Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Dlaczego praca zdalna zadowala rodziców?
Przeniesienie pracy do domu w czasie pandemii wiązało się z trudnymi doświadczeniami, zwłaszcza w rodzinach z dziećmi. Pomimo tego, praca w tym trybie zyskała akceptację społeczną i wiązała się z ogólną satysfakcją. Z kolei zmiany w Kodeksie Pracy dodatkowo zwiększają jej dostępność zwłaszcza dla rodziców małych dzieci.
 
Wykład zostanie poświęcony długofalowym skutkom pracy zdalnej. Towarzyszyć mu będą pytania o źródła satysfakcji z pracy zdalnej oraz jej wpływ na podział obowiązków w rodzinach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone na podstawie realizowanych w IFiS PAN w latach 2020-2022 podłużnych badań jakościowych,
których uczestnicy raz w roku udzielali wywiadów poświęconych przemianom w ich życiu.
 
Badania wskazują, że za „ogólną satysfakcją” z pracy zdalnej, kryją się różne zjawiska, a kluczowe znaczenie ma fakt, „kto” w rodzinie pracuje zdalnie, kobieta, mężczyzna, czy obydwoje partnerów. Jest to bowiem związane z efektami tych zmian, które mogą prowadzić zarówno do utrwalenia nierówności w podziale pracy, niewielkich jak i odwracalnych zmian, ale również tworzenie bardziej zrównoważonych relacji w rodzinach.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Na tropie dawnych bazgrołów, czyli jak odczytywać dawne zapiski. Warsztaty z paleografii

W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu paleografii – a więc nauki pomocniczej historii, która zajmuje się badaniem różnorakich form pisma. Zajęcia podzielone będą na części teoretyczną i praktyczną. Zaczniemy od wskazania na kilka alternatywnych form zapisu i omówienia przykładów skrótów używanych w dawnych źródłach piśmienniczych. Poza literami, skrótami i skrótowcami spojrzymy również na elementy paratekstualne oraz symbole graficzne niebędące literami. Badanie samego tekstu i metod jego zapisu uzupełnimy poprzez przedstawienie podstawowych elementów kodykologicznych. Przy tej okazji zdradzimy kilka sekretów dotyczących naszych badań. W szczególności skupimy się na informacjach, które wyczytać możemy z samego papieru. Wprowadzenie będzie okazją dla zaznajomienia uczestników z podstawowymi elementami warsztatu historyka, które wykorzystamy do odszyfrowania odręcznych zapisków sporządzonych w okresie wczesnonowożytnym. Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się ze źródłami sporządzonymi w takich językach jak łacina, język staropolski i język wczesny nowoangielski. Ideą warsztatów jest połączenie metod różnych nauk pomocniczych używanych w szeroko rozumianych naukach humanistycznych w celu pokazania bogactwa informacji jakie znaleźć możemy we wczesnonowożytnych notatkach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 10:30
Spotkanie festiwalowe Potęga notatek – co filozof miał na myśli i co na myśli miałeś ty

Spotkanie to jest pomyślane jako eksperyment przeprowadzony wspólnie z uczestnikami, aby pokazać osobom biorącym udział w wydarzeniu, w jaki sposób można zrozumieć tekst filozoficzny i poprzez zrozumienie wytworzyć nową wiedzę. Warunkiem uczestnictwa jest ciekawość, wyobraźnia i chęć wspólnej zabawy. Pomysł polega na zaprezentowaniu projektu ERC KnowStudents w bezpośredni sposób, poprzez "laboratorium wiedzy" wykonane przez uczestników pod kierunkiem zespołu ERC.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt filozoficzny

Pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uosabiają wielkich filozofów z przeszłości. Będzie można porozmawiać prywatnie z Platonem, Kartezjuszem, Heglem... Każdy z filozofów będzie przyjmował rozmówców indywidualnie lub grupowo w swoim pokoju w instytucie, na poszczególnych piętrach Pałacu Staszica. Rozmowa może dotyczyć zagadnień filozoficznych typowych dla każdego z tych filozofów, ale można też stawiać pytania, które odwiedzający uważają za ważne. Każdy z filozofów będzie mógł odpowiedzieć bezpośrednio, ale będzie też mógł zaprosić uczestników do zwrócenia się do innego filozofa. Celem jest pokazanie, że filozofia rodzi się z pytań, jest ciekawością, poszukiwaniem, odwagą, a nawet śmiałością. Labirynt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób, ale z przyjemnością witamy i słuchamy osób w każdym wieku.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Co zostawi nam po sobie pandemia COVID-19 i jak ją zapamiętamy?

W trakcie spotkania  przedstawimy wyniki naszych badań nad społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W ich ramach od 2020 r. przeprowadziliśmy w sumie kilkaset wywiadów dotyczących życia w  pandemii, trzykrotnie wracając do tych samych osób i rozmawiając rokrocznie tak o bieżącej sytuacji, jak i trwalszych zmianach. Pozwoliło nam to zaobserwować, jak w różnym czasie reagowaliśmy na pandemię: jak ją oswajaliśmy, jak się do niej przyzwyczajaliśmy, jak zmienialiśmy nasze nawyki,  ale też jak zapominaliśmy o zagrożeniu lub zmienialiśmy nasze zdanie na jego temat. Wspólnie zastanowimy się też nad tym, jakie wnioski płyną z tych doświadczeń, które były udziałem nas wszystkich, a także nad ich interpretacjami. Postaramy się też przewidzieć, jak będziemy opowiadać o pandemii za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Po naszym wystąpieniu planujemy dyskusję o roli i wadze osobistych doświadczeń i wspomnień na temat pandemii Covid-19, a także ich znaczeniu dla nas i całego społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe Mobilizacja diaspory: jak społeczności imigranckie organizują pomoc w czasach wojen i kryzysów?

Podczas wykładu omówiona zostanie mobilizacja ukraińskiej diaspory w Polsce w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińska diaspora w Polsce jest heterogeniczna: składa się z dużej grupy migrantów oraz z zasymilowanej mniejszości ukraińskiej. Ukazane zostaną kluczowe zadania  diaspory w sytuacji krytycznej: jej funkcja polityczna, informacyjna, integracyjna i ekonomiczna. Prezentacja pokaże uniwersalne mechanizmy konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego w diasporach w momentach kryzysowych.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe 360 tysięcy tzw. emerytur groszowych – czy to znaczy, że emeryci biednieją?

Podczas wykładu opowiem o:

 • reformie systemu emerytalnego, która doprowadziła do powstania zjawiska „emerytur groszowych” – niższych od najniższej emerytury,
 • dynamice tego zjawiska,
 • metodologicznych trudnościach związanych z jego badaniem,
 • wynikach jakościowego badania socjologicznego, zrealizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (z naciskiem na to, co socjologia może wnieść do wyjaśniania omawianego zjawiska),
 • mitach związanych z „emeryturami groszowymi”.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 13:30
Spotkanie festiwalowe ChatGPT, BARD, ERNIE - jakie szanse i zagrożenia niesie rozwój sztucznej inteligencji?

Algorytmy i modele matematyczne, które tworzą sztuczną inteligencję są coraz większą częścią naszego życia dlatego budzą zarówno zainteresowanie jak i uzasadnione obawy. Czy sztuczna inteligencja to dla rozwoju ludzkości szansa czy zagłada? Czy jest się czego bać? Podczas wykładu dowiemy się jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennym życiu, poznamy jej wpływ na społeczeństwo, odkryjemy potencjalne zagrożenia i konsekwencje. 

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Stranger Things. Lessons on friendship and trust in a weird world

Friendship and trust are essential features of our social lives. They are universal experiences but they also change over time. Can we borrow ideas about friendship and trust from the past to meet the challenges of the present? What can we keep and what must we leave behind? This interactive workshop seeks to answer these questions by drawing on the cultural imagination of our time. What happens when the ways in which these ancient philosophical themes of friendship and trust re-emerge in our time? The underlying idea is that friendship and trust emerge in these circumstances and help us to repair a sense of social emptiness. Growing up, discovering that we are similar to those who seemed different, interacting with our family, becoming part of a society in which we feel protected – all these ‘ordinary’ experiences often lead us to do extraordinary things for ourselves and for others. These situations require us to come to terms with a world that seems strange, and that can make us feel ‘weird’, both inside and outside our reality. In this light, friendship and trust have a dual role: to connect us with others and to help us find our place in the world.
Spotkanie w jęz. angielskim.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 14:30
Spotkanie festiwalowe Ryzyko biznesowe, a historyczny problem lichwy i etos przedsiębiorczości

O ryzyku w biznesie często mówi się we współczesnych dyskusjach o gospodarce ― między innymi w związku podejmowaniem nadmiernego  ryzyka przez banki przy udzielaniu kredytów i przyczynami kryzysu finansowego lat 2007-2009. Z drugiej strony ryzyko omawiane jest w również kontekście pozytywnym: gotowość do jego podejmowania wiązana jest z etosem przedsiębiorcy (m.in. w niektórych pracach austriackiej szkoły ekonomii). Temat ryzyka jest również obecny w wielowiekowej historii języka ekonomicznego i koncepcji ekonomicznych, rozwijanych zwłaszcza od XIII stulecia. W perspektywie historycznej zagadnienie to również miało dwie strony: negatywną – dotyczącą lichwy – i pozytywną,  w ramach koncepcji „godziwego zysku”.

Historyczne pojęcie ryzyka – łac. periculum – było jednak rozumiane inaczej niż dziś… Chodziło o przejmowanie na siebie odpowiedzialności za przedsięwzięcia gospodarcze, albo – w sensie negatywnym – o zakaz przerzucania takiej odpowiedzialności na innych. Do tego dochodzi rozróżnienie między ryzykiem biznesowym sensu stricto, a ryzykiem związanym niebezpieczeństwami takimi jak katastrofa okrętu handlowego lub napaść na gościńcu. Przykład tego drugiego rozumienia ryzyka znajdujemy w słynnym kanonie papieskim „Naviganti” z 1234 r., dotyczącym tzw. pożyczki morskiej (X. 5.19.19). Brak właściwego rozumienia dawnego pojęcia ryzyka prowadzi do istotnych nieporozumień, dotyczących zwłaszcza historii bankowości i problemu lichwy (nie jest nich wolna np. opublikowana niedawno monografia Jakub Fugger i jego epoka. Największy bogacz wszech czasów). 

Historia gospodarcza i historia instytucji ekonomicznych  pokazują, iż etyczne aspekty ryzyka przyczyniły się niegdyś do upowszechnienia określonych form prawnych w działaniach gospodarczych (np. spółki komendy). Istotne jest również pytanie: czy i na ile pozytywna strona koncepcji ryzyka była historycznie katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 15:00
Lekcja festiwalowa Ghosts of the past? Trust and friendship in historical perspective

Can you imagine a life without trust and friendship? People throughout the ages have pondered this question, and most of them have answered with a resounding ‘no’. No, you cannot live without friends, and no, you cannot live without trust. More importantly, it is hard to live together without them, because they are important social bonds. Yet it is not easy to make friends, to trust others, or to earn their trust. We often feel alone, misunderstood, betrayed, or excluded. In our time, we face new challenges to trust and friendship. Social media allows us to connect and befriend everyone, but we also experience bullying and online hate. In addition, the COVID pandemic has confined us to our homes and dramatically reduced social contact. Societies are divided into groups that do not trust each other’s words. And still, this is not the first time we have faced such difficulties. In the past, people have experienced similar moments of doubt and despair, and they have sought to find solutions to their problems.

We invite students to follow us back into the seventeenth century, a time when religious strife tore societies apart and war devastated much of Europe, but also a time when people first began to think about tolerance and new ways of trusting each other and making friends. Together, we will look at a range of interesting sources that will show us how people imagined trust and friendship, how they thought about these issues, and the stories they told each other to create a new and better society.

Spotkanie odbędzie się w jęz. angielskim, z obecnym tłumaczem symultanicznym.

 

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Główne elementy etosu przedsiębiorcy

Główne elementy etosu przedsiębiorcy odpowiadają funkcjom przedsiębiorcy, takim jak: funkcja inicjatora działań przedsiębiorstwa, funkcja organizatora oraz funkcja podejmowania ryzyka i przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności. Z tym wiążą takie elementy etosu, jak kreatywność i efektywność (funkcja inicjatora), integrowanie przedsiębiorstwa jako systemu, pomimo naturalnych wewnętrznych sprzeczności interesów (funkcja organizatora) oraz podejmowanie uzasadnionego ryzyka. Na etos przedsiębiorcy można też patrzeć w perspektywie koncepcji cnót, wywodzącej się z myśli antycznej. Chodzi tu głównie o cnotę męstwa i  cnoty powiązane. O ile w tradycyjnej perspektywie Arystotelesa cnoty te dotyczą głównie męstwa na polu walki, to w późniejszych ujęciach – m.in. Tomasza z Akwinu – odnoszą się do męstwa w kontekście działań organizatorskich, co ma zastosowanie do działań i motywacji ekonomicznych. Wykład nawiązuje również do pytania o cel przedsiębiorstwa.

 • wt., 2023-09-26 11:00

©2022 Festiwal Nauki