealnych.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne Demokracja i obywatelskie zaangażowanie

Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne... Demokracja i obszary obywatelskiego zaangażowania

Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że obowiązującym wzorcem współczesnego państwa stał się system demokratyczny, a spór o jego kształt jest jednym z najbardziej ożywczych w dziejach myśli politycznej. Demokracja przeżywała i przeżywa chwile lepsze i gorsze, a w centrum uwagi zawsze pozostaje obywatel. Jednym ze skutków kryzysu demokracji, a mówiąc ściślej: systemu demokratycznego w takim kształcie, w jakim funkcjonuje on obecnie, jest postulat zwiększenia partycypacji obywateli w procesach politycznych m. in. za pomocą różnych środków demokracji bezpośredniej.

„[...] jeśli demokracja jest sposobem zbiorowego działania, jej wszystkie reformy powinny iść w jednym zasadniczym kierunku: oddania kontroli nad działaniem tym, którzy je przeprowadzają i których ono dotyczy. Chodzi o kontrolę realną, a nie dokonującą się w domniemany sposób za pośrednictwem przedstawicieli” (Jan Sowa 2008: 449–450).

Proces aktywności obywatelskiej rodzi wiele pytań, m. in.:

 • Czy partycypacja to obowiązek, czy prawo (uprawnienie)?
 • Czy powinno to być uprawnienie jednostkowe, czy grupowe?
 • Jakie są relacje pomiędzy pośrednim a bezpośrednim udziałem obywateli w życiu państwa?
 • Które formy partycypacji obywatelskiej są najbardziej skuteczne?
 • Jakie są zalety oraz wady charakteru rozstrzygnięć – wiążących bądź konsultacyjnych?
 • Ale chyba najważniejsze: Czy mogę mieć realny wpływ na rządzenie i na jakim poziomie wydaje się on najbardziej dostrzegalny?

Świadomość możliwości oraz poziom obywatelskiego zaangażowania nie są dla młodego człowieka zagadnieniami abstrakcyjnymi. Z demokratycznymi metodami spotyka się już na poziomie wyborów do samorządu szkolnego. Debaty i dyskusje poświęcone tym zagadnieniom służą przybliżeniu środków oraz ożywieniu wyobrażeń obywatelskich młodzieży, która wchodząc w wiek dorosłości rozszerza sposobność społecznego oddziaływania.

 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Finanse osobiste

Finanse osobiste, czyli co każdy powinien wiedzieć o ważnej lecz zapomnianej części życia. Oszczędzać czy inwestować? Czy to jedno i to samo? Jak patrzeć na swoje wpływy i wydatki. W co lokować swoje oszczędności.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach. Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania mówców.

 • wt., 2021-09-21 11:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję?

Stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dłuższym czasie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii. Strategie te pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania, jaki jest najlepszy sposób konkurowania na danym rynku oraz jakimi metodami tworzyć przewagę konkurencyjną. Na zajęciach wyjaśnione zostanie pojęcie przewagi konkurencyjnej oraz przedstawione zostaną modelowe strategie konkurencji Potera: przywództwo kosztowe, dyferencjacja oraz koncentracja, a także strategia zintegrowana, koncepcja zegara strategicznego Bowmana oraz strategia błękitnego oceanu Mauborgne i Chana. Każda ze strategii zostanie scharakteryzowana, omówione zostaną źródła przewagi poszczególnych strategii oraz czynniki determinujące ich wybór, wyjaśniony zostanie mechanizm ich stosowania oraz warunki powodzenia i ograniczenia. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady firm stosujących powyższe strategie, min. Ford Motor Company, Biedronka, Lidl, Ryanair, Emirates Airline, Bugatti, Red Bull, Marwit, Ikea, Cirque du Soleil, zostaną przedstawione ich porównania, omówione zostaną ich zalety i ograniczenia.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Design Thinking - myślenie projektowe dla innowatora

Żeby być innowacyjnym warto znać design thinking i jego zastosowanie w projektowaniu oraz wdrażaniu innowacji w różnych aspektach życia. Podstawą są interdyscyplinarne zespoły projektowe, które rozwiązują wyzwania z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. To nowe podejście do rozwiązywania problemów i nowy sposób nauki dla każdej osoby, niezależnie od wieku i zainteresowań.

 • wt., 2021-09-21 12:00
Lekcja festiwalowa Uwaga reklamy

Codziennie do nas dociera kilkaset komunikatów reklamowych. Większość z nich nie zauważamy. Specjaliści od reklamy wiedzą, jak przyciągnąć naszą uwagę, stosują różne techniki, aby dotrzeć do odbiorcy. Te "sztuczki" warto znać, żeby wiedzieć jak być odpornym na działanie komunikatów reklamowych w różnych mediach. Warsztat pomoże Ci być świadomym odbiorcą reklamy.

 • wt., 2021-09-21 13:00
Lekcja festiwalowa "Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie

Podczas lekcji uczestnicy będą mogli się zapoznać z działalnością gmin, miast, powiatów i województw. W pierwszej części omówiona zostanie struktura samorządu terytorialnego: czym jest gmina, powiat i województwo. Co to oznacza, że samodzielnie podejmują decyzje i na własną odpowiedzialność. Dalej omówione zostaną organy samorządowe i udzielona zostanie odpowiedź na pytania kim jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, starosta, czy marszałek województwa. W jaki sposób są wybierani, o czym decydują i czym się zajmują. W drugiej części omówione zostaną zadania poszczególnych szczebli samorządu i co wynika z tego, że zarządzają drogami, szkołami, szpitalami, boiskami, muzeami. Jak planują przestrzeń, sieci tramwajowe i autobusowe, a także nowoczesną infrastrukturę i działania proekologiczne. W ostatniej części przedstawione zostaną formy i możliwości zaangażowania się w działalność samorządu, takie jak rady dzielnic i organy doradcze, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy konsultacje społeczne. Pokazane zostanie w jaki sposób działają te narzędzia i jak dzięki nim każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kształt jego najbliższej okolicy i małej ojczyzny.

 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Jak się dobrze komunikować z innymi?

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.

(Brian Tracy) 

Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki któremu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam  od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby. Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki. Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to nie lada wyzwanie. Dobra komunikacja interpersonalna to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać ze sobą w sposób otwarty. Taka komunikacja kształtuje prawidłowe relacje między ludźmi, sprzyja przyjaźni, pomaga w podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a także zapobiega bądź pozwala na przemyslane rozwiązywanie konfliktów. Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Celem szkolenia będzie:

 • Zapoznanie i przybliżenie różnorodnych form komunikacji, utrudnień i barier komunikacyjnych.
 • Uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się
 • Przedstawienie znaczenia niewerbalnych komunikatów
 • Zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych.
 • Uzmysłowienie silnego powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.
 • Rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Jak się relaksować? Techniki i tajniki relaksacji

Czym jest relaksacja? Jak się zrelaksować? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o różnych technikach relaksacji oraz ich możliwościach w redukowaniu stresu.

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne Demokracja i obywatelskie zaangażowanie

Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne... Demokracja i obszary obywatelskiego zaangażowania

Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że obowiązującym wzorcem współczesnego państwa stał się system demokratyczny, a spór o jego kształt jest jednym z najbardziej ożywczych w dziejach myśli politycznej. Demokracja przeżywała i przeżywa chwile lepsze i gorsze, a w centrum uwagi zawsze pozostaje obywatel. Jednym ze skutków kryzysu demokracji, a mówiąc ściślej: systemu demokratycznego w takim kształcie, w jakim funkcjonuje on obecnie, jest postulat zwiększenia partycypacji obywateli w procesach politycznych m. in. za pomocą różnych środków demokracji bezpośredniej.

„[...] jeśli demokracja jest sposobem zbiorowego działania, jej wszystkie reformy powinny iść w jednym zasadniczym kierunku: oddania kontroli nad działaniem tym, którzy je przeprowadzają i których ono dotyczy. Chodzi o kontrolę realną, a nie dokonującą się w domniemany sposób za pośrednictwem przedstawicieli” (Jan Sowa 2008: 449–450).

Proces aktywności obywatelskiej rodzi wiele pytań, m. in.:

 • Czy partycypacja to obowiązek, czy prawo (uprawnienie)?
 • Czy powinno to być uprawnienie jednostkowe, czy grupowe?
 • Jakie są relacje pomiędzy pośrednim a bezpośrednim udziałem obywateli w życiu państwa?
 • Które formy partycypacji obywatelskiej są najbardziej skuteczne?
 • Jakie są zalety oraz wady charakteru rozstrzygnięć – wiążących bądź konsultacyjnych?
 • Ale chyba najważniejsze: Czy mogę mieć realny wpływ na rządzenie i na jakim poziomie wydaje się on najbardziej dostrzegalny?

Świadomość możliwości oraz poziom obywatelskiego zaangażowania nie są dla młodego człowieka zagadnieniami abstrakcyjnymi. Z demokratycznymi metodami spotyka się już na poziomie wyborów do samorządu szkolnego. Debaty i dyskusje poświęcone tym zagadnieniom służą przybliżeniu środków oraz ożywieniu wyobrażeń obywatelskich młodzieży, która wchodząc w wiek dorosłości rozszerza sposobność społecznego oddziaływania.

 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Czy uczniowie mogą strajkować? Przygotowujemy protest uczniowski

Znów wyszli na ulice! Robotnicy strajkują! W niedzielę odbędzie się protest klimatyczny! Protest, strajk – słowa te często pojawiają się w internecie i telewizji. Co to jest protest społeczny i strajk? Czym się różnią? Jak przygotować skuteczny protest i strajk? Czy uczennice i uczniowie mogą strajkować? 
Zapraszam na warsztat, na którym porozmawiamy o tym, czym jest protest i strajk, czemu służą strajki, jak zorganizować skuteczny protest. Podczas spotkania zaprojektujemy też protest szkolny organizowany przez uczniów i uczennice. 

 • śr., 2021-09-22 11:00
 • pt., 2021-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Jak się dobrze komunikować z innymi?

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.

(Brian Tracy) 

Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki któremu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam  od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby. Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki. Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to nie lada wyzwanie. Dobra komunikacja interpersonalna to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać ze sobą w sposób otwarty. Taka komunikacja kształtuje prawidłowe relacje między ludźmi, sprzyja przyjaźni, pomaga w podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a także zapobiega bądź pozwala na przemyslane rozwiązywanie konfliktów. Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Celem szkolenia będzie:

 • Zapoznanie i przybliżenie różnorodnych form komunikacji, utrudnień i barier komunikacyjnych.
 • Uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się
 • Przedstawienie znaczenia niewerbalnych komunikatów
 • Zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych.
 • Uzmysłowienie silnego powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.
 • Rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Stres - jak sobie z nim radzić

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, który istotnie wpływa na funkcjonowanie w każdym aspekcie. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą istoty stresu i tego jak się przejawia. Zapoznają się także z możliwościami radzenia sobie ze stresem.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Zwrot ku zielonej energii

W ramach zajęć poruszona zostanie tematyka związana z transformacją energetyczną czyli przejściem od energetyki emisyjnej w kierunku ekologicznych źródeł energii. W ramach tego obszaru tematycznego poruszone zostaną takie kwestie jak ochrona klimatu, ekonomika wytwarzania energii elektrycznej oraz uwarunkowania na rynkach energii wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej UE.

 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa One Nation, Indivisible? Co wyniki wyborów prezydenckich mówią nam o współczesnej Ameryce?

Zgodnie z uświęconą przez tradycję formułą Amerykanie deklarują, że są „jednym, niepodzielnym narodem”. W rzeczywistości jednak współczesne społeczeństwo amerykańskie jest niezwykle różnorodne i pod wieloma względami spolaryzowane. Podziały i konflikty ujawniają się szczególnie wyraźnie w czasie kampanii i wyborów prezydenckich. Analizując autentyczne materiały źródłowe, mapy i teksty kultury, odkryjemy wspólnie, o co i jak kłócą się Amerykanie, a każdy uczestnik wyrobi sobie własne zdanie o tym, kto ma rację.

 • czw., 2021-09-23 09:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Szklany labirynt – kobiety w organizacjach

Celem wykładu jest pokazanie obecnych przeciwności i barier, z którymi mierzą się kobiety na różnych szczeblach kariery: od rekrutacji po osiąganie wysokich stanowisk zarządczych.

Wykład rozpocznie prezentacja podstawowych statystyk dotyczących nierówności płci na rynku pracy, w organizacjach i w życiu domowym. Przedstawione zostaną kluczowe dane, statystyki i miary, aby pokazać obecną sytuację kobiet i jej zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Kolejna część wykładu będzie poświęcona pokazaniu uprzedzeń i stereotypów, które wciąż istnieją w organizacjach i wpływają na pracę zawodową kobiet. Ta część będzie oparta na aktualnych badaniach naukowych związanych z uprzedzeniami i stereotypami płciowymi.

Przedstawione zostaną różne aspekty nierówności płci na różnych poziomach organizacji. Kolejna część wykładu będzie poświęcona pokazaniu korzyści budowania różnorodnych zespołów dla organizacji.

Ostatnią częścią jest przedstawienie najlepszych praktyk organizacji. Omówione będą praktyczne przykłady i rekomendacje, aby pokazać, w jaki sposób organizacje mogą projektować bardziej inkluzywne i równościowe środowisko pracy.

 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Jak śledzą nas media społecznościowe i co z tego wynika?

Rozmawiałeś kiedyś z kolegą o nowej grze na PS a potem recenzja tej gry wyświetliła Ci się na ekranie smartfona? Oglądałaś recenzję nowego produktu na kanale ulubionego influencera a potem reklama tego produktu pojawiała się na wszystkich, odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych? Media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe doskonale wiedzą co i kiedy robisz w sieci. 

Efekty tej wiedzy choć mogą szokować, często przynoszą korzyści użytkownikom internetu. Dzięki temu można znaleźć interesujący daną osobę produkt, promocję na niego, przeczytać ciekawy artykuł czy obejrzeć video. Niestety te same mechanizmy, wpływają dziś na podziały na świecie, zwycięstwa polityków o skrajnych poglądach, a nawet Brexit. Żyjemy w czasach, w których każdy może kreować rzeczywistość. Czy zdajesz sobie sprawę, kto kreuje Twoją? 

Zapraszam na lekcję, podczas, której dowiesz się jakie mechanizmy rządzą dziś światem online i jak stawić im czoła. Póki jeszcze to możliwe. 

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa One Nation, Indivisible? Co wyniki wyborów prezydenckich mówią nam o współczesnej Ameryce?

Zgodnie z uświęconą przez tradycję formułą Amerykanie deklarują, że są „jednym, niepodzielnym narodem”. W rzeczywistości jednak współczesne społeczeństwo amerykańskie jest niezwykle różnorodne i pod wieloma względami spolaryzowane. Podziały i konflikty ujawniają się szczególnie wyraźnie w czasie kampanii i wyborów prezydenckich. Analizując autentyczne materiały źródłowe, mapy i teksty kultury, odkryjemy wspólnie, o co i jak kłócą się Amerykanie, a każdy uczestnik wyrobi sobie własne zdanie o tym, kto ma rację.

 • czw., 2021-09-23 09:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Czym jest populizm? O trudnej sztuce definiowana pojęć w socjologii

Populizm to jedno z „najgorętszych” pojęć politycznych ostatnich lat. Choć jest na ustach wielu komentatorów politycznych, to pozostaje niejasne i niedodefiniowane. Dziennikarze alarmują opinię publiczną w związku z kolejnymi sukcesami populistycznych partii, politycy różnych partii wzajemnie zarzucają sobie populizm, a badacze wciąż zachodzą w głowę na tym, czym populizm właściwie jest i jak go badać. Podczas zajęć uruchomimy wspólnie socjologiczną wyobraźnię, żeby zastanowić się jak rozumieć pojęcie populizmu, jaką rolę odgrywa ono w opisie dzisiejszej polityki i w jakie relacje wchodzi z różnymi innymi pojęciami, takimi jak nacjonalizm czy konserwatyzm. Te rozważania posłużą ogólniejszej refleksji o definiowaniu terminów opisujących zjawiska społeczne. Razem zastanowimy się nad tym, jakie kryteria powinna spełniać dobra definicja i jak skonstruować ją w taki sposób, by dobrze ująć często niezwykle skomplikowaną materię, którą zajmują się socjologowie.

Zajęcia będą miały formę dyskusji, uzupełnionej przez pokaz wycinków z wypowiedzi polityków, żeby zilustrować omawiane zjawiska. 

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Kościół a wolny rynek

Celem lekcji jest przedstawienie fundamentalnych założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii (subiektywizmu, indywidualizmu, indeterminizm, marginalizmu) i uzasadnienie ich fundamentalnego związku z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu słuchacze zostaną zapoznani z nauczaniem papieskim, począwszy od encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, na encyklice „Fratelli tutti” Franciszka i kluczowymi założeniami katolickiej nauki społecznej. Będzie to stanowiło podstawę do analizy współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Socjolog na wojnie

W jaki sposób badania etnograficzne, antropologiczne czy socjologiczne mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu działań wojennych? W jaki sposób już zostały wykorzystane? Kim są socjologowie prowadzący takie badania? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w ramach lekcji.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Lampedusa – włoska „wyspa imigrantów”: czy powinniśmy ich przyjąć do Europy?

Lampedusa to przepiękna wysepka, mały skrawek Włoch u wybrzeży Afryki, co czyni ją upragnionym celem tysięcy imigrantów próbujących dostać się do Europy. Skąd przybywają? Kim są? Jakie są ich oczekiwania? I co na to mieszkańcy wyspy? W oparciu o dokumentację fotograficzną i filmową podyskutujemy o sytuacji na Lampedusie w szerszym kontekście źródeł, szans i zagrożeń imigracji do Europy z Afryki i Azji. Uczestnicy warsztatów wyjdą z nich z solidną porcją wiedzy, świadomością różnych punktów widzenia oraz wyrobionym własnym poglądem na problem imigracji.

 • czw., 2021-09-23 11:30
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach

Lekcja ma na celu zapoznanie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, porównanie z gospodarką linearną. Omówienie jakich obszarów może dotyczyć gospodarka cyrkularna w miastach. Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym wykorzystywane w miastach. Przedstawienie wybranych przykładów tej koncepcji w miastach. Wymienienie korzyści wynikających z wprowadzenia zasad gospodarki cyrkularnej. Wskazanie wyzwań jakie stoją przed miastami w implementacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach. Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania mówców.

 • wt., 2021-09-21 11:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Lampedusa – włoska „wyspa imigrantów”: czy powinniśmy ich przyjąć do Europy?

Lampedusa to przepiękna wysepka, mały skrawek Włoch u wybrzeży Afryki, co czyni ją upragnionym celem tysięcy imigrantów próbujących dostać się do Europy. Skąd przybywają? Kim są? Jakie są ich oczekiwania? I co na to mieszkańcy wyspy? W oparciu o dokumentację fotograficzną i filmową podyskutujemy o sytuacji na Lampedusie w szerszym kontekście źródeł, szans i zagrożeń imigracji do Europy z Afryki i Azji. Uczestnicy warsztatów wyjdą z nich z solidną porcją wiedzy, świadomością różnych punktów widzenia oraz wyrobionym własnym poglądem na problem imigracji.

 • czw., 2021-09-23 11:30
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Świat jest mały, czyli o odległości w sieciach społecznościowych

Czym jest odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu. Jeśli zależy nam na skomunikowaniu się z kimś, znaczenia nabierają z kolei nasze relacje z tą osobą lub z jej znajomymi lub... znajomymi jej znajomych lub... znajomymi znajomych jej znajomych... A które zjawiska uznać należy za bliskie lub odległe? Zależy to od struktury połączeń w naszej sieci komunikacyjnej. Podczas spotkania zobaczymy, jak łatwo odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Opieka medyczna na przestrzeni wieków

Świat tak dziś jak i w dawnych czasach był nękany przez różne plagi chorób. Maści ze sproszkowanych kości, zalewanie zranień wrzącym olejem, amputacje bez znieczulenia – to tylko niektóre techniki, będące niegdyś rutynowymi czynnościami w zakresie opieki zdrowotnej. Na przestrzeni wieków sposoby ewoluowały wraz z postępem aktualnej wiedzy medycznej. Obecnie to, co kiedyś uważano za skuteczne terapie, wzbudzać może jedynie grozę. Organizm ludzki jest na tyle złożony, że nawet w obecnych czasach stanowi zagadkę dla lekarzy. Tymczasem zagadnieniem tym zajmowano się już w starożytności. Chociaż dzisiaj tamtejsze praktyki mogą wydawać się co najmniej dziwne, dawniej stanowiły one podstawę leczenia.  Jednocześnie można założyć, że dzięki takim eksperymentom medycznym, doczekaliśmy się poznania anatomii i fizjologii człowieka. Zapraszam serdecznie na pogadankę dotyczącą opieki medycznej i sposobów radzenia sobie z chorobami na przestrzeni wieków.  

 • pt., 2021-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Czy uczniowie mogą strajkować? Przygotowujemy protest uczniowski

Znów wyszli na ulice! Robotnicy strajkują! W niedzielę odbędzie się protest klimatyczny! Protest, strajk – słowa te często pojawiają się w internecie i telewizji. Co to jest protest społeczny i strajk? Czym się różnią? Jak przygotować skuteczny protest i strajk? Czy uczennice i uczniowie mogą strajkować? 
Zapraszam na warsztat, na którym porozmawiamy o tym, czym jest protest i strajk, czemu służą strajki, jak zorganizować skuteczny protest. Podczas spotkania zaprojektujemy też protest szkolny organizowany przez uczniów i uczennice. 

 • śr., 2021-09-22 11:00
 • pt., 2021-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Marka osobista jako wizytówka w życiu osobistym i zawodowym

Marka osobista to bez wątpienia pojęcie, które w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje na znaczeniu. Wypowiadają się o niej najpotężniejsi ludzie współczesnego świata - m.in. Jeff Bezos czy Warren Buffet. Tom Peters - twórca współczesnego podejścia w definiowaniu marki osobistej stwierdził, że „Stanowisko dyrektora generalnego firmy Ja Sp. z o.o. zobowiązuje Cię do rozwijania samego siebie, promowania siebie i podejmowania działań, które zapewnią Ci zainteresowanie rynku.” O tym, że marka osobista i jej świadome budowanie ma ogromne znaczenie zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, będę starała się przekonać uczestników zajęć. Podczas 90 min spotkania wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czym jest marka osobista, a czym zdecydowanie nie jest. Następnie dowiemy się czy markę osobistą inaczej buduje się w życiu codziennym, a inaczej w miejscu pracy. Poruszymy również temat synergii między marką osobistą a marka pracodawcy, a także udowodnimy, że marka osobista może zdecydować o naszym sukcesie podczas rekrutacji. Podczas naszego spotkania poszukamy odpowiedzi na pytanie czy budowanie marki osobistej w życiu zawodowym w obecnych czasach to już konieczność czy nadal jedynie dodatkowy atut. Oprócz aktywnego udziału w dyskusjach podczas części teoretycznej zajęć, uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania ćwiczeń nawiązujących do zagadnienia budowania marki osobistej w procesie rekrutacji do pracy. Zajęcia będą miały formę interaktywną i angażującą uczestników. W celu skupienia uwagi zostaną wykorzystane materiały multimedialne oraz graficzne. Spotkaniu będzie towarzyszył główny przekaz: Każdy ma swoją markę, ale niewielu potrafi ją skutecznie budować i interesująco nią zarządzać sprawiając, że staje się ona najatrakcyjniejszą wizytówką.

 • pt., 2021-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Czy w biznesie chodzi tylko o pieniądze? Ludzka twarz przedsiębiorców

Podczas lekcji prowadzący przedstawi w ciekawej warsztatowej formie kilkanaście przykładów przedsiębiorstw, których właściciele pamiętają, że zysk finansowy jest tylko jednym z wielu celów działalności gospodarczej. Pokrótce porozmawiamy o tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, nie zatrzymując się jednak na teorii, zdążając bezpośrednio do praktyki. Przejdziemy przez świat przedsiębiorstw kierowanych przez wartości (values-based organizations), przedsiębiorstw społecznych, inicjatyw spółdzielczych i kooperatyw producenckich, porozmawiamy o tak wspaniałych inicjatywach w świecie biznesu jak m.in. ekonomia komunii, Fashion Checker, Migam, platformy Gioosto i Eye on Buy i wiele innych. Co więcej, na chwilę wejdziemy nawet na szerszy temat – spróbujemy zrozumieć czym jest rolnictwo regeneratywne i w jaki sposób może być opłacalne ono dla przedsiębiorcy-rolnika, będąc jednocześnie korzystnym dla środowiska. Istotną część zajęć poświęcimy na omówienie współpracy przedsiębiorstw prywatnych z organizacjami społecznymi w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochronie środowiska. Nie będziemy oczywiście rozmawiać o wyabstrahowanych teoriach. Spojrzymy na ciekawe przykłady ze świata biznesu, m.in. firmę Plast-Mar z Inowrocławia, Metal Expert z Elbląga oraz inicjatywy ze świata: I-drop Waterpod, Bionatur czy Terra Madre. Najważniejszym celem zajęć jest odczarowanie wśród młodych osób posttransformacyjnego mitu, jakoby głównym i jedynym celem działalności gospodarczej miała być maksymalizacja zysku finansowego. Podczas lekcji zobaczymy, że biznes działający z i dla społeczeństwa, ma znacznie więcej sensu niż ten nakręcający pustą konsumpcję.

 • pt., 2021-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Świat jest mały, czyli o odległości w sieciach społecznościowych

Czym jest odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu. Jeśli zależy nam na skomunikowaniu się z kimś, znaczenia nabierają z kolei nasze relacje z tą osobą lub z jej znajomymi lub... znajomymi jej znajomych lub... znajomymi znajomych jej znajomych... A które zjawiska uznać należy za bliskie lub odległe? Zależy to od struktury połączeń w naszej sieci komunikacyjnej. Podczas spotkania zobaczymy, jak łatwo odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00